AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marek Daczkowski, Agnieszka Grzywacz
Historia, Konkursy

Dzień Patrona - Konkurs o Tadeuszu Kościuszce - Scenariusz

- n +

Dzień Patrona - Scenariusz konkursu o Tadeuszu Koœciuszce


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LEGNICY

DZIEŃ PATRONA
- konkurs historyczny


CELEM KONKURSU JEST:

- Promowanie sylwetki Tadeusza Kościuszki
- Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o patronie Szkoły
- Integracja poszczególnych klas poprzez wspólne przygotowanie się do konkursu
- Kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa
- Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za zespół klasowy.

REGULAMIN KONKURSU

1. Każdą klasę reprezentuje wybrana wcześniej trzyosobowa drużyna.

2. Przed podaniem odpowiedzi na pytania konkursowe każda drużyna naradza się. Odpowiedzi udziela kapitan drużyny.

3. W każdej serii uczniowie losują pytania jednokrotnie. Odpowiedzi punktowane są następująco:

a) Pytania zamknięte:
- 1 pkt - odpowiedz prawidłowa
- 0 pkt - odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak.

b) Pytania otwarte:
- 2 pkt - odpowiedź prawidłowa
- 1 pkt - odpowiedź niepełna
- 0 pkt - odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak.

4. Tekst źródłowy - przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem. Można otrzymać od 0 do 3 pkt.

5. Puzzle - ułożenie rozsypanki i przedstawienie jej treści. Można otrzymać od 0 do 3 pkt.

6. Mapa konturowa - podkreślenie na mapie nazw pięciu miejscowości, które związane są z bitwami stoczonymi z wojskami rosyjskimi w 1794 r.. Zadanie punktowane w skali: 0 - 2 pkt.

7. Przygotowanie pisemnego wezwania do powstania narodu polskiego przeciwko zaborcom punktowane jest od 0 do 3 pkt.

8. W przypadku remisu przewidywana jest dodatkowa seria pytań.

9. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga obiektywne Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Przywitanie uczestników konkursu, zaproszonych gości, przedstawienie Jury.

2. Zapoznanie uczestników z przebiegiem i regulaminem konkursu.

3. Prezentacja drużyn poszczególnych klas pierwszych.

4. Pierwsza seria pytań - pytania zamknięte.

5. Praca z tekstem źródłowym.

6. Druga seria pytań - pytania otwarte.

7. Puzzle - ułożenie rozsypanki i przedstawienie jej treści - czas - 3 min.

8. Praca z mapą konturową.

9. Trzecia seria pytań - pytania zamknięte.

10. Przygotowanie i prezentacja wezwania narodu polskiego do powstania przeciwko zaborcom.

11. Podliczenie punktacji poszczególnych drużyn.

12. Podanie wyników konkursu - wyłonienie zwycięzców.

13. Podsumowanie konkursu.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz pytań i odpowiedzi.

2. Tekst źródłowy - Uniwersał połaniecki, maj 1794 r. Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty źródłowe do nauki historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19) oraz wykaz pytań do tej konkurencji.

3. TADEUSZ KOŚCIUSZKO - Fragment Panoramy Racławickiej autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka - ilustracja do konkurencji opisanej w punkcie 5 Regulaminu.

4. Mapa konturowa "Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski".

PYTANIA ZAMKNIĘTE

1. Jak brzmi drugie imię Tadeusza Kościuszki?

- Bonifacy
- Bonawentura
- Beniamin

2. Absolwentem jakiej szkoły powstałej w oświeceniu był Tadeusz Kościuszko?

- Szkoły Rycerskiej w Warszawie
- Collegium Nobilium w Warszawie
- Akademii Krakowskiej

3. W jakim państwie europejskim kształcił się Tadeusz Kościuszko w zakresie inżynierii wojskowej?
- w Anglii (w Londynie)
- we Francji (w Paryżu)
- w Rosji (w Petersburgu)

4. Dlaczego Tadeusz Kościuszko uważany jest za bohatera Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej?
- był jednym z pierwszych ochotników, którzy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych
- był jednym z opracowujących konstytucję amerykańską
- był jednym z wielu cudzoziemców, którzy wzięli udział w tzw. "bostońskim piciu herbaty"

