AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Woźniak, 2010-03-19
Jastrowie

Wychowanie fizyczne, Plany wynikowe

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I

- n +
Plan wynikowy

z wychowania fizycznegodla klasy I

Opracowała:
mgr Karolina Woźniak


Opracowano na podstawie
autorskiego programu wychowania fizycznego

Karoliny Woźniak


Termin
Dyscyp-lina

Temat zajęć
Wymagania z zakresu umiejętności
Wymagania z zakresu
wiadomości
Wymagania z zakresu
postaw
Zadania kontrolno – oceniające

Realizacja podstawy programo.


wrzesień
lekka atletyka
1
1. Zapoznanie u-czniów z PSO
i przepisami BHP.
Uczniowie znają PSO z wy-chowania fizycznego.
Uczeń zna PSO i przepisy BHP.
Uczeń wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pod-czas zajęć.

PP 4


wrzesień
lekka atletyka
2
2 – 3. Przeprowa-dzenie MTSF.
Uczeń wykonuje poszcze-gólne próby z testu.

Uczeń potrafi przeprowadzić wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzyma-łości, siły i gibkości.

Świadomość celowość aktywności fizycznej.
Wykonanie wszyst-kich 7 prób jak naj-lepiej.

PP 1a

wrzesień
lekka atletyka
2
4 – 5. Doskonalenie startu niskiego.
Prawidłowy bieg na krótkim dystansie – 50m.

Uczeń wymienia miejsca i obiekty w okolicy, które można wykorzystać do ak-tywności fizycznej.

Wykazuje świadomość potrzeby rozwoju swo-jego organizmu.
Zaliczenie biegu na 50 m.
PP 3c


wrzesień
lekka atletyka
2
6 – 7. Doskonalenie biegu na określo-nym dystansie – cross.

Doskonalenie biegu w terenie – crossu.

Uczeń zna różne rodzaje crossu.

Uczeń chce pokonać własne słabości i zmę-czenie.
Bieg w terenie na określonym dystan-sie.
PP 2b; 2d; 2h

wrzesień
lekka atletyka
2
8 – 9. Doskonalenie rzutu piłeczki palan-towej z rozbiegu.

Rzut p. palantową z wyko-rzystaniem kroku skrzyż-nego.
Zasady bezpieczeństwa podczas rzutów.

Uczeń przejawia po-trzebę doskonalenia u-miejętności ruchowych.
Kształtowanie siły obręczy barkowej.
PP 4b

paździer-nik
lekka atletyka
2
10 – 11. Skok w dal z odbicia jednonóż sposobem natural-nym.

Skok w dal poprawną tech-niką na określona odległość.
Uczeń wie, jak wymierzyć rozbieg.
Uczeń przejawia wytrwa-łość w dążeniu do celu.
Skok w dal z roz-biegu.
PP 3

paździer-nik
gimnas-tyka
3
12 – 13 – 14. Dos-konalenie przewro-tów w przód i w tył.
Przewrót w przód i w tył do różnych pozycji końcowych.

Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach gimnastyki.

Uczeń opracowuje i de-monstruje zestaw ćwi-czeń kształtujących wy-brane zdolności motory-czne, w tym wzmacniają-ce mięśnie brzucha, grzbietu oraz RR i NN.

Doskonalenie koor-dynacji ruchowej i zwinności.

PP 2e; 4a

paździer-nik
gimnas-tyka
3
15 – 16 – 17. Stanie na rękach (z różnych pozycji wyjścio-wych).
Uczeń wykonuje stanie na rękach z pomocą nauczycie-la.
Uczeń zna jeden sposób a-sekuracji przy staniu na rę-kach.
Uczeń przejawia poczu-cie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Stanie na rękach przy drabinkach.
PP 2d; 4a

listopad
gimnas-tyka
2
18 – 19. Doskonale-nie skoku rozkrocz-nego przez kozła.
Uczeń potrafi wykonać skok rozkroczny przez kozła.

Uczeń wyjaśnia wymogi hi-gieniczne wynikające ze zmian zachodzących w or-ganizmie w okresie dojrze-wania.

Uczeń wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pod-czas wykonywanych ćwiczeń.

Skok rozkroczny przez kozła.
PP 4a; 4d

listopad

gimnas-tyka
1
20. Ćwiczenia rów-noważne: waga przodem i bokiem.

Uczeń potrafi wykonać wa-gę przodem i bokiem.
Uczeń omawia zmiany za-chodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego.
Wykazuje potrzebę zapo-biegania wadom posta-wy.
Poprawne wykona-nie wagi przodem.
PP 2a

listopad

gimnas-tyka
2
21 – 22. Łączenie poznanych element-tów gimnastycznych w krótkie układy.

Uczeń potrafi wykonać u-kład gimnastyczny przygo-towany przez nauczyciela.

Uczeń planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny.

Uczeń chce samodzielnie kształtować własne ciało.
Wykonanie prostego układu gimnas-tycznego.
PP 2d; 2g


listopad

koszy-kówka
2
23 – 24. Doskonale-nie podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu.

