AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Leśniewicz
Religia, Scenariusze

Scenariusz Katechezy - Maryja Matka wszystkich ludzi

- n +

Maryja Matką wszystkich ludzi

Klasa V szkoły podstawowej

Cel ogólny:
-ukazanie Maryi jako Matki wszystkich ludzi,
-kształtowanie postawy wobec Maryi jako Matki wszystkich ludzi,

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-rozumie założenia programu katechetyczno-duszpasterskiego pod hasłem "Maryjo, bądź Matką naszych rodzin",
-wskazuje teksty Pisma świętego mówiące o Maryi jako Matce wszystkich ludzi,
-wymienia tytuły Maryi zawarte w Katechiźmie Kościoła Katolickiego,
-planuje praktykowanie nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP,
-ocenia swoją postawę wobec słów Maryi wypowiedzianych w Kanie "Zróbcie wszystko ,cokolwiek wam powie".

Metody
Metoda "słoneczka", rozmowa kierowana, analiza tekstu, praca w grupach, ekspozycja, śpiew, wykład.

Środki dydaktyczne:
Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Encyklika Jana Pawła II "Redemptoris Mater", obrazy Matki Bożej, plansze z tekstami biblijnymi, karty pracy, ilustracja cudu w Kanie Galilejskiej.

PRZEBIEG KATECHEZY:

Modlitwa
Modlitwą " Pod Twoją obronę" poprośmy Matkę Bożą, byśmy byli gorliwymi wyznawcami Chrystusa, a Ona wypraszała nam łaski u Swojego Syna.

Wprowadzenie
Każdy z nas ma swoją matkę, która nie tylko dała mu życie, ale jest dla swojego dziecka wzorem postępowania.
Jakie cechy według was powinny charakteryzować matkę?
Uczniowie podane cechy wpisują jako promienie słoneczka:Wszystkie podane przez was cechy matki sprawiają, że czujemy się przy niej dobrze i bezpiecznie. Bardzo często zwracamy się do swojej matki i u niej szukamy pomocy. Zwierzamy się jej ze swoich kłopotów i zmartwień. Biegniemy do niej ze swoimi radościami i sukcesami. Wiemy bowiem, że matka rozumie nas lepiej niż inni i wszystko uczyni, aby pomóc swojemu dziecku.

Pan Jezus też swoją matkę miał, dzięki której stał się człowiekiem.
By przybliżyć nam osobę Maryi, nasz Bp Ordynariusz Zygmunt Zimowski ogłosił ten rok pod zawołaniem "Maryjo, bądź Matką naszych rodzin", który przygotowuje nas do peregrynacji czyli nawiedzenia naszej Diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim.
N a początku roku szkolnego mówiliśmy o założeniach tego programu i włączyliśmy się w jego realizację. Przeżywamy co miesiąc jedną katechezę o Maryi, w październiku systematycznie uczestniczyliśmy w nabożeństwach różańcowych, w listopadzie modlimy się z Maryją za naszych zmarłych, a w adwencie razem z Matką Jezusa będziemy oczekiwać na Jego przyjście.
Na wielu katechezach mówiliśmy o Matce Bożej. Dziś dowiecie się dlaczego Maryję nazywamy Matką wszystkich ludzi.

Umieszczenie planszy z tematem na tablicy.
 


MARYJA MATKĄ WSZYSTKICH LUDZI
 

Przedstawienie prawdy - to mówi Pan

Za chwilę przeczytamy znany wam tekst o weselu w Kanie - J 2,1-12

-umieszczenie na tablicy parametrów na planszy,
-odczytanie tekstu z podziałem na role,
-umieszczenie ilustracji,
-omówienie ilustracji
-Co przedstawia ilustracja?
-omówienie tekstu
-Co wydarzyło się na weselu w Kanie?
-Na czyją prośbę Pan Jezus uczynił ten cud?
-Co dokonało się na skutek tego cudu?

