Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anna Laska-Cierzniak
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Sekrety wody - scenariusz zajęć zintegrowanych

- n +

Sekrety wody

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Krąg tematyczny Sekrety wody.
Temat dnia: Dbajmy o czystość zbiorników wodnych.
Tematy szczegółowe:
Poznanie budowy rzeki i niektórych nazw rzek polskich.
Rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe.
Redagowanie odpowiedzi na pytanie Jak uratowano rzeką przed zniszczeniem? na podstawie tekstu Baśń o uratowanej rzece.
Projektowanie i wykonywanie znaków życia dla rzek.

Przewidywane rodzaje aktywności ucznia.
Aktywność polonistyczna:
Uczeń będzie:
 • wypowiadał się na podany temat;
 • uważnie czytał teksty;
 • samodzielnie redagował odpowiedź na pytanie;
 • układał zdania rozkazujące według podanego szyfru;
 • inscenizował tekst. Aktywność środowiskowa:
  Uczeń będzie:
 • poznawał pojęcia związane z rzeką ( źródło, koryto, dopływ, brzeg, zakole, ujście). Aktywność matematyczna:
  Uczeń będzie:
 • rozwiązywał i układał zadania na porównywanie ilorazowe. Aktywność muzyczna:
  Uczeń będzie:
 • śpiewał piosenkę Żyj z przyrodą w zgodzie Aktywność plastyczna:
  Uczeń będzie:
 • projektował i wykonywał znaki życia dla rzek.

  Zamierzone oddziaływania wychowawcze:
 • uświadamianie konieczności ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • kształcenie umiejętności dokonywania refleksji własnych ukierunkowanych na rozwój.

  Edukacja regionalna:
  Uczeń będzie:
 • poznawał rodzaje zbiorników wodnych w najbliższej okolicy.

  Ogólne zadania edukacyjne:
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą;
 • wzbogacanie słownictwa uczniów o wyrazy związane z rzeką;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie przeczytanego tekstu;
 • rozwijanie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania;
 • rozwiązywanie i układanie zadań na porównywanie ilorazowe;
 • rozwijanie inwencji plastycznej;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy.

  Oczekiwane efekty aktywności ucznia:
  Uczeń:
 • zna pojęcia związane z rzeką;
 • potrafi formułować wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu;
 • umie redagować odpowiedź na pytanie;
 • umie wyszukać w tekście fragmentów na podany temat;
 • czyta po cichu ze zrozumieniem treści;
 • umie zaprojektować znaki życia dla rzek;
 • zna i śpiewa piosenkę Żyj z przyrodą w zgodzie.

  Metody: (zgodnie z podziałem zaproponowanym w pozycji Jadwigi Krzyżańskiej Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Podział zaproponował F. Szlosek, wyraźnie rozszerzając grupę metod problemowych o metody aktywizujące.)

  - podające (wykład informacyjny, odczyt);
  - eksponujące (pokaz połączony z przeżyciem, ekspozycja);
  - programowe (z użyciem podręcznika programowego);
  - praktyczne (pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe);
  - problemowe (aktywizujące- inscenizacja, gra dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna).

  Forma: praca z całą klasą;
  praca w zespołach jednolita;
  praca indywidualna jednolita, zróżnicowana.

  Środki dydaktyczne: - podręcznik Moja szkoła, cz. 3, s.55-59.
  - obrazek przedstawiający rzekę;
  - rekwizyty do inscenizacji;
  - karty z metryczkami rzek polskich;
  - teksty zadań matematycznych;
  - rozsypanka zdaniowa dla uczniów z obniżonym progiem wymagań;
  - szyfry dla zespołów;
  - mapa Polski;
  - plakaty do ewaluacji.

  Przebieg zajęć.
  Część wstępna.

  l .Przywitanie się w zespołach własnym okrzykiem związanym z kręgiem tematycznym. Informacja nauczyciela dotycząca dzisiejszych zajęć.

  Część właściwa.
  l .Rozwiązanie zagadki.
  Co to jest: służy dopicia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia, (woda)
  - W jakich stanach skupienia może występować woda?
  - W jaki sposób krąży woda w przyrodzie?

  2.Poznanie najważniejszych elementów rzeki.
  Nauczyciel rozwiesza na stojaku mapę Polski i obraz przedstawiający rzekę, opowiada tekst zamieszczony w podręczniku na s. 55 pokazując jednocześnie na obrazie rzeki poszczególne elementy.
  Analiza treści tekstu:
  - jak nazywa się miejsce dające początek wielu strumykom i potokom?
  - co rzeźbi spływająca rzeką woda?
  - jak oznacza się prawy i lewy brzeg rzeki?
  - jak mogą być ukształtowane brzegi?
  - jak nazywamy mniejsze rzeki wpływające do dużych rzek?
  - jak nazywa się miejsce, gdzie rzeka wpływa do innej rzeki, morza lub oceanu? Przypięcie na obrazie rzeki odpowiednich nazw: źródło, koryto .brzeg prawy, brzeg lewy, zakole, brzeg wysoki, brzeg niski, dopływ prawobrzeżny, dopływ lewobrzeżny, ujście.
  Wykonanie polecenia ze s. 55.
  3. Poznanie nazw polskich rzek i odszukanie ich na mapie.
  Na tablicy nauczyciel eksponuje metryczkę Wisły i Odry wykonaną na wcześniejszych lekcjach. Wskazanie tych rzek na mapie.
  Uczniowie zdolni, którzy dostali dodatkowe zadanie przygotowania metryczek innych polskich rzek prezentują je na środku klasy i pokazują na mapie Polski Przypinają metryczki na tablicy. Głośne odczytanie nazw polskich rzek.
  Przypomnienie o pisowni nazw rzek wielką literą
  - Czy przez Wałbrzych przepływa jakaś rzeka? Jaka?
  - Czy jezioro w Zagórzu Śląskim jest naturalne czy stworzone przez człowieka? Na jakiej rzece utworzono tamę, aby powstało? (Bystrzyca)

