Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agata Sieńczak, 2010-03-23
Zielona Góra

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOmgr Agata Sieńczak

zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka polskiego


Zespół Szkół
ul. Zielonogórska 26
68-113 Brzeźnica


Termin stażu: od 01 września 2009 r. do 31 maja 2012 r.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

- opracowanie kryterialnego oceniania opisów, opowiadań, listów, krótkich form wypowiedzi pisemnych,
- stosowanie aktywnych metod nauczania np. metoda projektów, gry i zabawy ortograficzne,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, tablice dydaktyczne.

2. Publikowanie własnych prac:

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- publikacja kilku konspektów z wykorzystaniem metod aktywnych.

3.Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu nauczania j. polskiego oraz umiejętności wychowawczych:

- kursy tematyczne,
- udział w konferencjach i spotkaniach,
- warsztaty cały okres stażu zaświadczenia
- odbycie szkolenia na egzaminatora sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, przygotowanie do ewaluacji działań podejmowanych przez Radę Pedagogiczną:
- aktywny udział w pracy zespołu humanistycznego: analiza osiągnięć uczniów, opracowanie programów naprawczych,
- analiza wyników nauczania j. polskiego na podstawie testów kompetencji klasy 6.,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
-
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych efektów:

-udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
- opracowanie arkusza pohospitacyjnego, formułowanie wniosków po obserwacji lekcji,
-przeprowadzenie zajęć otwartych z zakresu nauczanego przedmiotu.


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów:

- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- organizowanie pomocy dla dzieci mających problemy w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w ramach zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, program profilaktyki, potrzeby rodziców.

2. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów:

- opracowanie planu pracy zajęć koła ortograficznego w klasach 4-6,
- opracowanie planu pracy zajęć wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 6. ,
- opracowanie planu pracy zajęć zgodnych z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela,
- przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem prac,
- organizacja szkolnych dyskotek,
-organizowanie imprez klasowych .

3.Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- współorganizowanie na terenie szkoły akcji Superszkoła,
- dołączenie do projektu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Join the game rok szkolny 2009/2010,
- uwrażliwianie uczniów i rodziców na problemy wynikające z problemów cywilizacyjnych, zarówno na lekcjach j. polskiego, a także na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami.

4.Realizacja potrzeb uczniów wynikających ze specyficznych warunków:

- poruszanie tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego świata w ramach nauczanego przedmiotu np. zagrożenia AIDS, narkomania,
-w przypadku trudności wychowawczych spotkania z pedagogiem, przedstawicielami policji, sądu,
- pomoc przy kierowaniu uczniów na badania w PPP.
-
5. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas szóstych w celu lepszego przygotowania ich do testu kompetencji,
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas 4-6 w celu przygotowania do konkursu Złote Pióro,
- międzylekcyjne spotkania z uczniami mającymi zaległości w technice czytania i czytania ze zrozumieniem,
- przeprowadzenie konkursu wewnątrzszkolnego I Ty zostań mistrzem ortografii: opracowanie regulaminu i zasad konkursu, przeprowadzenie konkursu, wręczenie nagród finalistom.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.1.Doskonalenie swoich umiejętności wykorzystania komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach języka polskiego:

- ukończenie kursu Tworzenie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu Hot Patatoes organizowanego przez ODN w Zielonej Górze.

2.Korzystanie z programów komputerowych oraz internetu na lekcjach:

- przygotowanie narzędzi potrzebnych na lekcjach j. polskiego na komputerze (sprawdziany, testy, notatki dla uczniów),
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji języka polskiego,
- przeprowadzenie lekcji dotyczącej zagadnień związanych z filmem z wykorzystaniem projektora dla pokazania przykładów,
- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego,
- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów.

3.Publikacje materiałów własnych i uczniów na stronie internetowej:

- publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć na stronie internetowej,
- przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej podsumowujący dział gramatyczny ( pod kierunkiem nauczyciela).


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1.Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych:

- udział w kursach i warsztatach poszerzających moją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii ,
- udział w kursach pozwalających na uatrakcyjnienie zajęć wychowawczych np. Odyseja umysłu.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:

- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, współpracę z PPP,
- organizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek wg harmonogramu,
- wykorzystanie wiedzy z zakresy pedagogiki, znajomości prawa oświatowego w kierowaniu uczniów na badania do PPP, przygotowywania z pedagogiem wniosków do sądu itp.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego:

- śledzenie dokumentów,
- opracowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:

- analiza aktów prawnych, głownie dotyczących: udzielania rodzicom pomocy w kierowaniu dzieci na badania do PPP, organizowania pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce i deficytami, współpracy z sądem, organizacji wycieczek i wyjść.

3.Realizacja znajomości aktów prawnych:

- udział w pracach różnorodnych komisji m.in.: konkursowych, egzaminacyjnych,
- organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z ,
- udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.

mgr Agata Sieńczak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4114
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016