AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Komorowska
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Test z rachunkowości handlowej cz. 1

- n +

Test z rachunkowości handlowej część I

1. Jedyną podstawę zapisu przebiegu operacji gospodarczej w księgach rachunkowych stanowi:
a) dowód księgowy
b) ustawa o rachunkowości
c) plan kont

2. Ustawowy obowiązek ustalenia Zakładowego Planu Kont spoczywa na:
a) kierowniku jednostki
b) głównej księgowej
c) biegłym rewidencie

3. Brak płynności finansowej oznacza, że:
a) wpływy środków pieniężnych są mniejsze od bieżących zobowiązań płatniczych
b) wpływy środków pieniężnych są większe od bieżących zobowiązań płatniczych
c) występują tylko wpływy środków pieniężnych

4. Obrót gotówkowy polega na:
a) przyjmowaniu i wypłacaniu gotówki
b) regulowaniu rozrachunków pomiędzy firmami
c) regulowaniu rozrachunków przelewami

5. Wykazaną w księgach rachunkowych gotówkę w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy:
a) po kursie średnim
b) po kursie zakupu
c) po kursie sprzedaży

6. Konto KASA może wykazywać wyłącznie saldo:
a) debetowe
b) kredytowe
c) kredytowo - debetowe

7. Akredytywa polega na:
a) wyodrębnieniu przez bank na wniosek dłużnika środków na jego dłużnika rachunku bankowym i przekazaniu tych środków do banku wierzyciela w celu dokonania zapłaty
b) regulowaniu płatności dokonywanych za pomocą polecenia przelewu pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w okresie i kwotach określonych w umowie

8. Czek rozrachunkowy:
a) strony ustalają w umowie okresy i terminy rozliczeń, zgodnie z którymi regulują wzajemne płatności, dokonując zapłaty tylko saldami wynikającymi z wzajemnych świadczeń i rozrachunków
b) stanowi dyspozycję wystawcy trasanta udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą zobowiązań

9. Prowizję od kredytu na działalność operacyjną księgujemy:
a) Kredyty bankowe Dt Przychody finansowe Ct
b) Kredyty bankowe Ct Koszty finansowe Dt
c) Kredyty bankowe Dt Koszty finansoweCt

10. Zrealizowane różnice kursowe ujemne występują wtedy gdy:
a) kurs waluty w dniu spłaty kredytu (raty) był niższy od kursu z dnia zaciągnięcia kredytu
b) kurs waluty w dniu spłaty kredytu (raty) był wyższy od kursu z dnia zaciągnięcia kredytu
c) kurs waluty w dniu spłaty kredytu (raty) był równy kursowi z dnia zaciągnięcia kredytu

11. Prowizje i odsetki są dla firmy:
a) przychodami finansowymi
b) kosztami finansowymi
c) pozostałymi przychodami operacyjnymi

12. Nie nakłada obowiązku określenia w umowie celu pobrania:
a) kredyt bankowy
b) pożyczka

13. Weksel, który wystawia, podpisuje i wykupuje ta sama osoba to:
a) weksel trasowany
b) weksel własny

14. Kwota nominalna weksla przekazanego do dyskonta wynosi 10.000 zł, stopa dyskontowa 30%, liczba dni do daty płatności weksla 73. Ile wynosi kwota dyskonta?
a) 8.000 zł
b) 15.000 zł
c) 600 zł

15. Rynek, na którym emitent przeprowadza pierwsze transakcje, a emisja tych walorów znajduje pierwszych właścicieli to:
a) rynek pierwotny
b) rynek wtórny
c) rynek bankowy

16. Cena, po której akcje są oferowane na rynku to:
a) cena nominalna
b) cena emisyjna
c) cena rynkowa

17. Jeżeli wierzyciel żąda od dłużnika świadczenia a dłużnik powinien to świadczenie
a) spełnić to jest to:
b) należność
c) zobowiązanie

