AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Ptaszyńska, 2010-05-31
Nieszczyce

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

- n +


mgr Małgorzata Ptaszyńska

nauczyciel mianowany
kierownik świetlicy szkolnej

P L A N R O Z W O J U Z A W O D O W E G O

NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni


Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu - 1 wrzesień 2007r.
Data zakończenia stażu - 31 maja 2010r.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

l. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


- analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., Karta Nauczyciela……)
- śledzenie stron internetowych MENiS ,
- śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
- założenie teczki tematycznej „Awans zawodowy nauczyciela".

- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
W okresie stażu

2.Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym.

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- plan rozwoju zawodowego.

3.09. 2007r.


3. Przygotowanie projektu sprawozdania..


- opis realizacji planu rozwoju na podstawie cząstkowych sprawozdań i notatek
- sprawozdanie
V.2010r.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku wdrożenia działań majacych na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakosci pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt l).


Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

1. Organizacja warsztaty pracy kierownika świetlicy.
- opracowanie rocznego i miesięcznych planów pracy - plan pracy,
- karta zapisu dziecka na obiady w stołówce szkolnej
- dokumentacja bloku żywieniowego
W okresie stażu

- ulepszenie „Karty zapisu dziecka na obiady”

- kategoryzacja dokumentacji dotyczącej żywienia, pracy świetlicy

- sprawowanie opieki nad pomieszczeniem świetlicy i stołówki szkolnej.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy - kontakty z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych
- zapoznanie z orzeczeniami z poradni wychowawczo zawodowej.
-wnioski z obserwacji i rozmów.
W okresie stażu
3. Badanie jakości pracy świetlicy.

- opracowanie zestawu technik i narzędzi diagnostycznych,
- diagnozowanie wybranych obszarów działalności świetlicy szkolnej
- przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, dzieci i nauczycieli szkoły podstawowej
- kwestionariusz ankiety
- kwestionariusz wywiadu
- obserwacja

W okresie stażu
4. Wzbogacanie warsztatu pracy. - kompletowanie materiałów fachowej literatury i czasopism przydatnych w pracy wychowawcy świetlicy.
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

W okresie stażu
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i ocena stopnia realizacji założonych zadań.

- gromadzenie dokumentów scenariuszy zajęć, prac dzieci, zdjęć, własnych notatek itd. autorefleksja i samoocena.

- świadectwa
- zaświadczenia
- programy
- scenariusze
- nagrania
- zdjęcia

W okresie stażu
6. Wdrażanie metod aktywizujących na zajęciach świetlicowych
- przeprowadzanie zajęć metodami aktywizującymi


- scenariusze zajęć
W okresie stażu
7. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym. - udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych


- zaświadczenia
W okresie stażu
8. Doskonalenie umiejętności i wiedzy w zakresie problematyki wychowawczo-opiekuńczej uczniów.
- poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo-wychowawczej.


- rejestr czasopism i książekW okresie stażu9. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

- opracowanie scenariuszy zajęć,
- prowadzenie zajęć,
- pogadanki,
- dyskusje,
- zabawy.
- plan pracy z grupą wychowawczą,
- scenariusze zajęć świetlicowych
W okresie stażu
10. Uczestniczenie w szkoleniu na temat „uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego”.
- uczestniczenie w szkoleniu
zaświadczenie

W okresie stażuWykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2).

Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin
1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu pracy własnej.

- korzystanie z Encyklopedii Multimedialnych, programów edukacyjnych.
- wykorzystywanie komputerowych programów graficznych do przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz dokumentowania realizacji planu rozwoju zawodowego,
- wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy .
- wymiana poglądów i informacji .
- opracowane dokumenty,
- napisany plan rozwoju.
- scenariusze zajęć
W okresie stażu

3. Wykorzystanie internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji.
- śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej ,
- gromadzenie informacji tematycznych
- publikacje
- scenariusze
W okresie stażu

4. Opracowywanie na komputerze dokumentacji:
- świetlicy
- stołówki szkolnej
- systemu HACCP


- roczny plan pracy świetlicy dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
- plan pracy grupy wychowawczej
- listy żywieniowe
- jadłospisy
- dokumentacja dotycząca monitoringu wprowadzonego systemu HACCP

- zaświadczenieW okresie stażu
5. Wykorzystanie w pracy narzędzi typu :
- aparat fotograficzny,
- kamera
- mikrofon,
- sprzęt audiowizualny.
- dokumentowanie za pomocą zdjęć realizacji zaplanowanych działań
- wykorzystanie sprzętu audiowizualnego na zajęciach jako forma informacji
- zdjęcia
- nagrania na kamerę uroczystości szkolnych organizowanych przez świetlicę szkolną

W okresie stażu


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególnosci dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3)


Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

1. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty.

