Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Klaudia Bubak-Ziółkowska, 2010-05-30
Jawiszowice

Język polski, Program nauczania

Program zajęc z języka polskiego dla uczniów gimnazjum ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

- n +

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego
dla uczniów gimnazjum
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
„Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się
we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć”
Enniusz


I Wstęp
Jestem nauczycielem języka polskiego w gimnazjum. Z roku na rok niestety zauważa się spadek zainteresowania zdobywaniem wiedzy przez uczniów. Brak motywacji do działania, mnóstwo atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, a czasem kłopoty rodzinne to tylko niektóre przyczyny trudności w nauce. Program niniejszy jest więc przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych względów nie opanowali minimum wiadomości i umiejętności polonistycznych. Ma on także, a może przede wszystkim na celu przełamanie barier psychologicznych i podniesienie wiary w siły drzemiące w każdym z nas.
Założenia tego programu powstały ściśle w oparciu o nową podstawę programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wych. przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół-Dziennik Ustaw z 2009r. nr 4, poz.17).
II Cele edukacyjne:
1.Cel główny
Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, przeciwdziałanie trudnościom ze zrozumieniem i interpretacją tekstów, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności zawartych w podstawie programowej niezbędnych do kontynuowania nauki.
2.Cele szczegółowe

-doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
-doskonalenie techniki czytania głośnego, interpretacja głosowa tekstów
-usprawnianie umiejętności analizy i interpretacji różnorodnych tekstów
-kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej
a) ćwiczenia w opowiadaniu treści utworów fabularnych
b) odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu
c) układanie szczegółowego planu wydarzeń
d) wskazywanie elementów świata przedstawionego w utworze
e) porządkowanie informacji
f) rozpoznawanie typu narracji
g) rozpoznawanie intencji nadawcy
h) rozpoznawanie kontekstu wypowiedzi
i) ćwiczenia w rozpoznawaniu cech rodzajów oraz gatunków literackich, a także w odnajdywaniu ich elementów w tekstach
j)wskazywanie podstawowych środków artystycznego wyrazu
k)ćwiczenia w interpretacji reprodukcji obrazu, rzeźby, rysunków satyrycznych, itp.
l) ćwiczenia w redagowaniu następujących wypowiedzi pisemnych: opowiadanie, opis, charakterystyka, sprawozdanie, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja;
ł) utrwalanie form wypowiedzi pisemnej poznanych w szkole podstawowej- utrwalanie wiadomości z zakresu nauki o języku
a)ćwiczenia gramatyczne z uwzględnieniem wszystkich działów gramatyki
-kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania ze słowników zarówno w formie książkowej, jak i elektronicznej
- ćwiczenia ortograficzne

-zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
-motywowanie do nauki
-podniesienie samooceny
-zachęcanie do systematycznej pracy
-wdrażanie do samokształcenia i samokontroli


III Założenia programu

1.W zajęciach udział wezmą uczniowie z tej samej grupy wiekowej, którzy z różnych przyczyn nie opanowali wiadomości na poziomie koniecznym, przewidzianych programem nauczania.
2.Realizacja programu została zaplanowana na trzy lata
3.Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu po 45 min lub raz na dwa tygodnie po 90 min.
4.Umiejętności wyniesione z owych zajęć pozwolą nie tylko na uzupełnienie braków i zaległości, ale także mają za zadanie przywrócić wiarę ucznia we własne możliwości i wskazać dalszą drogę kształcenia.
5.Dodatkowy komfort dla uczniów stanowi fakt, że nie będą oceniani tradycyjnie z użyciem stopni, a także unikną ocen ze strony kolegów.
6.Ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela będą zróżnicowane, z zastosowaniem ciekawych metod pracy i z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
7.Ze względu na fakt, iż są to zajęcia dla uczniów z dodatkowymi potrzebami, należy również uwzględnić indywidualizację tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań.
8.Pod koniec zajęć uczeń otrzyma informację zwrotną w formie oceny słownej, która ma pełnić funkcję wspierającą.

