Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Elżbieta Bilska, Maria Barańska
Różne, Scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej (cel edukacyjny: rozbudzenie kontaktu z przyrodą).

- n +

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej
Różne - Scenariusz

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowejBlok tematyczny: Witaj wiosno!

Cel główny: Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

I dzień pracy i aktywności ucznia:

Szukamy wiosny w parku, ogrodzie i na polach.

Cel główny: Szukanie oznak wiosny.

II dzień pracy i aktywności ucznia:

Wiosenne przebudzenia zwierząt.

Cel główny: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt budzących się ze snu.

III dzień pracy i aktywności ucznia:

Pierwsze wiosenne kwiaty.

Cel główny: Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów. Poznawanie kwiatów chronionych.

IV dzień pracy i aktywności ucznia:

Powroty ptaków.

Cel główny: rozpoznawanie najczęściej spotykanych ptaków powracających do nas wiosną.

V dzień pracy i aktywności ucznia:

Podziwiamy nasze bociany.

Cel główny: Bliższe poznanie wyglądu i trybu życia bocianów. Wdrażanie do poprawnego konstruowania wielozdaniowej wypowiedzi - opisu.

VI dzień pracy i aktywności ucznia:

Nadchodzi czas budowania gniazd.

Cel główny: Uświadamianie w jakim celu, gdzie, jak i z czego ptaki budują swoje gniazda.


Temat dnia: Podziwiamy nasze bociany

Cele główne

 • Bliższe poznanie wyglądu i trybu życia bocianów.
 • Wdrażanie do poprawnego konstruowania wielozdaniowej wypowiedzi - opisu.

Cele szczegółowe

Uczeń potrafi:

 • uważnie oglądać inscenizację pt. "Bociany";
 • udzielić odpowiedzi ustnych dotyczących inscenizacji;
 • ułożyć puzzle - sylwetkę bociana;
 • czytać tekst ze zrozumieniem;
 • korzystać ze zgromadzonych źródeł wiedzy;
 • wyszukać w tekście potrzebne informacje;
 • dobierać odpowiednie wyrazy zgodnie z treścią poleceń;
 • opowiedzieć w kilku zdaniach o wyglądzie i trybie życia bociana;
 • uzupełnić zdania opisujące bociana;
 • wyróżnić części ciała ptaka;
 • poprawnie napisać wyrazy: długi, potężne, cienkie, żaby, ślimaki, stoi;
 • czynnie uczestniczyć w zabawach ruchowych;
 • doskonalić swoją sprawność fizyczną;
 • współdziałać i pracować w grupie;
 • planować działania;
 • swobodnie zinterpretować ruchem nastrój i słowa piosenki: "Wiosna idzie";
 • dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • rozwiązywać zadania z treścią;
 • przedstawić rozwiązania na grafie;
 • dostrzec związek dodawania z odejmowaniem;
 • wypełnić plasteliną kontur sylwetki bociana;
 • dokonać samooceny;

Metody wspierania edukacyjnego

 • podające - rozmowa kierowana, praca z tekstem, wyjaśnienie, opis;
 • problemowe - grup zadaniowych, mapa mentalna;
 • operatywne - praktycznego działania;
 • eksponujące - inscenizacji, ekspresyjna.

Formy aktywności ucznia

 • zbiorowa jednolita;
 • grupowa zróżnicowana;
 • indywidualna jednolita.

Środki dydaktyczne

 • rekwizyty do inscenizacji;
 • elementy wystroju sali (kącik przyrodniczy, mapa mentalna);
 • puzzle;
 • karty pracy;
 • fragmenty tekstów;
 • koperty z poleceniami do prac w grupach;
 • rozsypanka wyrazowa;
 • ilustracja;
 • arkusze kolorowego papieru;
 • plastelina, tekturka;
 • nagranie klekotu bocianów i żab;
 • nagranie piosenki "Wiosna idzie";
 • Ptaki Europy - Z. Czarnecki, K. A. Dobrowolski, ELIPSA, Warszawa 1991;
 • Razem ze słonkiem - Wiosna - M. Kownacka, WSiP, Warszawa 1989;
 • Odkrywanie świata - Zwierzęta - D. Beck,C. Loget, Wyd. P. Skokowski, Lublin 2000

Przebieg zajęć

I. Wytworzenie sytuacji inspirującej określony rodzaj aktywności uczniów

 1. Inscenizacja wiersza "Bociany" Ireny Suchorzewskiej w wykonaniu uczniów kl. IIb (Załącznik nr 1)
 2. Rozmowa na temat obejrzanej inscenizacji ukierunkowana pytaniami:
  • Kto prowadził rozmowę?
  • Gdzie były do tej pory bociany?
  • Dlaczego wróciły do Polski?

