AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anida Rydlichowska, 2010-05-23
Darłowo

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w zakresie adaptacji dzieci 5-6-letnich do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

w zakresie

adaptacji dzieci 5-6-letnich do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”


INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA:
w Zespole Szkól nr4 w Kopnicy w roku szkolnym 2009/10
w miesiącach – maj, sierpień, wrzesień, październik.
OSOBA PROWADZĄCA:
Anida Rydlichowska– nauczyciel kształcenia zintegrowanego


WSTĘP

Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia radosne i pożądane, ale czasami też doznania trudne i bolesne. Takim ważnym momentem w życiu dziecka 5-6-letniego, które wcześniej nie uczęszczało do przedszkola, jest z pewnością przekroczenie progu szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny. Doświadczenie to rozpoczyna proces adaptacji do nowego środowiska.
ADAPTACJA CZŁOWIEKA to proces dostosowania się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym, polegający na przejęciu wartości i norm oraz wzorów zachowań obowiązujących w nowym środowisku.
Adaptacja jest więc niczym innym jak przystosowaniem się dziecka do warunków przedszkolnej rzeczywistości.
Pierwszym i przez długi czas jedynym środowiskiem, w którym wzrasta i rozwija się dziecko, jest rodzina. Przekroczenie progu oddziału przedszkolnego przez dzieci to moment rozpoczęcia życia w dwu środowiskach : rodzinnym i instytucjonalnym. Aby stworzyć dzieciom lepszy start przedszkolny należy posiąść wiedzę na temat trudności jakie napotyka dziecko w początkowym okresie pobytu w przedszkolu.
Z analizy potrzeb i właściwości rozwojowych dziecka oraz możliwości ich zaspokajania w środowisku instytucjonalnym za najtrudniejsze dla dziecka uznać można:
zmianę dotychczasowych standardów zaspokajania potrzeb emocjonalnych i biologicznych - nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi;
nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej;
zmiana rytmu i trybu życia dziecka;
inna pozycja dziecka w grupie przedszkolnej niż w rodzinie;
czasami zmiany w sytuacji rodzinnej wywołane faktem podjęcia przez matkę pracy zawodowej.
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb, do czego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. Niesie to za sobą większe napięcie emocjonalne. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka.


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE INNOWACJI
Adaptacja dziecka w oddziale przedszkolnym może być okresem trudnym i długim zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Nauczycielki naszej szkoły zawsze starały się wspierać zarówno rodziców jak i dzieci w pierwszych dniach pobytu w oddziale przedszkolnym. Dotychczasowa obserwacja tych czynności upewniła mnie w przekonaniu, iż są to działania potrzebne, zapewniające minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka a w konsekwencji skłoniła mnie do opracowania programu adaptacyjnego, który pomoże szybciej i łagodniej zaadaptować się dziecku do warunków przedszkolnych, a rodzicom w pełni zaufać nauczycielowi oddziału przedszkolnego i powierzyć mu swoje dziecko pod opiekę.
Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie i zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny. Placówka wspólnie z rodzicami jest odpowiedzialna za bezstresowe wprowadzenie dziecka do grupy przedszkolnej i uczynienie go szczęśliwym przedszkolakiem.
Dlatego proponowane treści w innowacji zgrupowane są wokół wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za proces adaptacji, a więc: dziecka, jego najbliższej rodziny, pracowników oddziału przedszkolnego, (kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego), otoczenia społecznego (grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego).

Program innowacji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Wyznacznikiem osiągania celów adaptacyjnych w stosunku do grupy dzieci jak i do każdego dziecka indywidualnie są kompetencje zawarte w podstawie programowej w obrębie następującego obszaru edukacyjnego:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
Dziecko:
1.1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych (nawyk mówienia proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, smacznego itp.);
1.2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych, a także szlachetnie rywalizować) oraz w świecie dorosłych;
1.3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.

Opracowana innowacja będzie realizowana w oddziale przedszkolnym zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji w miesiącach: maj, sierpień, wrzesień, październik 2009r.

II. CEL GŁÓWNY INNOWACJI:

Tworzenie optymalnych warunków do łatwej adaptacji dziecka w oddziale przedszkolnym.
CELE SZCZEGÓŁOWE
zachęcanie dzieci do podejmowania działań sprzyjających integrowaniu się z grupą;
stosowanie się do norm i zasad życia w grupie;
ukazanie mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka;
przezwyciężanie obaw i lęków związanych z nowym otoczeniem;
poznanie środowiska domowego dziecka;
nawiązanie bliskiego, opartego na zaufaniu kontaktu w relacjach: nauczyciel - dziecko, nauczyciel – rodzic;
integracja rodziców ze szkołą, w której znajduje się oddział przedszkolny w celu lepszej współpracy.

