AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Rutkowska, 2010-04-12
Stąporków

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STANOWISKO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - JĘZYK ANGIELSKI

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO


§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

- Zapoznanie się i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (rozporządzenie MENiS Z DNIA 01.XII.2004 z późniejszymi zmianami, ustawa)
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego n-la.


2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu, harmonogram lekcji hospitacyjnych wg potrzeb nauczyciela i zaleceń opiekuna stażu.
- Pisemne, przejrzyste zasady współpracy. Kontrakt. Harmonogram hospitacji – raz na dwa miesiące wg potrzeby.

3.Poznanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Analiza dokumentów szkoły: statut szkoły, program wychowawczy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania i wychowania, program rozwoju szkoły.
- Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów.

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

- Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Lista obecności. Protokoły z posiedzeń.

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

- Gromadzenie dokumentacji. Współpraca z dyrektorem i rodzicami. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe.
- Zebrane dokumenty. Potwierdzenie opiekuna stażu.

6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Autorefleksje, autoanaliza, opis realizacji planu.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
- Hospitowanie lekcji wg wcześniej opracowanego harmonogramu. Omówienie wyników hospitacji, konsultacje, ewaluacja.
- Wnioski z hospitowanych zajęć, scenariusze zajęć hospitowanych.

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach.
- Zaświadczenia, certyfikaty o ukończeniu formy doskonalenia.

3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
- Lektura prasy pedagogicznej, poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka angielskiego. Studiowanie literatury dotyczącej pomocy
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
- Spis lektur – prowadzenie dzienniczka lektur. Potwierdzenie opiekuna stażu.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
- Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
- Ustawa o systemie oświaty 1999r. Karta Nauczyciela. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z 18.02.2000r.
Ustawa o pomocy społecznej. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
- Analiza Praw Dziecka i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Potwierdzenie opiekuna stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobyty dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

1.Podsumowanie pracy dydaktycznej i opiekuńczej.
- Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej 1x w semestrze. Monitoring do dyrektora szkoły.
- Protokolarz posiedzeń Rad Pedagogicznych

- Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia (klasy). Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udoskonalenie planu wynikowego z języka angielskiego dla klas I -VI oraz nauczycielskiego systemu oceniania.
Przygotowanie, przeprowadzenie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się języka angielskiego. Zbieranie informacji o uczniu wg karty obserwacji. Sporządzenie dokumentacji opisowej postępów ucznia. Prowadzenie tzw. Raportu Postępów Ucznia.
- Plan wynikowy. Nauczycielski system oceniania. Ankieta. Raport postępów ucznia, karta obserwacji.

2.Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców
- Organizowanie imprez, zebrań. Udział w akcjach na rzecz dzieci biednych
i potrzebujących. Opieka, współpraca i organizowanie imprez szkolnych
i okolicznościowych.
- Harmonogram pracy samorządu szkolnego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Redagowanie gazetki ściennej. Kronika Samorządu Uczniowskiego.

3.Kształtowanie postaw obywatelskich: działalność na rzecz harcerstwa.
- Opieka nad drużyna harcerska i wokalnym zespołem harcerskim. Czynny udział w życiu harcerskim: rajdy, organizowanie imprez, wyjazdy, wycieczki.
- Plan pracy drużyny harcerskiej. Współtworzenie gazetki ściennej. Sprawozdania.

4.Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
- Własne scenariusze zajęć.

5.Analiza własnych zajęć, określanie mocnych i słabych stron własnej pracy
- Dokumentacja efektów własnej pracy.
- Ocena własnej pracy z uwzględnieniem uwag opiekuna.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
- Przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego. Zorganizowanie konkursu rodzinnego na najładniejszy album wiadomości o Anglii (ogłoszenie wśród rodziców
i uczniów, określenie formatu albumu i sposobu wykonania). Przeprowadzenie lekcji
o kulturze, historii, geografii krajów anglojęzycznych.
- Zaświadczenia, dyplomy. Wystawa albumów. Zdjęcia. Sprawozdanie. Scenariusze zajęć.

2.Zorganizowanie szkolnego konkursu „mistrz czytelnictwa angielskiego”
- Ogłoszenie konkursu i zakresu wiadomości.
- Dokumentacja fotograficzna. Potwierdzenie opiekuna stażu.

3.Zorganizowanie loterii fantowej na zakup słowników do języka angielskiego do biblioteki szkolnej „Daj grosiczek na słowniczek”
- Ogłoszenie wśród uczniów celowości loterii fantowej, ceny losu i daty przeprowadzenia.
- Potwierdzenie opiekuna stażu.Protokół z zebranej sumy pieniędzy oraz przekazanie jej Samorządowi Szkolnemu.

4.Problematyka środowiska lokalnego i zbliżenie się do niego
- Formy pomocy wynikające z planu pracy Samorządu Szkolnego.
- Gazetka ścienna. Kronika Samorządu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz płyt multimedialnych. Sporządzanie testów sprawdzianów i rysunków na komputerze. Wykorzystanie komputera w przygotowaniu materiałów dydaktycznych (pomocy). Opracowanie dokumentów szkolnych.
- Scenariusze lekcyjne, testy, kserokopie materiałów opracowanych komputerowo (dyplomy, słówka). Plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania, zaświadczenia
i inne materiały. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

2.Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu.
- Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem projektora i komputera.
- Potwierdzenie dyrektora szkoły. Odnotowanie w dziennikach klasowych oraz w planach wynikowych.

3.Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
- Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera
- Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora szkoły.

4.Kontakt z mediami w celu promowania szkoły.
- Opracowanie treści artykułów dotyczących organizowanych imprez i przesyłanie
ich do prasy lokalnej: Halloween, Dzień Języków Obcych.
- Gazetka – ksero artykułów. Dyskietka z artykułem.

5.Publikacje w Internecie.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego
- Dyskietka, strona www.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

1.Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Zebranie i opracowanie materiałów. Wystąpienie na Radzie Pedagogicznej.
- Ksero protokołu.

2.Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z języka angielskiego.
- Opracowanie scenariuszy lekcji
- Scenariusze – potwierdzenie z biblioteki

3.Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce.
- Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych szkoły i spotkań indywidualnych.
- Podpisy rodziców w zeszycie kontaktów z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno
w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
- Harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga. Wykaz lektur.

2.Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów nauczyciela.
- Tworzenie dokumentów nauczyciela.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13517


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.