AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-29
Platerów

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Autoprezentacja

- n +

Autoprezentacja

Nazywam się Alicja Zienkiewicz – Zielińska jestem nauczycielem języka polskiego w gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie. Jestem absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyłam filologię polską z specjalnością nauczycielską z oceną bardzo dobrą.
W okresie odbywania stażu zrobiłam kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczy dla nauczycieli języka angielskiego oraz First Certificate In English.
Antoine de Saint-Exupéry powiedział,że:
Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz mądry. Ufam, że uda mi się w tej prezentacji przedstawić właściwie swą działalność, czym udowodnię przyszłą mądrość, bo jak wiadomo, „mądrość przychodzi z wiekiem”.

Plan rozwoju zawodowego realizowałam w sposób aktywny i rytmiczny.
Zadania wykonane przeze mnie w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wg rozporządzenia z 1 grudnia 2004r.:

§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od ponownej analizy Prawa Oświatowego, obowiązujących ustaw, rozporządzeń także dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły: Statutu, WSO, PSO, Programu Profilaktycznego, Programu wychowawczego, regulaminów wewnętrznych szkoły.
Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu .
Corocznie opracowywałam Przedmiotowy System Oceniania, nowelizowany na podstawie zeszłorocznych doświadczeń. Na początku każdego roku zapoznawałam swoich uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania zgodnym z WSO. Do przedmiotu miałam rozkład materiału i kryteria wymagań na poszczególne oceny, z którymi również zapoznawałam uczniów na pierwszych lekcjach. Dzięki temu każdy uczeń oraz rodzic ( dzięki wkładce w zeszycie przedmiotowym) ma jasne i czytelne zasady uzyskiwania stopni na moim przedmiocie.
Od początku swojej pracy zawodowej starałam się na bieżąco analizować, a przede wszystkim doskonalić swój warsztat pracy. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, czyli różnego rodzaju kursach i warsztatach. Wybór formy doskonalenia podyktowany był potrzebą efektywnej i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych. W swojej pracy staram się nieustannie doskonalić efektywne nauczanie, dążyć do autonomizacji ucznia, jak też interesująco prowadzić zajęcia. Wiele nowych wskazówek i rozwiązań metodycznych dostarczyły mi takie warsztaty jak: Sposób na lekturę, czy Jak czytać, aby zrozumieć?,
Szczególnie istotne było szkolenie Nowa podstawa programowa z języka polskiego- szkoła podstawowa i gimnazjum.
Tworzyłam i doskonaliłam warsztat pracy także przy użyciu technologii komputerowej. Zgromadziłam bazę dokumentów pomocnych w pracy z uczniami. W jej zasobach znalazły się m. in. testy polonistyczne, konspekty oraz materiały dydaktyczne. Starałam się, by ułożone przeze mnie testy były dostosowane do indywidualnej charakterystyki klas, w których je przeprowadzałam. Materiały pomogły mi na bieżąco weryfikować umiejętności i wiedzę moich uczniów i podwyższać ich kompetencje polonistyczne.
Wspólnie z uczniami przygotowywałam plansze i materiały dydaktyczne do gazetki w klasopracowni. Zapoznałam się z podstawą programową w zakresie nauczania języka polskiego oraz z pełną ofertą programów nauczania.
Pisałam artykuły do gazet lokalnych ( Gazeta Łosicka, Tygodnik Siedlecki, Słowo Podlasia) dotyczące wydarzeń z życia szkoły, akcji i projektów. Dodatkowo z pomocą nauczyciela informatyki zamieszczałam teksty na stronie internetowej naszej placówki. W efekcie o życiu szkoły wiedziano w regionie.
Poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień polonistyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii. W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze. Wiele z nich podsunęło mi ciekawe formy gier i zabaw dydaktycznych.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja pracy opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć pod jej czujnym okiem. Moje zajęcia były również wielokrotnie hospitowane przez panią dyrektor, pochwalę się, że w tym roku szkolnym dostąpiłam zaszczytu i na mojej lekcji była obecna również pani wizytator. Lekcje były prowadzone w oparciu o konspekty, co znacznie ułatwiło określanie moich mocnych i słabych stron oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Każde z tych zajęć omawiane były szczegółowo pod względem stopnia realizacji celów operacyjnych, metod pracy, form aktywizujących, doboru środków dydaktycznych i atmosfery podczas lekcji. Wartością były omówienia lekcji z panią dyrektor, która fachowym okiem polonisty korygowała me potknięcia. Nabyłam umiejętność refleksji nad własną pracą i sama potrafiłam wskazać własne błędy lub niedociągnięcia.