Poprawne technicznie po-dania wykonane w miejscu i na pełnym biegu.
Uczeń zna zasadę „fair play”.

Uczeń chce stosować zasadę „czystej gry”.
Podania i chwyty piłki.
PP 5d


grudzień
koszy-kówka
2
25 – 26. Doskonale-nie rzutu po kozło-waniu z prawej stro-ny.

Uczeń umie wykonać rzut po kozłowaniu w biegu.
Uczeń wie jakie ma zna-czenie kozłowanie lewą i prawą ręką.
Uczeń wykazuje chęć uczestnictwa we współ-zawodnictwie sporto-wym.
Dwutakt z prawej strony.
PP 2d

grudzień
koszy-kówka
2
27 – 28. Zwody przy podaniach i rzutach.
Uczeń umie wykonać zwody podczas ćw. w dwójkach.

Uczeń wie, jak sędziować mecz koszykówki.
Uczeń właściwie i kul-turalnie zachowuje się podczas imprez sporto-wych.

Gry kontrolne. Małe gry 2x2.
PP 2d; 3a; 5b

grudzień
koszy-kówka
2
29 – 30. Ustawienie w ataku i w obronie.
Uczeń potrafi zająć prawid-łową pozycję w ataku i w o-bronie.

Uczeń zna zasady gry w ko-szykówkę i potrafi przedsta-wić je innym.
Uczeń chce stosować zasadę „fair play”.
Gra szkolna.
PP 3b;

styczeń
siatkówka
1
31. Poruszanie się po boisku.
Uczeń potrafi poruszać się po boisku krokiem dostaw-nym.
Znajomość kroku dostaw-nego.

Uczeń przejawia po-trzebę nabywania u-miejętności ruchowych.
Kształtowanie szyb-kości i orientacji przestrzennej.

PP 2d


styczeń
siatkówka
2
32 – 33. Doskonale-nie odbić sposobem oburącz górnym w postawie wysokiej.
Uczeń potrafi odbijać piłkę sposobem górnym w posta-wie wysokiej.
Uczeń zna pojęcie: czyste odbicie i podwójne odbicie.
Uczeń wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pod-czas wykonywanych ćwiczeń.

Odbicia piłki nad głową.
PP 2d; 3

styczeń
siatkówka
2
34 – 35. Nauka od-bić piłki sposobem dolnym.
Uczeń potrafi odbić dołem piłkę rzucaną.

Uczeń ocenia poziom włas-nej aktywności fizycznej.
Uczeń przejawia potrze-bę nabywania umiejęt-ności ruchowych.
Kształtowanie spra-wności specjalnej do piłki siatkowej.

PP 1b;

luty
siat-kówka
3
36 – 37 – 38. Nauka zagrywki dolnej i jej odbioru.
Wykonanie zagrywki i od-bioru piłki sposobem obu-rącz dolnym.
Zna zasady ustawienia przy zagrywce własnej i przeciw-nika.

Uczeń chce pokonać własne słabości
Zagrywka dolna.
PP 3a

luty
piłka ręczna
2
39 – 40. Technika podań i chwytów w miejscu i w ruchu.
Podania jednorącz w biegu w dwójkach.

Uczeń zna i stosuje przepisy gry w piłkę ręczną.
Uczeń przejawia poczu-cie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Podania i chwyty w dwójkach.
PP 3


luty

piłka ręczna
2
41 – 42. Doskonale-nie kozłowania piłki ze zmianą kierunku.
Uczeń kozłuje prawą i lewą ręką na przemian.
Uczeń zna zasady i błędy kozłowania.
Uczeń chce stosować zasadę „fair play”.
Wyrabianie kordy-nacji ruchowej i wy-trzymałości.

PP 2d; 3


luty
piłka ręczna
2
43 – 44. Nauka tech-niki rzutu z wysko-ku.
Uczeń potrafi rzucić piłkę na bramkę z wyskoku.

Uczeń zna technikę wyko-nywanego rzutu.
Uczeń wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pod-czas wykonywanych ćwiczeń.

Rzut z wyskoku na bramkę.
PP 3

marzec
piłka nożna
2
45 – 46. Nauka po-dań piłki w parach – wew. i zew. cz. stopy.

Uczeń potrafi podać piłkę wew. i zew. cz. stopy.

Uczeń zna ćwiczenia z piłką stosowane w rozgrzewce.

Uczeń chce samodzielnie kształtować własne ciało.
Podania i przyjęcie piłki.
PP 3

marzec
piłka nożna
2
47 – 48. Nauka strzału na bramkę z miejsca.

Uczeń potrafi podać wyko-nać strzał na bramkę.

Uczeń zna przepisy gry w piłkę nożną.

Uczeń chce stosować zasadę „fair play”.
Strzały na bramkę.
PP 3; 5d

marzec
piłka nożna
1
49. Nauka gry bram-karza.

Uczeń potrafi grać w bramce.

