AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-23
Platerów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Alicja Zienkiewicz-Zielińska
nauczyciel języka polskiego w PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PLATEROWIE
Informacje o nauczycielu
I. Imię i nazwisko Alicja Zienkiewicz- Zielińska
II. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r.
III. Data zakończenia stażu: 31 maja 2009r.
IV. Staż pracy ogółem: 7 lat
V. Staż pracy pedagogicznej 7 lat
VI. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa nauczyciel kontraktowy
VII. Posiadane kwalifikacje
1. magister filologii polskiej; specjalność nauczycielska
VIII. Uzyskane nagrody:
Nagrody Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie :
- Za entuzjastyczną i twórczą postawę pedagogiczną przejawiającą się w realizacji projektów „ English Our Chance”, „Nadbużańska Biesiada Europejska”i „Comenius”, 2003r. Za wzorową realizację projektu Comenius, 2004r.
- Za realizację projektu „Face To Face With Nature,’ 2005r.
- Za rzetelne prowadzenie księgi protokołów Rady Pedagogicznej, organizację Festiwalu Języków Obcych i przeprowadzenie zielonej szkoły w Serpeliach, 2006r.
- Za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, 2007r.
- Za wspieranie uzdolnionej młodzieży, popularyzowanie sukcesów szkoły, bezinteresowność w pracy z młodzieżą, 2008r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty:
- powołanie do pełnienia funkcji Ambasadora Programu Comenius, 2007r.

Słowa uznania i podziękowania Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Wydział w Siedlcach:

-za profesjonalne przygotowanie i zaprezentowanie projektu na konferencji ”Działania edukacyjne szkoły w kontekście celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego”, 2008r.
Sfera rozwoju zawodowego
I. ORGANIZACYJNA

Działanie
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Na początku roku szkolnego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
W tym celu ponownie przeanalizowałam następujące dokumenty:Ustawa – Karta Nauczyciela;Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dotyczącymi przepisów awansu zawodowego nauczycieli.
TERMIN
2006
EFEKT
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej.

Działanie
Wstępna ocena własnych umiejętności jako nauczyciela.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Przeanalizowałam swoje kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia, aby na ich podstawie złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
TERMIN
2006
EFEKT
Autorefleksja pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne i słabe strony jako nauczyciela i wychowawcy. Krytyczny rys pomógł mi również w zaplanowaniu zadań planu rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Wyniki swojej pracy poddawałam ewaluacji. Przeprowadzałam anonimowe ankiety wśród uczniów, by dowiedzieć się, o co stale wzbogacać swój warsztat pracy jako nauczyciel i wychowawca.

Działanie
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
We wrześniu 2006 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
TERMIN
2006
EFEKT
Opiekunka służy mi pomocą w realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.

Działanie
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2006 roku przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Wymienione dokumenty przedłożyłam Dyrektorowi szkoły.
Podczas trwania stażu gromadziłam świadectwa potwierdzające zdobyte przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Zebrane przeze mnie dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji i umiejętności, ale również okazały się pomocne przy redagowaniu sprawozdania z realizacji planu zawodowego.

Działanie
Przygotowanie projektu sprawozdania, przedłożenie dyrektorowi szkoły.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
W czerwcu 2009 roku po ponownej analizie planu rozwoju zawodowego i dokumentów szczegółowo opisałam realizację zadań za okres stażu.
TERMIN
koniec stażu
EFEKT
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego to zwieńczenie mojej pracy w trakcie stażu oraz powód do wyciągnięcia wniosków na przyszłość.


Sfera rozwoju zawodowego
II. DYDAKTYCZNA

Działanie
Opracowanie planu pracy dydaktycznej
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Corocznie opracowywałam Przedmiotowy System Oceniania, nowelizowany na podstawie zeszłorocznych doświadczeń. Na początku każdego roku zapoznawałam swoich uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania zgodnym z WSO.
Do każdego przedmiotu miałam rozkład materiału i kryteria wymagań na poszczególne oceny, z którymi również zapoznawałam uczniów na pierwszych lekcjach.
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Przedmiotowy System Oceniania jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi w mojej codziennej pracy. Dzięki niemu każdy uczeń oraz rodzic ma jasne i czytelne zasady uzyskiwania stopni na moim przedmiocie.

Działanie
Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
W trakcie stażu starałam się aktualizować i poszerzać swą wiedzę za pośrednictwem kursów, szkoleń i konferencji:
- Romantyzm. Nowe spojrzenie, 2008r.
- Sposób na lekturę, 2008r.
- Jak czytać, aby zrozumieć?, 2008r.
Nowa podstawa programowa z języka polskiego- szkoła podstawowa i gimnazjum, 2009r.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Jestem bogatsza w kolejne pomysły i doświadczenia na zajęcia.

