Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Beata Kowalska
Język polski, Plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym

- n +

Program pracy z uczniem zdolnym

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp.
II. Cechy charakteru ucznia zdolnego.
III. Charakterystyka programu.
IV. Metody pracy z uczniem zdolnym.
V. Formy pracy z uczniem zdolnym.
VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
VII. Zakończenie

I WSTĘP

Nasz system klasowo - lekcyjny, zbyt liczne oddziały, tradycyjne metody organizacji nauczania nie sprzyjają indywidualizacji w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Dlatego żeby odkryć zdolności, talenty, które są często ukryte, uśpione należy poświęcić dziecku więcej czasu i stworzyć mu szczególną atmosferę rozwoju. W miarę możliwości realizuję zindywidualizowane nauczanie na lekcjach języka polskiego, ale faktyczne warunki do pracy z uczniem zdolnym stwarzają zajęcia pozalekcyjne (kółko humanistyczne). Specjalny akcent położyłam na myślenie twórcze i oryginalne, kształtowanie umiejętności artystycznych takich jak: recytacja, redagowanie gazetki szkolnej, twórczość poetycka.

Pamiętając o tym, że "każde dziecko przynosi ze sobą na świat obietnicę geniusza" jak to pięknie powiedział Dawid Lewis w książce pt. Jak wychować zdolne dziecko.Spełni ją jeśli będziemy go wspomagać nie tylko merytorycznie, ale i tworzyć atmosferę akceptacji i zaufania.

1. CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO.

- wysoki poziom zdolności ogólnych takich jak: zdolność do rozumowania
abstrakcyjnego, łatwość uczenia się, inicjatywa i oryginalność w pracy intelektualnej, znaczące osiągnięcia w nauce, dyspozycja i osiągnięcia twórcze, silne i szerokie zainteresowania, umiejętność koncentracji, szybki styl pracy, zróżnicowanie emocjonalne.
- cechy osobowości takie jak: wytrwałość w dążeniach, samodzielność, poczucie własnej wartości.

Ucznia zdolnego rozpoznajemy po:
- sprawności językowej (bogactwo słownictwa, piątkowość i umiejętność dobitnego wyrażania myśli
- myśleniu oryginalnym i twórczym myśleniu
- fantazji i wrażliwości
- zdolności skojarzeń, syntezy i wnioskowania

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Praca z uczniem zdolnym rozpoczyna się od pierwszej klasy w czasie lekcji i podczas zajęć kółka humanistycznego. Nauczyciel stawia wyższe wymagania uczniowi i sobie. Musi rzetelnie i ciekawie realizować treści programowe, ale i również wciąż się rozwijać intelektualnie, by prezentować wysoki poziom, atrakcyjny dla ucznia.

Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest oczywiście osobowość nauczyciela, jego wiedza i entuzjazm, ale jego działania nie mogą być efektywne, gdy nie stanowią zorganizowanej pracy całej szkoły w tym kierunku.

O potrzebie pracy z uczniami uzdolnionymi muszą być przekonani wszyscy nauczyciele. Stąd niezbędne jest podjęcie wielu działań zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Stworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych
2. Wspieranie uczniów zdolnych w celu przekonania ich o konieczności rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowe poprzez pielęgnowanie odpowiedniej atmosfery akceptacji.
3. Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniu szczególnych zdolności, inspirowaniu i mobilizowaniu ich do dalszej pracy.
4. Aktywne, rozsądne i konsekwentne wdrażanie do udziału w olimpiadach, konkursach, w celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów z innymi.
5. Wypracowanie systemu nagradzania i promowania najmniejszego nawet sukcesu uczniów i ich opiekunów.
6. Uwzględnienie w planie rozwoju zawodowego potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia pracy z uczniem zdolnym.
7. Świadome integrowanie treści różnych przedmiotów humanistycznych i artystycznych poprzez realizację ścieżek międzyprzedmiotowych: filozoficznej, czytelniczej i medialnej.
8. Rozwój ucznia zdolnego zależy od ścisłej współpracy domu rodzinnego ze szkołą.

Największe znaczenie w pracy z uczniami zdolnymi ma rozwijanie myślenia twórczego oraz działania oryginalnego. Dlatego należy:

1. Cenić twórcze myślenie
2. Pobudzać wrażliwość dzieci
3. Nie narzucać sztywnych schematów
4. Tworzyć atmosferę twórczą w czasie lekcji i zajęć
5. Popierać w zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach i w pełnej realizacji pomysłów
6. Łamać stereotypy i proponować ciekawe nowatorskie rozwiązania
7. Pobudzać aktywność uczniów
8. Kształtować u ucznia wiarę we własne możliwości
9. Walczyć z nudą i apatią
10. Stosować metody aktywizujące w celu urozmaicenia procesu nauczania
11. Być przykładem dla uczniów

II CELE PROGRAMU.

- rozwój uczniów
- podniesienie jakości pracy szkoły
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów
- wyposażenie ich w rozległą wiedzę
- rozwój kompetencji komunikacyjnych, językowych
- zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności
- wprowadzanie uczniów w krąg wiedzy kulturoznawczej
- stwarzanie okazji do kontaktu ze sztuką (teatr, kino, muzeum itp.)
- indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod względem treści i możliwości uczniów
- poszerzenie treści programowych i pozaprogramowych
- inspirowanie do aktywności twórczej
- wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji
- tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych
- poznawanie metod i technik uczenia się określonych dziedzin wiedzy
- wzbogacenie języka, rozwiązywanie problemów teoretycznych w tym nietypowych i skomplikowanych

III TREŚCI NAUCZANIA.

