Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Maria Patlewicz
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Tematyka godzin wychowawczych - kl. IV

- n +

Tematyka godzin z wychowawcą - klasa IV rok szkolny 2005/2006

1. Organizacja zespołu klasowego - wybór samorządu klasowego
Cele:
- organizacja zespołu klasowego- wybór samorządu
- omówienie obowiązków dyżurnych oraz samorządu klasowego
- budzenie poczucia współodpowiedzialności za klasę,
- kształtowanie samorządności- przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym
- integracja klasy.

Sposób realizacji:
Omówienie zasad działania samorządu klasowego, określenie zakresu obowiązków dyżurnych klasowych.
Wybór kandydatów na poszczególne funkcje w samorządzie klasowym
Planowanie pracy zespołu klasowego na rok szkolny 2005/2006

2. Prawa i obowiązki ucznia.
Cele:
- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami
- umiejętność uczestniczenia w życiu klasy i szkoły.
- uczenie właściwych zachowań wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
Sposób realizacji:
Odczytanie praw i obowiązków ucznia Zapoznanie uczniów z sposobem oceniania zachowania. Przypomnienie zasad dobrego wychowania.

3. Tolerancja - żyję wśród ludzi o różnych poglądach.
Cele:
- wyrabianie umiejętności analizowania relacji między ludźmi i ich ocena,
- wskazywanie na tolerancje jako czynnik właściwego współżycia w klasie, szkole, rodzinie, społeczeństwie.

4. Sens ludzkiej pracy - pracuję z innymi i dla innych.
Cele:
- Zwracanie uwagi na znaczenie pracy w życiu człowieka,
- Zrozumienie przyczyn i skutków bezrobocia.
- kształtowanie umiejętności właściwej organizacji miejsca do nauki w domu.

5. Do czego zostałeś powołany - twoje talenty i ich rozwój.
Cele:
- - ośmielenie dzieci do zajęć przyjemnych i pożytecznych,
- pokazanie że zainteresowania łączą ludzi dają wymierne korzyści tak społeczne, jak intelektualne.
- rozwijanie zainteresowań.

6. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
Cele:
- oswojenie uczniów z pojęciem i zjawiskiem stresu oraz pokazanie czym jest stres i jak można się przed nim ustrzec lub go zminimalizować,
- stworzenie w klasie warunków, które nie wywołują nadmiernego stresu.
- uświadomienie młodym ludziom, że złe emocje to nic nadzwyczajnego i że można sobie z nimi radzić.

7. Ja i mój dom - moi rodzice, rodzeństwo.
Cele:
- poznanie praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny
(dzieci, rodziców, dziadków)
- uświadomienie konieczności dostosowania swoich potrzeb do możliwości rodziców,
- omówienie roli atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka,
- wpływ na atmosferę w rodzinie wszystkich domowników,
- przekonanie o ogromniej roli dziadków w życiu wnuków,
- kształtowanie szacunku dla osób starszych

8. Różaniec odpowiedzią na prośbę Maryi - rozmowa
Cele:
- uświadomienie roli wiary w naszym życiu,
- wyjaśnienie konieczności czczenia i tradycji religijnych

9. Jestem nadzieją świata - rozmawiamy o swojej przyszłości, nasze plany i marzenia na przyszłość.
Cele:
- umiejętność obiektywnego spojrzenia na siebie i innych,
- zwalczanie nastawienia na konsumpcyjność dóbr wypracowanych przez rodziców,
- zwalczanie takich cech charakteru jak: egoizm, wygodnictwo, zarozumialstwo i pycha.

10. Co robić z czasem wolnym?
Cele:
- wyrabianie przekonania o konieczności planowania swojego wolnego czasu,
- umiejętne planowanie swojego czasu i odpoczynku.
- wyjaśnienie roli czynnego odpoczynku dla organizmu człowieka,
- kształtowanie nawyków higieny osobistej, zapobieganie chorobom zakaźnym,
- kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

11. Mass -media - czym się karmię?
Cele:
- - pokazanie dzieciom, czemu służy przekazywanie informacji w szerokiej perspektywy,
- zwrócenie uwagi na praktyczny aspekt porozumiewania się.
- uświadomienie subiektywności spostrzegania,
- pokazanie uczniom różnorodności środków masowego przekazu - do nich należy wybór takiego, który najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i potrzebom
- analiza przekazu filmowego i prasowego.

12. Dziękuję nie piję, dziękuję nie palę - umiejętność decydowania o sobie.
Cele:
- uświadomienie zgubnego wpływu nałogów,
- uświadomienie dzieciom, że szczęście człowieka zależy od niego samego.
- uczulenie na łatwość wpadnięcia w nałóg, za to ogromną trudność wyjścia z niego,
- ukazywanie skutków społecznych i ekonomicznych nałogów,
- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.

15 Pamięć o tych, którzy odeszli.
Cel:
- zrozumienie tradycji Święta Zmarłych,
- wzmocnienie więzi z rodziną, poznanie swoich korzeni,
- uczenie szacunku dla obyczajów

16. Dzień Papieski
Cele:
- przybliżenie celów Dnia Papieskiego,
- przybliżenie postaci Jana Pawła II, jego misji i nauczania
- zrozumienie znaczenia takich wartości jak: prawda, dobro, miłość
- rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej.