18. Zobowiązania umieszcza się na dzień bilansowy w:
a) aktywach
b) pasywach
c) aktywach i pasywach

19. Podatek od wartości dodanej to:
a) podatek od towarów i usług
b) podatek akcyzowy
c) podatek dochodowy

20. Podstawą opodatkowania w podatku VAT jest:
a) wartość brutto sprzedanych towarów
b) wartość netto sprzedanych towarów
c) wartość brutto zakupionych towarów

21. Klient zapłacił za towar 26.352 zł, w tym VAT 22%. Ile wynosił VAT?
a) 1.723,42 zł
b) 5.797,44 zł
c) 4.751,26 zł

22. Jeżeli konto "Rozrachunki z ZUS" ma saldo końcowe Dt to określa ono:
a) stan zobowiązań pracodawcy w/c ZUS
b) stan należności od ZUS
c) stan zobowiązań pracownika w/c ZUS

23. Dochód to:
a) przychody
b) koszty uzyskania przychodów
c) przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów

24. Pracownik zatrudniony na umowę zlecenia wykazuje następujące koszty uzyskania przychodu:
a) 20%
b) 102,25 zł
c) 50%

25. Pracownik zatrudniony na umowę o dzieło nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, osiągnął przychód 2.000 zł. Jakie otrzyma wynagrodzenie netto?
a) 1800 zł
b) 1680 zł
c) 1200 zł

26. Obligacyjne potrącenia z listy płac to:
a) składki na ZUS w części płaconej przez pracownika, kary, ubezpieczenia PZU,
b) podatek dochodowy, alimenty zasądzone, należności za niedobory
c) grzywny, składki na rzecz związków zawodowych, podatek dochodowy

27. Obowiązkowe, okresowe świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika w zamian za wykonywaną pracę to:
a) płaca zasadnicza,
b) nagroda pieniężna,
c) prowizja

28. Zużycie występujące w toku używania środka trwałego to:
a) zużycie ekonomiczne
b) zużycie fizyczne
c) zużycie moralne

29. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne stosowane są w przypadku:
a) zakupu środka trwałego,
b) księgowania miesięcznej stawki amortyzacji
c) utraty gospodarczej przydatności środka trwałego

30. Ile wynosi wartość bilansowa środków trwałych, jeśli wiadomo, że wartość początkowa środka trwałego wynosi 90000 zł a dotychczasowe umorzenie 24000 zł
a) 90000 zł
b) 24000 zł
c) 66000 zł

31. Wz - wydanie środka trwałego księgujemy:
a) Środki trwałe Dt, Umorzenie środków trwałych Ct, Pozostałe przychody operacyjne Ct
b) Środki trwałe Ct, Umorzenie środków trwałych Dt, Pozostałe koszty operacyjne Dt
c) Środki trwałe Ct, Umorzenie środków trwałych Ct, Pozostałe przychody operacyjne Ct

32. W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje:
a) właściciel środka trwałego
b) leasingobiorca
c) leasingobiorca i leasingodawca

33. Nieodpłatne przekazanie środków trwałych traktujemy jako:
a) likwidację
b) darowiznę
c) sprzedaż

34. Jeżeli dodatnia wartość firmy wynosi 15000 zł, wartość rynkowa 485000 zł to ile wynosi cena nabycia firmy:
a) 500000 zł
b) 470000 zł
c) 455000 zł

35. Inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym Ustawa o rachunkowości nakazuje przeprowadzać:
a) raz na pięć lat
b) raz na cztery lata
c) raz na rok

36. Rynek, na którym sprzedaje swoje papiery wartościowe ich emitent, znajdując pierwszych właścicieli tych papierów to:
a) rynek pierwotny
b) rynek wtórny
c) rynek finansowy

37. W obrocie akcjami występuje cena akcji proponowana nabywcom przy założeniu spółki, jest to:
a) wartość nominalna akcji
b) wartość emisyjna akcji
c) wartość bieżąca akcji

