AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Bilska, Maria Barańska
Różne, Scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej (cel edukacyjny: rozbudzenie kontaktu z przyrodą).

- n +

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej
Różne - Scenariusz

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowejBlok tematyczny: Witaj wiosno!

Cel główny: Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

I dzień pracy i aktywności ucznia:

Szukamy wiosny w parku, ogrodzie i na polach.

Cel główny: Szukanie oznak wiosny.

II dzień pracy i aktywności ucznia:

Wiosenne przebudzenia zwierząt.

Cel główny: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt budzących się ze snu.

III dzień pracy i aktywności ucznia:

Pierwsze wiosenne kwiaty.

Cel główny: Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów. Poznawanie kwiatów chronionych.

IV dzień pracy i aktywności ucznia:

Powroty ptaków.

Cel główny: rozpoznawanie najczęściej spotykanych ptaków powracających do nas wiosną.

V dzień pracy i aktywności ucznia:

Podziwiamy nasze bociany.

Cel główny: Bliższe poznanie wyglądu i trybu życia bocianów. Wdrażanie do poprawnego konstruowania wielozdaniowej wypowiedzi - opisu.

VI dzień pracy i aktywności ucznia:

Nadchodzi czas budowania gniazd.

Cel główny: Uświadamianie w jakim celu, gdzie, jak i z czego ptaki budują swoje gniazda.


Temat dnia: Podziwiamy nasze bociany

Cele główne

 • Bliższe poznanie wyglądu i trybu życia bocianów.
 • Wdrażanie do poprawnego konstruowania wielozdaniowej wypowiedzi - opisu.

Cele szczegółowe

Uczeń potrafi:

 • uważnie oglądać inscenizację pt. "Bociany";
 • udzielić odpowiedzi ustnych dotyczących inscenizacji;
 • ułożyć puzzle - sylwetkę bociana;
 • czytać tekst ze zrozumieniem;
 • korzystać ze zgromadzonych źródeł wiedzy;
 • wyszukać w tekście potrzebne informacje;
 • dobierać odpowiednie wyrazy zgodnie z treścią poleceń;
 • opowiedzieć w kilku zdaniach o wyglądzie i trybie życia bociana;
 • uzupełnić zdania opisujące bociana;
 • wyróżnić części ciała ptaka;
 • poprawnie napisać wyrazy: długi, potężne, cienkie, żaby, ślimaki, stoi;
 • czynnie uczestniczyć w zabawach ruchowych;
 • doskonalić swoją sprawność fizyczną;
 • współdziałać i pracować w grupie;
 • planować działania;
 • swobodnie zinterpretować ruchem nastrój i słowa piosenki: "Wiosna idzie";
 • dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • rozwiązywać zadania z treścią;
 • przedstawić rozwiązania na grafie;
 • dostrzec związek dodawania z odejmowaniem;
 • wypełnić plasteliną kontur sylwetki bociana;
 • dokonać samooceny;

Metody wspierania edukacyjnego

 • podające - rozmowa kierowana, praca z tekstem, wyjaśnienie, opis;
 • problemowe - grup zadaniowych, mapa mentalna;
 • operatywne - praktycznego działania;
 • eksponujące - inscenizacji, ekspresyjna.

Formy aktywności ucznia

 • zbiorowa jednolita;
 • grupowa zróżnicowana;
 • indywidualna jednolita.

Środki dydaktyczne

 • rekwizyty do inscenizacji;
 • elementy wystroju sali (kącik przyrodniczy, mapa mentalna);
 • puzzle;
 • karty pracy;
 • fragmenty tekstów;
 • koperty z poleceniami do prac w grupach;
 • rozsypanka wyrazowa;
 • ilustracja;
 • arkusze kolorowego papieru;
 • plastelina, tekturka;
 • nagranie klekotu bocianów i żab;
 • nagranie piosenki "Wiosna idzie";
 • Ptaki Europy - Z. Czarnecki, K. A. Dobrowolski, ELIPSA, Warszawa 1991;
 • Razem ze słonkiem - Wiosna - M. Kownacka, WSiP, Warszawa 1989;
 • Odkrywanie świata - Zwierzęta - D. Beck,C. Loget, Wyd. P. Skokowski, Lublin 2000

Przebieg zajęć

I. Wytworzenie sytuacji inspirującej określony rodzaj aktywności uczniów

 1. Inscenizacja wiersza "Bociany" Ireny Suchorzewskiej w wykonaniu uczniów kl. IIb (Załącznik nr 1)
 2. Rozmowa na temat obejrzanej inscenizacji ukierunkowana pytaniami:
  • Kto prowadził rozmowę?
  • Gdzie były do tej pory bociany?
  • Dlaczego wróciły do Polski?

