Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anida Rydlichowska, 2010-05-23
Darłowo

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w zakresie adaptacji dzieci 5-6-letnich do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

w zakresie

adaptacji dzieci 5-6-letnich do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”


INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA:
w Zespole Szkól nr4 w Kopnicy w roku szkolnym 2009/10
w miesiącach – maj, sierpień, wrzesień, październik.
OSOBA PROWADZĄCA:
Anida Rydlichowska– nauczyciel kształcenia zintegrowanego


WSTĘP

Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia radosne i pożądane, ale czasami też doznania trudne i bolesne. Takim ważnym momentem w życiu dziecka 5-6-letniego, które wcześniej nie uczęszczało do przedszkola, jest z pewnością przekroczenie progu szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny. Doświadczenie to rozpoczyna proces adaptacji do nowego środowiska.
ADAPTACJA CZŁOWIEKA to proces dostosowania się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym, polegający na przejęciu wartości i norm oraz wzorów zachowań obowiązujących w nowym środowisku.
Adaptacja jest więc niczym innym jak przystosowaniem się dziecka do warunków przedszkolnej rzeczywistości.
Pierwszym i przez długi czas jedynym środowiskiem, w którym wzrasta i rozwija się dziecko, jest rodzina. Przekroczenie progu oddziału przedszkolnego przez dzieci to moment rozpoczęcia życia w dwu środowiskach : rodzinnym i instytucjonalnym. Aby stworzyć dzieciom lepszy start przedszkolny należy posiąść wiedzę na temat trudności jakie napotyka dziecko w początkowym okresie pobytu w przedszkolu.
Z analizy potrzeb i właściwości rozwojowych dziecka oraz możliwości ich zaspokajania w środowisku instytucjonalnym za najtrudniejsze dla dziecka uznać można:
zmianę dotychczasowych standardów zaspokajania potrzeb emocjonalnych i biologicznych - nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi;
nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej;
zmiana rytmu i trybu życia dziecka;
inna pozycja dziecka w grupie przedszkolnej niż w rodzinie;
czasami zmiany w sytuacji rodzinnej wywołane faktem podjęcia przez matkę pracy zawodowej.
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb, do czego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. Niesie to za sobą większe napięcie emocjonalne. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka.


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE INNOWACJI
Adaptacja dziecka w oddziale przedszkolnym może być okresem trudnym i długim zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Nauczycielki naszej szkoły zawsze starały się wspierać zarówno rodziców jak i dzieci w pierwszych dniach pobytu w oddziale przedszkolnym. Dotychczasowa obserwacja tych czynności upewniła mnie w przekonaniu, iż są to działania potrzebne, zapewniające minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka a w konsekwencji skłoniła mnie do opracowania programu adaptacyjnego, który pomoże szybciej i łagodniej zaadaptować się dziecku do warunków przedszkolnych, a rodzicom w pełni zaufać nauczycielowi oddziału przedszkolnego i powierzyć mu swoje dziecko pod opiekę.
Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie i zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny. Placówka wspólnie z rodzicami jest odpowiedzialna za bezstresowe wprowadzenie dziecka do grupy przedszkolnej i uczynienie go szczęśliwym przedszkolakiem.
Dlatego proponowane treści w innowacji zgrupowane są wokół wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za proces adaptacji, a więc: dziecka, jego najbliższej rodziny, pracowników oddziału przedszkolnego, (kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego), otoczenia społecznego (grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego).

Program innowacji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Wyznacznikiem osiągania celów adaptacyjnych w stosunku do grupy dzieci jak i do każdego dziecka indywidualnie są kompetencje zawarte w podstawie programowej w obrębie następującego obszaru edukacyjnego:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
Dziecko:
1.1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych (nawyk mówienia proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, smacznego itp.);
1.2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych, a także szlachetnie rywalizować) oraz w świecie dorosłych;
1.3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.

Opracowana innowacja będzie realizowana w oddziale przedszkolnym zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji w miesiącach: maj, sierpień, wrzesień, październik 2009r.

II. CEL GŁÓWNY INNOWACJI:

Tworzenie optymalnych warunków do łatwej adaptacji dziecka w oddziale przedszkolnym.
CELE SZCZEGÓŁOWE
zachęcanie dzieci do podejmowania działań sprzyjających integrowaniu się z grupą;
stosowanie się do norm i zasad życia w grupie;
ukazanie mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka;
przezwyciężanie obaw i lęków związanych z nowym otoczeniem;
poznanie środowiska domowego dziecka;
nawiązanie bliskiego, opartego na zaufaniu kontaktu w relacjach: nauczyciel - dziecko, nauczyciel – rodzic;
integracja rodziców ze szkołą, w której znajduje się oddział przedszkolny w celu lepszej współpracy.