- konspekty zajęć świetlicowych- wpis do dziennika,
- konspekt zajęć
W okresie stażu

2. Praca związana z pełnieniem funkcji opiekuna stażu nauczyciela wychowawcy świetlicy
- zapoznanie stażysty z podstawami pracy i dokumentacją świetlicy
- prowadzenie teczki opiekuna stażu
- instruktaż i konsultacje metodyczne
- omawianie wykonywanych zadań i trudności
- obserwacja i omawianie zajęć
- opracowanie propozycji oceny nauczyciela stażysty
-zaświadczenie

1.IX.2007 / 31.V2008

3. Wymiana poglądów i doświadczeń między nauczycielami pracującymi świetlicy szkoły podstawowej i gimnazjum.

- współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu trudności wychowawczych

- wpis do dziennika, konspekt zajęć

W okresie stażu4. Praca w zespole przedmiotowym przedmiotów artystycznych
- opracowywanie planu pracy zespołu na bieżący rok szkolny
- opracowanie harmonogramu konkursów szkolnych
- wykonywanie dekoracji na terenie szkoły
- czynny udział w przygotowaniach obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Chobieni
- sprawozdania z działalności zespołu
W okresie stażu


5. Publikacja artykułów dotyczących pracy w świetlicy szkolnej w Portalu Edukacyjnym..

- publikacja fragmentów pracy magisterskiej dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów pracy w świetlicy szkolnej

- opublikowane teksty,
- potwierdzenia.

W okresie stażu

6. Opublikowanie w Portalu Edukacyjnym scenariuszy zajęć i imprez świetlicowych.

- opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć świetlicowych i publikacja w internecie.

- opublikowane teksty
- potwierdzenia.


W okresie stażu
7. Opublikowanie w Portalu Edukacyjnym „Planu pracy grupy wychowawczej” dla uczniów szkoły podstawowej.

- opracowanie i opublikowanie planu
- opublikowane teksty
- potwierdzenia.

W okresie stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust. 2 pkt 4a)

Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

1. Opracowanie i wdrożenie programu plastycznego w świetlicy szkoły podstawowej „Kolorowa świetlica”

- opracowanie, napisanie i zatwierdzenie programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
- wdrożenie programu w świetlicy szkoły podstawowej

- program
W okresie stażu
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust. 2 pkt 4c)
Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

1. Współpraca z Radą Sołecką wsi Nieszczyce.

- współpraca ze środowiskiem lokalnym
- organizowanie zajęć pokazowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej w Nieszczycach (nauka wykonywania stroików świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych)
- wykonywanie wieńców dożynkowych na rzecz wsi Nieszczyce

- zaświadczenie potwierdzone przez sołtysa
- zaświadczenia potwierdzone przez dyrektora Chobieńskiego Centrum Kultury
W okresie stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust. 2 pkt 4e)
Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

1. Współpraca ze Spółką DARS
- udział ogólnopolskim w programie „Szklanka mleka” wspieranym przez dopłaty unijne z Agencji Rynku Rolnego oraz Fundusz Promocji Mleczarstwa
- zaświadczenie
W okresie stażu

2 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnej
- dożywianie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej


- zaświadczenieW okresie stażu
3. Organizowanie uroczystości świetlicowych z okazji:
- dnia Babci i Dziadka,
- Dnia Matki.
- opracowywanie scenariuszy uroczystości
- angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości

- zaświadczenie
- scenariusze
- zdjęcia


W okresie stażu

4. Współpraca z Radą Rodziców Zespołu Szkół w Chobieni.
- wykonywanie na zajęciach świetlicowych fantów na loterię, której dochody przeznaczone są na poczet Rady Rodziców
- zaświadczenie przewodniczącego Rady Rodziców W okresie stażu
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§8 ust. 2 pkt 5
Zadanie Formy realizacji Dowód realizacji Termin

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego dziecka uczęszczającego na zajęcia w świetlicy szkolnej.

- obserwacja badanego problemu
- przeprowadzenie badań socjometrycznych w wybranej grupie świetlicowej uczniów
- propozycja rozwiązania problemu

- opis przypadku
- socjogramy, wnioski
W okresie stażuZgłoś błąd    Wyświetleń: 6733


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.