AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-23
Platerów

Język angielski, Wymagania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASACH I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciel: Alicja Zienkiewicz - Zielińska

Obowiązkowe podręczniki:
Kl. I – podręcznik „Bugs 1”

Kl. II - podręcznik „Bugs 2”

Kl. III – podręcznik „Bugs 3”

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:
podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania
Sposoby oceniania:
- bieżące,
- okresowe.
Bieżące osiągnięcia uczniów oceniane są w następujący sposób:
1) ustnie – wszelkie osiągnięcia i umiejętności uczniów;
2) pisemnie w formie wyrazów lub krótkich zdań – w zeszytach pracy uczniów;
3) za pomocą symboli – cyfry od 1 do 6 – w dziennikach lekcyjnych.
Aktywność na lekcjach języka angielskiego:

Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusem. 3(+) zamieniane są na 5.
Nieprzygotowanie do lekcji języka angielskiego:

W semestrze uczeń może być nieprzygotowany trzy razy bez podania przyczyny. Za każdym razem otrzymuje minus. Za czwartym razem dostaje ocenę niedostateczną. Każde kolejne nieusprawiedliwione nieprzygotowanie to następna ocena niedostateczna
Na lekcjach języka angielskiego wiedzę uczniów sprawdza się poprzez:
- wypowiedzi,
- czytanie ze zrozumieniem,
pisanie.

Wiedzę i umiejętności uczniów ocenia się w skali: 1 – 6.
OCENY
CELUJĄCA (6):
- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania.
BARDZO DOBRA (5):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania,
- stosuje szeroki zakres słownictwa,
2) słuchanie:
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,
- z łatwością rozróżnia dźwięki oraz polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości, mówi spójnie, bez wahania,
- posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy,
- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli,
- wypowiedzi ucznia są zrozumiałe,
4) pisanie:
- potrafi napisać zadanie pełnymi zdaniami,
- pisze teksty i zdania odpowiedniej długości,
- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.
DOBRA (4):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania
- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisemną,
- potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości,
- potrafi mówić spójnie, choć czasami się waha,
- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,
- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,
4) pisanie:
- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,
- pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne,
- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.
DOSTATECZNA (3):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy spójne zdania;
- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania;
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach;
- potrafi rozróżnić większość dźwięków;
- rozumie polecenia nauczyciela;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomości;
- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;
- ucznia można zazwyczaj zrozumieć;
4) pisanie:
- próbuje napisać zadanie zawierające proste zdania;
- w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy;
DOPUSZCZAJĄCA (2):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;
- buduje zdania, ale przeważnie niespójne;
- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;
2) słuchanie:
- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji oraz niektóre dźwięki;
- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;
- mówi z częstym wahaniem;
- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów;
- trudno ucznia zrozumieć;
4) pisanie:
- ma trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów;
NIEDOSTATECZNA (1):
- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;
- nie zrozumieć sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie pisać.

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii pedagogicznej , psychologicznej.


Uczniu, pamiętaj, że „Nauczyciel też jest człowiekiem i ma prawo do błędu”. Nie jestem sędzią nieomylnym i nie jestem słownikiem, ale nie będę ukrywała swego błędu, ani się przy nim upierała, sprawdzę, przeproszę i błąd naprawię.
Pamiętaj też, że „Każdy uczeń ma jednakową szansę na uzyskanie dobrego stopnia, jeżeli się nauczy i na otrzymanie złej oceny, jeśli nie sprosta wymaganiom.”


Alicja Zienkiewicz - Zielińska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5861


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1