III. METODY I FORMY PRACY

METODY:
aktywizująca
problemowa
podająca
praktycznego działania

FORMY: indywidualna, zespołowa

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W pracy z małym dzieckiem podstawową formą działalności jest zabawa. W zabawie, w sposób naturalny dziecko poznaje otaczającą go rzeczywistość, dostrzega swoje słabe i mocne strony a także prawa rządzące w grupie rówieśniczej.
W związku z tym wskazane jest, aby wykorzystać następujące działania:
zabawy pozwalające poznać nowe miejsce oraz zmniejszające dystans między dziećmi;
zabawy pozwalające poznać swoje ciało;
zabawy w kontakcie z innymi dziećmi;
zabawy ułatwiające integrację grupy;
ćwiczenia i zabawy ruchowe;
zabawy naśladowcze;
zabawy wykorzystujące dramę;
bajki, baśnie, opowiadania dostarczające wzorów pozytywnych zachowań;
wykorzystywanie sytuacji dnia codziennego;
spacery,
wycieczki;
uroczystości przedszkolne;
zajęcia z rodzicami.

V. EFEKTY DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
Innowacja realizowana będzie w grupie przedszkolnej w roku szkolnym 2009/10. Wstępna ocena efektów wprowadzanych działań odbędzie się po dwumiesięcznym pobycie dziecka w przedszkolu. Jednak realizacja programu będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb dzieci, dlatego czas jej trwania może zostać wydłużony o kolejne miesiące.
Rzeczywisty koniec programu adaptacyjnego nastąpi tylko wówczas, gdy dziecko chętnie będzie pozostawało w oddziale przedszkolnym, nabierze zaufania do pracowników, poszerzy grono swoich przyjaciół.
Zakładam, że po realizacji innowacji dziecko będzie:
bez problemów rozstawało się z rodzicami;
czuło się bezpieczne w oddziale przedszkolnym;
wiedziało, że zawsze może zwrócić się o pomoc do nauczyciela;
znało zasady współżycia w grupie;
orientowało się w rozkładzie dnia w oddziale przedszkolnym,
samodzielnie jadło i korzystało z toalety;
samodzielnie zakładało i zdejmowało odzież.
Rodzice:
uzyskają pomoc w przystosowaniu się do nowej sytuacji, jakim jest oddanie dziecka do oddziału przedszkolnego;
poznają warunki, w jakich będzie przebywało ich dziecko;
nawiążą bliski, serdeczny kontakt z nauczycielką oddziału przedszkolnego;
zapoznają się z rozkładem dnia;
włączą się do wspólnych zabaw z dzieckiem;
będą mieli świadomość, że ich dziecko jest w przedszkolu bezpieczne;
poznają oczekiwania nauczycielki wobec dzieci i rodziców.
Nauczyciel:
lepiej pozna dzieci, które będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego;
poprzez obserwację ich zachowań, właściwie zaplanuje swoją dalszą pracę;
pozna środowisko domowe dziecka;
uzyska informacje na temat potrzeb i oczekiwań rodziców w stosunku do nauczyciela i szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.

VI. EWALUACJA
Narzędziem ewaluacji będzie "Arkusz obserwacji dziecka" wypełniany przez nauczycielkę oraz ankieta dla rodziców na temat przebiegu dni adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym.
Ankiety wypełniane będą po dwumiesięcznym pobycie dziecka w placówce.
Program ten nie gwarantuje dobrej adaptacji dziecka do oddziału przedszkolnego, ale znacznie ją przyśpiesza i ułatwia. Trzeba wspólnego wysiłku nauczycielki i rodziców, aby proces ten przebiegał pomyślnie.

Wykorzystane środki do realizacji działań innowacyjnych

1. Korzystanie z bazy dydaktyczno - materialnej szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
2. Korzystanie z fachowej pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – psychologa.
3. Korzystanie z materiałów edukacyjnych dotyczących problemu adaptacji.
4. Pomoc i współpraca rodziców dziecka.
5.Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz pomoc personelu pomocniczego oddziału przedszkolnego.

Mam nadzieję, że program ten pozwoli dzieciom i ich rodzicom bezstresowo pokonać trudne chwile jakie pojawią się w pierwszych dniach nowego etapu w życiu dziecka i jego rodziny. Pomoże przygotować przedszkolaków do uczestnictwa w życiu przedszkolnym. Stworzy warunki ku temu, by dziecko nie czuło się obco i jak najszybciej zaczęło aktywnie funkcjonować w społeczności przedszkolnej, a rodzice nabrali zaufania do fachowej opieki ze strony nauczycielki oraz personelu pomocniczego.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH

SPOTKANIE 1 Zapisy do oddziału przedszkolnego - maj

- Wypełnianie karty zgłoszenia dziecka.
- Zapoznanie z budynkiem i placem zabaw dla grupy przedszkolnej.
- Przedstawienie oferty edukacyjnej.
- Podanie adresu strony internetowej placówki zawierającej informacje o wydarzeniach, zwyczajach i tradycjach szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny a także inne ciekawe informacje.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
- Zaproszenie rodziców na zebranie organizacyjne w m-cu sierpniu.

CELE:
- Nawiązanie kontaktu z dzieckiem i rodzicami.
- Umożliwienie dziecku pierwszego kontaktu ze szkołą, w której znajduje się oddział przedszkolny.
- Przekazanie rodzicom informacji o placówce.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko zna szkołę do której będzie uczęszczało.
Rodzice znają ofertę edukacyjną dla swoich dzieci.
Rodzice mają dostęp do pełnej informacji na temat placówki.