W pierwszym cudzie Pana Jezusa pośredniczyła Jego Matka. Ona wstawiła się u swojego Syna wierząc, że Jezus w jakiś sposób pomoże.
Ojciec Święty Jan Paweł II w bardzo ważnym dokumencie papieskim czyli encyklice "Redemptoris Mater", której tytuł brzmi po polsku "O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła", omawiając tekst ewangelisty Jana o weselu w Kanie wyjaśnia, że macierzyństwo Maryi względem ludzi ma wymiar duchowy. Przejawia się ono w trosce Maryi o ludzi i wychodzeniu im naprzeciw w ich potrzebach i niedostatkach.
Ojciec Święty poucza, że ważnym elementem tego macierzyńskiego zadania Maryi są Jej słowa skierowane do sług: " Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Matka Chrystusa ukazuje bowiem w tych słowach wymagania jakie winny być spełnione aby mogła się objawić zbawcza moc Jej Syna.

Umieszczenie na tablicy planszy z tekstem biblijnym:


"ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE"
(J 2,5)
 

Słowa Ojca Świętego o tym szczególnym zadaniu Maryi są ciągle aktualne i dotyczą każdego z nas. Dobrze jest wypełniać w życiu swoim polecenia Matki Bożej i czynić wszystko do czego wzywa nas Pan Jezus.
Pan Jezus zostawia nam Swoją Matkę w testamencie z krzyża.

Katecheta wyjaśnia słowo testament jako ostatnią wolę umierającego.

Odczytamy tekst z Ewangelii świętego Jana - J 19, 25-27

Umieszczenie na tablicy planszy z tekstem biblijnym:
" A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 'Niewiasto, oto syn Twój'". Następnie rzekł do ucznia: " Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie".
(J 19,25-27)
Odczytanie tekstu przez ucznia
Omówienie tekstu


-Kto stał obok krzyża?
-Co powiedział Pan Jezus do Matki?
-Co powiedział Pan Jezus do Jana?

Jezus umierając na krzyżu oddał wszystkich ludzi pod opiekę Swojej Matki. Maryja w osobie Jana przyjęła nas za swoje dzieci.
Posłuchajcie co Ojciec Święty w tej samej encyklice mówi o macierzyństwie Maryi wobec nas, gdy Chrystus spełnia ofiarę na krzyżu.

RM 23 - "Niewątpliwie trzeba widzieć w tym wydarzeniu wyraz szczególnej troski Syna o Matkę, którą pozostawiał w tak wielkiej boleści. Jednakże o znaczeniu tej troski Chrystusowy "testament z Krzyża" mówi więcej. Jezus uwydatnia nową więź pomiędzy "Matka' a "Synem". Ta więź zostaje uroczyście potwierdzona w całej swojej prawdzie
i rzeczywistości. Można powiedzieć, że - o ile uprzednio macierzyństwo Maryi względem ludzi było już zarysowane - w tej chwili zostaje ono wyraźnie określone i ustanowione: wyłania się zaś z całej dojrzałości paschalnej tajemnicy odkupiciela. Matka Chrystusa, znajdując się w bezpośrednim zasięgu tej tajemnicy , która ogarnia człowieka - każdego i wszystkich - zostaje dana człowiekowi - każdemu i wszystkim - jako Matka. Tym człowiekiem u stóp krzyża jest Jan, "uczeń umiłowany"."

Ojciec Święty poucza, że "testament z Krzyża" uwydatnia nową więź pomiędzy Matką i Synem - Macierzyństwo Maryi względem ludzi zostaje wyraźnie ustanowione. Matka Chrystusa zostaje dana człowiekowi - każdemu i wszystkim- jako Matka, chociaż pod krzyżem był tylko Jan.

Praca w grupach
Zastanowimy się teraz co mówi o Maryi Katechizm Kościoła Katolickiego

Uczniowie otrzymują karty pracy i opracowują zadania w trzech grupach.

GRUPA I

"Rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. W szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich." (KKK 968)

-Przez co Maryja współpracowała z dziełem Zbawiciela i dlaczego to czyniła?

