Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agnieszka Rutkowska, 2010-04-12
Stąporków

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STANOWISKO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - JĘZYK ANGIELSKI

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO


§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

- Zapoznanie się i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (rozporządzenie MENiS Z DNIA 01.XII.2004 z późniejszymi zmianami, ustawa)
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego n-la.


2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu, harmonogram lekcji hospitacyjnych wg potrzeb nauczyciela i zaleceń opiekuna stażu.
- Pisemne, przejrzyste zasady współpracy. Kontrakt. Harmonogram hospitacji – raz na dwa miesiące wg potrzeby.

3.Poznanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Analiza dokumentów szkoły: statut szkoły, program wychowawczy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania i wychowania, program rozwoju szkoły.
- Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów.

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

- Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Lista obecności. Protokoły z posiedzeń.

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

- Gromadzenie dokumentacji. Współpraca z dyrektorem i rodzicami. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe.
- Zebrane dokumenty. Potwierdzenie opiekuna stażu.

6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Autorefleksje, autoanaliza, opis realizacji planu.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
- Hospitowanie lekcji wg wcześniej opracowanego harmonogramu. Omówienie wyników hospitacji, konsultacje, ewaluacja.
- Wnioski z hospitowanych zajęć, scenariusze zajęć hospitowanych.

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach.
- Zaświadczenia, certyfikaty o ukończeniu formy doskonalenia.

3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
- Lektura prasy pedagogicznej, poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka angielskiego. Studiowanie literatury dotyczącej pomocy
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
- Spis lektur – prowadzenie dzienniczka lektur. Potwierdzenie opiekuna stażu.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
- Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
- Ustawa o systemie oświaty 1999r. Karta Nauczyciela. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z 18.02.2000r.
Ustawa o pomocy społecznej. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
- Analiza Praw Dziecka i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Potwierdzenie opiekuna stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobyty dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

1.Podsumowanie pracy dydaktycznej i opiekuńczej.
- Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej 1x w semestrze. Monitoring do dyrektora szkoły.
- Protokolarz posiedzeń Rad Pedagogicznych

- Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia (klasy). Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udoskonalenie planu wynikowego z języka angielskiego dla klas I -VI oraz nauczycielskiego systemu oceniania.
Przygotowanie, przeprowadzenie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się języka angielskiego. Zbieranie informacji o uczniu wg karty obserwacji. Sporządzenie dokumentacji opisowej postępów ucznia. Prowadzenie tzw. Raportu Postępów Ucznia.
- Plan wynikowy. Nauczycielski system oceniania. Ankieta. Raport postępów ucznia, karta obserwacji.

2.Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców
- Organizowanie imprez, zebrań. Udział w akcjach na rzecz dzieci biednych
i potrzebujących. Opieka, współpraca i organizowanie imprez szkolnych
i okolicznościowych.
- Harmonogram pracy samorządu szkolnego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Redagowanie gazetki ściennej. Kronika Samorządu Uczniowskiego.

3.Kształtowanie postaw obywatelskich: działalność na rzecz harcerstwa.
- Opieka nad drużyna harcerska i wokalnym zespołem harcerskim. Czynny udział w życiu harcerskim: rajdy, organizowanie imprez, wyjazdy, wycieczki.
- Plan pracy drużyny harcerskiej. Współtworzenie gazetki ściennej. Sprawozdania.

4.Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
- Własne scenariusze zajęć.

5.Analiza własnych zajęć, określanie mocnych i słabych stron własnej pracy
- Dokumentacja efektów własnej pracy.
- Ocena własnej pracy z uwzględnieniem uwag opiekuna.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
- Przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego. Zorganizowanie konkursu rodzinnego na najładniejszy album wiadomości o Anglii (ogłoszenie wśród rodziców
i uczniów, określenie formatu albumu i sposobu wykonania). Przeprowadzenie lekcji
o kulturze, historii, geografii krajów anglojęzycznych.
- Zaświadczenia, dyplomy. Wystawa albumów. Zdjęcia. Sprawozdanie. Scenariusze zajęć.

2.Zorganizowanie szkolnego konkursu „mistrz czytelnictwa angielskiego”
- Ogłoszenie konkursu i zakresu wiadomości.
- Dokumentacja fotograficzna. Potwierdzenie opiekuna stażu.

3.Zorganizowanie loterii fantowej na zakup słowników do języka angielskiego do biblioteki szkolnej „Daj grosiczek na słowniczek”
- Ogłoszenie wśród uczniów celowości loterii fantowej, ceny losu i daty przeprowadzenia.
- Potwierdzenie opiekuna stażu.Protokół z zebranej sumy pieniędzy oraz przekazanie jej Samorządowi Szkolnemu.

4.Problematyka środowiska lokalnego i zbliżenie się do niego
- Formy pomocy wynikające z planu pracy Samorządu Szkolnego.
- Gazetka ścienna. Kronika Samorządu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz płyt multimedialnych. Sporządzanie testów sprawdzianów i rysunków na komputerze. Wykorzystanie komputera w przygotowaniu materiałów dydaktycznych (pomocy). Opracowanie dokumentów szkolnych.
- Scenariusze lekcyjne, testy, kserokopie materiałów opracowanych komputerowo (dyplomy, słówka). Plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania, zaświadczenia
i inne materiały. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

2.Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu.
- Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem projektora i komputera.
- Potwierdzenie dyrektora szkoły. Odnotowanie w dziennikach klasowych oraz w planach wynikowych.

3.Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
- Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera
- Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora szkoły.

4.Kontakt z mediami w celu promowania szkoły.
- Opracowanie treści artykułów dotyczących organizowanych imprez i przesyłanie
ich do prasy lokalnej: Halloween, Dzień Języków Obcych.
- Gazetka – ksero artykułów. Dyskietka z artykułem.

5.Publikacje w Internecie.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego
- Dyskietka, strona www.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

1.Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Zebranie i opracowanie materiałów. Wystąpienie na Radzie Pedagogicznej.
- Ksero protokołu.

2.Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z języka angielskiego.
- Opracowanie scenariuszy lekcji
- Scenariusze – potwierdzenie z biblioteki

3.Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce.
- Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych szkoły i spotkań indywidualnych.
- Podpisy rodziców w zeszycie kontaktów z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno
w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
- Harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga. Wykaz lektur.

2.Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów nauczyciela.
- Tworzenie dokumentów nauczyciela.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13430
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016