AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Knyżewska
Chemia, Scenariusze

Woda w naszym mieście. Scenariusz lekcji metodą projektu

- n +

Woda w naszym mieście

Scenariusz lekcji chemii w kl. I gimnazjum realizowany metoda projektu

1. Główne zagadnienia lekcji.
Lekcja przeprowadzona w klasie I gimnazjum dotyczy źródeł zanieczyszczeń wód i sposoby ich usuwania, ochronę wód przed zanieczyszczeniami i racjonalne gospodarowanie wodą.

2. Cel główny lekcji

ocena stanu wody w miejscu zamieszkania.

3. Cele szczegółowe:

- Dokonanie oceny jakości wody w naszym mieście
- Poznanie źródeł zanieczyszczeń i ich rodzaje
- Poznanie metod wykrywania zanieczyszczeń w wodzie
- Poznanie metod oczyszczania ścieków

4. Uwagi dotyczące realizacji lekcji

Temat jest realizowany metodą projektu. Dwa tygodnie przed planowaną lekcją uczniowie podzielili się na 4 grupy. Każda grupa otrzymała zadanie wraz z instrukcją.

5. Przebieg projektu

- Propozycja tematu - akceptacja przez uczniów
- Zawarcie kontraktu

Kontrakt

Kontrakt na wykonanie projektu na lekcje chemii, zawarty pomiędzy nauczycielem ....................................................... a grupą uczniów .................................................. ............................................................................................
..............................................................................................

Tytuł projektu ...................................................................................................
Data rozpoczęcia projektu...........................................................................................
Data zakończenia projektu...........................................................................................
Terminy konsultacji
1.
2.
3.
4.

Wymagania wstępne:


Cele:


Zakres projektu:


Rodzaj projektu

- Zbieranie materiałów


Zajęcia terenowe
- zajęcia w oczyszczalni ścieków. Poznanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków, zapoznanie się ze stanem oczyszczania ścieków w mieście
- badania terenowe. pobór próbek wody z rzeki i jeziora, wykonanie planu okolicy i lokalizacja nielegalnych wysypisk śmieci i miejsca zrzutu ścieków sporządzenie dokumentacji fotograficznej

Zajęcia w pracowni informatycznej
- wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji
- opracowanie graficzne wyników badań

Zajęcia w pracowni chemicznej
- oddzielanie zawiesiny z wody metodą sedymentacji i filtracji
- wykrywanie fenolu, siarkowodoru i związków ołowiu
- Opracowywanie wyników
- Prezentacja projektu
- Ocena projektu

Arkusz oceny projektu

Grupa............................................................................................................
Temat projektu.................................................................................................
Termin prezentacji...........................................................................................

 
Etap realizacji projektu Umiejętności ocena
Formułowanie tematu - precyzyjne sformułowanie tematu
- jasne określenie celów projektu
 
Zbieranie i opracowywanie materiałów - selekcja informacji
- krytyczna ocena informacji
- przetwarzanie informacji
 
Prezentacja - wykorzystanie czasu prezentacji - zainteresowanie innych uczniów
- sposób mówienia
 
Praca w grupie - udzielanie sobie informacji
- podejmowanie decyzji
- słuchanie siebie nawzajem
- rozwiązywanie konfliktów
- zaangażowanie w pracę
- samoocena postępów w pracy
 
6. Zadania dla uczniów.
Grupa I


Zadanie: Lokalizacja zanieczyszczeń

Cel: zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i miejsc zrzutu ścieków oraz ustalenie rodzaju zanieczyszczeń

Realizacja zadania: Zadanie jest realizowane w terenie. Na mapie miasta i okolicy są nanoszone miejsca gdzie znajdują się nielegalne wysypiska śmieci i miejsca zrzutu ścieków do rzeki. Każde z tych miejsc jest sfilmowane lub sfotografowane. Sporządź notatkę. Po zajęciach terenowych należy opracować wnioski i przygotowac do prezentacji.

Grupa II

Zadanie: Badanie zawartości związków toksycznych w wodzie.