17. Ojczyzna - co znaczy to słowo dla mnie jako Polaka - rozmowa
Cele:
- poznanie historii świąt narodowych,
- kształcenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego,
- wdrażanie do godnego uczestnictwa w uroczystościach
- hołd dla bohaterów narodowych.

20 Wigilia - naszej klasie, szkole. Boże Narodzenie - czym jest dla mnie?
Cele:
- uświadomienie czym są tradycje i jakie jest ich znaczenie,
- znaczenie wspólnie spędzonego czasu.
- pokazanie dzieciom różnych wymiarów Świąt Bożego Narodzenia,
- zwrócenia uwagi na możliwość współtworzenia tradycji.
- wzmacnianie więzi klasowej, rodzinnej,
- tworzenie u dzieci tożsamości regionalnej i narodowej,
- wzmacnianie umiejętności współpracy i rezygnowania z egoistycznych postaw, uczenie tolerancji,
- pokazanie roli tradycji w życiu człowieka.

21. Wezwania Wielkiego Postu.
Cele:
- uświadomienie uczniom swoich dobrych i słabych stron,
- przyglądamy się sobie i ocena swojego postępowania,
- poznanie mechanizmów zachowań emocjonalnych (pozytywnych i negatywnych).
- wyjaśnienie pojęć: "pokora", "miłosierdzie"
- zachęcanie do pracy nad sobą,
- zrozumienie zasady "Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe"
- budzenie św2iadomości niesienia pomocy potrzebującym,
- pomoc w wyrabianiu silnej woli i podejmowaniu mocnych postanowień, nie tylko w sensie deklaratywnym.

22. Wielkanoc
Cele:
- poznanie tradycji wielkanocnej, różnorodności zwyczajów rodzinnych, regionalnych, religijnych, światowych
- tworzenie postaw szacunku i tolerancji,
- wzmocnienie więzi społecznych,
- zachęcanie do pracy nad sobą, do zmiany cech charakteru czy niechcianych zachowań.
- pokazanie czym jest i jak powstaje tradycja.

23. Ocalić Ziemię dla człowieka - ekologia
Cele:
- zrozumienie zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą
- wskazanie wpływu codziennych czynności na środowisko,
- przykłady skutków nierozsądnego gospodarowania środowiskiem,
- próba oceny swojego wpływu na przyrodę.
- uświadomienie uczniom, że niszcząc naturalne środowisko człowiek szkodzi sobie,
- zachęcenie uczniów, aby sami znaleźli własne, konkretne sposoby dbania o rośliny i zwierzęta,
- uświadomienie, że harmonijne współistnienie z przyrodą zależy tylko od człowieka.
- zwrócenie uwagi na stan zniszczenia środowiska w swojej miejscowości,
- uświadomienie dzieciom ich możliwości w zakresie ochrony środowiska,
- kształtowanie postawy: "nie jestem bezdomny, mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie"

24. Dzień nadzwyczajnej uprzejmości w naszej klasie.
Cele:
- zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania,
- kształtowanie postaw pozytywnego i zróżnicowanego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów, aprobujące lub negujące zachowania swoje i innych osób,
- kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społeczeństwie przez naukę i zabawę.

25. Nasz patron - św. Brat Albert Chmielowski
Cele:
- - zainteresowanie historią i tradycją szkoły,
- wyrabianie poczucie więzi ze szkołą.
- przybliżenie postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego,
- zastosowanie w swoim życiu słów Patrona - "Trzeba być dobrym jak chleb"

26. Co warto obejrzeć, co warto przeczytać?
Cele:
- - zainteresowanie czytelnictwem wartościowej literatury,
- recenzje filmów wartych obejrzenia
- rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką,
- budzenie wrażliwości estetycznej.

27. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
Cele:
- co znaczą te słowa - próba określenia cech prawdziwego przyjaciela
- próba samooceny -Czy nadaję się na przyjaciela?
- przedstawianie cech dobrego kolegi, koleżanki, przyjaciela.

28. Jak się uczyć?
Cele:
- pokazanie uczniom różnych sposobów uczenia się,
- zwrócenie uwagi uczniów na możliwości poprawy swojej pamięci,
- pokazanie, że każdy człowiek ma w jakimś zakresie dobrą pamięć

29. Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży.
Cele:
- ukazanie postaci św. Stanisława Kostki jako doskonałego przykładu zawierzenia się woli Bożej,
- kształtowanie umiejętności przyjmowania postawy pokory,
- uświadomienie dzieciom takich wartości jak: wiara, posłuszeństwo, pokora, dobroć.

30. Ocena własnego postępowania i zachowania (dokonanie samooceny na I półrocze i na koniec roku szkolnego)
Cele:
- umiejętność dokonania samooceny zachowania i postępowania
- uświadomienie konieczności pracy nad sobą
- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole klasowym (ocena zaangażowania w pracę społeczno użyteczną w klasie i szkole)

Imprezy klasowe:
- "Święto pieczonego ziemniaka"
- Andrzejki,
- Mikołajki
- Walentynki,
- Kulig,
- Śpiew kolęd i pastorałek
- Urodziny poszczególnych uczniów

 

Opracowanie: Maria Patlewicz wychowawca klasy IV

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8300
 
   Komentarze
 • ewa, 2013-09-11

  Mam pytanie - czy to jest tematyka godzin wych. w szkole katolickiej?? • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016