AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Szczerbińska
Ogólne, WSO

Szkolny system oceniania

- n +

Szkolny system oceniania w szkole podstawowej nr 2 w Gryfinie

opracowany w oparciu

o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU\
z dnia 7 września 2004 r.


w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 199, poz.2046)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.1.
W Szkolnym Systemie Oceniania, zwanym dalej "SSO" przyjęto następujące założenia:
1) ocena opiera się na założeniach programowych zawartych w podstawach programowych;
2) jest dokonywana systematycznie wg kryteriów zawartych w przedmiotowych systemach oceniania;
3) uczniowie są zapoznani z tymi kryteriami;
4) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy.

§ 2.1.
Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z podstawy programowej.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Rozdział 2
Ocenianie i klasyfikowanie

§ 3.1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest na zakończenie I semestru.
3. Pierwszy semestr kończy się 15 stycznia danego roku szkolnego.
4. Nauczyciele do końca września danego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, sposobach sprawdzania ich osiągnięć oraz warunkach uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. W roku szkolnym 2004/2005 informacja przekazana zostanie do 20 października 2004 r.
5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana - na wniosek - uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do końca danego semestru.
6. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania - według skali określonej w Szkolnym Systemie Oceniania.
7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skali określonej w § 11 ust.1 SSO.
8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9. Ostateczne oceny klasyfikacyjne są wystawiane nie później niż siedem dni przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, a informacja o wystawionej ocenie przekazana uczniowi.
10. Informacja o przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania jest przekazywana w formie pisemnej rodzicom (prawnym opiekunom) nie później niż 3 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
Powiadomienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie notatki w dzienniku szkolnym wypełnionej przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.
11. Na prośbę ucznia lub rodziców, nauczyciel ustalający ocenę dokonuje jej uzasadnienia.
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej lub drugiego języka obcego zgodnie z § 8 i § 9 rozporządzenia MENiS z dn. 7.09.2004 r.

§ 4.1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 5. Zasady klasyfikowania laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim określa § 18 ust. 6 Rozporządzenia MENiS z dn. 7.09.2004 r.

§ 6.1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ocenianie uczniów w klasach I - III

§ 7.1. W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 8.1. Sprawdzenie umiejętności i wiedzy uczniów odbywa się w
formie:
1) pisemnej:
a) sprawdziany,
b) kartkówki,
c) testy,
d) krzyżówki,
e) quizy,
f) zagadki i rebusy,
2) wypowiedzi ustne:
a) recytacje,
b) opowiadania,
c) aktywność na lekcji,
d) rozwiązywanie zadań rachunkowych przy tablicy.
2. Częstotliwość i różnorodność oceniania:
1) testy po zrealizowaniu działu programowego;
2) sprawdziany wiadomości i umiejętności.
3. Termin oddania prac pisemnych:
1) w ciągu jednego tygodnia.
4. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o postępach ucznia:
1) w dzienniku, arkuszu ocen, zeszycie wychowawcy;
2) w teczce ucznia w postaci poprawionych prac pisemnych;
3) prace twórcze uczniów.
5. Formy powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o
osiągnięciach i trudnościach ich dzieci:
1) ustnie;
2) w dzienniczku ucznia;
3) zebrania- spotkania indywidualne z wychowawcą (raz w miesiącu);
4) pisemnie (sekretariat szkoły, pedagog szkolny);
5) telefonicznie.

§ 9.1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 SSO.
2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 10. Z przedmiotu religia (etyka) oceny wystawiane są w skali od 1 do 6, na podstawie odrębnych przepisów.

Ocenianie uczniów w klasach IV - VI

§ 11.1. Bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV ustala się w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
2. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.
§ 12. Sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów odbywa się w formie:
1) pisemnej:
a) praca klasowa - forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności z kilku działów,
b) sprawdzian - forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności z działu,
c) kartkówka - obejmuje treści edukacyjne z 1 - 3 ostatnich lekcji,
d) zadania domowe;
2) wypowiedzi ustnych;
3) sprawdzianów praktycznych.

§ 13.1. Zasady organizowania prac klasowych i sprawdzianów:
1) praca klasowa;
a) w ciągu tygodnia może być przeprowadzona tylko 1 praca klasowa,
b) o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem- dokonując wpisu do dziennika,
c) pracę klasową poprzedza lekcja utrwalająca;
2) sprawdzian:
a) w ciągu jednego dnia może się odbyć 1 sprawdzian - nie więcej niż 2 sprawdziany w tygodniu,
b) sprawdzian jest zapowiadany,
c) sprawdzian poprzedza lekcja utrwalająca.
2. Praca klasowa, sprawdzian lub kartkówka powinny być przez nauczyciela sprawdzone i ocenione, a oceny przekazane uczniom.

§ 14.1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bezpośrednio po usprawiedliwionej nieobecności.
2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych może stworzyć uczniowi możliwość poprawienia oceny z pracy klasowej i sprawdzianu.

§ 15. Informacje o osiągnięciach ucznia zawarte są:
1) w dzienniku, arkuszu ocen, zeszycie wychowawcy;
2) u nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w postaci poprawionych prac klasowych i sprawdzianów.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

§16.1. Oceny bieżące oraz semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia.
3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuję się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Ocena zachowania

§ 17.1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Wychowawca klasy do końca września danego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.. W roku szkolnym 2004/2005 informacja przekazana zostanie do 20 października 2004 r.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

§ 18.1. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19 SSO.