Uzasadnienie celowości sytuacji: stworzenie nastroju wyzwalającego zainteresowanie i motywację do pracy.

II. Określenie przedmiotu aktywności uczniów

 1. Otwarcie kopert pozostawionych w prezencie przez gości.
 2. Układanie puzzli (sylwetki bocianów) - praca w grupach.
 3. Uświadomienie dzieciom celu zajęć: "Bliższe poznanie wyglądu i trybu życia bocianów"

Uzasadnienie celowości sytuacji: ukierunkowanie myślenia i działania uczniów na cel główny, zapoznanie z celem zajęć.

III. Wielokierunkowa aktywność uczniów

 1. Uczniowie wykonują zadania w grupach zgodnie z treścią wylosowanych przez liderów poleceń wykorzystując zgromadzone materiały i ułożone wcześniej puzzle. Po dokonanym wyborze przyklejają wyrazy we właściwych miejscach na kartkach z sylwetką bociana.
 2. I grupa - "Jak wygląda bocian?"
  Dzieci dobierają z rozsypanki wyrazowej odpowiednie nazwy części ciała ptaka i odpowiadające im przymiotniki:
  • dziób - jaki? - długi, czerwony
  • skrzydła - jakie? - potężne
  • nogi - jakie? - długie, cienkie
  • głowa - jaka? - mała
  II grupa - " Co robi bocian?"
  Dzieci oglądają rysunek (Załącznik nr 2) przedstawiający różne czynności jakie może wykonywać bocian, wyszukują z rozsypanki wyrazowej odpowiednie czasowniki i przyklejają.

  III grupa - "Czym żywi się bocian?
  Lider grupy odczytuje tekst (Załącznik nr 3) i na jego podstawie członkowie grupy wybierają wśród zgromadzonych wyrazów przysmaki bociana. Mogą też narysować.

  IV grupa - "Ciekawostki przyrodnicze o bocianach"
  Spośród zgromadzonych informacji, uczniowie wybierają ciekawostki przyrodnicze dotyczące bocianów (Załącznik nr 4).
 3. Prezentacja wyników prac poszczególnych grup.
 4. Ocena pracy grup przez nauczyciela.
 5. Zebranie zgromadzonych wiadomości - "Co wiecie o bocianie?"
  Swobodne wypowiedzi uczniów na podstawie wcześniejszych doświadczeń i zdobytych w czasie zajęć wiadomości.
 6. Uzasadnienie celowości sytuacji:

  • pobudzenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy;
  • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem;
  • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie;
  • stworzenie możliwości samodzielnego zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości.

 7. Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami (Karta pracy nr 1)
  Zwrócenie uwagi na poprawność ortograficzną wyrazów: długi, potężne, żaby, ślimak, cienkie, stoi.
 8. Odczytanie uzupełnionych zdań i ewentualna poprawa.
 9. Uzasadnienie celowości sytuacji:

  • rozwijanie logicznego myślenia, przygotowanie do poprawnego konstruowania wielozdaniowej wypowiedzi - opisu;
  • budzenie czujności ortograficznej.

 10. Zabawy ruchowe na korytarzu (Załącznik nr 5).
 11. Rozwiązywanie zadań w karcie pracy nr 2.

  Przed wykonaniem zadań w karcie pracy uczniowie przeliczają bociany znajdujące się w kąciku przyrody i otrzymane w prezencie od kl. II b.

  Uzasadnienie celowości sytuacji:

  • doskonalenie techniki pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 20;
  • wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania zadań tekstowych i przedstawiania ich rozwiązań na grafie;
  • zwrócenie uwagi na związek dodawania i odejmowania.