Uzasadnienie celowości sytuacji: stworzenie nastroju wyzwalającego zainteresowanie i motywację do pracy.

II. Określenie przedmiotu aktywności uczniów

 1. Otwarcie kopert pozostawionych w prezencie przez gości.
 2. Układanie puzzli (sylwetki bocianów) - praca w grupach.
 3. Uświadomienie dzieciom celu zajęć: "Bliższe poznanie wyglądu i trybu życia bocianów"

Uzasadnienie celowości sytuacji: ukierunkowanie myślenia i działania uczniów na cel główny, zapoznanie z celem zajęć.

III. Wielokierunkowa aktywność uczniów

 1. Uczniowie wykonują zadania w grupach zgodnie z treścią wylosowanych przez liderów poleceń wykorzystując zgromadzone materiały i ułożone wcześniej puzzle. Po dokonanym wyborze przyklejają wyrazy we właściwych miejscach na kartkach z sylwetką bociana.
 2. I grupa - "Jak wygląda bocian?"
  Dzieci dobierają z rozsypanki wyrazowej odpowiednie nazwy części ciała ptaka i odpowiadające im przymiotniki:
  • dziób - jaki? - długi, czerwony
  • skrzydła - jakie? - potężne
  • nogi - jakie? - długie, cienkie
  • głowa - jaka? - mała
  II grupa - " Co robi bocian?"
  Dzieci oglądają rysunek (Załącznik nr 2) przedstawiający różne czynności jakie może wykonywać bocian, wyszukują z rozsypanki wyrazowej odpowiednie czasowniki i przyklejają.

  III grupa - "Czym żywi się bocian?
  Lider grupy odczytuje tekst (Załącznik nr 3) i na jego podstawie członkowie grupy wybierają wśród zgromadzonych wyrazów przysmaki bociana. Mogą też narysować.

  IV grupa - "Ciekawostki przyrodnicze o bocianach"
  Spośród zgromadzonych informacji, uczniowie wybierają ciekawostki przyrodnicze dotyczące bocianów (Załącznik nr 4).
 3. Prezentacja wyników prac poszczególnych grup.
 4. Ocena pracy grup przez nauczyciela.
 5. Zebranie zgromadzonych wiadomości - "Co wiecie o bocianie?"
  Swobodne wypowiedzi uczniów na podstawie wcześniejszych doświadczeń i zdobytych w czasie zajęć wiadomości.
 6. Uzasadnienie celowości sytuacji:

  • pobudzenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy;
  • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem;
  • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie;
  • stworzenie możliwości samodzielnego zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości.

 7. Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami (Karta pracy nr 1)
  Zwrócenie uwagi na poprawność ortograficzną wyrazów: długi, potężne, żaby, ślimak, cienkie, stoi.
 8. Odczytanie uzupełnionych zdań i ewentualna poprawa.
 9. Uzasadnienie celowości sytuacji:

  • rozwijanie logicznego myślenia, przygotowanie do poprawnego konstruowania wielozdaniowej wypowiedzi - opisu;
  • budzenie czujności ortograficznej.

 10. Zabawy ruchowe na korytarzu (Załącznik nr 5).
 11. Rozwiązywanie zadań w karcie pracy nr 2.

  Przed wykonaniem zadań w karcie pracy uczniowie przeliczają bociany znajdujące się w kąciku przyrody i otrzymane w prezencie od kl. II b.

  Uzasadnienie celowości sytuacji:

  • doskonalenie techniki pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 20;
  • wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania zadań tekstowych i przedstawiania ich rozwiązań na grafie;
  • zwrócenie uwagi na związek dodawania i odejmowania.