GRUPA II

"Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego...Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki" (KKK 969)

-Dlaczego Maryi przysługuje tytuł Wspomożycielki?

GRUPA III

"Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi...wywodzi się z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego cvzerpie całą moc swoją." (KKK 970)

-Na czyim pośrednictwie opiera się macierzyńska rola Maryi?

Pierwszy tekst przekazuje prawdę, że Maryja współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję, miłość dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich.
Drugi tekst uświadamia nam, że Jej wstawiennictwo nie skończyło się ale nadal zjednuje nam dary potrzebne do naszego zbawienia.
Trzeci tekst przekazuje nam prawdę, że macierzyńska rola Maryi wypływa z zasług Jej Syna i na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa zależy i z niego czerpie moc.

Świadomość, że Maryja jest Matką wszystkich ludzi powinna wzbudzać w nas większe zaufanie do Niej. Częściej zwracajmy się do Maryi nie tylko w osobistych sprawach, ale także dotyczących naszych bliźnich. Jako Dobra Matka kocha nie tylko Swojego Syna, ale również nas otacza swą macierzyńską troska i miłością. Może nam uprosić wszystkie Laski jeżeli z wiarą będziemy Ją o to prosić.
A teraz w ciszy pomyślmy:
- Jak zapraszasz Maryje do swojego życia?
- Jak rozmawiasz z Nią o swoich radościach i smutkach?
- Jak wyglądają twoje spotkania z Maryją naszą Matką?
Poprośmy Maryję' aby nas prowadziła, by była dla nas Przewodniczką do domu Ojca.

Maryja razem ze Swoim Synem troszczy się o zbawienie każdego człowieka i dlatego pragnęła ustanowi ć nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca jako pomoc grzesznikom. Jest ono związane z objawieniami fatimskimi.
W 1917 roku w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Ukazywała się im przez kolejnych sześć miesięcy od maja do października każdego trzynastego dnia miesiąca. W czasie drugiego objawienia zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Pan Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, które symbolizowały otaczające je ciernie. Maryja powiedziała też do dzici i innych zgromadzonych: " Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec".

Umieszczenie na tablicy obrazu Maryi z Niepokalanym Sercem otoczonym cierniami.

Zgodnie z zapowiedzią ukazała się Maryja z Dzieciątkiem Jezus siostrze Łucji 10 grudnia 1925 roku i wezwała do podjęcia wynagradząjacego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
"Spójrz, moja córko, na Moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunie świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia."
W dniu 13 września 1939 roku nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się na całym świecie.

-Gdzie i komu Matka Boża ukazała Swoje Niepokalane Serce?
-Co symbolizują ciernie wokół Serca Maryi?
-Jakie warunki należy spełnić, żeby odprawić nabożeństwo pierwszych sobót?

To nabożeństwo to pomoc grzesznikom zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Zachęcam was do podjęcia praktykowania pierwszych sobót miesiąca.

Podsumowanie
-Na czyją prośbę Pan Jezus uczynił cud w Kanie?
-Do czego wzywają nas słowa Maryi: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie"?
-Kiedy Pan Jezus oddał wszystkich ludzi pod opiekę swojej Matki?
-Jakie tytuły Maryi wymienia KKK?
-W jakim celu Maryja pragnęła ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca?

Zeszyt ucznia
Pan Jezus w testamencie z krzyża objawił nam, że Maryja jest Jego Matką i naszą Matką.
Maryja w dalszym ciągu troszczy się o wszystkich ludzi, otacza ich opieką i wyprasza dla nich potrzebne łaski.

Praca w domu

Maryja prosi na weselu w Kanie "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Ta prośba wciąż jest aktualna. Jako wyraz wdzięczności za Jej macierzyńską troskę, uczyńcie coś dobrego sami.

Śpiew: "Matko Boga i ludzi"
 

Opracowanie: Aleksandra Leśniewicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9117


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.