AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Kupka, Dorota Wo?niak
Język polski, Sprawdziany i testy

Test ortograficzny dla kl. I gimnazjum.

- n +

Test ortograficzny dla klasy I gimnazjum
Testy

Test ortograficzny dla klasy I gimnazjum

 1. Zapisz w porządku alfabetycznym 8 dowolnych rzeczowników zaczynających się na literę "h":
  1. ...........................................................................
  2. ...........................................................................
  3. ...........................................................................
  4. ...........................................................................
  5. ...........................................................................
  6. ...........................................................................
  7. ...........................................................................
  8. ...........................................................................
 2. Ułóż po 1 zdaniu z wyrazami:
  1.  
   1. masz
   2. maż
   3. marz
  2.  
   1. stuk
   2. stóg
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
 3. Który zapis jest poprawny? Zaznacz go.
  1.  
   1. spomiędzy
   2. z pomiędzy
   3. zpomiędzy
  2.  
   1. z przed
   2. sprzed
   3. sprzed
  3.  
   1. z poza
   2. zpoza
   3. spoza
  4.  
   1. przedewszystkim
   2. przede wszystkim
   3. prze dewszystkim
  5.  
   1. pode mną
   2. po de mną
   3. podemną
 4. Uzupełnij podaną tabelę
  Mianownik Dopełniacz, celownik,
  miejscownik l. poj.
  Dopełniacz l. mnogiej
  skrzynia    
  ziemia    
  kolonia    
  geografia    
  komedia    
  harmonia    
  herezja    
  szyja    
  aleja    
 5. Określ podane rzeczowniki przymiotnikami złożonymi utworzonymi z wyrazów w nawiasie
  • (wczesny, barok) - styl ..........................................................................
  • (Górny, Śląsk) - powstanie ...................................................................
  • (późna, jesień) - chód ...........................................................................
  • (popularna, naukowa) - rozprawa .........................................................
  • (historia, literatury) - artykuł ..................................................................
  • (jaskrawy, czerwony) - odblask ............................................................
  • (północ, Mazury) - lasy .........................................................................
  • (męski, osobowy) - rodzaj .....................................................................
 6. Uzupełnij podane wyrazy partykułą "nie"
  • ..............każdy
  • ..............ma
  • ..............masz
  • ..............ona
  • ..............taki
  • ..............bardzo
  • ..............zawsze
  • ...................kilka
  • ...................trzeba
  • ...................lepiej
  • ...................ład
  • ...................należy
  • ...................właściwa
  • ...................właściwsza
 7. Odpowiedz, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe
  1. Nie rozdzielamy przecinkiem połączeń spójników z przysłówkami i partykułami typu: chyba że, mimo że, tylko że.
   .............................
  2. Rozdzielamy przecinkiem zdania współrzędne połączone spójnikami: lub, bądź, czy.
   .................................................
  3. Przecinka nie stawiamy między rzeczownikiem określanym a występującą po nim przydawką rozwiniętą stanowiącą jego dodatkowe objaśnienie np. Wkrótce powróci do Warszawy ukochanego rodzinnego miasta.
   .................................................
  4. Nie stawiamy przecinka przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyraz "jak" np. Wyglądał jak strach na wróble.
   ...........................................................................................................
 8. Zapisz skróty podanych wyrazów:
  • według - ........................
  • to jest - ..........................
  • do spraw - .....................
  • staropolski - ..................
  • magister - ....................
  • major - ...........................
  • złoty - .............................
  • północny - ......................
  • doktor - ...........................
  • numer - ...........................
 9. Uzupełnij luki w wierszyku:
 10. ......ipokryta z .....olerykiem
  wiedli raz zawzi.....ty sp.....r,
  a p.....yczyną dł.....giej waśni
  był graniczny, stary m.....r.

  M....r ten dzielił .....araktery,
  p.....ekonania i pogl.....dy
  więc kł.....cili się s.....siedzi,
  co odmienne mieli s .....dy.

  Podsta....ały bawidamek,
  tch.....rz i .....azardzista
  u Cześnika tkwił w kieszeni,
  z jego łask ko.....ystał.

  .....ciała w związek wejść mał....eński
  jeszcze młoda wdowa,
  by nie zostać bez pieniędzy
  za mą..... iść gotowa.

  .....ądzą zemsty kierowany
  jeden z adwersa....y
  gwałtem dwoje młodych ludzi
  powi.....dł p.....ed ołta....e.