 12. Zabawa ruchowa do piosenki "Wiosna idzie"
 13. Wypełnianie plasteliną konturu sylwetki bociana.
 14. Zorganizowanie wystawki prac.
 15. Uzasadnienie celowości sytuacji: uczeń potrafi wymodelować z plasteliny postać ptaka z uwzględnieniem jego charakterystycznych cech.

IV. Podsumowanie, ewaluacja zajęć

 • O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
 • Co was zaciekawiło, co zapamiętaliście?
 • Co udało wam się zrobić?

Uzupełnienie mapy mentalnej sylwetką bociana i ciekawostkami przyrodniczymi.

Zastosowanie metody ewaluacyjnej - SMILY (Załącznik nr 6)

V. Ocena efektów pracy ucznia

 • Zebranie kart pracy uczniów do sprawdzenia i oceny.
 • Pochwała słowna nauczyciela.
 • Samoocena włożonego wysiłku w pracę na zajęciach (dzieci wybierają dla siebie karteczkę z napisem):
  • kolor czerwony - Znakomicie!
  • kolor niebieski - Dobrze!
  • kolor żółty - Jeszcze popracuję!

Pożegnanie "Iskierka".


Karta pracy Nr 1

Uzupełnij zdania:

Bocian to duży ptak. Ma ..................... i ......................dziób.

Nogi bociana są ......................, .................... i czerwone.

Jego przysmakiem są ...................., ..................... i owady.

Często .................... na jednej nodze i głośno .......................

Wyrazy pomocnicze:

długi, długie, żaby, stoi, czerwony, cienkie, ślimaki, klekoce, czerwone, owady, brodzi, zielony


Karta pracy Nr 2

Wstaw odpowiednie liczby:

Zadanie 1

W gnieździe były 4 bociany. Przyleciało jeszcze 8 bocianów. Ile jest wszystkich bocianów?
Rozwiązanie: .................................................................................
Odpowiedź: Jest .......... bocianów.

Zadanie 2

Było 12 bocianów. Po chwili odleciało 8 bocianów. Ile bocianów zostało?
Rozwiązanie: .................................................................................
Odpowiedź: Zostało ................. bocianów.

Uzupełnij graf do zadania 1 i 2


Załącznik nr 1

Irena Suchorzewska "Bociany"

Dziecko I
Klekce bocian bocianowej
W Afryce nad rzeką:

Bocian
- Czas się zbierać do podróży
Do Polski daleko!

Dziecko II
Kiwa dziobem bocianowa,
Brodząc w ciepłej rzece

Bocianowa
- Bardzo chętnie już mój mężu
Do domu polecę
Tu mi jakoś za gorąco,
Duszno, słońce męczy
Nigdy nie ma niepogody
Deszczu, chmur i tęczy

Bocian
- Tam nas czeka chłodna łąka
Czekają topole
Złote jaskry i kaczeńce

Razem
I gniazdo na szkole

Bociany robią dwa, trzy okrążenia (zakończenie ułożone przez prowadzące)

Bocianowa
- Podróż była dość męcząca
Ale już jesteśmy
I witamy łąki, pole
I gniazdo znajome

Bocian
- Teraz tylko poprawimy
Nasze gniazdko, żono
I możemy już się cieszyć
Rozbudzoną wiosną

Bocianowa i bocian
- Dzień dobry, dzieci

Bocianowa
- Jak to miło, że witają nas
kochane dzieci

Bocianowa i bocian
- Za to pięknie dziękujemy
I prezent dajemy


Załącznik nr 2

Co robi bocian?

brodzi, śpiewają, klekoce, stoi, fruwa, tańczą, rysuje, siedzi


Załącznik nr 3

Czym żywi się bocian?

Bociany są mięsożerne. Zjadają wszystko, co znajdują w zasięgu dzioba. Ich przysmakiem są żaby, myszy, ślimaki, a nawet krety. Lubią też zjadać owady.


Załącznik nr 4

Ciekawostki przyrodnicze

Młode bociany po wykluciu się z jaj mają przez dłuższy czas czarne dzioby i ciemnoszare, krótkie nogi. Potem nogi im się szybko wydłużają i wraz z dziobami zmieniają kolor na czerwony.

Żabka zielona - rzekotka - rechocze zabawnie, kiedy się zbliża deszcz. Robią to tylko samce. Ich gardło nadyma się wówczas jak balon.