38. Odpisów aktualizacyjnych należy dokonać wówczas, gdy zachodzi podejrzenie trwałej utraty ich wartości. Księgujemy je wówczas:
a) Odpisy aktualizacyjne Ct, Pozostałe koszty operacyjne Dt
b) Odpisy aktualizacyjne Dt, Przychody finansowe Ct
c) Odpisy aktualizacyjne Ct, Koszty finansowe Dt

39. Podstawowym rodzajem działalności jednostki handlowej jest:
a) obrót towarowy
b) działalność produkcyjna i usługowa
c) obrót towarowy i działalność usługowa

40. Cena zakupu wg rachunku uproszczonego wynosi 12600 zł. Marż hurtowa stanowi 20% ceny zakupu, a marża detaliczna 30% ceny zakupu. Ile wynosi cena detaliczna towaru?
a) 15120 zł
b) 18900 zł
c) 18780 zł

41. Jeżeli cena zbytu wynosi 300 zł, marżą hurtowa 5% to ile wynosi marża hurtowa?
a) 15,79 zł
b) 15 zł
c) 16,20 zł

42. Saldo Dt konta Rozliczenie zakupu oznacza:
a) dostawy niefakturowane
b) towary w drodze

43. Cena ewidencyjna towarów w handlu jest ceną wyższą od ceny zakupu, dlatego odchylenia od cen ewidencyjnych mają charakter:
a) debetowy
b) kredytowy
c) debetowo - kredytowy

44. Jeżeli cena sprzedaży wynosi 300 zł, to ile wynosi VAT należny 22%?
a) 66 zł
b) 54,10 zł
c) 53,20 zł

45. Opakowania są obciążone podatkiem VAT w wysokości:
a) 0%
b) 7%
c) 22%

46. Jeżeli odbiorca zamawia towary u organizatora dostawy, który z kolei zamawia towary u dostawcy i organizuje ich dostawę do odbiorcy. Dostawca wysyła towary bezpośrednio do odbiorcy, a fakturę wystawia na organizatora dostawy i od niego otrzymuje zapłatę. Organizator dostawy wystawia następnie fakturę odbiorcy, doliczając w niej przysługującą mu zgodnie z umową prowizję to jest to:
a) tranzyt organizowany
b) tranzyt rozliczany

47. Przy zakupach z importu urząd celny może pobierać następujące opłaty:
a) cło, podatek dochodowy, opłaty manipulacyjne
b) cło, podatek akcyzowy, podatek VAT
c) podatek VAT, opłaty manipulacyjne

48. Eksport towarów opodatkowany jest stawką podatku VAT;
a) 22%
b) 7%
c) 0%

49. Jeżeli importerem jest podatnik VAT, to VAT naliczony przy zakupie:
a) nie powiększa ceny zakupu
b) powiększa cenę zakupu
c) pomniejsza cenę zakupu

50. W reklamacji wartościowej przedmiotem reklamacji są:
a) ilość zrealizowanej dostawy i cena
b) rabat, marża i jakość zrealizowanej dostawy
c) cena, marża i błędy arytmetyczne

51. Gdy jednostka nie uznaje reklamacji za uzasadnioną to wówczas stosuje konto:
a) Zobowiązania warunkowe
b) Zapasy obce
c) Odpisy aktualizujące wartość towarów

52. Ogół czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wykazywanych w księgach rachunkowych to:
a) archiwizacja
b) inwentaryzacja
c) suplementacja

53. Znowelizowana Ustawa o rachunkowości nakazuje na ostatni dzień każdego roku przeprowadzić inwentaryzację, przy czym terminy inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli zostanie ona przeprowadzona nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do:
a) 15. dnia następnego roku
b) 31. dnia następnego roku
c) 14. lutego następnego roku

54. Podstawowym dokumentem sporządzonym podczas inwentaryzacji jest:
a) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
b) protokoły rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
c) arkusz spisu z natury

55. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych i rachunkach udzielonych kredytów odbywa się:
a) na bieżąco
b) raz na miesiąc
c) raz do roku

56. Ujawnienie niedoborów w cenach ewidencyjnych księgujemy:
a) Towary Dt, Rozliczenie niedoborów i szkód Ct
b) Towary Ct, Rozliczenie nadwyżek Dt
c) Towary Ct, Rozliczenie niedoborów i szkód Dt

57. Niedobór naturalny w granicach norm księgujemy:
a) Rozliczenie niedoborów i szkód Ct, Zużycie materiałów i energii Dt
b) Rozliczenie niedoborów i szkód Ct, Pozostałe koszty operacyjne Dt
c) Rozliczenie niedoborów i szkód Ct, Straty nadzwyczajne Dt

58. Osobę materialnie odpowiedzialną można obciążyć niedoborem tylko wówczas, gdy:
a) wykryjemy powstanie niedoboru i znajdziemy osobę odpowiedzialną
b) wyrazi zgodę na piśmie na pokrycie niedoboru
c) w umowie o pracę powierz się odpowiedzialność określonej osobie

59. Do kosztów zalicza się:
a) zużycie związane z normalną działalnością
b) zdarzenia losowe
c) utrzymywanie nieczynnych zakładów

60. Kto dokonuje wyboru wariantu ewidencji kosztów w jednostce gospodarczej:
a) Główny księgowy
b) Kierownik jednostki
c) Rada pracownicza

61. Koszty reprezentacji i reklamy księgujemy na koncie:
a) Podatki i opłaty
b) Usługi obce
c) Pozostałe koszty

62. Rw - wydanie materiałów do zużycia księgujemy:
a) Materiały Dt, Zużycie materiałów i energii Ct
b) Materiały Ct, Zużycie materiałów i energii Dt
c) Materiały Ct, Amortyzacja Dt

63. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
a) góry
b) dołu
c) z góry i z dołu

64. Rozwiązane rezerwy księgujemy:
a) Koszty finansowe
b) Pozostałe przychody operacyjne
c) Pozostałe koszty operacyjne

65. Odsetki za zwłokę w zapłacie księgujemy:
a) Pozostałe koszty operacyjne
b) Koszty finansowe
c) Przychody finansowe

66. Korygując wynik działalności gospodarczej o straty i zyski nadzwyczajne otrzymujemy:
a) wynik netto
b) wynik brutto
c) wynik z działalności operacyjnej

67. Kapitał (fundusz) własny powierzony w spółdzielni tworzy się:
a) Fundusz założycielski
b) Fundusz udziałowy
c) Fundusz zakładowy

68. Kapitał (fundusz) samofinansowania tworzy się z:
a) wkładów właściciela
b) wygospodarowanego przez jednostkę zysku
c) aportów

69. Wartość minimalna jednej akcji to:
a) 1 zł
b) 50 zł
c) 500 zł

70. Spółka komandytowo - akcyjna to spółka:
a) kapitałowa
b) osobowa
c) finansowa

71. W spółce komandytowej za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń:
a) komplementariusz
b) komandytariusz
c) akcjonariusz

72. Minimalna wysokość kapitału w spółce akcyjnej wynosi:
a) 50000 zł
b) 500000 zł
c) 5000000 zł

73. Kapitał z aktualizacji wyceny jest:
a) kapitałem własnym jednostki
b) kapitałem obcym jednostki
c) kredytem

74. Gdzie umieściłabyś/byś w bilansie "Przychody przyszłych okresów":
a) Aktywa grupa A "Aktywa trwałe"
b) Pasywa grupa A "Kapitały własne"
c) Pasywa grupa B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania"

75. Zysk netto w spółkach akcyjnych przeznaczony jest na powiększenie kapitału zapasowego obligatoryjnie w wysokości:
a) 1%
b) 8%
c) 10%
 

Opracowanie: Renata Komorowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4947


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1