Działanie
Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu oraz organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych
trwałych środków
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Tworzyłam i doskonaliłam warsztat pracy.
Stworzyłam bazę dokumentów pomocnych w pracy z uczniami. W jej zasobach znalazły się m. in. testy polonistyczne, konspekty oraz materiały dydaktyczne.
Warsztat pracy wzbogacałam również przez cały okres trwania stażu o samodzielnie skonstruowane materiały przy użyciu technologii komputerowej.
Wspólnie z uczniami przygotowywałam plansze i materiały dydaktyczne do gazetki w klasopracowni.
Zapoznałam się z podstawami programowymi w zakresie nauczania języka polskiego oraz z pełną ofertą programów nauczania.
Zgromadziłam w swojej bibliotece zestaw programów i podręczników dostępnych na rynku.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
W codziennej praktyce bardzo często korzystałam z bazy dokumentów dydaktycznych. Ich wykorzystanie usprawniło i pomogło mi lepiej zorganizować pracę na języku polskim. Starałam się, by ułożone przeze mnie testy były dostosowane do indywidualnej charakterystyki klas, w których je przeprowadzałam. Materiały pomogły mi na bieżąco weryfikować umiejętności i wiedzę moich uczniów i podwyższać ich kompetencje polonistyczne.

Działanie
Wysyłanie materiałów własnych do czasopism i publikacje
w Internecie.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Pisałam artykuły do gazet lokalnych ( Gazeta Łosicka, Tygodnik Siedlecki, Słowo Podlasia) dotyczące wydarzeń z życia szkoły, akcji i projektów.
Zamieszczałam teksty na stronie internetowej naszej placówki.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
O życiu szkoły wiedziano w regionie.

Działanie
Omawianie przeczytanej literatury przedmiotowej
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień polonistyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam wybrane pozycje. Do najciekawszych należą:S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 1998.M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego, WSIP, Warszawa 1990B. Traccy, Osobowość lidera, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001,M. Ghazal, Zjedz zupkę i bądź cicho, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wareszawa 1995.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Wiedza z zakresu polonistyki oraz dydaktyki pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela polonisty. Wymienione pozycje były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy lekcji, a także refleksji językowej.
W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze. Wiele z nich podsunęło mi ciekawe formy gier i zabaw dydaktycznych.

Działanie
Przygotowanie oraz realizacja projektu urządzenia
sali lekcyjnej do przeprowadzania w optymalnych warunkach zajęć dydaktyczno-wychowawczych
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Włączałam się w tworzenie listy lektur (w formie książkowej i filmowej) proponowanych do zakupu przez bibliotekę.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Biblioteka zakupiła sugerowane przeze mnie oraz innych nauczycieli polonistów pozycje.

Działanie
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli).
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Dzięki zajęciom, które widziałam, poznałam inne metody nauczania. Dało mi to też szansę wymienienia się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji.

Działanie
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Podczas trwania stażu swoje doświadczenie wzbogacałam o prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, które było zajęć poprzedzone zredagowaniem konspektu lekcji.
Dodatkowo dwa razy w roku moje zajęcia były hospitowane przez panią dyrektor. Po nich zawsze dochodziło do omówienia obserwowanych lekcji.
W tym roku szkolnym uczestniczyła też w moich zajęciach z języka angielskiego, które prowadzę w klasach 1-3 szkoły podstawowej -pani wizytator.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Wspólnie z opiekunem dbałam, by każda lekcja omówiona została podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam moje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wartością były też omówienia lekcji w panią dyrektor, która fachowym okiem polonisty korygowała me potknięcia.Działanie
Współpraca z nauczycielami w zakresie integracji międzyprzedmiotowej.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Uwzględniałam treści międzyprzedmiotowe podczas zajęć języka polskiego
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Taka korelacja przedmiotów dawała uczniom lepsze rozeznanie w temacie.


Działanie
Uwzględnienie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Uwzględniałam treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum oraz szkole podstawowej. A także na lekcjach wychowawczych.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
W dziennikach lekcyjnych zaznaczałam realizowana przy temacie ścieżkę.


Działanie
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania ucznia.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Stosowałam różnorodne narzędzia w procesie ewaluacji ucznia.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Zastosowane przez mnie narzędzia, pozwoliły mi na poznanie ucznia, jego umiejętności i słabości. Niektóre będą mi pomocne w latach przyszłych, inne zamierzam znowelizować.

Działanie
Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Dokonywałam korekty i modyfikacji pracy z uczniami w oparciu o efekty uzyskane w toku diagnozowania osiągnięć edukacyjnych.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Wzbogaciłam swój warsztat pracy.

Sfera rozwoju zawodowego
III.OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Działanie
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotu oraz ogólnych problemów oświatowych.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Przez cały okres stażu poszerzałam wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego i doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, a w szczególności z opiekunem stażu.
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Pogłębiłam wiedzę i umiejętności zawodowe.


