Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Romana Konikowska, 2010-04-08
Jastrzębie Zdrój

Ogólne, Program nauczania

Program warsztatów dziennikarskich

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GUSTAWA MORCINKA
W JASTRZĘBIU ZDROJU
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Opracowała:
mgr Romana Konikowska
Jastrzębie Zdrój 2008

I Wstęp
Program warsztatów dziennikarskich powstał w oparciu o założenia Podstawy programowej z języka polskiego dla klas IV – VI. Szczególny nacisk położyłam
na realizację ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w myśl zapisu w Podstawie programowej, że celem edukacyjnym szkoły, jest między innymi: ujawnianie zainteresowań, możliwości i potrzeb uczniów oraz językowych i czytelniczych
umiejętności po to, aby wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji.
Program wpisuje się również w realizowaną w szkole ideę promowania zdrowia.
WHO podaje, że „szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi
do podejmowania działań i dokonywania zmian.
Jest miejscem, w którym młodzi ludzie, pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces.”
Wydawanie szkolnej gazetki, bo to jest głównym celem prowadzenia zajęć,
daje możliwość rozbudzenia drzemiących w dziecku zdolności i zainteresowań.
Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym.
Umożliwia sukces indywidualny i zespołowy. Pozwala wszechstronnie
aktywizować dziecko. Przygotowuje do pełnienia różnych ról w redakcji gazetki.
Uczy współpracy w grupie rówieśniczej i umiejętności rozwiązywania
ewentualnych konfliktów.
Podejmowania decyzji celem weryfikowania zebranych materiałów.
Ważnym elementem jest także przyjmowanie „życzliwej” krytyki współredaktorów i umiejętność wykorzystania uwag w przyszłości.
Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią. Umożliwia partnerstwo między nauczycielami i uczniami. Nauczyciel jest osobą wspomagającą, doradcą.
Jego rola kończy się na byciu czujnym obserwatorem poczynań uczniów i ewentualnej korekcie. Jest gotowy służyć pomocą i swoim doświadczeniem. Wprowadza uczniów w świat mass mediów. Praca w redakcji szkolnej gazetki to szeroko rozumiana edukacja polonistyczna, ale także korelacja z innymi przedmiotami , a przede wszystkim informatyką. Cykl warsztatów kierowany jest nie tylko do ucznia zdolnego.
Swoje miejsce na warsztatach znajdzie także uczeń z problemami edukacyjnymi.
Uczniowie ci dysponują dużym potencjałem. Nie muszą być wyśmienitymi redaktorami
czy autorami tekstów, ale mogą pomóc w innych obszarach tworzenia i dystrybucji pisma.Program warsztatów powstał, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły.
Końcowym efektem jest stworzenie szkolnej gazetki,
która będzie ukazywała życie szkoły, jej tradycje i zbliży ją do środowiska lokalnego.

II Cele ogólne
Rozbudzenie zainteresowań dziennikarskich uczniów. Przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról w związku z wydawaniem szkolnego czasopisma. Pobudzanie kreatywnych działań uczniów. Wzmacnianie mocnych stron osobowości uczniów.
Rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji (sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skutków wypowiedzi i ich etycznego wymiaru.
Mobilizacja uczniów do samorozwoju.

III Cele szczegółowe
Kształtowanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia. Rozbudzanie umiejętności twórczego myślenia. Rozwijanie samoświadomości. Kształtowanie postaw asertywnych. Empatia. Radzenie sobie z emocjami i stresem. Zdobywanie informacji.
Poznanie procesu powstania czasopisma szkolnego.
Kształcenie sprawności wypowiedzi w prostych formach dziennikarskich.
Przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej.
Kształtowanie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
Doskonalenie umiejętności międzyprzedmiotowych. Kształtowanie poczucia estetyki.
Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem.

IV Środki dydaktyczne:
słowniki, zasoby szkolnej biblioteki, internet, encyklopedie multimedialne,
K. Wolny - Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman „Gatunki dziennikarskie.
Teoria. Praktyka. Język.”

V Metody pracy: metody podające, pogadanka, praktyczna, praca z tekstem,
burza mózgów, projekt, dyskusja, ćwiczenia redakcyjne.

VI Formy pracy:
praca indywidualna, praca grupowa.

VII Treści kształcenia:
Poznanie warsztatu dziennikarskiego.
Historia czasopiśmiennictwa.
Rodzaje czasopism i gazet.
Budowa gazety.
Funkcjonowanie redakcji.
Dziennikarskie formy wypowiedzi.
Zasady etyki dziennikarskiej.
Redakcja gazetki szkolnej.
Stosowanie poznanych form wypowiedzi w praktyce.
Praktyczne wykorzystanie technik komputerowych.
Projekt gazetki szkolnej.
Reklama i kolportaż.

VIII Przewidywane osiągnięcia: Uczeń poprawnie redaguje poznane gatunki dziennikarskie. Buduje wypowiedź ze świadomością celu. Przestrzega norm poprawnościowych. Rozpoznaje problemy wymagające interwencji dziennikarskiej. Wykorzystuje komputer do pracy redakcyjnej. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. Posiada umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej .
Dba o dobre relacje interpersonalne. Jest twórczy i krytyczny względem siebie i innych.
Dba o estetykę, układ graficzny gazetki.

IX Ewaluacja:
Dokonywanie ewaluacji cząstkowej umożliwiającej modyfikację programu na poszczególnych etapach realizacji. Dokonanie ewaluacji rocznej – prezentacja dorobku, ankieta. Sporządzenie sprawozdania.

Bibliografia:
Bortnowski S.: Warsztaty dziennikarskie. Warszawa 1999.
Fras J.: Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław 1999. Nagajowa M.: Kształcenie językowe w klasach IV – VI. Poradnik metodyczny. Warszawa 1995.
Słowiński J.: Słownik terminów literackich. Warszawa 1976. Wolny - Zmorzyński, Kaliszewski A., Furman W.: Gatunki dziennikarskie. Teoria. Praktyka. Język. Warszawa 2006.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2218
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016