Cel: sprawdzenie doświadczalne, czy w wodzie rzecznej i jeziornej znajdują się: fenol, siarkowodór i związki ołowiu.

Realizacja zadania: w kilku miejscach rzeki i jeziora pobiera się próbki wody, oznaczając z jakiego miejsca pochodzą.
W pracowni chemicznej w obecności nauczyciela wykrywa się obecność:
- fenolu roztworem chlorku żelaza (III); fioletowe zabarwienie świadczy o obecności fenolu
- siarkowodoru: na bibułę nasączoną octanem ołowiu opuszczamy kilka kropel wody . Czarna plama na bibule świadczy o obecności siarkowodoru.
- związków ołowiu: na bibułę filtracyjną upuść po jednej kropli: rozcieńczonego kwasu siarkowego (VI), badanej wody, roztworu chlorku cyny (II) , i roztworu jodku potasu. Pomarańczowe zabarwienie świadczy o obecności związków ołowiu w wodzie.

Sporządź raport opisując miejsce pobrania próbki i zawarte w niej związki toksyczne.
Wynik opracuj pod kątem prezentacji

Grupa III

Zadanie: Oczyszczanie wód w mieście

Cel: ustalenie rodzaju i składu ścieków oraz sposoby ich usuwania.

Realizacja zadania: pierwsza część zadania realizuje się w oczyszczalni ścieków, gdzie można przeprowadzić wywiad i zebrać materiały. Wywiad powinien zawierać pytania o źródła ścieków, jakiego rodzaje zanieczyszczeń usuwa się w oczyszczalni, na czym polega biologiczne i chemiczne oczyszczanie ścieków, co dzieje się z osadami powstałymi w procesie oczyszczania, lub inne jakie mogą się nasunąć w trakcie wywiadu.
Materiały zebrane w oczyszczalni oraz z innych źródeł informacji opracowujemy w dowolnej formie.

Grupa IV

Zadanie: Badanie zużycia wody w gospodarstwie domowym

Cel: ustalenie jakie jest zużycie wody w gospodarstwie domowym i określenie jakie czynności pochłaniają najwięcej wody.

Realizacja zdania: Każdy uczeń w grupie obliczy średnie dobowe zużycie wody w swojej rodzinie na podstawie odczytu wodomierza. Odczyty należy prowadzić przez tydzień. Można na tej podstawie wyznaczyć również inne dane np. zużycie wody na jednego domownika. Wszyscy uczniowie w grupie dokonują zestawienia wyników. Porównują wyniki z danymi statystycznymi Polski i świata. Proponują również sposoby na oszczędzanie wody.

7. Przebieg lekcji
A. Wprowadzenie
- Podanie tematu
- Przypomnienie zadań, które miały być realizowane
- Przypomnienie zasad prezentacji
B. Rozwinięcie
- Powołanie zespołu oceniającego
- Grupy przedstawiają swoje zadania
- Ocenę pracy każdej grupy dokonuje się na arkuszu oceny projektu
- Uczniowie przypinają swoje opracowania, plansze i inne materiały do tablicy

C. Zakończenie
o Uczniowie odpowiadają na pytania:
1. jaki jest stan wód w naszym mieście?
2. Jakie są źródła zanieczyszczeń?
3. Czy w naszej rzece i jeziorze są związki toksyczne?
4. co zrobić aby oszczędnie korzystać z wody?
5. Jak działa oczyszczalnia ścieków?
- Praca domowa: Jakie skutki mogą wywołać zanieczyszczenia występujące w wodzie?

8. Literatura dla nauczyciela i uczniów.

Podręcznik J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin "Chemia część I dla gimnazjum" Nowa Era, Warszawa 2004r.
Artykuł "Nauczanie zagadnień ochrony środowiska metodą projektów" "Chemia w szkole" nr3 /1997
Zbiór zadań M. Koszmider, G. Kozanecka "Zielone zadania" W S i P 1997r.
Czasopisma "Aura" i "Ekoświat"
Roczniki statystyczne
 

Opracowanie: Małgorzata Knyżewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5131


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.17Ilość głosów: 6