Działanie
Aktywna praca nad samokształceniem.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Odbyłam:
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych, 2008r.
- Rola i zadania Rady Pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem pisania protokołu, 2007r.
Działania edukacyjne szkoły w kontekście celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, 2008r.
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Zdobyłam nowe kwalifikacje i poszerzyłam swą wiedzę z zakresu protokołowania posiedzeń RP.

Działanie
Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
W celu analizy i obserwacji możliwości uczniów zbierałam przykładowe prace. Jednak nie chcąc ich pozbawiać materiału do powtórzeń np. przed egzaminem gimnazjalnym, oddawałam je uczniom lub w przypadku wychowanków -rodzicom pod koniec semestru.
Tylko niektóre (plakaty, ilustracje) za ich zgodą umieszczałam na gazetce klasowej.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Korzystając z prac plastycznych uczniów miałam oryginalnie i tematycznie udekorowana gazetkę, co dodawało charakteru sali lekcyjnej. Dodatkowo, uczniowie byli dumni z wyróżnienia ich pracy spośród innych.

Działanie
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Po szczegółowym zapoznaniu się z Programem wychowawczo-opiekuńczym mojej szkoły oraz Programem profilaktycznym opracowywałam plany pracy wychowawcy klasy , harmonogramy spotkań z rodzicami oraz rozkłady tematów godzin wychowawczych.
W ostatnim roku stażu prowadziłam teczki nauczyciela wychowawcy zawierające dokumentację dotyczącą klas.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Przestudiowanie dokumentów pozwoliło mi na określenie zadań nauczyciela – wychowawcy i sprecyzowanie zasad współpracy z uczniami oraz rodzicami.
Miałam usystematyzowane materiały o wychowankach obu (IIa gimnazjum i IV szkoły podstawowej) klas.Działanie
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Realizowałam zadania nauczyciela – wychowawcy :
-rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy uczniów – realizacja tego zadania opierała się o współpracę z psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
-dbałam o kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw w ocenie własnej osoby i kontaktach z rówieśnikami, w tym celu konstruowałam ankiety i urządzałam gry psychologiczne
-prowadziłam zebrania z rodzicami, na bieżąco inicjowałam kontakty osobiste, listowe lub telefoniczne z rodzicami
-pracowałam nad integracją zespołu klasowego.
-kształtowałam wśród uczniów postawę proekologiczną i prozdrowotną
-przeciwdziałałam agresji wśród uczniów.
-udzielałam pomocy w wyborze dalszego kształcenia.- (organizacja spotkań z przedstawicielką Poradni Psycho-Pedagogicznej, korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących dalszych etapów kształcenia i wyboru zawodu, udział w dniach otwartych szkoły w Janowie Podlaskim, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z Janowa Podlaskiego, Siedlec i Łosic)
-czuwałam nad frekwencją uczniów i nad realizacją obowiązku szkolnego.
-przeprowadzałam wywiady z nauczycielami
-organizowałam spotkania z psychologiem uczniów i rodziców
- przygotowywałam półroczne i roczne sprawozdania z pracy
dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Jako wychowawca starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko czuło się akceptowane i szanowane. Starałam się poznać sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiedzieć, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa czy wsparcie psychologiczne. W przypadku wychowanków mających konflikt z prawem współpracowałam z Sądem Rejonowym oraz kuratorami rodzinnymi, pisząc opinie o uczniu.
Kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły.
Wykorzystywałam lekcje wychowawcze do przeprowadzania ćwiczeń w grupie, ćwiczeń metodą dramy czy dyskusji. Co roku z okazji świąt i wydarzeń okolicznościowych wspólnie z uczniami organizowałam klasowe Mikołajki i Wigilię. Także przygotowania do ogólnoszkolnych imprez okolicznościowych takich jak 8 Marca, „Otrzęsiny”, „Dzień Wiosny”, „Dzień Europejski” czy „Dzień Ziemi” stanowiły znakomitą okazję do poznania moich wychowanków i integracji z nimi.
Zagadnienia z zakresu kształtowania u uczniów postawy proekologicznej i prozdrowotnej ujęłam w planie godzin wychowawczych i często poruszałam je na lekcjach wychowawczych.
Podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów – prowadziłam pogadanki na ten temat, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Sprawy najbardziej toksyczne konsultowałam z psychologiem.
Uczniowie poznali swe predyspozycje do zawodu ,znali procedury związane z pisaniem egzaminu gimnazjalnego oraz daty dla nich istotne, poznali strony internetowe interesujących ich szkół, ściągnęli z nich formularze zgłoszeń, przesłali swe oferty szkołom. Klasa obejrzała placówkę i zapoznała się z ofertą edukacyjną szkoły w Janowie Podlaskim. Uczniowie złożyli dokumenty do szkół, kierując się zasłyszanymi informacjami

Wszelkie niepokojące kwestie opisywałam w dzienniku.
Kontaktowałam się telefonicznie z matkami uczniów budzących mój niepokój w kwestii absencji. Niektóre sprawy powierzałam psychologowi.