III. METODY I FORMY PRACY

METODY:
aktywizująca
problemowa
podająca
praktycznego działania

FORMY: indywidualna, zespołowa

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W pracy z małym dzieckiem podstawową formą działalności jest zabawa. W zabawie, w sposób naturalny dziecko poznaje otaczającą go rzeczywistość, dostrzega swoje słabe i mocne strony a także prawa rządzące w grupie rówieśniczej.
W związku z tym wskazane jest, aby wykorzystać następujące działania:
zabawy pozwalające poznać nowe miejsce oraz zmniejszające dystans między dziećmi;
zabawy pozwalające poznać swoje ciało;
zabawy w kontakcie z innymi dziećmi;
zabawy ułatwiające integrację grupy;
ćwiczenia i zabawy ruchowe;
zabawy naśladowcze;
zabawy wykorzystujące dramę;
bajki, baśnie, opowiadania dostarczające wzorów pozytywnych zachowań;
wykorzystywanie sytuacji dnia codziennego;
spacery,
wycieczki;
uroczystości przedszkolne;
zajęcia z rodzicami.

V. EFEKTY DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
Innowacja realizowana będzie w grupie przedszkolnej w roku szkolnym 2009/10. Wstępna ocena efektów wprowadzanych działań odbędzie się po dwumiesięcznym pobycie dziecka w przedszkolu. Jednak realizacja programu będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb dzieci, dlatego czas jej trwania może zostać wydłużony o kolejne miesiące.
Rzeczywisty koniec programu adaptacyjnego nastąpi tylko wówczas, gdy dziecko chętnie będzie pozostawało w oddziale przedszkolnym, nabierze zaufania do pracowników, poszerzy grono swoich przyjaciół.
Zakładam, że po realizacji innowacji dziecko będzie:
bez problemów rozstawało się z rodzicami;
czuło się bezpieczne w oddziale przedszkolnym;
wiedziało, że zawsze może zwrócić się o pomoc do nauczyciela;
znało zasady współżycia w grupie;
orientowało się w rozkładzie dnia w oddziale przedszkolnym,
samodzielnie jadło i korzystało z toalety;
samodzielnie zakładało i zdejmowało odzież.
Rodzice:
uzyskają pomoc w przystosowaniu się do nowej sytuacji, jakim jest oddanie dziecka do oddziału przedszkolnego;
poznają warunki, w jakich będzie przebywało ich dziecko;
nawiążą bliski, serdeczny kontakt z nauczycielką oddziału przedszkolnego;
zapoznają się z rozkładem dnia;
włączą się do wspólnych zabaw z dzieckiem;
będą mieli świadomość, że ich dziecko jest w przedszkolu bezpieczne;
poznają oczekiwania nauczycielki wobec dzieci i rodziców.
Nauczyciel:
lepiej pozna dzieci, które będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego;
poprzez obserwację ich zachowań, właściwie zaplanuje swoją dalszą pracę;
pozna środowisko domowe dziecka;
uzyska informacje na temat potrzeb i oczekiwań rodziców w stosunku do nauczyciela i szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.

VI. EWALUACJA
Narzędziem ewaluacji będzie "Arkusz obserwacji dziecka" wypełniany przez nauczycielkę oraz ankieta dla rodziców na temat przebiegu dni adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym.
Ankiety wypełniane będą po dwumiesięcznym pobycie dziecka w placówce.
Program ten nie gwarantuje dobrej adaptacji dziecka do oddziału przedszkolnego, ale znacznie ją przyśpiesza i ułatwia. Trzeba wspólnego wysiłku nauczycielki i rodziców, aby proces ten przebiegał pomyślnie.

Wykorzystane środki do realizacji działań innowacyjnych

1. Korzystanie z bazy dydaktyczno - materialnej szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
2. Korzystanie z fachowej pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – psychologa.
3. Korzystanie z materiałów edukacyjnych dotyczących problemu adaptacji.
4. Pomoc i współpraca rodziców dziecka.
5.Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz pomoc personelu pomocniczego oddziału przedszkolnego.

Mam nadzieję, że program ten pozwoli dzieciom i ich rodzicom bezstresowo pokonać trudne chwile jakie pojawią się w pierwszych dniach nowego etapu w życiu dziecka i jego rodziny. Pomoże przygotować przedszkolaków do uczestnictwa w życiu przedszkolnym. Stworzy warunki ku temu, by dziecko nie czuło się obco i jak najszybciej zaczęło aktywnie funkcjonować w społeczności przedszkolnej, a rodzice nabrali zaufania do fachowej opieki ze strony nauczycielki oraz personelu pomocniczego.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH

SPOTKANIE 1 Zapisy do oddziału przedszkolnego - maj

- Wypełnianie karty zgłoszenia dziecka.
- Zapoznanie z budynkiem i placem zabaw dla grupy przedszkolnej.
- Przedstawienie oferty edukacyjnej.
- Podanie adresu strony internetowej placówki zawierającej informacje o wydarzeniach, zwyczajach i tradycjach szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny a także inne ciekawe informacje.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
- Zaproszenie rodziców na zebranie organizacyjne w m-cu sierpniu.

CELE:
- Nawiązanie kontaktu z dzieckiem i rodzicami.
- Umożliwienie dziecku pierwszego kontaktu ze szkołą, w której znajduje się oddział przedszkolny.
- Przekazanie rodzicom informacji o placówce.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko zna szkołę do której będzie uczęszczało.
Rodzice znają ofertę edukacyjną dla swoich dzieci.
Rodzice mają dostęp do pełnej informacji na temat placówki.


