Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Beata Dudziak, 2010-05-12
Korsze

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe
Imię i nazwisko: Beata Dudziak
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie
w zakresie wczesnej edukacji, podyplomowe studia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Pełniona funkcja: nauczyciel bibliotekarz i nauczania zintegrowanego
Terminarz
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.

W związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam się napisania planu rozwoju zgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

Cel główny:
• doskonalenie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie i kształtowanie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw społecznych

Cele szczegółowe
• podniesienie efektywności działań wychowawczych i dydaktycznych,
• tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów,
• podniesienie jakości pracy szkoły

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
1.Poznanie procedury awansu zawodowego:
-analiza dokumentów prawnych w zakresie prawa oświatowego/wrzesień 2007r.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie informacji o realizacji zadań/ na bieżąco
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji’ czerwiec 2010r.
- sformułowanie wniosków.


§ 8 ust 1. pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania;
-Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentacji

1. Budowanie własnego warsztatu pracy:
-pozyskiwania funduszy na rzecz biblioteki szkolnej/
w miarę możliwości/bibliografia nowości, lektur i publikacji nauczycieli;
-współpraca z księgarniami/ na bieżąco;
- promowanie biblioteki jej zasobów i usług w środowisku szkolnym;
-gromadzenie odpowiedniej literatury;
-aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników;
-tworzenie elektronicznej bazy danych (Multimedialnego Centrum Informacyjnego)/ na bieżąco;
-dbanie o pomoce szkolne, czytelnię, wypożyczalnię ( dekorowanie, wystawy tematyczne)/ustawicznie w okresie stażu.

2. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów
i nauczycieli
-przeprowadzenie cyklicznego konkursu czytelniczego/ V2008,2009,210/-roczne
podsumowanie konkursów czytelniczych;
-analizowanie stanu wypożyczeń/ II i VI2008,2009,2010r./ zestawienia miesięczne, śródroczne i roczne;
- pogadanki i zajęcia propagujące czytelnictwo/ w miarę potrzeb/scenariusze zajęć;
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum/ X 2007r.Gim.i IV 2008 SP/-raporty z ankiet.

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Biblioterapia:
- Opracowanie projektu zajęć czytelniczych prowadzonych nieodpłatnie (1 godz.w tygodniu)/ od I-II 2008r./ projekt, ewaluacja.

4. Opracowanie programu edukacji czytelniczej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej:
-przygotowanie odpowiednich scenariuszy i materiałów dydaktycznych/ od
XI 2007r./program na I poziom edukacyjny.

5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:
- współpraca z nauczycielami realizującymi w ramach zajęć edukacyjnych wybrane zagadnienia z „Edukacji czytelniczej
i medialnej” klas IV-VI SP i I– III Gim/ na bieżąco/ materiały pomocnicze, scenariusze.

6. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Przyjaciele biblioteki”:
-przeprowadzenie cyklicznych spotkań aktywu bibliotecznego/ X 2007r./program zajęć pozalekcyjnych „Przyjaciół Biblioteki”.
- organizowanie imprez przy pomocy członków PB.

7. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i pomocy dydaktycznych:
-przygotowanie kart, testów na zespół wyrównawczy
w nauczaniu zintegrowanym/ IX 2007r/
przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową;
-opracowanie scenariuszy zajęć bibliotecznych, materiałów na gazetki, dyplomów konkursowych i dyplomów pasowania na czytelników/ na bieżąco/testy konkursowe, wzory dyplomów;
- przygotowanie za pomocą komputera własnych publikacji
i
teczki awansu zawodowego.

8. Wykorzystanie Internetu:
-opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego/
X 2009r;
-korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego/ na bieżąco.

9. Prowadzenie zajęć zespołu wyrównawczego z wykorzystaniem komputerów:
-korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych/-na bieżąco/scenariusze zajęć.

10. Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
-opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych/okres stażu/pisemny opis z analizą.

§ 8 ust 1. pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.Aktywna praca w zespole wychowawczym i nauczania zintegrowanego:
-współudział w przygotowaniu planów pracy zespołów, konkursów, ankiet, ewaluacji/ od IX 2007, 2008,2009r/wzory ankiet, scenariusze konkursów.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
-organizowanie wystaw, gazetek, pogadanek pt.„Nie przemocy, nie uzależnieniom”.

3.Współpraca z nauczycielami:
-gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty, scenariusze itp.) oraz opracowań własnych(imprez bibliotecznych)/ na bieżąco;
- gromadzenie scenariuszy, imprez w teczkach tematycznych)/ustawicznie w czasie trwania stażu /teczki tematyczne;
- prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich/na bieżąco/scenariusze zajęć, imprez.

4. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż :
-udostępnianie materiałów, gromadzenie w teczce „Awans zawodowy”/ na bieżąco.

5. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych:
- opracowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych z zakresu wiedzy polonistycznej, ekologicznej, regionalnej, plastycznej, zdrowotnej/przykładowe scenariusze, sprawozdania, notatki.

6. Promowanie szkoły w środowisku, prowadzenie imprez ogólnoszkolnych:
-współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych/ w miarę potrzeb/scenariusze imprez, opis, notatki.

7. Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej:
- prowadzenie kroniki biblioteki/na bieżąco/potwierdzenie dyrektora;
- organizowanie kiermaszów książek/IV 2009, 2010.

8. Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Reszlu:
- wymiana doświadczeń w pracy i przy komputeryzacji zasobów biblioteki/w miarę potrzeb.

9. Współpraca z rodzicami:
-pogadanki skierowane do rodziców podczas spotkań w bibliotece/ notatki.

§ 8 ust 1. pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służącej podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa i nauczania zintegrowanego:
- samokształcenie , studiowanie literatury fachowej/ ustawicznie
w czasie trwania stażu;
-gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą;
-poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy w nauczaniu zintegrowanym
i pracy bibliotekarza.

2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły/ustawicznie w czasie trwania stażu/zaświadczenia
z ukończonych form doskonalenia i opis przydatności szkolenia w pracy.

3 .Opracowanie materiałów promujących bibliotekę Zespołu Szkół w Korszach
w środowisku lokalnym:
-umieszczenie informacji na temat działalności biblioteki na szkolnej stronie internetowej/ od XII 2007r ;
- opracowanie teczki tematycznej dotyczącej miasta Korsze/ od IX 2007r./ teczka tematyczna.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12314
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016