Miałam dzięki nim rozeznanie w ewentualnych postępach swoich i moich uczniów.

Działanie
Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów.
Organizowałam i prowadziłam zebrania i wywiadówki, uczestniczyłam w comiesięcznych „pierwszych czwartkach”.
Na bieżąco prowadziłam korespondencję z rodzicami.
Przesyłałam rodzicom pisemne info o ocenach, egzekwowałam ich podpisy.
Przeprowadzałam rozmowy telefoniczne.
Pisemnie zapraszałam na wywiadówki i spotkania z wychowawcą.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Rodzice terminowo znali oceny z nauki i zachowania oraz systematycznie wiedzieli o postępach swych dzieci.
Na piśmie mieli informacje nt. terminów spotkań ze mną.
Wszelkie z nimi kontakty miałam udokumentowane w dzienniku.

Działanie
Starania o spójność działań wychowawczych szkoły, rodziców i innych podmiotów.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Włączałam rodziców w życie szkoły.
Cyklicznie i w miarę potrzeb spotykałam się z matkami uczennic wagarujących (rok szkolny 2006/2007)
Informowałam o grożących ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich/nagannych oraz wynikach w nauce i zachowaniu.
Pozwalałam wpływać rodzicom na organizację nauczania w granicach przewidzianych prawem.
Zapoznawałam co roku rodziców z planem pracy gimnazjum, planem pracy wychowawcy klasowego, PSO, WSO , kryteriami ocen z zachowania
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Bywało, że rodzice uczestniczyli w projektach i uroczystościach szkolnych.
Niestety, mimo moich działań uczennice nie zdały do następnej klasy i weszły w konflikt z prawem.
Rodzice terminowo znali oceny z nauki i zachowania dzieci
Na prośbę rodziców uruchomiono dodatkowe przed egzaminem gimnazjalnym zajęcia z przedmiotów ścisłych w roku szkolnym 2006/07
Rodzice znali wymagania i kryteria ocen:
dokumenty otrzymały akceptację uczniów oraz rodziców.


Działanie
Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Nawiązałam dobry kontakt z uczniami.
Współpracowałam w zespole nauczycielskim efektywne i zgodnie.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Pozostaję w dobrych relacjach zarówno z uczniami, jak i nauczycielami.Działanie
Integracja zespołu klasowego.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Zorganizowałam szereg wspólnych imprez klasowych ( „Otrzęsiny”, „Dzień Wiosny”, 8 Marca, Wigilia, Mikołajki )
Ważnym elementem mającym na celu integrację zespołu klasowego, wzajemne pełniejsze poznanie się i zrozumienie w sytuacji pozaszkolnej moich uczniów były wycieczki rowerowe do Zabuża i Serpelic, autokarowe do Warszawy i Janowa Podlaskiego, wspólne prace nad przedstawieniami oraz przygotowania projektu.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Zachęcona do wspólnej pracy w konkretnym celu klasa wykazywała inicjatywę i kreatywność, czego dowodem były przez uczniów stworzone prezentacje i scenariusze przedstawień.


Działanie
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i przerw.
Pełniłam funkcję opiekuna klasy podczas apeli, koncertów, przedstawień teatralnych i projektów.
Poznałam sytuację w rodzinie i materialną wychowanków (ankiety wśród rodziców nt: Zainteresowania i umiejętności mojego dziecka oraz uczniów Moja sytuacja materialna )
Współpracowałam z instytucjami zajmującymi się pomocą
Opiekowałam się uczniem trudnym i zaniedbanym środowiskowo
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Uczniowie nie stwarzali sytuacji niebezpiecznych dla siebie i otoczenia.
Ankiety to dobry sposób na poznanie wychowanka i rodzica, warto je przeprowadzać i czytać.
Podjęta przeze mnie próba pomocy uczniowi we współpracy z GOPS-em nie przyniosła efektu. Mimo mego stałego kontaktu z kuratorką ucznia, został on przeniesiony do innej placówki

Działanie
Kształtowanie postaw obywatelskich:
- wpajanie szacunku dla tradycji i historii
-kultywowanie tradycji
narodowych,
rodzinnych
-zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu
polskiego
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje
regionalne poprzez organizowanie wigilii klasowych oraz
wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z tradycją i
kulturą regionu, z którego pochodzą.
Koordynowałam klasowe działania projektów szkolnych:
Zasycanie czasu- Od nadawcy do adresata-2006
Cztery pory roku – Przewodnik turystyczny po najbliższej okolicy na cztery pory roku – 2007
Ludzie, którzy zmieniają świat - 2008
Uroda naszej gminy w fotografii – Pogodny Platerów i Cmentarze, 2009
Dbałam o zainteresowanie uczniów własnym regionem, jego historią i problemami oraz bogactwem naturalnym- Rajd Doliną Bugu, czerwiec 2006, Zielona Szkoła w Serpelicach, czerwiec 2007, obóz integracyjny klas pierwszych gimnazjum w Serpelicach, październik 2007 , wycieczka do Treblinki, Marsz Pamięci do Sarnak.
Zachęciłam młodzież do udziału w projektach.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Klasa poszukując materiałów ( fotografie, Internet) do prezentacji poznała atrakcje regionu, nasze walory i polskie osobistości. Wybrani uczniowie dokonali selekcji materiałów i stworzyli prezentację multimedialną.
Klasa uczestniczyła w pracy metodą projektu, obcując z ukraińską i turecką młodzieżą poznała ich kulturę i sposób bycia.