IV Realizacja założeń
1.Pomoce naukowe
•tablice edukacyjne: gramatyka, literatura;
•słowniki: ortograficzny, języka polskiego, wyrazów obcych, poprawnej polszczyzny, frazeologiczny, synonimów i antonimów, terminów literackich, etymologiczny, poprawnej polszczyzny, symboli, polszczyzny potocznej, dialektów i gwar, itp.;
•słowniki elektroniczne;
•karty pracy;
•zestawy ćwiczeń ortograficznych doskonalących percepcję wzrokową, słuchową, logiczne myślenie, koncentrację uwagi i pamięć, a także wzbogacających słownictwo;
•komputer, rzutnik, dvd
•różnorodne teksty z zestawami zadań
2.formy pracy
•indywidualna
•grupowa
V Treści nauczania
I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.czytanie i słuchanie
•ćwiczenia związane z odbieraniem komunikatów pisanych i mówionych oraz nadawanych drogą audiowizualną,
•wyszukiwanie potrzebnych informacji, porządkowanie ich, cytowanie odpowiednich fragmentów tekstu, odróżnianie opinii od faktów, rozpoznawanie intencji nadawcy, określanie emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi,
•ćwiczenia w rozpoznawaniu i rozróżnianiu gatunków publicystycznych prasowych, radiowych i telewizyjnych
•wyszukiwanie informacji w przypisie.
2.Samokształcenie i docieranie do informacji
•zachęcanie do samodzielnego korzystania ze źródeł informacji – ćwiczenia mające na celu zaznajomienie ze słownikami i przełamanie bariery przed nieznanym.
3.Świadomość językowa
•ćwiczenia w rozpoznawaniu stylu: potocznego, urzędowego, artystycznego i naukowego,
•wzbogacanie słownictwa i ćwiczenia pomagające dostrzegać zróżnicowanie słownictwa (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy, wyrazy rodzime i zapożyczone),
•utrwalanie wiadomości dotyczących części mowy (fleksja),
•utrwalanie wiadomości i umiejętności z zakresu składni,
•utrwalanie wiadomości z zakresu słowotwórstwa.
II Analiza i interpretacja tekstów
1.Analiza
•praca tekstem literackim mająca na celu:
- przedstawianie najistotniejszych treści
-charakteryzowanie postaci
-wskazywanie podstawowych środków stylistycznych z zakresu słownictwa, składni i fonetyki
- rozpoznawanie rodzajów literackich i odmian gatunkowych
- wskazywanie wyznaczników rodzajów i gatunków literackich
- odnajdywanie w tekstach kultury nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.
2.Interpretacja
•ćwiczenia fonetyczne służące interpretacji głosowej wybranych utworów,
3.Wartości i wartościowanie
•ćwiczenia w dostrzeganiu i posługiwaniu się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw, zagadnień egzystencjalnych i uniwersalnych wartości humanistycznych

III Tworzenie wypowiedzi
1.Mówienie i pisanie
•ćwiczenia mające na celu tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych:
-tworzenie planu wypowiedzi,
-redagowanie tekstów zgodnie z zasadami redagowania określonych wypowiedzi pisemnych (opowiadanie, opis, charakterystyka, sprawozdanie, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja),
- ćwiczenia stylistyczne
2.Świadomość językowa
•ćwiczenia wzbogacające zasób słownictwa (operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych takich jak: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka) i usprawniające posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny przy zachowaniu granic stosowności,

IV Ortografia i interpunkcja
•utrwalanie zasad :
-pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”,
-pisowni „nie” z różnymi częściami mowy,
-pisowni cząstek: -by, -bym, -byś,
-stosowanie wielkich liter,
-pisownia nazw własnych i pospolitych,
-interpunkcji.
V Oczekiwane osiągnięcia
1.Wyrównanie braków z poprzednich lat,
2.Opanowanie umiejętności dostatecznego odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji,
3.Opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł informacji,
4.Zwiększenie świadomości językowej (posługiwanie się bogatszym zasobem słownictwa, opanowanie podstawowych informacji z gramatyki, radzenie sobie z zadaniami gramatycznymi),
5.Posługiwanie się poprawną ortografią i interpunkcją,
6.Opanowanie umiejętności redagowania tekstów zawartych w podstawie programowej,
7.Zwiększenie aktywności na lekcjach języka polskiego,
8.Przełamanie barier psychologicznych,
9.Wdrożenie do systematycznej pracy.


VI Ocenianie
Ocenianie w formie słownej z uwzględnieniem mocnych stron ucznia. Ma ono za zadanie wspierać ucznia i motywować do dalszych działań.

VII Ewaluacja
Ewaluacja programu powinna być przeprowadzona po każdych niemal zajęciach bądź po opracowaniu określonej partii materiału. Formą ewaluacji będzie sprawdzenie zadań wykonanych samodzielnie przez ucznia w trakcie zajęć bądź rozwiązanie jednego zadania podobnego do wykonywanych z pomocą prowadzącego, może to być również kartkówka lub praca klasowa po określonej partii materiału.
Program zakłada, że uczniowie wykażą się większą aktywnością na lekcjach języka polskiego, otrzymają pozytywne oceny z przedmiotu, a w efekcie zaprezentują swe umiejętności na egzaminie. Będą także stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych.

opracowała: Klaudia Bubak-Ziółkowska, nauczyciel języka polskiego

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12558
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016