  Los chi.....otał ci.....o w k.....cie
  Gdy młodzi sl....b brali.
  Dał im szczęście, wrog.....w .....zgod.....
  I .....umor ocalił.

 11. Odgadnij wyrazy z "rz" lub "ż" o podanych znaczeniach:
  1. Krajobraz w naturze lub przedstawiony w dziele sztuki - ....................................................................
  2. Kompozycja barwnych szkieł - ....................................................................
  3. Oficjalne otwarcie wystawy dla specjalistów, zaproszonych gości - ....................................................................
  4. Rozpowszechnianie i sprzedawanie książek i czasopism - ....................................................................
  5. Ukryte, zamaskowane działania mające na celu przeszkodzenie w realizacji jakichś zadań - ....................................................................
 12. Wyjaśnij znaczenie wyrazów:
  1. kszyk - ..............................................................................................
  2. gżegżółka - .......................................................................................
  3. bukszpan - ........................................................................................
 13. Podaj regułę wyjaśniającą pisownię wyrazów:
  1. druh - ................................................................................................
  2. napisaliby - .......................................................................................
  3. nie najlepszy - ..................................................................................

Odpowiedzi do testu ortograficznego dla klasy I gimnazjum

 1.  
  1. haczyk
  2. haft
  3. hak
  4. hałas
  5. hodowca
  6. hołd
  7. humor
  8. hymn
 2.  
  1.  
   1. Czy masz pożyczyć długopis?
   2. Aniu maż tablicę!
   3. Marz o niebieskich migdałach!
  2.  
   1. Słychać stuk pociągu.
   2. Na łące widać stóg siana.
 3.  
  1. a
  2. c
  3. c
  4. b
  5. a
 4.  
  Mianownik Dopełniacz, celownik,
  miejscownik l. poj.
  Dopełniacz l. mnogiej
  skrzynia skrzyni skrzyń
  ziemia ziemi ziem
  kolonia kolonii kolonii
  geografia geografii -
  komedia komedii komedii
  harmonia harmonii harmonii
  herezja herezji herezji
  szyja szyi szyj
  aleja alei alej
 5.  
  • styl wczesnobarokowy
  • powstanie górnośląskie
  • chłód późnojesienny
  • rozprawa popularnonaukowa
  • artykuł historycznoliteracki
  • odblask jaskrawoczerwony
  • lasy północnomazurskie
  • rodzaj męskoosobowy
 6.  
  • nie każdy
  • nie ma
  • nie masz
  • nie ona
  • nie taki
  • nie bardzo
  • nie zawsze
  • nie kilka
  • nie trzeba
  • nie lepiej
  • nieład
  • nie należy
  • niewłaściwa
  • nie właściwsza
 7.  
  1. prawda
  2. fałsz
  3. fałsz
  4. prawda
 8.  
  1. wg
  2. tj.
  3. ds.
  4. stp.
  5. mgr
  6. mjr
  7. płn.
  8. dr
  9. nr
 9.  
 10. Hipokryta z cholerykiem
  wiedli raz zawzięty spór,
  a przyczyną długiej waśni
  był graniczny, stary mur.

  Mur ten dzielił charaktery,
  przekonania i poglądy
  więc kłócili się sąsiedzi,
  co odmienne mieli sądy.

  Podstarzały bawidamek,
  tchórz i hazardzista
  u Cześnika tkwił w kieszeni,
  z jego łask korzystał.

  Chciała w związek wejść małżeński
  jeszcze młoda wdowa,
  by nie zostać bez pieniędzy
  za mąż iść gotowa.

  Żądzą zemsty kierowany
  jeden z adwersarzy
  gwałtem dwoje młodych ludzi
  powiódł przed ołtarze.

  Los chichotał cicho w kącie
  Gdy młodzi ślub brali.
  Dał im szczęście, wrogom zgodę
  I humor ocalił.

 11.  
  1. pejzaż
  2. witraż
  3. wernisaż
  4. kolportaż
  5. sabotaż
 12.  
  1. kszyk - ptak łowny
  2. gżegżółka - ptak leśny, kukułka
  3. bukszpan - ozdobny krzew o drobnych liściach
 13.  
  1. druh - bo drużyna (wymiana "h" na "ż")
  2. napisaliby - cząstkę "by" z osobową formą czasownika piszemy łącznie
  3. nie najlepszy - "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym piszemy osobno

Opracowanie: mgr Izabela Kupka, mgr Dorota Woźniak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 25347


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.04Ilość głosów: 24