Działanie
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, promocja zdrowego stylu życia , uświadomienie zagrożeń związanych z nałogiem.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Wykorzystując pomoce dydaktyczne takie jak płyty DVD, broszurki i publikacje omówiłam tematy palenia tytoniu, picia alkoholu, narkomanii, anoreksji, bulimii, agresji i dorastania.
Za sprawą wycieczek rowerowych promowałam zdrowy i aktywny tryb życia.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z nałogiem, znają skutki przyczyny i nałogów.
Chętnie uczestniczyli w rajdach na rowerach.

Działanie
Propagowanie ekologicznego modelu życia
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Uczestniczyłam z klasą w akcjach „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”
Zachęcałam do korzystania z zajęć dodatkowych.
Rozwijałam umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.
Organizowałam imprezy na świeżym powietrzu (biwaki w Serpelicach, Zabużu)
Zapoznawałam uczniów z zasadami higieny osobistej
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Aktywni sportowo uczniowie, głownie chłopcy brali udział w turnieju piłki siatkowej (z sukcesami)


Sfera rozwoju zawodowego
IV. UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH, EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU ORAZ SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY

Działanie
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich
zadań.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
- Program Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego, październik 2006r.
- Jak postępować z dzieckiem agresywnym?, luty 2007r.
- Postępowanie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kwiecień 2007r.
- Zapoznanie się z kulturą, sztuką i architekturą Wrocławia, październik 2007r.
- Kuratela nad małoletnim i nieletnim, maj 2008r.
- Na styku kultur, czyli atrakcje Puszczy Knyszyńskiej, czerwiec, 2008r.
Reforma programowa, maj 2009r.
Współpracowałam z Dyrektorem ZPO w Platerowie przy tworzeniu załączników do protokołu oraz dokumentów regulujących pracę szkoły i przy projektach.
Współpracowałam z wychowawcami innych klas podczas imprez odbywających się na terenie szkoły i poza terenem, takich jak wyjścia do kina, teatru, wycieczki, konkursy, apele i projekty.
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej.
Szkolenia, które odbyłam, oprócz podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Szczególnie przydatne, z punktu widzenia nauczyciela polonisty było posiedzenie nt; dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nasza współpraca zaowocowała kilkoma wartościowymi działaniami w ramach projektów: , „Europejska Biesiada Nadbużańska”, „Kluby Rodzinne”, Szkoła Równych Szans

Działanie
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Dwa razy (2007, 2008) koordynowałam Festiwal Języków Obcych (rozpropagowałam pomysł Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej wśród uczniów i nauczycieli-wybrałam motyw przewodni piosenek(droga, „ z pogodą w tle”) -pomagałam w poszukiwaniach utworów-asystowałam przy próbach i podsunęłam pomysły na rekwizyty -pozyskałam nagrody od ambasad i placówek zagranicznych w Polsce-zorganizowałam Konkurs wiedzy o GB-obmyśliłam scenariusz Festiwalu-stworzyłam Regulamin Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, karty do prac Jury-przygotowałam salę do festiwalu ( zgromadziłam materiały plastyczne i broszury o krajach anglojęzycznych)-czuwałam nad porządkiem- postawiłam warunek dołączenia do występu klas prezentacji multimedialnych)

Corocznie organizowałam imprezy z okazji 8 Marca (pozwoliłam uczniom na przejęcie inicjatywy, w efekcie: -zaakceptowałam stworzony przez nich scenariusz-dokonałam minimalnej korekty tekstu-nadzorowałam próby-czuwałam na tworzeniem scenografii- uczestniczyłam w przedstawieniu)

Protokołowałam posiedzenia Pady Pedagogicznej. Byłam obecna na wszystkich Radach Pedagogicznych

Zaproponowałam nowe załączniki do protokołu.Stworzyłam wzór Sprawozdania Wychowawcy.

