Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ewa Wawrzonek
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Taneczne formy aktywności ruchowej

- n +

"Taneczne formy aktywności ruchowej" - autorski program

4 GODZ. WYCH. FIZ.
dla kl. IV

SPIS TREŚCI

Wstęp

Lekcja wychowania fizycznego w formie tanecznej aktywności ruchowej

Podstawa programowa
Cele edukacyjne
Cele wychowawcze
Zadania szkoły
Treści nauczania
Środki niezbędne do realizacji treści programowej

Ogólne treści nauczania:

Plan godzin tanecznych form aktywności ruchowej - kl. IV

System oceniania

Literatura

WSTĘP

"Tańczyć może każdy"
Marian Wieczysty-
-prekursor polskiego tańca towarzyskiego


Taniec jest formą twórczej, ruchowej aktywności człowieka. Uprawianie tańca i różnorodnych ćwiczeń muzyczno- ruchowych ma istotny wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości dziecka.

Taniec obok dostarczanych wrażeń estetycznych wszechstronnie wpływa na rozwój psychomotoryczny ćwiczącego dziecka. Kształtuje u niego precyzję ruchu, wrażliwość, wyczucie harmonii i piękna, doskonali koordynacyjne zdolności motoryczne a przede wszystkim zaliczany jest do działań fizycznych mobilizujących do zwiększonego wysiłku.

Bogactwo korzyści wynikających z uczestnictwa w ćwiczeniach rytmiczno- tanecznych zwykle zachęca dzieci do uczestnictwa, a nauczycieli do prowadzenia tego typu zajęć.

Myślę, że opracowany przeze mnie program "TANECZNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ" pozwoli nauczycielom właściwie prowadzić zajęcia, a dzieciom da wiele satysfakcji i radości.

REALIZACJA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JAKO TANECZNEJ FORMY AKTYWNOŚCI RUCHWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA W OPARCIU KTÓREJ POWSTAŁ PROGRAM TANECZNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ:

Do podjęcia decyzji dotyczącej rozszerzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w postaci tanecznych form aktywności ruchowej brane było w szczególności pod uwagę potrzeby zdrowotne uczniów oraz warunki realizacji lekcji wychowania fizycznego.

Program tanecznych form aktywności ruchowej realizowany jest wraz z programem wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej DKW-4014-159/99 dopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu MENiS 31.07.2000r.

Proponowana organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w wymiarze 4 godziny tygodniowo dla kl. IV:

1) 3 godz. obowiązkowych zajęć lekcyjnych w tradycyjnym systemie klasowo - lekcyjnym, w trakcie których realizowana jest podstawa programowa wychowania fizycznego, zawarta w programie nauczania w.f., zgodnie z ramowymi planami nauczania i zaliczana na ocenę.
2) 1 godz. obowiązkowych zajęć ruchowych jako taneczne formy aktywności ruchowej z udziałem nauczyciela w.f. (instruktora tańca).

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU:

- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
- poznanie i nabycie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności ruchowej opartej na tańcach,
- poprzez taniec wyrabianie u dzieci nawyków związanych z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny, kształtowanie i doskonalenie ruchowych uzdolnień, sprawności i wydolności fizycznej, rytmiczności i percepcji przestrzeni,
- poznawanie własnych uzdolnień motorycznych, możliwości ich kształtowania i rozwoju,
- kontynuowanie i propagowanie dorobku kulturalnego kraju, podtrzymywanie tradycji naszych przodków,
- wskazywanie na bogactwo różnorodnego poruszania się przy muzyce, pozwalające człowiekowi zaspokoić jego potrzeby fizyczno- psychiczne,
- rozładowanie napięć i energii witalnej w bezpiecznej formie ruchowej.

CELE WYCHOWAWCZE PROGRAMU:

- propagowanie zdrowego stylu życia,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach,
- współpraca w zespole,
- integracja zespołu klasowego,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- kultywowanie tradycji regionu.

ZADANIA SZKOŁY W REALIZACJI PROGRAMU:

- stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej,
- kultywowanie tańca jako elementu dydaktyczno- pedagogicznego w procesie nauczania młodzieży,
- umożliwienie uczniom stałego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez instruktora tańca,
- zapewnienie uczniom bezpiecznego dojścia i powrotu na lekcje w.f. odbywające się poza szkołą,
- zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez umożliwienie realizacji lekcji wychowania fizycznego poza terenem szkoły (komunalna baza oświatowa).

TREŚCI NAUCZANIA:

- rozwijanie poczucia rytmu,
- kształtowanie słuchu i umiejętności dostosowywania ruchów do różnorodnej muzyki,
- zapoznanie się z bogactwem ruchu objawiającego się w różnorodnych krokach tanecznych,
- nauka podstawowych kroków tańca historycznego, wybranych tańców ludowych (regionalnych i narodowych), tańca nowoczesnego,
- łączenie podstawowych kroków i figur w układy taneczne,
- uczestniczenie w tańcu z zastosowaniem wszystkich poznanych kroków i figur w rytm muzyki.

ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI TREŚCI PROGRAMOWYCH:

- sala do ćwiczeń z możliwością akompaniamentu muzycznego.

OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA

1. RYTMIKA
- Kształtowanie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego,
- Wdrożenie do świadomego opanowania aparatu słuchowego,
- Wyrobienie szybkiej reakcji na muzykę,
- Opanowanie zdyscyplinowania indywidualnego i zespołowego.

2. TAŃCE LUDOWE (REGIONALNE I NARODOWE)
- Charakterystyka tańca,
- Ustawienie, chwyt i układ rąk,
- Kroki i figury taneczne,
- Przykładowe połączenie figur w układzie.

3.TANIEC HISTORYCZNY
- Charakterystyka tańca,
- Ustawienie, chwyt i układ rąk,
- Kroki i figury taneczne,
- Przykładowe połączenie figur w układzie.

4. TANIEC NOWOCZESNY
- Charakterystyka tańca,
- Ustawienie, chwyt i układ rąk,
- Kroki i figury taneczne,
- Przykładowe połączenie figur w układzie.

5. GODZINY DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA

1. Rytmika - 4 godz.


CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:
- rozwijanie słuchu rytmicznego,
- kształcenie koordynacji ruchowej, równowagi statycznej i dynamicznej,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej - estetyki ruchu,
- skupienie i koncentracja uwagi,
- dyscyplina wewnętrzna, umiejętność współpracy koleżeńskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- realizują ruchem różne wartości rytmiczne,
- łączą różne formy ruchu w rytmie (chód, marsz, bieg, obroty, podskoki),
- świadomie wyodrębniają poszczególne części taktu.

2. Tańce ludowe - 15 godz.
a) Regionalne
(do wyboru np.: "Hajduk", "Trojak", "Grożony")
b) narodowe
(do wyboru np.: "Polonez", "Krakowiak", "Oberek", "Mazur")

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:
- podtrzymywanie tradycji naszych przodków,
- kultywowanie narodowego dorobku kultury tanecznej,
- kształtowanie sprawności i koordynacji ruchowej,
- kształtowanie estetyki ruchu,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
- przestrzeganie estetyki wyglądu zewnętrznego.

UMIEJĘTNOŚCI:
- poruszają się krokiem podstawowym wybranego tańca ludowego w rytmie muzyki,
- znają ustawienia, chwyty i układ rąk charakterystyczne dla danego tańca ludowego,
- łączą kroki i figury taneczne,
- wykonują krótki układ wybranego tańca ludowego.

3. Taniec historyczny - 4 godz.


CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:
- zapoznanie z elementami kultury i panujących obyczajów różnych okresów historycznych,
- zapoznanie z formą, specyfiką i stylem wykonania wybranego tańca historycznego (np. "Almanda", "Pavana"),
- kształtowanie estetyki ruchu,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
- przestrzeganie estetyki wyglądu zewnętrznego,
- umiejętność współpracy koleżeńskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:
- potrafią wykonać podstawowe kroki i figury wybranego tańca historycznego w rytm muzyki,
- potrafią zatańczyć wybrany taniec historyczny z wykorzystaniem poznanych kroków i figur tanecznych,
- dokonują samooceny wykonania proponowanego układu tańca historycznego.

4. Taniec nowoczesny - 6 godz.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:

- wyrabianie poczucia rytmu i muzykalności,
- rozwijanie harmonii i piękna ruchu,
- niwelowanie negatywnych skutków statycznego trybu życia poprzez dynamiczny wysiłek fizyczny tańca współczesnego,
- efektywny i skuteczny wypoczynek z równoczesnym oddziaływaniem na sferę fizyczną,
- propagowanie estetyki i kultury zachowania.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafią ukazywać własną improwizację (wymyślić i dostosować kroki do słyszanej melodii),
- potrafią wykonać proponowany układ tańca nowoczesnego.

5. Godziny do dyspozycji nauczyciela - 3 godz.

SYSTEM OCENIANIA

Zadania systemu oceniania:

1. Pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.
4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego samodoskonalenia.

Ocenia się:

W stopniach szkolnych, określonych w rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (rozporządzenie MENiS z 07.09.2004r.).

Zasady oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami WSO w myśl zasad sprawiedliwości, z możliwością indywidualnego programu "naprawy".
2. Sprawdziany odbywają się w formie praktycznej prezentacji kroków, figur lub krótkich układów tanecznych.
3. Oceny za formy taneczne stanowią oceny cząstkowe z zakresu wych. fiz. i brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej z wych. fiz.
4. Planowana obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak:
- przygotowanie do lekcji (strój i obuwie zmienne)
- aktywność i zaangażowanie na lekcji
- współpraca w grupie
- przestrzeganie zasad BHP.

LITERATURA


1. Olga Kuźmińska "Taniec w teorii i praktyce" , Poznań 2002r.
2. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska "Tańce - poradnik metodyczny" , Warszawa 1996r.
3. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska "Tańce- wybór dla potrzeb wychowania fizycznego" , Gdańsk 1978r.
4. Czesław Sieniek "Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasach IV - VI" , Starachowice 1999r.
5. Mirosława Śmiglewska Program wychowania fizycznego DKW-4014-159/99
6. MEN o wychowaniu fizycznym, Warszawa 2000r.
7. MEN o programach nauczania, Warszawa 1999r.
 

Opracowanie: mgr Ewa Wawrzonek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7756
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.5Ilość głosów: 4
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016