AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Kozicka, 2010-05-24
Lublin

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażyst ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr. Barbara Kozicka

Wychowawca internatu
w Zespole Szkół nr.2 im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Czas trwania stażu 31.05.2010 r. ( 9 miesięcy)
Opiekun stażu:
Posiadane kwalifikacje: licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, magisterium z pedagogiki.

A. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania internatu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i internacie oraz sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców lub nauczycieli, a także omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i omawianie ich.
6. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
wewnątrzszkolnych,
pozaszkolnych,
samokształcenia.
7. Wspieranie aktywności twórczej młodzieży.
8. Nawiązanie i pogłębienie kontaktów z rodzicami podopiecznych i wychowawcami klas oraz internatu.
C. Plan Pracy:
I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Wrzesień 2009
Napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole


2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu


Rozmowa, określenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
Wrzesień 2009
Kontrakt

3.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i tematów zajęć
Wrzesień 2009
Plan rozwoju zawodowego

4.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole i internacie: statut szkoły, regulamin, program wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyki.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika
Wrzesień 2009 - maj 2010
Wpisy w dzienniku

5.
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole oraz internacie

Udział w szkoleniu wewnętrznym: szkolenie podstawowe, zapoznanie się z przepisami BHP, Ppoż.
Wrzesień 2009

Na bieżąco
Oświadczenie o znajomości przepisów, świadectwo ukończenia szkolenia

6.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i internatu
Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły

Na bieżąco
Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych

7.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności

Na bieżąco
Wspomniane dokumenty

8.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autoanaliza, autorefleksja, przygotowanie
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Maj 2010
Dokument: sprawozdanie z realizacji stażu


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub kierownika internatu
Opracowanie konspektów zajęć,
omawianie przeprowadzonych zajęć,
wyciąganie wniosków
do dalszej pracy

Raz
w miesiącu
wrzesień 2009 – maj 2010
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
(lub innych nauczycieli)

Hospitacja zajęć wg. wcześniej określonych zasad,
zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
Raz
w miesiącu
Protokół z hospitacji, wnioski

3.
Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych
i prowadzonych samodzielnie
Analiza zajęć wychowawczych,
zwrócenie uwagi na mocne
i słabe strony stażysty

Na bieżąco
Wnioski do dalszej pracyIII. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

Lp.

Zadanie
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Obserwacja i rozmowy z podopiecznymi, rozmowy z rodzicami, gromadzenie informacji o uczniach na postawie dokumentacji oraz opracowanych narzędzi pedagogicznych

Na bieżąco
Notatki; wykorzystanie zdobytych informacji
w pracy z wychowankiem

2.
Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych oraz bezpieczeństwa
Zapewnienie podopiecznym właściwych warunków do nauki, dbałość o higienę nauki, wypoczynku i pracy, przestrzeganie regulaminu oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa

Na bieżąco
Wpisy w dzienniku

3.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów

Udział w szkoleniach, lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowa w zespole wychowawczym
Na bieżąco
Zaświadczenia o przebytych szkoleniach, prezentacja literatury

4.
Poznanie instytucji wspierających proces opiekuńczo- wychowawczy
Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawców, gromadzenie adresów i numerów telefonu instytucji wspomagające procesy wychowawcze
Na bieżąco
Rejestr adresów placówek wspomagających proces opiekuńczo - wychowawczy

5.
Wspieranie wychowawcy grupy w realizacji wytyczonych zadań opiekuńczo – wychowawczych
Zapewnienie właściwej opieki wychowankom, służenie pomocą w każdej sytuacji: wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych, stworzenie warunków do nauki, kontakt z nauczycielami i wychowawcami w szkole, przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu kulturalnym

Na bieżąco
Komplet dokumentów- materiały pracy własnejIV. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Lp.

Zadanie
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; kursach
- warsztat doskonalenia umiejętności wychowawczych
Okres stażu
Zaświadczenie o odbytym kursie

2.
Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej
Współpraca z nauczycielami, pedagogami i psychologiem szkolnym
- studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
Na bieżąco
Notatki ze spotkań, wykorzystanie nowych wiadomości w pracy (zapis w dzienniku), notatki bibliograficzne

3.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji

Na bieżąco
Opracowanie ankiety, ustalenie tematyki szkoleń celem podniesienia kwalifikacji

4.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie,
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Wrzesień 2009 – maj 2010
Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2156


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.