Dbałam o estetyczny wygląd oraz aktualizację gazetek w przydzielonej mi pracowni. Często zmieniałam dekoracje i starałam się, aby były nie tylko ozdobą klasy, ale aby spełniały funkcje dydaktyczne czy wychowawcze. Nadzorowałam porządki w sali. Konsultowałam harmonogram i tematykę gazetek z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie. Proponowałam własne zagadnienia (projekt RAZEM)

Przygotowałam projekt dokumentów: Regulamin Uczniowski, Kryteria ocen z zachowania, Regulamin organizowania wycieczek szkolnych, Jakie jest moje zachowanie-karta samooceny ucznia,

Uczestniczyłam w pracach w zespole projektującym plan pracy gimnazjum

Doradzałam w sprawie zakupu środków i materiałów dydaktycznych, bogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej.

Sprawdzałam arkusze egzaminacyjne uczniów zdających próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.

Pełniłam funkcję członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych.

Poszukiwałam szkoły do współpracy w ramach COMIENIUSA-
(odpowiedziałam na skierowaną do nas ofertę-podtrzymałam kontakt-doprowadziłam do napisania projektu językowego z Turcją-złożyłam formularz aplikacyjny 15 marca 2007 roku-zrealizowałam projekt „Wymiana ról” z Turcją, pracuję nad sprawozdaniem merytorycznym)

Koordynowałam projekt „RAZEM-Polsko – Ukraińska Współpraca Na Przyszłość (złożyłam formularz aplikacyjny projektu-pomagałam w wyborze uczestników -podtrzymałam kontakt drogą internetową z Fundacją PAUCI i partnerem z Małej Biłozierki na Ukrainie-opiekowałam się na uczestnikami wyjazdu
-współdziałałam w tworzeniu planu rewizyty-koordynowałam działania w Platerowie-złożyłam sprawozdanie fundacji)

Koordynowałam Projekt„Wspólnie uczymy się demokracji” RITA (złożyłam formularz aplikacyjny projektu -pomogłam w wyborze uczestników -starałam się podtrzymywać kontakt drogą internetową z lwowskim partnerem-opiekowałam się uczestnikami wyjazdu (z powodu słabej organizacji nie doszło między naszymi uczniami a uczniami z Lwowa do integracji)-współdziałałam w tworzeniu planu rewizyty-koordynowałam działania w Platerowie )

Współpracowałam przy organizacji wycieczek - do Warszawy ( PKIN –lekcja muzealna i kino), maj 2006 do Warszawy ( Muzeum Katyńskie i Teatr Narodowy ),maj 2007, do Warszawy ( Wilanów, kino IMAX), październik 2008.

Współpracowałam z redakcją gazetek szkolnych. Dokonywałam przeglądu materiałów do gazetek. Robiłam korektę tekstu. Proponowałam tematy

Prowadziłam internetowe poszukiwanie szkoły z krajów UE do projektu . Uaktualniłam ofertę naszej szkoły na Partner Finding Forum

Uczestniczyłam w pracach zespołu nad wnioskami wynikającymi z raportów wychowawców nt: dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Badałam jakość wybranego obszaru pracy szkoły:
(Warunki działalności szkoły 2006/2007)
(Współpraca wychowawców z rodzicami 2007/2008)
(Realizacja planów pracy wychowawców 2008/2009)

Złożyłam raport do dyrekcji nt:
Udział uczniów w projektach edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
Udział uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach w 2007 roku.

Poszukiwałam partnera do Projektu Youth - zarejestrowałam się w bazie danych na stronach projektu

Sporządziłam Regulamin organizowania wycieczek szkolnych (poszukałam materiałów w Internecie i wykorzystałam informacje z Kursu kierowników wycieczek szkolnych)

Dokonywałam (co roku) analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej (także próbnego), każdorazowo zdawałam raport na RP.

Sprawowałam dyżury w czasie ferii, podczas których próbowałam zainteresować młodzież współczesną kinematografią.

Organizowałam pożegnania absolwentów klas trzecich gimnazjum.

Pomogłam w organizacji obozu językowego w Warszawie, styczeń 2007

Złożyłam formularz aplikacyjny do projektu RITA 2009.

Pracowałam w komisjach konkursów szkolnych z języka polskiego.

Redagowałam teksty do Kroniki Szkoły lub czuwałam nad ich prawidłowym zapisem.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Festiwal Języków Obcych to dobry, bo prosty sposób promowania kultury anglosaskiej i kultury wschodu, dodatkowo jest to szansa na integrację zespołu klasowego, rozwinięcie zdolności językowych uczniów oraz poszerzenie słownictwa. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej stymuluje do nauki języków i śpiewania.

Uczniowie mieli przyjemność z grania w swoim przedstawieniu, a widzowie mieli okazję obejrzenia nowatorskiego spektaklu.

Księga Protokołów została ujednolicona w formie zapisu, a załączniki, ułatwiły pracę mi, jako protokolantce oraz czytającym.

Uczestniczyliśmy w życiu tureckiej społeczności, a to dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. Zyskaliśmy nowe kontakty w Turcji.

Zyskaliśmy partnerów na Wschodzie, co zaowocowało kolejnymi działaniami.