 12. Zabawa ruchowa do piosenki "Wiosna idzie"
 13. Wypełnianie plasteliną konturu sylwetki bociana.
 14. Zorganizowanie wystawki prac.
 15. Uzasadnienie celowości sytuacji: uczeń potrafi wymodelować z plasteliny postać ptaka z uwzględnieniem jego charakterystycznych cech.

IV. Podsumowanie, ewaluacja zajęć

 • O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
 • Co was zaciekawiło, co zapamiętaliście?
 • Co udało wam się zrobić?

Uzupełnienie mapy mentalnej sylwetką bociana i ciekawostkami przyrodniczymi.

Zastosowanie metody ewaluacyjnej - SMILY (Załącznik nr 6)

V. Ocena efektów pracy ucznia

 • Zebranie kart pracy uczniów do sprawdzenia i oceny.
 • Pochwała słowna nauczyciela.
 • Samoocena włożonego wysiłku w pracę na zajęciach (dzieci wybierają dla siebie karteczkę z napisem):
  • kolor czerwony - Znakomicie!
  • kolor niebieski - Dobrze!
  • kolor żółty - Jeszcze popracuję!

Pożegnanie "Iskierka".


Karta pracy Nr 1

Uzupełnij zdania:

Bocian to duży ptak. Ma ..................... i ......................dziób.

Nogi bociana są ......................, .................... i czerwone.

Jego przysmakiem są ...................., ..................... i owady.

Często .................... na jednej nodze i głośno .......................

Wyrazy pomocnicze:

długi, długie, żaby, stoi, czerwony, cienkie, ślimaki, klekoce, czerwone, owady, brodzi, zielony


Karta pracy Nr 2

Wstaw odpowiednie liczby:

Zadanie 1

W gnieździe były 4 bociany. Przyleciało jeszcze 8 bocianów. Ile jest wszystkich bocianów?
Rozwiązanie: .................................................................................
Odpowiedź: Jest .......... bocianów.

Zadanie 2

Było 12 bocianów. Po chwili odleciało 8 bocianów. Ile bocianów zostało?
Rozwiązanie: .................................................................................
Odpowiedź: Zostało ................. bocianów.

Uzupełnij graf do zadania 1 i 2


Załącznik nr 1

Irena Suchorzewska "Bociany"

Dziecko I
Klekce bocian bocianowej
W Afryce nad rzeką:

Bocian
- Czas się zbierać do podróży
Do Polski daleko!

Dziecko II
Kiwa dziobem bocianowa,
Brodząc w ciepłej rzece

Bocianowa
- Bardzo chętnie już mój mężu
Do domu polecę
Tu mi jakoś za gorąco,
Duszno, słońce męczy
Nigdy nie ma niepogody
Deszczu, chmur i tęczy

Bocian
- Tam nas czeka chłodna łąka
Czekają topole
Złote jaskry i kaczeńce

Razem
I gniazdo na szkole

Bociany robią dwa, trzy okrążenia (zakończenie ułożone przez prowadzące)

Bocianowa
- Podróż była dość męcząca
Ale już jesteśmy
I witamy łąki, pole
I gniazdo znajome

Bocian
- Teraz tylko poprawimy
Nasze gniazdko, żono
I możemy już się cieszyć
Rozbudzoną wiosną

Bocianowa i bocian
- Dzień dobry, dzieci

Bocianowa
- Jak to miło, że witają nas
kochane dzieci

Bocianowa i bocian
- Za to pięknie dziękujemy
I prezent dajemy


Załącznik nr 2

Co robi bocian?

brodzi, śpiewają, klekoce, stoi, fruwa, tańczą, rysuje, siedzi


Załącznik nr 3

Czym żywi się bocian?

Bociany są mięsożerne. Zjadają wszystko, co znajdują w zasięgu dzioba. Ich przysmakiem są żaby, myszy, ślimaki, a nawet krety. Lubią też zjadać owady.


Załącznik nr 4

Ciekawostki przyrodnicze

Młode bociany po wykluciu się z jaj mają przez dłuższy czas czarne dzioby i ciemnoszare, krótkie nogi. Potem nogi im się szybko wydłużają i wraz z dziobami zmieniają kolor na czerwony.