§ 19.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły zarządza dalsze postępowanie zgodnie z
§ 17 rozporządzenia MENiS z dnia 7.09.2004
3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 20.1 Formy i terminy kontaktu nauczycieli z rodzicami w celu poinformowania o postępach i trudnościach ucznia.
2. Przyjmuje się następujące formy informowania rodziców:
1) dzienniczek ucznia, zeszyt przedmiotowy;
2) zebrania - spotkania z wychowawcą i nauczycielami zajęć edukacyjnych jeden raz w miesiącu;
3. Przyjmuje się następujące terminy kontaktu z rodzicami:
1) do 30.09 - pierwsze zebranie informacyjne;
2) Dzień Otwarty Szkoły - konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami (w drugi poniedziałek października, grudnia, marca, maja);
3) zebranie klasowe z wychowawcami (drugi poniedziałek listopada, kwietnia, czerwca);
4) spotkanie podsumowujące semestr - przed feriami zimowymi;
5) co najmniej na 3 tygodnie przed zakończeniem semestru i roku szkolnego wychowawca powiadamia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania w formie pisemnej.

Rozdział 3
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych, egzaminy i sprawdziany

§ 21.1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Warunki:
1) ocena z zajęć edukacyjnych za I semestr nie niższa niż przewidywana ocena roczna;
2) możliwość podwyższenia oceny najwyżej o jeden stopień.
3. Tryb:
1) nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o przewidywanej ocenie rocznej nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną;
2) nie później niż 10 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń lub rodzic (prawny opiekun) może zgłosić wniosek na piśmie do nauczyciela zajęć edukacyjnych o uzyskanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny z zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o terminie, formie i zakresie sprawdzianu;
4) nauczyciel po przeprowadzeniu sprawdzianu ustala ocenę z zajęć edukacyjnych.

4. Ocena ustalona przez nauczyciela zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 SSO.

§ 22.1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Warunki:
1) ocena zachowania za I semestr nie niższa niż przewidywana ocena roczna;
2) istnieją dodatkowe okoliczności mogące mieć wpływ na ocenę zachowania.
3. Tryb:
1) wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną;
2) uczeń lub rodzic (prawny opiekun), nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną informuje wychowawcę klasy o dodatkowych okolicznościach mogących mieć wpływ na podwyższenie oceny;
3) wychowawca ponownie analizuje roczną ocenę zachowania ucznia.
4. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19 ust 1 SSO.

§ 23.1. Egzamin klasyfikacyjny - uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa § 15 Rozporządzenia MENiS z dn. 7.09.2004 r.
6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17 25 SSO i § 23 ust.7 SSO.
7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 24.1. Egzamin poprawkowy
- począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa § 19 Rozp. MENiS z dn. 7.09.2004 r.
3. Promocja warunkowa - uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole podstawowej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 25.1. Sprawdzian wiadomości
- przeprowadzany, gdy roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły zarządza dalsze postępowanie zgodnie z § 17 Rozp. MENiS z dn. 7.09.2004 r.
4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy § 25 ust. 1-3 SSO.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 24 ust.3 SSO.

Rozdział 4
Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej


§ 26.1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.
2. Warunki, terminy i zasady przeprowadzania sprawdzianu określa Rozdział 4 Rozp. MENiS z dn. 7.09.2004 r.
3. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

Rozdział 5
Promowanie i ukończenie szkoły

§ 27.1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 SSO.
2. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 24 ust.3 SSO.
3. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

§ 28.1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych szkoły podstawowej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli przystąpił do sprawdzianu w klasie VI;
2.Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Rozdział 6
Nagrody i kary


§ 29.1. W szkole funkcjonuje system nagród i kar.
2. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) wzorowe zachowanie;
3) udział w konkursach, olimpiadach, reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
4) pracę na rzecz szkoły.
3. Nagrodami są:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły;
3) dyplom dla ucznia za szczególne osiągnięcia;
4) nagroda rzeczowa;
5) świadectwo z wyróżnieniem - za bardzo dobra wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75) i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
6) stypendium naukowe;
7) wpis do Złotej Księgi Szkoły:
a) jeżeli uczeń w całym okresie nauki ze wszystkich przedmiotów uzyskał końcowe oceny co najmniej bardzo dobre i wzorowe zachowanie,
b) za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne co najmniej na poziomie wojewódzkim, przy zachowaniu co najmniej bardzo dobrym.
4. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy;
2) upomnieniem lub naganą wychowawcy na forum klasy;
3) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
4) upomnieniem lub naganą dyrektora;
5) zawieszeniem prawa do udziału w imprezach klasowych;
6) zawieszeniem prawa do udziału w imprezach szkolnych;
7) obniżeniem oceny zachowania do oceny nagannej włącznie;
8) przeniesieniem do równoległej klasy;
9) przeniesieniem do innej szkoły.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 30.1. Szkolny System Oceniania dostępny jest w czytelni szkoły.
2. Szkolny System Oceniania jest załącznikiem do Statutu Szkoły.
3. Załącznikami do Szkolnego Systemu Oceniania są:
1) Przedmiotowe Systemy Oceniania;
2) Regulamin Oceny Zachowania;
3) Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r.

§ 31. Szkolny System Oceniania poprzedzony był SSO zatwierdzonym dnia 5.10.1999 r., który traci moc z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną niniejszego SSO.

§ 32. Zmiany w SSO mogą być wnoszone w trybie aneksu do ninejszego dokumentu.

Opracowała komisja w składzie:
1. Przewodnicząca - Barbara Szczerbińska
2. Członkowie - Ewa Szych
- Katarzyna Figas
 

Opracowanie: Barbara Szczerbińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2265


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.