Uczniowie poznali nową kulturę i sposób bycia Ukraińców;
społeczność Platerowa zweryfikowała swe opinie o Ukrainie i jej mieszkańcach;

Raporty przedstawiane radzie Pedagogicznej zawierały wnioski z poszczególnych obszarów wiedzy badanych podczas egzaminów i rekomendacje do dalszej pracy, co pomogło w podnoszeniu wyników nauczania w szkole

Zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminów i konkursów przedmiotowych

Działanie
Aktywna praca w zespole przedmiotowym
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Brałam udział w spotkaniach i pracach Zespołu Humanistycznego.
Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ( PSO, regulaminy)
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Wraz z innymi nauczycielami opracowaliśmy korelację przedmiotów humanistycznych.

Działanie
Wspieranie w miarę potrzeb i możliwości działalności samorządu szkolnego.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Brałam udział w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych. Przygotowywałam szkolne imprezy okolicznościowe:
program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego (rok szkolny 2006);programy artystyczne z okazji Dnia Kobiet od 2006 do 2009r.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Zgodnie z harmonogramem odbywały się szkolne imprezy.

Działanie
Przygotowanie uczniów do konkursów.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Przygotowałam uczennice do olimpiad przedmiotowych z języka polskiego w 2007r. oraz 2008r.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Dwie uczennice w roku 2008 uczestniczyły w kolejnym etapie konkursu w Siedlcach.

Działanie
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Wypełniałam obowiązki nauczyciela dyżurnego.
Zgodnie z harmonogramem pełniłam opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych na korytarzu górnym i na boisku.
TERMIN
wg harmonogramu
EFEKT
Umiałam utrzymać porządek i spokój wśród młodzieży.

Działanie
Opieka nad praktykantką
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Sprawowałam opiekę nad studencką praktyką pedagogiczną.
Prowadzałam lekcje w obecności praktykantek i hospitowałam ich lekcje, po których wystawiałam swój komentarz. Sprawdziłam i oceniłam ich zeszyty praktyk.
TERMIN
wg potrzeb
EFEKT
Studentki zaliczyły praktykę zawodową.

Sfera rozwoju zawodowego
V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W SWEJ PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Działanie
Analiza i ocena efektów pracy wychowawczej
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Systematycznie kontaktowałam się z psychologiem szkolnym, w celu rozwiązania problemów wychowawczych.
Współpracowałam z zespołem wychowawczym, rozmawiałam na bieżąco o zaistniałych sytuacjach konfliktowych lub problemach.
Kierowałam ucznia i rodziców na rozmowy z psychologiem.
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Pojawiające się problemy uczniów i z uczniami omawiałam z psychologiem, polecając mu dokładniejsze przyjrzenie się kwestii.
W przypadku spraw drażliwych i kontrowersyjnych prosiłam o rozmowę psychologa nie tylko z uczniem , ale i rodzicem.

Działanie
Uwzględnianie w planie wychowawczym klasy specyficznych warunków środowiskowych uczniów.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Poznałam sytuację w rodzinie i materialną wychowanków (ankiety wśród rodziców nt : Zainteresowania i umiejętności mojego dziecka oraz uczniów Moja sytuacja materialna )

Współpracowałam z instytucjami zajmującymi się pomocą
Opiekowałam się uczniem trudnym i zaniedbanym środowiskowo

Nawiązałam współpracę z Komendą Policji do Spraw Nieletnich, której przedstawicielowi systematycznie zdawałam relacje z zachowania uczennic.

Zdiagnozowałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zaprosiłam przedstawicielkę Poradni na cykl lekcji o preorientacji zawodowej uczniów
TERMIN
wg potrzeb
EFEKT
Dzięki temu zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów oraz rodzajami problemów, z którymi się borykają.

Podjęta przeze mnie próba pomocy uczniowi we współpracy z GOPS-em nie przyniosła efektu. Mimo mego stałego kontaktu z kuratorką ucznia, został on przeniesiony do innej placówki.

Policja miała bieżące informacje o problematycznych uczennicach.

Powstały oddzielne wytyczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przeprowadzone zajęcia i wyniki ankiet uzmysłowiły uczniom ich słabe i mocne strony.


Działanie
Prowadzenie spotkań z rodzicami uczniów, integrowanie ich ze społecznością szkolną.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Zachęcałam rodziców do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i wycieczkach.
Podczas realizacji projektów edukacyjnych starałam się promować szkołę w środowisku lokalnym.
TERMIN
wg harmonogramu
EFEKT
Rodzice uczestniczyli w projektach i uroczystościach szkolnych.
Na wielkie podsumowania projektów zapraszałam władze lokalne i społeczność gminy.