5. W jakich okolicznościach Tadeusz Kościuszko otrzymał order Virtuti Militari?
- za pokonanie wroga pod Racławicami w 1794r.
- za zwycięską walkę Savannah w 1779r.
- za mężną postawę w bitwie pod Dubienką podczas wojny z Rosją (1792r.) w obronie Konstytucji 3 Maja

6. Dokąd i w jakim celu udał się Tadeusz Kościuszko po przystąpieniu króla Stanisława Augusta do targowiczan?
- wyjechał do Drezna w Saksonii, gdzie przygotowywano powstanie, następnie do Francji by tam daremnie szukać pomocy wśród rewolucyjnych paryżan
- wyjechał do Lombardii, aby u boku Napoleona tworzyć Legiony Polskie wraz z Janem Henrykiem Dąbrowskim
- wyjechał do Wiednia, gdzie mógł przygotowywać zbrojne powstanie w kraju

7. Jakie były przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego?
- rosyjski plan redukcji armii polskiej,
- działalność Wielkiej Emigracji,
- wpływ Wiosny Ludów

8. Gdzie i kiedy Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania?
- na krakowskim rynku - 23 marca 1794 roku
- na krakowskim rynku - 24 marca 1794 roku
- na krakowskim rynku - 25 marca 1794 roku

9. Jaką władzę objął Tadeusz Kościuszko podczas ogłoszenia aktu insurekcji?
- objął władzę dyktatorską naczelnika powstania
- objął władzę dyktatora powstania w Warszawie
- objął władzę dyktatora powstania na Litwie

10. Jak nazywała się centralna władza cywilna w czasie powstania kościuszkowskiego?
- Rada Najwyższa Narodowa, w której zasiadali działacze stronnictwa patriotycznego z czasów Sejmu Wielkiego
- Kuźnica Kołłątajowska, w skład której wchodzili radykalni publicyści
- Straż Praw, czyli rząd powstały na mocy Konstytucji 3 Maja

11. Kiedy rozegrała się bitwa pod Racławicami i kto dowodził oddziałami chłopskimi biorącymi w niej udział?
- 2 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko
- 3 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko
- 4 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko

12. Któremu z chłopów zasłużonych w bitwie pod Racławicami Kościuszko nadał nazwisko Głowacki i z jakiego powodu?
- Wojciechowi Bartoszowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, zatkał zapał działa
- Wojciechowi Bartłomiejowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, zatkał zapał działa
- Bartłomiejowi Wojciechowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, zatkał zapał działa

13. Jak nazywały się oddziały chłopów biorących udział w walkach powstańczych i co stanowiło ich główne uzbrojenie?
- kosynierzy; piki i pionowo osadzone kosy
- partyzanci; karabiny i pionowo osadzone kosy
- rebelianci; pionowo osadzone kosy i strzelby

14. Kiedy wybuchło powstanie w Warszawie i kto stanął na jego czele?
- 16 kwietnia 1794r. - Jakub Jasiński
- 17 kwietnia 1794r. - Jan Kiliński
- 18 kwietnia 1794r. - Tomasz Wawrzecki

15. Kiedy wybuchło powstanie w Wilnie i kto stanął na jego czele?
- 20 / 21 kwietnia 1794r. - Jan Kiliński
- 21 / 22 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko
- 22 / 23 kwietnia 1794r. - Jakub Jasiński

16. Kiedy i gdzie ogłosił Kościuszko prawa dla chłopów zwane uniwersałem?
- 7 maja 1794r. pod Połańcem
- 8 maja 1794r. pod Ostrołęką
- 9 maja 1794r. pod Piławcami

17. Kiedy i gdzie rozegrała się bitwa, z której powstańcy walcząc z wojskami rosyjsko - pruskimi zmuszeni byli wycofać się w kierunku Warszawy?
- 5 czerwca 1794r. pod Szczekocinami
- 6 czerwca 1794r. pod Siemiatyczami
- 7 czerwca 1794 pod Połańcem