Współpracowałam z nauczycielami w zakresie integracji międzyprzedmiotowej. Uwzględniałam treści międzyprzedmiotowe podczas zajęć języka polskiego. W tym celu konsultowałam się z nauczycielami historii, WOS-u , plastyki i muzyki. Taka korelacja przedmiotów dawała uczniom lepsze rozeznanie w temacie. Dzięki integracji treści z przedmiotów humanistycznych gimnazjaliści byli dobrze przygotowani do egzaminu gimnazjalnego. Uwzględniałam treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum oraz szkole podstawowej a także na lekcjach wychowawczych.
Stosowałam różnorodne narzędzia w procesie ewaluacji ucznia. Do najpopularniejszych należały: kartkówki, testy, wypracowania klasowe, długie prace pisemne domowe oraz ankiety. Zastosowane przez mnie narzędzia, pozwoliły mi na poznanie ucznia, jego umiejętności i słabości. Niektóre będą mi pomocne w latach przyszłych, inne zamierzam znowelizować. Dokonywałam korekty i modyfikacji pracy z uczniami w oparciu o efekty uzyskane w toku diagnozowania osiągnięć edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Przez cały okres stażu poszerzałam wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego i doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, a w szczególności z opiekunem stażu. Odbyłam:
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych, 2008r.
- Rola i zadania Rady Pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem pisania protokołu, 2007r.
- Działania edukacyjne szkoły w kontekście celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, 2008r.
W celu analizy i obserwacji możliwości uczniów zbierałam przykładowe prace. Jednak nie chcąc ich pozbawiać materiału do powtórzeń np. przed egzaminem gimnazjalnym, oddawałam je uczniom lub w przypadku wychowanków -rodzicom pod koniec semestru.
Tylko niektóre (plakaty, ilustracje) za ich zgodą umieszczałam na gazetce klasowej. Korzystając z prac plastycznych uczniów miałam oryginalnie i tematycznie udekorowana gazetkę, co dodawało charakteru sali lekcyjnej. Dodatkowo, uczniowie byli dumni z wyróżnienia ich pracy spośród innych.
Po szczegółowym zapoznaniu się z Programem wychowawczo-opiekuńczym mojej szkoły oraz Programem profilaktycznym opracowywałam plany pracy wychowawcy klasy , harmonogramy spotkań z rodzicami oraz rozkłady tematów godzin wychowawczych.
W ostatnim roku stażu prowadziłam teczki nauczyciela wychowawcy zawierające dokumentację dotyczącą klas. Miałam usystematyzowane materiały o wychowankach obu (IIa gimnazjum i IV szkoły podstawowej) klas.
Jako wychowawca starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko czuło się akceptowane i szanowane. Starałam się poznać sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiedzieć, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa czy wsparcie psychologiczne. Kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. W przypadku wychowanków mających konflikt z prawem współpracowałam z Sądem Rejonowym oraz kuratorami rodzinnymi, pisząc opinie o uczniu.
Realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Wykorzystywałam lekcje wychowawcze do przeprowadzania ćwiczeń w grupie, ćwiczeń metodą dramy czy dyskusji. Co roku z okazji świąt i wydarzeń okolicznościowych wspólnie z uczniami organizowałam klasowe Mikołajki i Wigilię. Także przygotowania do ogólnoszkolnych imprez okolicznościowych takich jak 8 Marca, „Otrzęsiny”, „Dzień Wiosny”, „Dzień Europejski” czy „Dzień Ziemi” stanowiły znakomitą okazję do poznania moich wychowanków i integracji z nimi.
Zagadnienia z zakresu kształtowania u uczniów postawy proekologicznej i prozdrowotnej ujęłam w planie godzin wychowawczych i często poruszałam je na lekcjach wychowawczych.
Podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów – prowadziłam pogadanki na ten temat, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Sprawy najbardziej toksyczne konsultowałam z psychologiem.
Uczniowie poznali swe predyspozycje do zawodu, znali procedury związane z pisaniem egzaminu gimnazjalnego oraz daty dla nich istotne, poznali strony internetowe interesujących ich szkół, ściągnęli z nich formularze zgłoszeń, przesłali swe oferty szkołom. Klasa obejrzała placówkę i zapoznała się z ofertą edukacyjną szkoły w Janowie Podlaskim. Uczniowie złożyli dokumenty do szkół, kierując się zasłyszanymi informacjami