Żabka zielona - rzekotka - rechocze zabawnie, kiedy się zbliża deszcz. Robią to tylko samce. Ich gardło nadyma się wówczas jak balon.

Kukułka ma długi ogon, grzbiet szary, od spodu jest biała w ciemne prążki. Swoje jaja podrzuca innym ptakom. Sama wysiadywać nie może, bo jaja składa w dużych odstępach czasu, a miewa ich ponad 20. Kukułki są pożyteczne, ponieważ żywią się owadami, a najbardziej lubią owłosione żarłoczne gąsienice, których inne ptaki nie jadają. Przylatuje do nas w kwietniu - odlatuje w sierpniu.

Słowiki są bardzo pożyteczne, ponieważ żywią się larwami owadów, które wydziobują spod zbutwiałych liści, tam gdzie inne ptaki nie polują. Śpiewają od końca kwietnia do połowy czerwca. Przylatują w kwietniu, odlatują w sierpniu.

Kiedy słońce grzeje zbyt mocno, matka osłania bocianięta, rozpościerając nad nimi skrzydła i zwilżając je wodą.

Dziób może służyć do przedziurawiania skorupki! Mały bociek, który pierwszy wydostaje się ze skorupki, zaczyna dziobać pozostałe jaja. W ten sposób pomaga rodzeństwu rozbić skorupkę jaja i wydostać się z niego.


Załącznik nr 5

Zabawy ruchowe na korytarzu

Bociany i żaby

Ułożenie np. 3 jezior z szarf lub linek. Wybranie np. 3 "bocianów". Do każdego jeziora mogą wskoczyć np. 4 "żaby". "Żaby", które nie zdążą wskoczyć, zabiera jeden z bocianów. Gdy zmniejsza się liczba "żab", nauczyciel likwiduje jezioro. Wygrywa ten bocian, który złapie najwięcej "żab". Grę organizuje nauczyciel podając polecenia, np.:

 • "Żaby" skaczą na trawie.
 • "Żaby" skaczą do jeziora, bo nadlatują bociany itp.

Polowanie

Chłopcy - bociany - stoją na jednej nodze lub fruwają naśladując rękami ruchy skrzydeł. Na sygnał rozpoczynają polowanie na żabki - dziewczynki, poruszające się skokami. Z chwilą upolowania wszystkich żab - następuje zmiana ról: chłopcy to żaby, a dziewczynki bociany


Załącznik nr 6

Metoda ewaluacyjna SMILY

Na schemacie uczniowie zaznaczają mazakiem w wybranym przez siebie miejscu kółko (do każdego kryterium jedno), które ma być odpowiedzią na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące zajęć:

 • Czy temat był ciekawy?
 • Czy praca w grupach podobała się?
 • Jak się czuli?

  Temat Praca w grupach Atmosfera
uśmiechnięta buzia - :-)      
poważna - :-|      
smutna - :-(      

Komentarz metodyczny

Tematyka bloku "Witaj wiosno!" została wybrana do realizacji celu edukacyjnego zawartego w podstawach programowych: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Tematyka została dostosowana do warunków lokalnych, do umiejętności i zainteresowań dzieci, do otaczającego środowiska i aktualnej pory roku.

Po opracowaniu bloku tematycznego "Witaj wiosno!" uczniowie powinni zdobyć szereg umiejętności i wiadomości. Przede wszystkim chodzi tu o to, aby uczeń potrafił dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie wiosny, dokonywać prób ich wzajemnego wiązania i opisywania.

W zakresie edukacji matematycznej uczniowie uczą się rozwiązywać zadania z treścią, doskonalą rachunek pamięciowy w zakresie 20 oraz rozumieją związek dodawania z odejmowaniem.

Proponowane zajęcia służą również rozwijaniu twórczej inwencji i ekspresji dziecka, wrażliwości estetycznej oraz rozwijaniu jego sprawności manualnej. Ponadto angażują ucznia w różne dziedziny aktywności i stwarzają możliwości współpracy.

Powyższe zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod i form pracy z dziećmi przy wykorzystaniu urozmaiconych środków dydaktycznych.

Opracowanie: mgr Elżbieta Bilska, mgr Maria Barańska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 31033


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2