18. Kiedy i gdzie rozegrała się bitwa, w której wojska rosyjskie rozbiły polskie oddziały a ranny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej?
- 9 października 1794r. pod Wawrem
- 10 października 1794r. pod Maciejowicami
- 11 października 1794r. pod Grochowem

19. Kto został nowym naczelnikiem powstania po wzięciu Tadeusz Kościuszki do niewoli?
- Tomasz Wawrzecki
- Józef Wybicki
- Jan Henryk Dąbrowski

20. Gdzie i kiedy nastąpił ostateczny upadek powstania kościuszkowskiego?
- klęska wojsk polskich pod Radziejowicami 14 listopada 1794r.
- klęska wojsk polskich pod Radzioszycami 15 listopada 1794r.
- klęska wojsk polskich pod Radoszycami 16 listopada 1794r.

PYTANIA OTWARTE

1. Co głosił uniwersał wydany przez Tadeusza Kościuszkę i dlaczego został wydany?
- potępiał wrogą postawę szlachty wobec chłopów przystępujących do insurekcji, znosił przywiązanie chłopa do ziemi, wprowadzał zakaz rugowania chłopów z użytkowanej ziemi, obniżył pańszczyznę, chłopów - powstańców zwolniono z pańszczyzny na czas insurekcji; został wydany w celu pozyskania szerokiej rzeszy chłopów do działań zbrojnych

2. Kiedy rozegrały się wydarzenia nazwane "rzezią Pragi" i co oznaczały?
- 4 listopada 1794r.; był to szturm wojska rosyjskiego pod dowództwem gen. Suworowa na Pragę (dziś dzielnica Warszawy), który zakończył się zabiciem przez Rosjan znacznej części obrońców i mieszkańców i ogłoszeniem przez Stanisława Augusta kapitulacji Warszawy

3. Jakie były przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego? (należy wymienić trzy)
- przewaga wojsk rosyjsko - pruskich, brak aktywnego poparcia przez Francję, klęski w bitwach, niedostateczne wyszkolenie powstańców, zbyt mało broni, brak wiedzy wielu chłopów o wydanych przez Kościuszkę postanowieniach uniwersału

4. Jakie hasło widniało na sztandarze kosynierów z 1794 roku?
- ŻYWIĄ Y BRONIĄ

5. W którym roku uwolniony został Tadeusz Kościuszko z carskiego więzienia i gdzie spędził resztę swojego życia?
- w 1796r.; na emigracji

6. Jaki tytuł nosi wydana w Paryżu 1800r. broszura autorstwa Tadeusza Kościuszki i jego sekretarza Józefa Pawlikowskiego, w której zawarty został program walki zbrojnej, toczonej siłami całego społeczeństwa - niezależnie od Francuzów?
- Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?

7. Gdzie znajduje się kopiec Kościuszki - symboliczna mogiła - pomnik wzniesiony w latach 1820 -23 dla uczczenia bohatera narodowego i jaką rolę odgrywał w XIXw.?
- w Krakowie, był miejscem pielgrzymek Polaków

8. Który z późniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, na wieść o śmierci Tadeusza Kościuszki wypowiedział w roku 1817 następujące słowa?:
Kościuszko, męczennik wolności, już nie żyje (...). Sława jego trwać będzie dopóty, dopóki wolność panować będzie nad światem, dopóki na ołtarzu wolności jej obrońcy składać będą swe życie w ofierze, imię Kościuszki trwać będzie wśród nas
- Willian Henry Harrison na Kongresie Stanów Zjednoczonych

9. Gdzie znajduje się najwyższy szczyt górski nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki?
- w Australii w Górach Śnieżnych (Alpy Australijskie)