Kukułka ma długi ogon, grzbiet szary, od spodu jest biała w ciemne prążki. Swoje jaja podrzuca innym ptakom. Sama wysiadywać nie może, bo jaja składa w dużych odstępach czasu, a miewa ich ponad 20. Kukułki są pożyteczne, ponieważ żywią się owadami, a najbardziej lubią owłosione żarłoczne gąsienice, których inne ptaki nie jadają. Przylatuje do nas w kwietniu - odlatuje w sierpniu.

Słowiki są bardzo pożyteczne, ponieważ żywią się larwami owadów, które wydziobują spod zbutwiałych liści, tam gdzie inne ptaki nie polują. Śpiewają od końca kwietnia do połowy czerwca. Przylatują w kwietniu, odlatują w sierpniu.

Kiedy słońce grzeje zbyt mocno, matka osłania bocianięta, rozpościerając nad nimi skrzydła i zwilżając je wodą.

Dziób może służyć do przedziurawiania skorupki! Mały bociek, który pierwszy wydostaje się ze skorupki, zaczyna dziobać pozostałe jaja. W ten sposób pomaga rodzeństwu rozbić skorupkę jaja i wydostać się z niego.


Załącznik nr 5

Zabawy ruchowe na korytarzu

Bociany i żaby

Ułożenie np. 3 jezior z szarf lub linek. Wybranie np. 3 "bocianów". Do każdego jeziora mogą wskoczyć np. 4 "żaby". "Żaby", które nie zdążą wskoczyć, zabiera jeden z bocianów. Gdy zmniejsza się liczba "żab", nauczyciel likwiduje jezioro. Wygrywa ten bocian, który złapie najwięcej "żab". Grę organizuje nauczyciel podając polecenia, np.:

 • "Żaby" skaczą na trawie.
 • "Żaby" skaczą do jeziora, bo nadlatują bociany itp.

Polowanie

Chłopcy - bociany - stoją na jednej nodze lub fruwają naśladując rękami ruchy skrzydeł. Na sygnał rozpoczynają polowanie na żabki - dziewczynki, poruszające się skokami. Z chwilą upolowania wszystkich żab - następuje zmiana ról: chłopcy to żaby, a dziewczynki bociany


Załącznik nr 6

Metoda ewaluacyjna SMILY

Na schemacie uczniowie zaznaczają mazakiem w wybranym przez siebie miejscu kółko (do każdego kryterium jedno), które ma być odpowiedzią na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące zajęć:

 • Czy temat był ciekawy?
 • Czy praca w grupach podobała się?
 • Jak się czuli?

  Temat Praca w grupach Atmosfera
uśmiechnięta buzia - :-)      
poważna - :-|      
smutna - :-(      

Komentarz metodyczny

Tematyka bloku "Witaj wiosno!" została wybrana do realizacji celu edukacyjnego zawartego w podstawach programowych: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Tematyka została dostosowana do warunków lokalnych, do umiejętności i zainteresowań dzieci, do otaczającego środowiska i aktualnej pory roku.

Po opracowaniu bloku tematycznego "Witaj wiosno!" uczniowie powinni zdobyć szereg umiejętności i wiadomości. Przede wszystkim chodzi tu o to, aby uczeń potrafił dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie wiosny, dokonywać prób ich wzajemnego wiązania i opisywania.

W zakresie edukacji matematycznej uczniowie uczą się rozwiązywać zadania z treścią, doskonalą rachunek pamięciowy w zakresie 20 oraz rozumieją związek dodawania z odejmowaniem.

Proponowane zajęcia służą również rozwijaniu twórczej inwencji i ekspresji dziecka, wrażliwości estetycznej oraz rozwijaniu jego sprawności manualnej. Ponadto angażują ucznia w różne dziedziny aktywności i stwarzają możliwości współpracy.

Powyższe zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod i form pracy z dziećmi przy wykorzystaniu urozmaiconych środków dydaktycznych.

Opracowanie: mgr Elżbieta Bilska, mgr Maria Barańska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 29512
 
   Komentarze
 • aaa, 2011-01-19

  fajnie

 • A.Ada, 2015-04-07

  Bardzo ciekawy scenariusz, chętnie wykorzystam.Dzięki • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 6  Ilość głosów: 1
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016