Uczeń wie, jak zorganizo-wać rozgrywki systemem pucharowym „każdy z każ-dym”.

Uczeń chce samodzielnie sędziować.
Gra szkolna.
PP 2d; 3; 5b

marzec
unihokej
2
50 – 51. Nauka pro-wadzenia piłeczki po prostej i po slalo-mie.

Uczeń potrafi prowadzić piłeczkę po prostej i po sla-lomie.

Uczeń zna zasady gry w unihokeja.

Uczeń chce samodzielnie prowadzić rozgrzewkę.
Prowadzenie piecz-ki samemu i w pa-rze.
PP 2d;

kwiecień
unihokej
2
52 – 53. Nauka strzałów na bramkę.

Uczeń potrafi wykonać strzał na bramkę.

Uczeń pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica.

Uczeń przejawia potrze-bę nabywania umiejęt-ności ruchowych.
Strzały na bramkę.
PP 3

kwiecień
unihokej
2
52 – 53. Doskonale-nie gry 5x5.

Uczeń potrafi rozegrać mecz 5x5.

Uczeń zna zasady gry w unihokeja.

Uczeń chce stosować zasadę „fair play”.
Gra szkolna.
PP 5c; 5d

kwiecień
tenis stołowy
3
54 – 55 – 56. Nau-ka odbicia piłeczki stroną bekhendową i forhendową.

Uczeń potrafi odbić piłeczkę
stroną bekhendową i forhen-dową.
Uczeń zna przepisy gry w ping-ponga.

Uczeń chce samodzielnie kształtować własne ciało.
Ćw. w parach.
PP 3a

kwiecień
tenis stołowy
3
57 – 58 – 59. Nau-ka serwisu stroną bekhendową i forhe-ndową.

Uczeń potrafi odbić piłeczkę
stroną bekhendową i forhen-dową.
Uczeń omawia przepisy gry w ping-ponga.

Uczeń chce samodzielnie kształtować własne ciało.
Ćw. w parach.
PP 3a

maj
tenis stołowy
3
57 – 58 – 59. Nau-ka serwisu stroną bekhendową i forhe-ndową.

Uczeń potrafi wykonać ser-wis stroną bekhendową i forhendową.
Uczeń zna najlepszych za-wodników w tej konkuren-cji.

Uczeń przejawia dużą aktywność w czasie za-jęć.
Gra singlowa i deb-lowa.
PP 3a

maj
fitness
2
60 – 61. Nauka u-kładu aerobiku pro-wadzonego przez nauczyciela.

Uczeń potrafi wykonać pro-sty układ do muzyki.
Uczeń zna rodzaje i formy aerobiku.

Uczeń interesuje się tań-cem jako formą ruchu w czasie wolnym.
Układ dowolny.
PP 6

maj
fitness
3
62 – 63 – 64. Samo-dzielne opracowanie układu aerobiku.

Uczeń samodzielnie opraco-wuje układ do muzyki.
Uczeń dobiera odpowiednią muzykę do układu.

Uczeń interesuje się tań-cem jako formą ruchu w czasie wolnym.
Tworzenie własnego układu.
PP 6

czerwiec
fitness
2
65 – 66. Aerobik wg J. Fondy.

Uczeń potrafi wykonać po-kazany układ ćwiczeń.
Uczeń zna walory ćwiczeń przy muzyce.

Uczeń przejawia potrze-bę nabywania umiejęt-ności ruchowych.
Samodzielne wyko-nanie opracowane-go układu.

PP 6

czerwiec
obwód ćwiczeb-ny
2

67 – 68. Obwód ćwiczebny.
Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela.

Uczeń zna zasady tworzenia obwodu ćwiczebnego.

Uczeń omawia zmiany zachodzące w organiz-mie w czasie wysiłku fi-zycznego.
Obwód ćwiczebny.
PP 1a

czerwiec
palant, ringo, itp
2

69 – 70. Gry i zaba-wy rekreacyjne
Uczeń potrafi zorganizować sobie aktywny wypoczynek.
Uczeń zna przepisy gier zespołowych. Wykazuje potrzebę u-czestnictwa w różnych formach rekreacji. Gry szkolne.
PP 2b; 2d

Podpis:

PODSTAWA PROGRAMOWA
wychowania fizycznego

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:

a) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości;
b) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej;
c) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania
płciowego;
d) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania stery-
dów w celu zwiększenia masy mięśni.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

a) omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
b) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
c) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych
okresach życia człowieka;
d) przeprowadza rozgrzewkę;
e) opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w
tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gib-
kość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
f) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem
umysłowym a fizycznym;
g) planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny;
h) wybiera i pokonuje trasę crossu.

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:

a) stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody;
b) ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;
c) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do
aktywności fizycznej.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:

a) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć rucho-
wych, omawia sposoby zapobiegania im;
b) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;
c) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym
ciężarze;
d) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrze-
wania.

5. Sport. Uczeń:

a) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”;
b) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;
c) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;
d) stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego
zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

6. Taniec. Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5253


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.