AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Stajniak, 2010-05-28
Krosno

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

- n +

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
W Krośnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Na podstawie powinności w wymagań wynikających z Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 roku


mgr Agnieszki Stajniak


Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2007 r.
Okres stażu : 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.


Czynności organizacyjne
1.Zadanie. Poznanie procedury awansu nauczycieli .
Formy realizacji: Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MEN, CODN , PCEN, opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji: prawidłowo sformułowane dokumenty :wniosek o rozpoczęcie stażu , projekt planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji: wrzesień 2007 r.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Gromadzenie materiałów, dokumentów ,
Dowody realizacji: potwierdzenia ,zaświadczenia , opracowane materiały
Termin realizacji: okres stażu
3.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu
Formy realizacji: autorefleksja , analiza ,opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji: maj 2010 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Analiza własnych umiejętności .
Formy realizacji: Autorefleksja
Dowody realizacji: Teczka osiągnięć zawodowych
Termin realizacji: wrzesień 2007 r.
2.Udział w pracach zespołu wychowawczego .
Formy realizacji: Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu wychowawczego , zajęcia koleżeńskie
Dowody realizacji: Zapisy w protokołach zebrań zespołu wychowawczego , scenariusze zajęć z grupą
Termin realizacji: okres stażu
3.Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela
Formy realizacji: Udział w kursach, szkoleniach ,warsztatach zorganizowanych w ramach WDN lub PCEN, śledzenie stron internetowych dot. Pracy wychowawczej i rewalidacyjnej, studiowanie literatury fachowej , udział w warsztatach muzycznych ,tanecznych w celu podniesienia kompetencji muzycznych
Dowody realizacji: świadectwa ukończenia , dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych , notatki, zestawienia bibliograficzne , recenzje
Termin realizacji: okres stażu
4.Opracowanie programu i prowadzenie kółka muzyczno-tanecznego
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych. Prezentacja osiągnięć na spotkaniach integracyjnych , apelach szkolnych. Organizacja uroczystości szkolnych.
Dowody realizacji: Program własny pracy kółka , sprawozdanie z realizacji , ewaluacja , potwierdzenia
Termin realizacji: okres stażu
5.Przygotowanie wychowanków do udziału w różnych konkursach organizowanych przez inne szkoły i instytucje
Formy realizacji: Opracowanie planu przygotowań do konkursów , przygotowanie uczestników . realizacja działań
Dowody realizacji: Zgłoszenia do konkursów , sprawozdania
Termin realizacji: okres stażu wg harmonogramów konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Stosowanie techniki komputerowej i Internetu w pracy zawodowej
Formy realizacji: Wyszukiwanie w sieci internetowej materiałów dotyczących muzyki , plastyki , techniki , tworzenie zestawienia stron internetowych z zasobami dotyczącymi ww. dziedzin ,
tworzenie prezentacji multimedialnych , filmów do zajęć , wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych i plików internetowych w pracy z wychowankami
Dowody realizacji: Spis materiałów multimedialnych ,zestawienie stron internetowych , opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Termin realizacji: okres stażu
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Formy realizacji: Wykorzystanie komputera i jego oprogramowania do sporządzania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą wychowawczą , awansem zawodowym oraz pracą szkoły
Dowody realizacji: Zaświadczenia , pomoce dydaktyczne ,dyplomy dla wychowanków , protokoły, scenariusze zajęć ,plan rozwoju zawodowego , sprawozdanie z jego realizacji
Termin realizacji: okres stażu
3.Opracowanie prezentacji komputerowych
Formy realizacji: Opracowanie kursu zdobienia przedmiotów techniką dekoupag’u , opracowanie filmów ze zdjęciami do imprez
Dowody realizacji: Prezentacje , potwierdzenia z przekazania prezentacji do biblioteki
Termin realizacji: II semestr roku szkolnego 2008/2009

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami .
1.Opracowanie i udostępnienie bibliotece szkolnej materiałów dydaktycznych , scenariuszy zajęć , uroczystości
Formy realizacji: Opracowanie materiałów do udostępniania w bibliotece szkolnej dotyczących choreoterapii, tańców i zabaw integracyjnych
Dowody realizacji: Potwierdzenia
Termin realizacji: okres stażu
2.Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym lub na stronie ośrodka
Dowody realizacji: Strona internetowa , wydruk zaświadczenia
Termin realizacji: maj 2010 r.
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Formy realizacji: Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Dowody realizacji: Scenariusze , sprawozdania , zdjęcia
Termin realizacji : okres stażu
4.Przeprowadzenie warsztatów plastycznych zdobienia przedmiotów techniką dekoupag’u
Formy realizacji: Organizacja warsztatów , przeprowadzenie warsztatów
Dowody realizacji: Program warsztatów , potwierdzenie , prezentacja multimedialna
Termin realizacji : rok szkolny 2008/2009
5.Wspólpraca z nauczycielami , wychowawcami ,logopedą
Formy realizacji: Konsultacje , wymiana poglądów
Dowody realizacji: notatki , opis działań
Termin realizacji : okres stażu
6.Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów wychowawczych
Formy realizacji: Konsultacje z innymi nauczycielami , wychowawcami , wymiana poglądów
Dowody realizacji: notatki , opis działań
Termin realizacji : okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Przygotowanie programu wychowawczego zajęć wychowawczych z grupą w internacie
Formy realizacji: Przygotowanie programu wychowawczego Cztery pory roku w muzyce i plastyce – edukacja artystyczno-przyrodnicza , opracowanie planu zajęć
Dowody realizacji: Program , plan zajęć zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną ,ewaluacja
Termin realizacji : wrzesień 2007
2.Program działań opiekuńczych : diagnozowanie potrzeb wychowanków
Formy realizacji: Obserwacja , rozmowy kierowane, ankiety dla rodziców , współpraca z GOPS , domem dziecka , pedagogiem szkolnym
Dowody realizacji: Notatki , zapisy w zeszytach obserwacji , potwierdzenia
Termin realizacji : okres stażu
3.Przygotowanie programu rewalidacji logopedycznej wychowanków
Formy realizacji: Gry i zabawy logopedyczne , usprawnianie narządu mowy i miejsc artykulacyjnych , konsultacje z logopedą
Dowody realizacji: Program rewalidacji ,scenariusze zajęć , opis działań , notatki
Termin realizacji : okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Formy realizacji: Podjęcie studiów podyplomowych w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum
Dowody realizacji: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Termin realizacji : wrzesień 2007-luty 2009r.
2.Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi :KDK, biblioteką ,muzeami
Formy realizacji: Udział w imprezach środowiskowych , udział w konkursach artystycznych ,zajęcia w muzeum
Dowody realizacji: Potwierdzenia ,zaświadczenia ,scenariusze zajęć
Termin realizacji : okres stażu
3.Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy materialnej ośrodka
Formy realizacji: Pozyskiwanie funduszy na doposażenie bazy materialnej ośrodka poprzez pozyskiwanie sponsorów współpracę z organizacjami charytatywnymi , organizacja kiermaszu
Dowody realizacji: Potwierdzenia ,zaświadczenia
Termin realizacji : okres stażu

