AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Machnikowska, 2010-04-22
Lublin

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Machnikowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ……
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (*)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• współudział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.

cały okres stażu • potwierdzenia
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
• uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.
• organizacja i współorganizacja akademii i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych.
cały okres stażu • potwierdzenia

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(*)
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. • uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
• udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności. cały okres stażu • zaświadczenia
• potwierdzenia
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. • poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
• tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism itp.) cały okres stażu • spis zebranych/przyswojonych pozycji

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(*)

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. • analiza ustaw i rozporządzeń
• aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu

2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły
• zapoznanie z programami wychowawczymi szkoły na lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011, 2011/2012.
• analizowanie dokumentacji: statutu, WO, planów, regulaminów, programów itp. IX każdego roku szkolnego

cały okres stażu • potwierdzenie opiekuna stażu

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. • analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. rok szkolny 2009/2010 • potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach. (*)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli . Zapoznanie z:
• rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 860, poz. 2593 z późniejszymi zmianami),
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
VIII – IX 2009r. • przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca
z opiekunem stażu. • zawarcie „kontraktu” z opiekunem stażu” określającego przejrzyste warunki współpracy
• opracowanie planu współpracy z opiekunem stażu IX 2009r. • kontrakt
• plan współpracy z opiekunem stażu

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu
(raz na dwa miesiące) • arkusz obserwacji zajęć
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu
(raz na dwa miesiące) • konspekty zajęć
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach koleżeńskich
• udział w spotkaniach organizowanych przez doradcę metodycznego
cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• wzbogacenie własnej biblioteki przedmiotowej w pozycje książkowe o tematyce pedagogicznej, psychologicznej, itp.
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism
• wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen systematycznie w okresie całego stażu
• recenzje przeczytanych pozycji książkowych


• dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu

V 2012r.

VI 2012r. • wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z dokumentacją formalną
8. Ewaluacja własnych działań
• określanie mocnych i słabych stron własnej pracy po każdym semestrze
• arkusz samooceny
[
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (*)

Lp. Zadania do wykonania Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. • diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
• kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)
• obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu • wzory ankiety
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • współpraca z różnego typu organizacjami i instytucjami, m.in. z Biblioteką im. H. Łopacińskiego w Lublinie
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym cały okres stażu (według potrzeb) • notatki
• adnotacje w dziennikach

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. • realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• organizowanie zajęć dotyczących zagrożeń współczesnego świata
• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)

cały okres stażu
(według potrzeb)

• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku

4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.

• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
• organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
cały okres stażu • sprawozdania, potwierdzenia
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (*)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera

• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze

• projektowanie i przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły

• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

• wypisywanie świadectw w formie elektronicznej

• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu

• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• zapisy w dzienniku
2.


Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, materiałów dydaktycznych
okres stażu • strona internetowa (wydruki)

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.


• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,

• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych

cały okres stażu


• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty. (*)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu • potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
• analiza programu wychowawczego szkoły
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach

Współpraca z uczniem:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań

Współpraca z rodzicami:
• kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
• pedagogizacja rodziców
• uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy
• udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom
• angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową
• informowanie o postępach uczniów w nauce cały okres stażu • dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku lekcyjnym

• adnotacje w dzienniku lekcyjnym
• scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu)
• referaty
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

• korzystanie z biblioteki szkolnej
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
cały okres stażu
(na bieżąco)

• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (*)

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego • analiza ustaw i rozporządzeń
• aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu
• znajomość przepisów
• dokumentacja szkolna
2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WO
• programu wychowawczego szkoły i innych cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu

3. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
• praca w komisjach powoływanych w szkole
• protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
• organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych cały okres stażu • listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań
• poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych cały okres stażu • zaświadczenie pedagoga szkolnego
5. Współprac z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań
• poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych cały okres stażu • notatki,
• potwierdzenia

(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami).


Zatwierdzam do realizacji:


……………………………… …………………………………
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 18113


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.