Wszelkie niepokojące kwestie opisywałam w dzienniku.
Kontaktowałam się telefonicznie z matkami uczniów budzących mój niepokój w kwestii absencji. Niektóre sprawy powierzałam psychologowi. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Przesyłałam rodzicom pisemne info o ocenach, egzekwowałam ich podpisy. Przeprowadzałam rozmowy telefoniczne.
Pisemnie zapraszałam na wywiadówki i spotkania z wychowawcą.
Przygotowywałam półroczne i roczne sprawozdania z pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.

Organizowałam i prowadziłam zebrania i wywiadówki, uczestniczyłam w comiesięcznych „pierwszych czwartkach”.
Starałam się by zaistniała spójność między działaniami wychowawczymi szkoły i rodziców. Bywało, że rodzice uczestniczyli w koordynowanych przeze mnie projektach i uroczystościach szkolnych. Cyklicznie i w miarę potrzeb spotykałam się z matkami uczennic wagarujących (rok szkolny 2006/2007). Niestety, mimo moich działań uczennice nie zdały do następnej klasy i weszły w konflikt z prawem.
Pozwalałam wpływać rodzicom na organizację nauczania w granicach przewidzianych prawem. Na ich prośbę uruchomiono dodatkowe przed egzaminem gimnazjalnym zajęcia z przedmiotów ścisłych w roku szkolnym 2006/07.
Zapoznawałam co roku rodziców z planem pracy gimnazjum, planem pracy wychowawcy klasowego, PSO, WSO , kryteriami ocen z zachowania, dokumenty otrzymały wały ich akceptację.

