AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jadwiga Nałęcz - Koczanowicz
Ekonomia, Sprawdziany i testy

Test - Spółdzielnie, przedsiębiorstwa, spółki

- n +

Test - spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa

1.Wybierz właściwą odpowiedź:
a. Przedsiębiorstwo państwowe to samodzielny, samorządny i samofinansujący się podmiot, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający osobowość prawną TAK NIE
b. Spółki kapitałowe to: spółka jawna i komandytowa. TAK NIE

2.Wybierz właściwą odpowiedź:
a. w spółce akcyjnej ilość posiadanych akcji decyduje o liczbie głosów akcjonariuszy
b. w spółdzielni każdy członek ma prawo jednego głosu, bez względu na liczbę wniesionych udziałów

3.Spółdzielnia nabywa osobowość prawną poprzez wydanie postanowienia o wpisaniu do rejestru w:
a. Krajowej Radzie Spółdzielni;
b. Urzędzie Miasta;
c. Krajowym Rejestrze Sądowym;
d. w lokalnym Urzędzie Gminy.

4.Wskaż odpowiedź, która zawiera tylko spółki osobowe:
a. spółka komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna;
b. spółka jawna, akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością;
c. spółka jawna i komandytowa;
d. spółka akcyjna i komandytowa.

5. I. Organami założycielskimi przedsiębiorstwa państwowego mogą być: (naczelne) i (centralne)
..........................................
organy (administracji państwowej),  (terenowe) organy (administracji) państwowej oraz banki  (państw.)
  ..........................., ....................   ..........................   .................
II. (Spółdzielnia) jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie
..............................
(składzie) i zmiennym funduszu (udziałowym),  które w interesie swoich członków prowadzi wspólną
.............   ...............  
(działalność gospodarczą).
............. .................

6.W spółce jawnej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki:
a. solidarnie i bez ograniczeń całym swoim majątkiem;
b. tylko do wysokości wniesionego do spółki wkładu;
c. jeden wspólnik do wysokości wniesionego wkładu a drugi bez ograniczeń;
d. sposób ustalony przez wspólników.

7.Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczy w pokrywaniu jej strat:
a. do wysokości wniesionych wkładów;
b. całym swoim osobistym majątkiem;
c. wydzieloną przez Sąd częścią swojego majątku;
d. odpowiedź b i c są poprawne.

8.Oceń podobieństwa i różnice pomiędzy spółką z o.o. i akcyjną (wybierz odpowiedź fałszywą zakreślając właściwą literę)
a. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna muszą wnieść swój kapitał w określonej wysokości,
b. działają zgodnie z Kodeksem Handlowym,
c. spółka z o.o. i akcyjna posiadają osobowość prawną i znają tego konsekwencje,
d. finansową podstawą spółki z o.o. i akcyjnej jest kapitał akcyjny podzielony na akcje.

9.Z podanych wyrazów wybierz zasady i cechy przedsiębiorstwa państwowego(wpisz cyfry)
a samofinasowanie
b odrębność ekonomiczna                 a) zasady......... (a,d,h)
c odrębność organizacyjna d samodzielność
e odrębność prawna                         b) cechy............(b,c,e,g)
f odrębność własnościowa g. odrębność terytorialna h samorządność

10.Uzupełnij zdania: Spółki handlowe nie mające osobowości prawnej to:.........................
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki
......................................................wkładów.
Akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do........................................akcji.

11.Przeanalizuj podobieństwa i różnice pomiędzy spółką komandytową a spółką jawną (wybierz poprawną odpowiedź zaznaczając P prawda, F fałsz):
a. spółka komandytowa to spółka, w której występuje przynajmniej dwóch wspólników, z których każdy ma odmienne prawa i obowiązki; P
b. prawo prowadzenia spraw spółki komandytowej przysługuje komandytariuszom; F
c. w spółce komandytowej podobnie jak w spółce jawnej komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem; P
d. rozwiązanie spółki jawnej i komandytowej może nastąpić w wyniku ogłoszenia upadłości spółki, z mocy orzeczenia sądu a także za zgodą wszystkich wspólników; P
e. spółka jawna i komandytowa należą do spółek kapitałowych F

12.Zdeniuj pojęcie spółki.

13.Porównaj spółki osobowe i kapitałowe.

14.Podkreśl właściwą odpowiedź:
Do zarządu spółki mogą być powołane osoby tylko spośród akcjonariuszy TAK NIE
Rada nadzorcza składa się przynajmniej z trzech członków, wybranych przez
walne zgromadzenie akcjonariuszy. TAK NIE
Każda zmiana statutu, aby była ważna, wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. TAK NIE
Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji. TAK NIE
Wspólnikami w spółkach osobowych, mających siedzibę w Polsce
nie mogą być podmioty zagraniczne. TAK NIE
W spółkach osobowych prawa handlowego wysokość udziału kapitaŹłowego zależy
od wartości wkładu wspólnika. TAK NIE

15.Do kapitałów przedsiębiorstwa państwowego należą:
1. kapitał założycielski i kapitał zapasowy,
2. fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa,
3. kapitał założycielski i kapitał przedsiębiorstwa.
 

Opracowanie: Jadwiga Nałęcz Koczanowicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7859


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2