- sztuka i literatura różnych epok
- okresy i prądy literackie, największe osiągnięcia literatury europejskiej
- literatura polska na tle literatury europejskiej
- żywe motywy w sztuce i literaturze np. miłości, jednostki i zbiorowości, miłości, cierpienia, wolności, winy i kary, szczęścia, artysty i jego twórczości, tyrtejski, kultury i subkultury, świata jako teatru, wędrówki, wieży Babel, labiryntu, człowieka wobec utopii, religii, języka.
- z poezją przez wieki (analiza i interpretacja utworów lirycznych z uwzględnieniem kontekstu epoki, jej konwencji i reguł poetyki).
- teatr (jego historia i specyfika)
- środki wyrazu w teatrze, filmie, malarstwie, muzyce
- publicystyka (typowe formy wypowiedzi takie jak: felieton, reportaż, sprawozdanie, recenzja, wywiad, esej, itd.)
- kultura wysoka, a subkultury
- analiza współczesnych zjawisk społeczno - politycznych np. wejście Polski do Unii Europejskiej
- nowości na rynku wydawniczym
- rodzaje i gatunki literackie
- warsztat poety - sztuka recytacji i deklamacji
- być dziennikarzem (gatunki publicystyczne)
- trudne formy wypowiedzi: rozprawka, esej i inne teksty argumentacyjne
- różne sposoby docierania do informacji i umiejętne ich przetwarzanie
- Internet - okno na świat czy zagrożenie
- wzbogacanie słownictwa (frazeologizmy, wyrazy obce)
- kształcenie poprawności językowej
- zarys historii filozofii (najważniejsze kierunki i ich twórcy)
- skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach
- sztuka negocjacji

IV METODY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

a) metody aktywizujące:
- projekt
- metaplan
- burza mózgów
- analiza przypadków
- metoda symulacyjna
- drzewko decyzyjne
- różne formy dyskusji
- drama
- ćwiczenia dramowe
- tworzenie map mentalnych
- praca w grupach
- gry dydaktyczne

b) metody komunikacyjne:
c) metody świadomego uczenia się
d) metody audiowizualne

V FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

- uczniowi zdolnemu polecamy wykonanie trudniejszych ćwiczeń
- na lekcji może pełnić funkcję lidera grupy (kieruje pracą, pomaga słabszyma następnie zbiera opracowania i prezentuje na forum klasy
- opracowuje trudne problemy w formie rozprawki, esejów lub innych tekstów argumentacyjnych
- przygotowuje pytania do tekstu
- umiejętnie i taktownie poprawia błędy kolegów
- prezentuje w formie referatów zagadnienia wykraczające poza program
- podejmuje próby twórcze w różnych dziedzinach np. wiersz, plakat, artykuływ gazetce szkolnej
- rozwija uzdolnienia teatralne, recytatorskie, poprzez udział w tworzeniu spektaklów, przedstawień, konkursach recytatorskich
- wykazuje bardzo dobrą znajomość lektur nadobowiązkowych
- na lekcji formułuje wnioski, syntezę problemu
- przygotowuje lekcje powtórzeniowe wykazując się umiejętnością trafnej selekcji materiału
- wymyśla gry i zabawy dydaktyczne, np. wzbogacające język
- pisze i tworzy trudne dyktanda, przygotowując się do konkursu ortograficznego
- raz w semestrze opracowuje projekt ważnego motywu w sztuce np. motywy biblijne czy mitologiczne
- ma bezpośredni kontakt ze sztuką poprzez udział w wycieczkach do teatru, muzeum czy operetki
- dzieli się aktualnymi wiadomościami na temat wydarzeń w kraju i na świecie dokonuje ich oceny
- pracuje w grupie jako lider
- często wciela się w rolę krytyka

VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

- sukces w olimpiadzie polonistycznej
- osiągnięcia w różnorodnych konkursach literackich i artystycznych
- stosowanie metod aktywizujących, które zmuszają do kreatywnego myślenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza materiał danej klasy
- wysokie wyniki testów kompetencyjnych przedmiotów humanistycznych
- poprawność językowa (mówienie, pisanie)
- funkcjonalne posługiwanie się językiem
- umiejętność dokonywania analizy i interpretacji dzieła sztuki
- świadome odbieranie dzieła sztuki
- prezentowanie postawy humanistycznej, wrażliwej i kreatywnej wobec świata
- aktywność twórcza poprzez pisanie wierszy, recytowanie, udział w szkolnych spektaklach teatralnych, tworzenie gazetki szkolnej itp.

VII ZAKOŃCZENIE

Praca z uczniem zdolnym jest pewnego rodzaju przygodą zawodową.
Warto jednak pamiętać o potrzebach psychicznych ucznia. Dbać o jego harmonijny rozwój w otoczeniu rówieśników, którzy go szanują i lubią jako kolegę miłego i życzliwego. Bez kształcenia umiejętności interpersonalnych, dbając jedynie o intelekt możemy zapomnieć, że przede wszystkim ma on być człowiekiem, a dopiero później wielkim naukowcem, profesorem..
 

Opracowanie: Beata Kowalska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 16470
 
   Komentarze
 • kaas, 2006-04-24

  Szkoda, że nie ma przykładowych scenariuszy zajęć. • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 5  Ilość głosów: 3
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016