Pozostaję w dobrych relacjach zarówno z nauczycielami, jak i uczniami. Łatwo przychodzi mi nawiązanie kontaktu z klasą. Za cel stawiam sobie co roku integrowanie grupy klasowej. Przez okres stażu zorganizowałam szereg imprez klasowych ( „Otrzęsiny”, „Dzień Wiosny”, 8 Marca, Wigilia, Mikołajki ).Ważnym elementem mającym na celu integrację zespołu klasowego, wzajemne pełniejsze poznanie się i zrozumienie w sytuacji pozaszkolnej moich uczniów były wycieczki rowerowe do Zabuża i Serpelic, autokarowe do Warszawy i Janowa Podlaskiego, wspólne prace nad przedstawieniami oraz przygotowania projektu.
Pełniłam funkcję opiekuna klasy podczas apeli, koncertów, przedstawień teatralnych i projektów.
Poznałam sytuację w rodzinie i materialną wychowanków (ankiety wśród rodziców nt: Zainteresowania i umiejętności mojego dziecka oraz uczniów Moja sytuacja materialna ).
Współpracowałam z instytucjami zajmującymi się pomocą.Opiekowałam się uczniem trudnym i zaniedbanym środowiskowo. Podjęta przeze mnie próba pomocy uczniowi we współpracy z GOPS-em nie przyniosła efektu. Mimo mego stałego kontaktu z kuratorką ucznia, został on przeniesiony do innej placówki
Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje regionalne poprzez organizowanie wigilii klasowych oraz wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z tradycją i kulturą regionu, z którego pochodzą. Uczniowie poznali min.: atrakcje Doliny Bugu i zwiedzili Kalwarię Podlaską –lokalne miejsce kultu religijnego.
Koordynowałam klasowe działania projektów szkolnych:
Zasycanie czasu- Od nadawcy do adresata-2006
Cztery pory roku – Przewodnik turystyczny po najbliższej okolicy na cztery pory roku – 2007
Ludzie, którzy zmieniają świat - 2008
Uroda naszej gminy w fotografii – Pogodny Platerów i Cmentarze, 2009.
Dbałam o zainteresowanie uczniów własnym regionem, jego historią i problemami oraz bogactwem naturalnym- Rajd Doliną Bugu, czerwiec 2006, Zielona Szkoła w Serpelicach, czerwiec 2007, obóz integracyjny klas pierwszych gimnazjum w Serpelicach, październik 2007 , wycieczka do Treblinki, Marsz Pamięci do Sarnak.
Podczas lekcji, wykorzystując pomoce dydaktyczne takie jak płyty DVD, broszurki i publikacje starałam się przekazać uczniom informacje dotyczące zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacji. Poruszane były różne aspekty tego zagadnienia, np. dieta, zażywanie narkotyków, picie alkoholu i uzależnienia od wynalazków technologicznych. Jestem świadoma, że nie wyeliminuje się w ten sposób ryzyka z życia uczniów, ale dzięki temu dowiadują się o istnieniu takich zagrożeń, ich charakterze i konsekwencjach.

Za sprawą wycieczek rowerowych promowałam zdrowy i aktywny tryb życia. Uczestniczyłam z klasą w akcjach „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”. Zachęcałam do korzystania z zajęć dodatkowych. Rozwijałam umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizowałam imprezy na świeżym powietrzu (biwaki w Serpelicach, Zabużu).Zapoznawałam uczniów z zasadami higieny osobistej.

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej: Szczególnie przydatne, z punktu widzenia nauczyciela polonisty było posiedzenie nt: dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Współpracowałam z Panią Dyrektor M. Daszko przy tworzeniu załączników do protokołu, dokumentów regulujących pracę szkoły (Statut) oraz przy projektach. A także z wychowawcami innych klas podczas imprez odbywających się na terenie szkoły i poza terenem, takich jak wyjścia do kina, teatru, wycieczki, konkursy, apele i projekty.

Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole, wśród nich znalazły się:
Dwa razy (2007, 2008) koordynowałam Festiwal Języków Obcych (rozpropagowałam pomysł Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej wśród uczniów i nauczycieli-wybrałam motyw przewodni piosenek(droga, „ z pogodą w tle”) -pomagałam w poszukiwaniach utworów-asystowałam przy próbach i podsunęłam pomysły na rekwizyty -pozyskałam nagrody od ambasad i placówek zagranicznych w Polsce-zorganizowałam Konkurs wiedzy o GB-obmyśliłam scenariusz Festiwalu-stworzyłam Regulamin Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, karty do prac Jury-przygotowałam salę do festiwalu ( zgromadziłam materiały plastyczne i broszury o krajach anglojęzycznych)-czuwałam nad porządkiem- postawiłam warunek dołączenia do występu klas prezentacji multimedialnych). Festiwal Języków Obcych to dobry, bo prosty sposób promowania kultury anglosaskiej i kultury wschodu, dodatkowo jest to szansa na integrację zespołu klasowego, rozwinięcie zdolności językowych uczniów oraz poszerzenie słownictwa. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej stymuluje do nauki języków i śpiewania.
Corocznie organizowałam imprezy z okazji 8 Marca (pozwoliłam uczniom na przejęcie inicjatywy, w efekcie: -zaakceptowałam stworzony przez nich scenariusz-dokonałam minimalnej korekty tekstu-nadzorowałam próby-czuwałam na tworzeniem scenografii- uczestniczyłam w przedstawieniu).
Protokołowałam posiedzenia Pady Pedagogicznej. Byłam obecna na wszystkich Radach Pedagogicznych. Zaproponowałam nowe załączniki do protokołu. Stworzyłam wzór Sprawozdania Wychowawcy. Przygotowałam projekty dokumentów: Regulamin Uczniowski, Kryteria ocen z zachowania, Jakie jest moje zachowanie-karta samooceny ucznia. Sporządziłam Regulamin organizowania wycieczek szkolnych (poszukałam materiałów w Internecie i wykorzystałam informacje z Kursu kierowników wycieczek szkolnych).
Dbałam o estetyczny wygląd oraz aktualizację gazetek w przydzielonej mi pracowni. Często zmieniałam dekoracje i starałam się, aby były nie tylko ozdobą klasy, ale aby spełniały funkcje dydaktyczne czy wychowawcze. Nadzorowałam porządki w sali. Konsultowałam harmonogram i tematykę gazetek z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie. Proponowałam własne zagadnienia (projekt RAZEM).
Uczestniczyłam w pracach w zespole projektującym plan pracy gimnazjum.
Doradzałam w sprawie zakupu środków i materiałów dydaktycznych, bogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej.
Sprawdzałam arkusze egzaminacyjne uczniów zdających próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.
Pełniłam funkcję członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych.
Znalazłam szkołę do współpracy w ramach COMIENIUSA- (odpowiedziałam na skierowaną do nas ofertę-podtrzymałam kontakt-doprowadziłam do napisania projektu językowego z Turcją-złożyłam formularz aplikacyjny 15 marca 2007 roku-zrealizowałam projekt „Wymiana ról” z Turcją, pracuję nad sprawozdaniem merytorycznym). Uczestniczyliśmy w życiu tureckiej społeczności, a to dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. Zyskaliśmy nowe kontakty w Turcji.
Koordynowałam projekt „RAZEM-Polsko – Ukraińska Współpraca Na Przyszłość (złożyłam formularz aplikacyjny projektu-pomagałam w wyborze uczestników -podtrzymałam kontakt drogą internetową z Fundacją PAUCI i partnerem z Małej Biłozierki na Ukrainie-opiekowałam się na uczestnikami wyjazdu-współdziałałam w tworzeniu planu rewizyty-koordynowałam działania w Platerowie-złożyłam sprawozdanie fundacji).
Koordynowałam Projekt„Wspólnie uczymy się demokracji” RITA (złożyłam formularz aplikacyjny projektu -pomogłam w wyborze uczestników -starałam się podtrzymywać kontakt drogą internetową z lwowskim partnerem-opiekowałam się uczestnikami wyjazdu (z powodu słabej organizacji nie doszło między naszymi uczniami a uczniami z Lwowa do integracji)-współdziałałam w tworzeniu planu rewizyty-koordynowałam działania w Platerowie ). Uczniowie poznali nową kulturę i sposób bycia Ukraińców;społeczność Platerowa zweryfikowała swe opinie o Ukrainie i jej mieszkańcach.
Współpracowałam przy organizacji wycieczek - do Warszawy ( PKIN –lekcja muzealna i kino), maj 2006 do Warszawy ( Muzeum Katyńskie i Teatr Narodowy ),maj 2007, do Warszawy ( Wilanów, kino IMAX), październik 2008.
Dokonywałam przeglądu materiałów do gazetek. Robiłam korektę tekstu. Proponowałam tematy.
Prowadziłam internetowe poszukiwanie szkoły z krajów UE do projektu. Uaktualniłam ofertę naszej szkoły na Partner Finding Forum.
Uczestniczyłam w pracach zespołu nad wnioskami wynikającymi z raportów wychowawców nt: dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Badałam jakość wybranego obszaru pracy szkoły:
(Warunki działalności szkoły 2006/2007)
(Współpraca wychowawców z rodzicami 2007/2008)
(Realizacja planów pracy wychowawców 2008/2009.)
Złożyłam raport do dyrekcji nt:
Udział uczniów w projektach edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007.
Udział uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach w 2007 roku.
Dokonywałam (co roku) analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej (także próbnego), każdorazowo zdawałam raport na RP. Raporty przedstawiane Radzie Pedagogicznej zawierały wnioski z poszczególnych obszarów wiedzy badanych podczas egzaminów i rekomendacje do dalszej pracy, co pomogło w podnoszeniu wyników nauczania w szkole
Sprawowałam dyżury w czasie ferii, podczas których próbowałam zainteresować młodzież współczesną kinematografią. Pomogłam w organizacji obozu językowego w Warszawie, styczeń 2007.Złożyłam formularz aplikacyjny do projektu RITA 2009.Pracowałam w komisjach konkursów szkolnych z języka polskiego. Redagowałam teksty do Kroniki Szkoły lub czuwałam nad ich prawidłowym zapisem.