§ 8.ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Krośnie
Formy realizacji: Nawiązanie współpracy , spotkanie z policjantem nt. postępowania w sprawach nieletnich i współpracy placówek oświatowych z policją
Dowody realizacji: Potwierdzenie , sprawozdanie
Termin realizacji : Rok szkolny 2008/2009
2.Wspólpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Formy realizacji: Nawiązanie współpracy , wykonanie prac plastycznych na aukcję
Dowody realizacji: Potwierdzenie , sprawozdanie
Termin realizacji : wg. harmonogramu akcji
3.Wspólpraca z Komisją do Spraw Zwalczania Problemów Alkoholowych
Formy realizacji: Nawiązanie współpracy , opracowanie planu działania , przeprowadzenie działań
Dowody realizacji: Plan działań , potwierdzenia ,zaświadczenia
Termin realizacji : Okres stażu
4. Współpraca z Samorządem Internatu
Formy realizacji: Pomoc w organizacji imprez muzycznych :wieczorków muzycznych , dyskotek
Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy
Termin realizacji : Okres stażu
5.Wspólpraca Z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Krośnie
Formy realizacji: Wdrażanie zaleceń poradni dotyczących pracy z dzieckiem , korzystanie z porad
pracowników poradni w sprawach dotyczących wychowanków
Dowody realizacji : Potwierdzenia , opisy działań

§ 8.ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Zadanie: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Formy realizacji: Opis i analiza przypadku : Praca z wychowankiem sprawiającym trudności wychowawcze , Pozycja wychowanka z problemami zaburzenia mowy w grupie
Dowody realizacji: Opracowane opis i analiza
Termin realizacji: Cały okres stażu

Aneks do planu rozwoju zawodowego związany z powierzeniem przez dyrektora szkoły w trakcie trwania stażu obowiązków nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasie dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim , oraz obowiązków nauczyciela muzyki
Ad. § 8 ust. 2 pkt 1
1.Zapoznanie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego
Formy realizacji: Zapoznanie z materiałami dotyczącymi zmian w podstawie programowej , śledzenie stron internetowych MEN , Kuratorium Oświaty dotyczących nowej podstawy programowej , wdrażanie wytycznych do realizacji programów nauczania
Dowody realizacji: Notatki , programy nauczania
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010
2. Opracowanie własnego programu nauczania do przedmiotu „Zajęcia kształtujące kreatywność- muzyka”
Formy realizacji: Opracowanie programu
Dowody realizacji: Opracowany program ,wpis do zestawu szkolnych programów
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010
Ad.§ 8 ust. 2 pkt 4a
1.Przygotowanie działań wychowawczo-opiekuńczych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci w środowisku pod hasłem „ Bezpiecznie z prądem”
Formy realizacji: Przeprowadzenie zajęć metodą projektu dla uczniów szkoły podstawowej w formie zajęć otwartych
Dowody realizacji: Scenariusz , potwierdzenie ,zdjęcia
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010
Ad.§ 8 ust. 2 pkt 4c
1.Współpraca ze Stowarzyszeniem ‘Lepsze Jutro”.
Formy realizacji: Udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie , pomoc w organizacji imprez
Dowody realizacji: sprawozdanie , poświadczenia
Termin realizacji: okres stażu
2. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych
Formy realizacji: Organizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych w celu integracji klasy: organizowanie wyjść do kina, teatru, koncertów ,organizowanie uroczystości klasowych – andrzejek, wizyty św. Mikołaja , klasowej wigilii , Dnia Babci i Dziadka , Dnia Matki , Dnia Dziecka , urodzin uczniów
Dowody realizacji: poświadczenia , scenariusze ,zdjęcia , wpisy w dzienniku
Termin realizacji: okres stażu
3. Przygotowanie uczniów klas młodszych do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole
Formy realizacji: Akademie okolicznościowe
Dowody realizacji: Potwierdzenia , sprawozdania
Termin realizacji: Cały okres stażu
Ad.§ 8.ust. 2. pkt 4 e
1. Współpraca z Sanepidem i pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej uczniów, zdrowego odżywiania
Formy realizacji: prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie higieny jamy ustnej , higieny osobistej, zdrowego odżywiania , konsultacje z pielęgniarką ,organizowanie pokazów filmowych i pogadanek
Dowody realizacji: potwierdzenia ,wpisy w dzienniku
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9807


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.