SPOTKANIE 2
Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego – ostatni tydzień sierpnia

- Przedstawienie Programu Wychowania Przedszkolnego oraz Programu Adaptacyjnego „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”
- Omówienie organizacji pracy placówki oraz rozkładu dnia przedszkolnego.
- Wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku.
- Prelekcja psychologa nt. „Trudności adaptacyjne dziecka”- przekazanie praktycznych wskazówek i rad jak przygotować dziecko do przedszkola.
- Indywidualne konsultacje z psychologiem.
- Zaproszenie rodziców z dziećmi do udziału w zajęciach adaptacyjnych w miesiącu wrześniu.
CELE:
- Zachęcenie rodziców do przygotowania dziecka do nowych warunków, jakie zastanie w oddziale przedszkolnym.
- Uświadomienie rodzicom, że współdziałanie z pracownikami szkoły to warunek udanej adaptacji dziecka.
- Zebranie informacji o dziecku, jego przyzwyczajeniach, upodobaniach, ewentualnych problemach
zdrowotnych, itp.
- Zapoznanie rodziców z Programem Wychowania Przedszkolnego, Programem Adaptacyjnym placówki i rozkładem dnia przedszkolnego.
Oczekiwane rezultaty:
Rodzice wiedzą jak przygotować dziecko do nowych warunków, jakie zastanie w oddziale przedszkolnym.
Rodzice współpracują z nauczycielką i personelem pomocniczym oddziału przedszkolnego w celu lepszej adaptacji swojego dziecka do nowych warunków.
Rodzice znają Program Adaptacyjny „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”.
Rodzice znają organizację pracy w placówce, rozkład dnia oraz Program Wychowania Przedszkolnego.
Nauczyciel zebrał wiele informacji o dziecku.

SPOTKANIE 3

Udział rodziców w pierwszych zajęciach z dziećmi – wrzesień


- Uczestniczenie w zajęciach lub ich obserwacja.
- Poznanie zabaw integracyjnych.
- Udział w zajęciach plastycznych.

CELE:
- Stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania rodziców i ich dzieci.
- Uświadomienie dzieciom, że pobyt w oddziale przedszkolnym może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania.
- Ukazanie możliwości i zdolności pedagogicznych nauczycielki.
- Lepsze poznanie się i umocnienie więzi z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielem.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko jest zadowolone i czuje się bezpieczne.
Rodzic jest zadowolony i czuje więź ze szkołą, w której znajduje się oddział przedszkolny.
Dziecko obserwuje swoich nowych kolegów w trakcie zabaw i zajęć.
Dziecko chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z przedszkolakami i nauczycielką.
Nauczyciel wykorzystuje zabawy integracyjne Klanzy ułatwiające dzieciom integrację z innymi przedszkolakami i nauczycielką.


SPOTKANIE 4
Wspólne zabawy na podwórku przedszkolnym – wrzesień

- Zabawy dzieci na placu zabaw.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.
- Zabawy z chustą i innym sprzętem.

CELE:
- Wzmacnianie pozytywnego nastawienia dzieci do oddziału przedszkolnego.
- Obserwacja dzieci na tle rówieśników.
- Zachęcenie rodziców do dalszej współpracy z przedszkolem.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko chętnie bawi się z rówieśnikami.
Nauczyciel gromadzi informacje o dzieciach.
Rodzic współpracuje z przedszkolem.


SPOTKANIE 5 Uroczystość przedszkolna „Pasowanie na przedszkolaka”- październik

- Występ dzieci.
- Zabawy i konkursy z rodzicami.
- Złożenie obietnicy przedszkolaka i wręczenie medali „Jestem przedszkolakiem”.
- Wręczenie upominków.

CELE:
- Zapoznanie z tradycją oddziału przedszkolnego.
- Wprowadzenie serdecznej i miłej atmosfery przez pracowników placówki.
- Nawiązanie aktywnej współpracy rodziców ze szkołą.
- Podkreślenie wartości dziecka w zbiorowości przedszkolnej jako pełnoprawnego przedszkolaka.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko czuje się pełnoprawnym przedszkolakiem.
Rodzice znają tradycje oddziału przedszkolnego.
Rodzice mają zaufanie do pracowników szkoły.
Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą.SPOTKANIE 6
Zebranie z rodzicami – październik

- Wspólne redagowanie planu współpracy z rodzicami.
- Ankieta dla rodziców dotycząca ich oceny i oczekiwań wobec szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
- Ankieta dla rodziców na temat przebiegu dni adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym.

CELE:
- Poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców i ich dzieci wobec szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
- Uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących problemu adaptacji dziecka w oddziale przedszkolnym.

Oczekiwane rezultaty:
Nauczycielka zna potrzeby i oczekiwania rodziców wobec szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
Rodzice znają oczekiwania placówki wobec nich.
Nauczyciel uzyskał informację zwrotną od rodziców na temat przebiegu dni adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9940


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.