Brałam udział w spotkaniach i pracach Zespołu Humanistycznego.
Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ( PSO, regulaminy). Przygotowałam uczennice do olimpiad przedmiotowych z języka polskiego w 2007r. oraz 2008r.

Wspierałam w miarę potrzeb i możliwości działalności samorządu szkolnego. Brałam udział w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych. Przygotowywałam szkolne imprezy okolicznościowe: Organizowałam pożegnania absolwentów klas trzecich gimnazjum. program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego (rok szkolny 2006); programy artystyczne z okazji Dnia Kobiet od 2006 do 2009r.
Wypełniałam obowiązki nauczyciela dyżurnego. Zgodnie z harmonogramem pełniłam opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych na korytarzu górnym i na boisku. Umiałam utrzymać porządek i spokój wśród młodzieży.
Sprawowałam opiekę nad studencką praktyką pedagogiczną.Prowadzałam lekcje w obecności praktykantek i hospitowałam ich lekcje, po których wystawiałam swój komentarz. Sprawdziłam i oceniłam ich zeszyty praktyk.

§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Systematycznie kontaktowałam się z psychologiem szkolnym, w celu rozwiązania problemów wychowawczych. Współpracowałam z zespołem wychowawczym, rozmawiałam na bieżąco o zaistniałych sytuacjach konfliktowych lub problemach. Kierowałam ucznia i rodziców na rozmowy z psychologiem. Pojawiające się problemy uczniów i z uczniami omawiałam z psychologiem, polecając mu dokładniejsze przyjrzenie się kwestii. W przypadku spraw drażliwych i kontrowersyjnych prosiłam o rozmowę psychologa nie tylko z uczniem , ale i rodzicem.
Poznałam sytuację w rodzinie i materialną wychowanków (ankiety wśród rodziców nt : Zainteresowania i umiejętności mojego dziecka oraz uczniów Moja sytuacja materialna ).
Współpracowałam z instytucjami gminnymi (GOPS).Opiekowałam się uczniem zaniedbanym środowiskowo
Nawiązałam współpracę z Komendą Policji do Spraw Nieletnich, której przedstawicielowi systematycznie zdawałam relacje z zachowania uczennic.
Zdiagnozowałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie IV i IIa. Powstały oddzielne wytyczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zaprosiłam przedstawicielkę Poradni na cykl lekcji o preorientacji zawodowej uczniów. Przeprowadzone zajęcia i wyniki ankiet uzmysłowiły uczniom ich słabe i mocne strony.
W ramach godzin wychowawczych omówiłam tematy związane z współczesnością. W celu zapoznania wychowów z aktualnymi kwestiami prezentowałam im filmy ( Cześć, Tereska, My, dzieci z dworca Zoo, Dług).
Zachęcałam rodziców do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i wycieczkach.
Podczas realizacji projektów edukacyjnych starałam się promować szkołę w środowisku lokalnym. Na wielkie podsumowania projektów zapraszałam władze lokalne i społeczność gminy.