SPOTKANIE 2
Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego – ostatni tydzień sierpnia

- Przedstawienie Programu Wychowania Przedszkolnego oraz Programu Adaptacyjnego „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”
- Omówienie organizacji pracy placówki oraz rozkładu dnia przedszkolnego.
- Wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku.
- Prelekcja psychologa nt. „Trudności adaptacyjne dziecka”- przekazanie praktycznych wskazówek i rad jak przygotować dziecko do przedszkola.
- Indywidualne konsultacje z psychologiem.
- Zaproszenie rodziców z dziećmi do udziału w zajęciach adaptacyjnych w miesiącu wrześniu.
CELE:
- Zachęcenie rodziców do przygotowania dziecka do nowych warunków, jakie zastanie w oddziale przedszkolnym.
- Uświadomienie rodzicom, że współdziałanie z pracownikami szkoły to warunek udanej adaptacji dziecka.
- Zebranie informacji o dziecku, jego przyzwyczajeniach, upodobaniach, ewentualnych problemach
zdrowotnych, itp.
- Zapoznanie rodziców z Programem Wychowania Przedszkolnego, Programem Adaptacyjnym placówki i rozkładem dnia przedszkolnego.
Oczekiwane rezultaty:
Rodzice wiedzą jak przygotować dziecko do nowych warunków, jakie zastanie w oddziale przedszkolnym.
Rodzice współpracują z nauczycielką i personelem pomocniczym oddziału przedszkolnego w celu lepszej adaptacji swojego dziecka do nowych warunków.
Rodzice znają Program Adaptacyjny „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”.
Rodzice znają organizację pracy w placówce, rozkład dnia oraz Program Wychowania Przedszkolnego.
Nauczyciel zebrał wiele informacji o dziecku.

SPOTKANIE 3

Udział rodziców w pierwszych zajęciach z dziećmi – wrzesień


- Uczestniczenie w zajęciach lub ich obserwacja.
- Poznanie zabaw integracyjnych.
- Udział w zajęciach plastycznych.

CELE:
- Stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania rodziców i ich dzieci.
- Uświadomienie dzieciom, że pobyt w oddziale przedszkolnym może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania.
- Ukazanie możliwości i zdolności pedagogicznych nauczycielki.
- Lepsze poznanie się i umocnienie więzi z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielem.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko jest zadowolone i czuje się bezpieczne.
Rodzic jest zadowolony i czuje więź ze szkołą, w której znajduje się oddział przedszkolny.
Dziecko obserwuje swoich nowych kolegów w trakcie zabaw i zajęć.
Dziecko chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z przedszkolakami i nauczycielką.
Nauczyciel wykorzystuje zabawy integracyjne Klanzy ułatwiające dzieciom integrację z innymi przedszkolakami i nauczycielką.


SPOTKANIE 4
Wspólne zabawy na podwórku przedszkolnym – wrzesień

- Zabawy dzieci na placu zabaw.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.
- Zabawy z chustą i innym sprzętem.

CELE:
- Wzmacnianie pozytywnego nastawienia dzieci do oddziału przedszkolnego.
- Obserwacja dzieci na tle rówieśników.
- Zachęcenie rodziców do dalszej współpracy z przedszkolem.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko chętnie bawi się z rówieśnikami.
Nauczyciel gromadzi informacje o dzieciach.
Rodzic współpracuje z przedszkolem.


SPOTKANIE 5 Uroczystość przedszkolna „Pasowanie na przedszkolaka”- październik

- Występ dzieci.
- Zabawy i konkursy z rodzicami.
- Złożenie obietnicy przedszkolaka i wręczenie medali „Jestem przedszkolakiem”.
- Wręczenie upominków.

CELE:
- Zapoznanie z tradycją oddziału przedszkolnego.
- Wprowadzenie serdecznej i miłej atmosfery przez pracowników placówki.
- Nawiązanie aktywnej współpracy rodziców ze szkołą.
- Podkreślenie wartości dziecka w zbiorowości przedszkolnej jako pełnoprawnego przedszkolaka.

Oczekiwane rezultaty:
Dziecko czuje się pełnoprawnym przedszkolakiem.
Rodzice znają tradycje oddziału przedszkolnego.
Rodzice mają zaufanie do pracowników szkoły.
Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą.SPOTKANIE 6
Zebranie z rodzicami – październik

- Wspólne redagowanie planu współpracy z rodzicami.
- Ankieta dla rodziców dotycząca ich oceny i oczekiwań wobec szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
- Ankieta dla rodziców na temat przebiegu dni adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym.

CELE:
- Poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców i ich dzieci wobec szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
- Uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących problemu adaptacji dziecka w oddziale przedszkolnym.

Oczekiwane rezultaty:
Nauczycielka zna potrzeby i oczekiwania rodziców wobec szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.
Rodzice znają oczekiwania placówki wobec nich.
Nauczyciel uzyskał informację zwrotną od rodziców na temat przebiegu dni adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9835
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016