10. W jakim miejscu usytuowany jest pomnik konny Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie?
- w parku na placu Lafayette'a przed Białym Domem
TEKST ŹRÓDŁOWY
Uniwersał połaniecki, 1794 r.
Odbieram ustawicznie skargi od żołnierzy i rekrutów, że żony ich i dzieci nie tylko, że żadnego osłodzenia nie mają, ale za to prawie, że służą Rzeczypospolitej ich mężowie i ojcowie, wystawieni są na największe uciążliwości. Takowe postępki w wielu miejscach są zapewne bez wiedzy i przeciw woli dziedziców, lecz w drugich muszą być skutkiem złej chęci lub obcego natchnienia, aby zupełnie zapał do obrony Ojczyzny w sferach ludu ostudzić. Ale ludzkość, sprawiedliwość i dobro Ojczyzny wskazuje nam łatwe i pewne środki, przez które podstępom złości domowej lub zagranicznej intrygi zapobiec możemy. Rzeknijmy, że lud nie dopiero zostaje pod opieką Rządu Krajowego, że uciśniony człowiek ma gotową ucieczkę do Komisji Porządkowej swego województwa, że ciemiężyciel, prześladowca obrońców kraju, jako nieprzyjaciel i zdrajca Ojczyzny karany będzie. Sposób ten, ze sprawiedliwością wspaniałego narodu zgodny, duszom tkliwym miły, a osobistemu interesowi lekką tylko kosztujący ofiarę, przywiąże lud do sprawy publicznej i uchroni go od sideł nieprzyjacielskich. Zalecam przeto Komisjom Porządkowym województw i Ziem w całym kraju, aby następujące urządzenie do wszystkich dziedziców, posesorów i miejsca ich zastępujących rządców wydały:
1-mo. Ogłosi ludowi, iż podług prawa zostaje pod opieką Rządu Krajowego.
2-do. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna i że mu wolno przenieść się gdzie chce, byleby oświadczył Komisji Porządkowej swego województwa, gdzie się przenosi i byleby długi winne oraz podatki krajowe opłacił.
3-tio. Że lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robił dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden, kto robił dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. Kto robił w tygodniu dzień jeden, ma teraz robić w dwóch tygodniach jeden dzień. Do tego, kto robił pańszczyznę po dwoje, mają mu być opuszczone dni po dwoje. Kto robił pojedynczo, mają mu być dni opuszczone pojedynczo. Takowe opuszczenie trwać będzie przez czas insurekcji, póki w czasie władza prawodawcza stałego w tej mierze zarządzenia nie uczyni.
4-to. Zwierzchności miejscowe starać się będą, aby tych, którzy zostają w wojsku Rzeczypospolitej, gospodarstwo nie upadało i żeby ziemia, która jest źródłem bogactw naszych, odłogiem nie leżała, do czego równie dwory, jako i gromady przykładać się powinny. ...
7-mo. Który by podstarości, ekonom lub komisarz wykroczył przeciw niniejszemu urządzeniu i czyniłby jakie uciążliwości ludowi, taki ma być wzięty, przed komisję stawiony i do sądu kryminalnego oddany.
8-vo. Gdyby dziedzice (czego się nie spodziewam) nakazywali lub popełniali podobne uciski, jako przeciwni celowi powstania do odpowiedzi pociągnieni będą.
9-no. Wzajemnie lud wiejski, doznając sprawiedliwości i dobroci Rządu, powinien gorliwie pozostałe dni pańszczyzny odbywać, zwierzchności swojej być posłusznym, gospodarstwa pilnować, rolę dobrze uprawiać i zasiewać. ...
14-to. Duchowni obojga obrządków niniejsze urządzenie ogłaszać będą z ambon po kościołach i cerkwiach ciągle przez niedziel cztery, prócz tego Komisje Porządkowe z grona swego lub z obywatelów gorliwych o dobro Ojczyzny wyznaczą osoby, które objeżdżać będą gromady po wsiach i parafiach i onym też urządzenie głośno czytać z zachęceniem ich, aby wdzięczni tak wielkiego dobrodziejstwa, Rzeczypospolitej szczerą ochotą w jej obronie wypłacali się. Dan w obozie pod Połańcem, dnia 7 maja 1794 roku.
Tadeusz Kościuszko
Uniwersał połaniecki, maj 1794 r. Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty źródłowe do nauki historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19)


Pytania do tekstu źródłowego:

1. Których chłopów zwalniał ten dokument z poddaństwa osobistego?
2. Których chłopów zwalniał ten dokument z pańszczyzny?
3. Który artykuł regulował zasady renty odrobkowej?
 

Opracowanie: Agnieszka Grzywacz
Marek Daczkowski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10938


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.23Ilość głosów: 13

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.