Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jerzy Patronik, 2010-06-05
Sanok

Przedsiębiorczość, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - podstawy przedsiębiorczości.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty.


I. Dane osobowe.

1. Imię i nazwisko: Jerzy Patronik.
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół.
3. Stanowisko: nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
4. Posiadane wykształcenie: wyższe i przygotowanie pedagogiczne.
5. Kwalifikacje: stwierdzone i dopuszczone przez Dyrektora placówki na podstawie
przedstawionych dokumentów, tj. indeksu i dyplomu ukończenia wyższych studiów
zawodowych z zakresu administracji gospodarczej oraz indeksu i dyplomu ukończenia
wyższych uzupełniających studiów magisterskich z zakresu administracji, a także
zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych.

II. Okres odbywania i opiekun stażu.

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
3. Opiekun stażu: mgr inż. M.Z, nauczyciel przedmiotów
zawodowych i podstaw przedsiębiorczości.

III. Cele stażu na podstawie § 6, ust. 1 oraz 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z późn. zm), w związku
z Art. 9g, ust. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b) sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i pracy.
2. Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły przez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
3. Poznanie środowiska uczniów i ich problemów oraz nabycie umiejętności współpracy
ze środowiskiem uczniów.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia
zawodowego.IV. Plan rozwoju zawodowego.

1.
§ 6, ust. 1, pkt 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy;

§ 6, ust. 2, pkt 1 w. w. Rozporządzenia:
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI.

a. Zapoznanie się z duchem i celem istnienia systemu oświaty w Polsce (preambuła
oraz Art. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz misją nauczyciela (Art. 4 Ustawy o systemie
oświaty i Art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela); autorefleksja; sporządzenie
"memento" - wrzesień 2009 r.
b. Zapoznanie się z misją i wizją Szkoły; autorefleksja; sporządzenie "memento" -
wrzesień 2009 r.
c. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
Statutem Szkoły (tworzonym na podstawie Art. 60, pkt. 1 Ustawy o systemie
oświaty), programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania
i klasyfikowania; konsultacje z opiekunem stażu - wrzesień 2009 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
d. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi; udział w szkoleniu; lektura
obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony p. poż.; praktyczne
stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych -
wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP.
e. Zapoznanie się z dokumentacją oraz zasadami jej prowadzenia: dziennikiem
lekcyjnym, arkuszem organizacyjnym, księgą zarządzeń, księgą protokołów
z posiedzeń Rady Pedagogicznej, wzorem legitymacji uczniowskiej, arkuszami
ocen, świadectwami szkolnymi i in.; prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej; konsultacje z opiekunem stażu - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
f. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole: rozkładem zajęć
dydaktycznych, zastępstwami, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami; organizacja zajęć własnych; udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej; nauka przez obserwację - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.;
g. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego; analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, tj. Ustawy Karta Nauczyciela,
Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania ... ; zapoznanie się
z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia awansu zawodowego;
konsultacje z opiekunem stażu - wrzesień 2009 r.; zaświadczenie wystawione
przez opiekuna stażu.
h. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu; rozmowy i konsultacje
dotyczące sposobu realizacji stażu; omówienie zasad współpracy -
wrzesień 2009 r.; zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
i. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia
Dyrektorowi szkoły - wrzesień 2009 r.
j. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego; gromadzenie
dokumentacji: zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów i scenariuszy lekcji -
wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; teczka stażysty.
k. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz stopnia realizacji przyjętego
planu rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju;
przedłożenie sprawozdania Dyrektorowi Zespołu - maj 2010 r.
l. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień
nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją - maj 2010 r.

2.
§ 6, ust. 1, pkt 2, 3, 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) ...
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6, ust 2, pkt 2, 4 w. w. Rozporządzenia:

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) ...
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3) ...
4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI.

a. Zapoznanie się z podstawą programową oraz zasadami wyboru programu
nauczania; konsultacje z opiekunem stażu; analiza własna - wrzesień 2009 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
b. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (szkoleniach
Rady Pedagogicznej) i samokształcenie (lektura publikacji o tematyce
pedagogicznej i metodycznej, lektura publikacji dotyczących merytorycznych
zagadnień nauczanego przedmiotu) - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu; bibliografia.
c. Opracowanie konspektów i scenariuszy lekcji; konsultacja i analiza z opiekunem
stażu - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; konspekty i scenariusze lekcji,
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu
d. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych - wrzesień 2009 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
e. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; analiza tych zajęć
z opiekunem stażu pod kątem toku lekcji i metod; odniesienie
do własnej pracy - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie wystawione
przez opiekuna stażu.
f. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; analiza tych zajęć
z opiekunem stażu pod kątem toku lekcji i metod - wrzesień 2009 r. -
maj 2010 r.; zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu, arkusze
obserwacji zajęć opiekuna stażu.
g. Organizowanie spotkań poza lekcyjnych z osobami, które zawodowo zajmują się
zagadnieniami zawartymi w programie nauczanego przedmiotu (psychologiem,
ekonomistą, specjalistą ds. zarządzania, bankowcem, maklerem giełdowym,
specjalistą ds. ubezpieczeń, doradcą zawodowym z PUP, specjalistą ds. finansów
publicznych ze starostwa) - październik 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie
wystawione przez opiekuna stażu.
h. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela - październik 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie
wystawione przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
i. Doskonalenie multimedialnych technik pracy przez publikację w Internecie
Planu Rozwoju Zawodowego; przygotowanie dokumentacji stażu w formie
elektronicznej; zachęcanie uczniów do zdobywania wiadomości i informacji
przez Internet - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; teczka stażysty, płyta CD
z zapisem elektronicznym, spis stron www.
j. Ocena własnych umiejętności; analiza mocnych i słabych stron swojej
działalności; uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć
oraz pracy z uczniem; autorefleksja; wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu
zajęć - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.
k. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - maj 2010 r.; teczka stażysty.

3.
§ 6, ust. 2, pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) ...
2) ...
3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4) ...


DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN REALIZACJI.

a. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów;
rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas - wrzesień 2009 r. -
maj 2010 r.; notatki własne.
b. Rozmowa z uczniami w trakcie zajęć lekcyjnych; zachęcanie ich, by popierali
teorię przykładami z własnego życia - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; notatki
własne.
...........................................................
/podpis nauczyciela - stażysty/Zespół Szkół,11-09-2009 r.
l. dz. 1165/09
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13172
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016