Działanie Podejmowanie problemów współczesnego świata
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
W ramach godzin wychowawczych omówiłam tematy związane z współczesnością. W celu zapoznania wychowów z aktualnymi kwestiami prezentowałam im filmy ( Cześć, Tereska, My, dzieci z dworca Zoo, Dług)
TERMIN
wg harmonogramu
EFEKT
Uczniowie są świadomi problemów, na jakie mogą się natknąć w życiu.
Sfera rozwoju zawodowego
VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ
I INFORMACYJNEJ

Działanie
Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, testów, scenariuszy zajęć.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej.
Testy, sprawdziany, krzyżówki i inne pomoce dydaktyczne przygotowywałam z wykorzystaniem komputera.
Komputer służył mi także do tworzenia opracowań czy dokumentów szkolnych, a także dokumentów związanych z rozwojem zawodowym.
Portale internetowe były dla mnie źródłem nowinek ze świata edukacji.
Tradycyjnie na Dzień Wiosny wspólnie z uczniami przygotowywałam prezentację multimedialną na zadany temat.
Założyłam własną skrzynkę e – mailową, na którą otrzymywałam bieżące informacje o nowościach wydawniczych.
Wykorzystywałam serwisy edukacyjne do wymiany poglądów i materiałów polonistycznych i dydaktycznych.
Systematyczne zapoznawałam się z ofertą wydawniczą.
TERMIN
na bieżąco
EFEKT
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przynosi korzyści mnie i moim uczniom. Daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę.

Działanie
Podniesienie na wyższy poziom umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki,
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Posługiwałam się komputerem w pracy, znam min. edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne i program Power Point. Biegle obsługuję programy Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer.
Systematycznie doskonaliłam umiejętność obsługi komputera w drodze samokształcenia i praktyki na własnym sprzęcie.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Pracuję nad własną stroną internetową.
Wszelkie formularze aplikacyjne i dokumentację szkolną przygotowuję samodzielnie.

Działanie
Publikowanie własnych materiałów w Internecie.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Zamieszczałam notatki i artykuły na szkolnej stronie internetowej.
Z pomocą Internetu kontaktuję się z redakcjami czasopism, do których piszę teksty.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
W prasie pojawiły się informacje o wydarzeniach z życia szkoły.

Działanie
Prowadzenie w ramach swojego przedmiotu przynajmniej raz w semestrze zajęć z uczniami w pracowni komputerowej
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Wykorzystywałam massmedia w pracy pedagogicznej.
Na wybranych lekcjach korzystałam z czasopism, filmów edukacyjnych, adaptacji lektur szkolnych czy fragmentów poezji i prozy nagranych na płyty CD.
Regularnie zachęcałam uczniów do odwoływania się do encyklopedii multimedialnych oraz Internetu w celu pozyskania informacji potrzebnych do opracowania plakatów i plansz.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Wykorzystanie massmediów w pracy pedagogicznej zaktywizowało uczniów do pracy i dało mi możliwość sięgnięcia po ciekawe metody prowadzenia zajęć. Skutecznym sposobem na zachęcenie grupy klasowej do lektury była adaptacja utworu obejrzana na lekcji.
Uczniowie, którzy nie czytali lektur mieli pewne o dziele pojęcie, poza tym obcowali z kulturą inną niż znane im „filmy walki’

Działanie
Wykorzystywanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Pomagałam przy uaktualnianiu strony internetowej szkoły.
Opracowywałam materiały dydaktyczne przy pomocy komputera.
Pisałam konspekty, scenariusze zajęć, sprawozdania oraz prowadziłam dokumentację z wykorzystaniem komputera.
Korzystałam ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli języka polskiegowww.profesor.pl
www.interklasa.pl
www.interszkola.pl
www.literka.pl
www.gimnazjum.pl
gdzie zazwyczaj znajduję materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, które wykorzystuję do pracy na lekcjach a także informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Radzę sobie dobrze z obsługą komputera i Internetu.

Sfera rozwoju zawodowego
VII. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ NIMI

Działanie
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
W chwili rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.
Przeanalizowałam odnośne przepisy prawa oświatowego.
Poprawnie przygotowałam plan rozwoju zawodowego, przewidziałam uczestnictwo w pracach organów szkoły, zaplanowałam do realizacji formy doskonalenia zawodowego.
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Znam zasadę funkcjonowania i organizację szkoły.

Działanie
Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa.
SAMOOCENA STOPNIA REALIZACJI
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzą na temat prawa oświatowego, samodzielnie studiowałam akty prawne na stronach internetowych, stosowałam odpowiednie akty prawne podczas opracowywania PSO i planowania i realizacji zadań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego
TERMIN
okres stażu
EFEKT
Potrafię opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych ukończyłam Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczy dla nauczycieli języka angielskiego, Warszawa 2007r. oraz zdobyłam First Certificate In English (ESOL).
Nie były to zadania uwzględnione w moim planie rozwoju zawodowego, jednak ufam, że przydadzą mi się w dalszej pracy zawodowej.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 20572


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.