§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej.
Testy, sprawdziany, krzyżówki i inne pomoce dydaktyczne przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Komputer służył mi także do tworzenia opracowań czy dokumentów szkolnych, a także dokumentów związanych z rozwojem zawodowym.
Portale internetowe były dla mnie źródłem nowinek ze świata edukacji.Tradycyjnie na Dzień Wiosny wspólnie z uczniami przygotowywałam prezentację multimedialną na zadany temat.
Założyłam własną skrzynkę e – mailową, na którą otrzymywałam bieżące informacje o nowościach wydawniczych. Wykorzystywałam serwisy edukacyjne do wymiany poglądów i materiałów polonistycznych i dydaktycznych. Systematyczne zapoznawałam się z ofertą wydawniczą. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę.
Posługiwałam się komputerem w pracy, znam min. edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne i program Power Point. Biegle obsługuję programy Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer. Systematycznie doskonaliłam umiejętność obsługi komputera w drodze samokształcenia i praktyki na własnym sprzęcie. Wszelkie formularze aplikacyjne i dokumentację szkolną przygotowuję samodzielnie. Zamieszczałam notatki i artykuły na szkolnej stronie internetowej. Z pomocą Internetu kontaktuję się z redakcjami czasopism, do których piszę teksty.
Wykorzystywałam massmedia w pracy pedagogicznej. Na wybranych lekcjach korzystałam z czasopism, filmów edukacyjnych, adaptacji lektur szkolnych czy fragmentów poezji i prozy nagranych na płyty CD. Skutecznym sposobem na zachęcenie grupy klasowej do lektury była adaptacja utworu obejrzana na lekcji. Uczniowie, którzy nie czytali lektur mieli pewne o dziele pojęcie, poza tym obcowali z kulturą inną niż znane im „filmy walki’
Regularnie zachęcałam uczniów do odwoływania się do encyklopedii multimedialnych oraz Internetu w celu pozyskania informacji potrzebnych do opracowania plakatów i plansz.
Pomagałam przy uaktualnianiu strony internetowej szkoły. Opracowywałam materiały dydaktyczne przy pomocy komputera. Pisałam konspekty, scenariusze zajęć, sprawozdania oraz prowadziłam dokumentację z wykorzystaniem komputera. Korzystałam ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli języka polskiego,gdzie zazwyczaj znajduję materiały szkoleniowe i dydaktyczne, które wykorzystuję do pracy na lekcjach a także informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzą na temat prawa oświatowego, samodzielnie studiowałam akty prawne na stronach internetowych, stosowałam odpowiednie akty prawne podczas opracowywania PSO i planowania i realizacji zadań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego. Śledzę stronę www.men.gov.pl.


Podsumowując, mogę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolona z dotychczasowego przebiegu swojej pracy zawodowej. Wśród pozytywów mej działalności znalazły się:
- kreatywność, której efektem były innowacje w szkole
(projekty międzynarodowe, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej)
- umiejętność współpracy z uczniami przy realizacji różnych zadań i projektów,
- organizowanie imprez uroczystości i zaangażowanie w ich organizację uczniów
Obszarami, nad którymi pracowałam w celu ich poprawy były:
działalność wychowawcza oraz ukierunkowanie procesu wychowawczego na problem niskiej samooceny i braku motywacji do systematycznej i kreatywnej pracy ucznia. Napotkałam na swej drodze wychowawczej i stresujące sytuacje, i takie które się z sentymentem wspomina. Ale przyznaję, że w tej sferze kieruję się głównie intuicją i doświadczeniem życiowym, a nie wyuczoną wiedzą. Dlatego jestem przekonana, że powinnam rozszerzyć wiadomości z tej dziedziny.
W dalszym ciągu pragnę wykorzystywać w swojej pracy technologię multimedialną, gdyż widzę, jakie zainteresowanie i ożywienie budzi wśród młodzieży.
Najbardziej żmudnym zadaniem okazało się studiowanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Niewątpliwym utrudnieniem były ciągłe zmiany i nowelizacje wprowadzane w trakcie trwania mojego stażu, dlatego wciąż się uczę; nawet na błędach…
M. Gogol powiedział: Szczęśliwy ten, kto dostrzega swe błędy(…) taki człowiek osiągnie doskonałość.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10329


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.