  Przerwa śródlekcyjna

  Ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, oddechowo-fonacyjne (na głosce sz, e- o, u-a).
  Piosenka "Głowa, ramiona, kolana, pięty" Pląs "Na jeziorze".
  4.Rozwiązanie zadań z treścią.
 • Michał złowił 24 ryby, a Tomek 4 razy mniej.
  Pytanie:..............................................................................................

  Analiza zadania i rozwiązanie metodą syntetyczną:
  - o co można zapytać w tym zadaniu?
  U.: Ile ryb złowił Tomek?
  U.: Ile ryb złowili chłopcy razem?
  -co już można obliczyć mając te dane?
  U.: Ile ryb złowił Tomek..
  -jakie działanie trzeba wykonać, żeby to obliczyć?
  U.: Dzielenie.
  - kto obliczy na tablicy?
  - kto narysuje drzewo?
  - jaka będzie odpowiedź?

 • Samodzielna praca uczniów- nauczyciel rozdaje zadania przygotowane
  zgodnie z pracą na poziomach:
  Kasia znalazła nad rzeką 12 kamyków, a Ewa 2 razy mniej. Ile kamyków znalazła Ewa?

  ............ : ........... = ............


  Odpowiedź:.........................................................................................

  Rybacy zaciągnęli sieci. Do pierwszej sieci złapało się 21 ryb, a do drugiej 3 razy mniej.

  Ile............................................................................................................................

  Drzewo:

     

  Działanie:....................................................

  Odpowiedź:.................................................

  Ułóż zadanie z treścią do formuły i drzewa:

  32 + 32 : 4 = ........

     

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  Odpowiedź:............................................................................................................

  5.Inscenizacja Baśni o uratowanej rzece.
  Analiza treści tekstu:
  -o jakiej rzece opowiadał Jakub?
  -jak wyglądała rzeka, kiedy była czysta?
  -na co skarżyła się Raba?
  -jak wyglądała zanieczyszczona rzeka?
  -o co rzeka prosiła chłopca?
  -jak dzieci pomogły rzece?
  Pokazanie na mapie Polski rzeki Raby (prawy dopływ górnej Wisły, źródło w Gorcach, długość-l32 km.)

  6. Rozmowa na temat dbałości o czystość rzek.
 • wypowiedzi uczniów na temat własnych spostrzeżeń.
 • ciche czytanie ze zrozumieniem i zaznaczenie w tekście fragmentów mówiących o tym, jak rzeka skarżyła się na ludzi.
 • odczytanie zaznaczonych fragmentów

  7. Indywidualne redagowanie odpowiedzi na pytanie Jak uratowano rzeką przed zniszczeniem? (dla uczniów z obniżonym progiem wymagań rozsypanka zdaniowa z przepisywaniem).
  Dzieci malowały znaki zakazu zanieczyszczania rzek.
  Ustawiały je na zakrętach rzek


 • odczytanie niektórych odpowiedzi.

  8. Praca w zespołach.
 • układanie zaszyfrowanych haseł (zdań rozkazujących), które można zapisać na znakach życia.
  Zakaz wylewania do rzeki ścieków!
  Nie wolno myć pojazdów nad rzeką!
  Nie wolno wrzucać do rzeki puszek i śmieci!
  Zakaz topienia beczek z substancją chemiczną!
  Nie wolno zakładom przemysłowym wylewać do rzek nieczystości!


 • odczytanie ułożonych zdań i zapis do podręcznika, s.59, ćw. 26.

  9. Śpiewanie piosenki Żyj z przyrodą w zgodzie.

  10. Ocena pracy uczniów:
 • samoocena (według stosowanych kryteriów oceniania );
 • ocena nauczyciela ( ustna, w formie opisowej).

  11. Praca domowa
  S. 56. ćw.22.
  S. 58 ćw.25 nauka czytania
  S. 59. domek

  Przerwa śniadaniowa i obiadowa

  12. Projektowanie i wykonywanie znaków życia dla rzek.

 • rozmowa na temat sposobów wykonywania znaków życia. Nazywanie kształtów, jakie mogą mieć znaki;
 • przygotowanie stanowisk pracy i potrzebnych materiałów;
 • projektowanie znaków;
 • wykonywanie znaków według własnych projektów;
 • wystawa i ocena prac.

  13. Ewaluacja kręgu tematycznego Sekrety wody.

  Nauczyciel przygotowuje na tablicy dwa plakaty z narysowanym koszem i walizeczką.
  Rozdaje dzieciom karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach.
  Prosi, aby ocenili co było ciekawe i podobało im się w czasie realizacji treści związanych z wodą, a co im się nie podobało i chcieliby to zmienić. W tym celu powinni wypisać na jednych kartkach cechy pozytywne, a na drugich negatywne.
  Na hasło start - uczniowie przylepiają kartki w odpowiednich miejscach. Teraz nauczyciel prosi jednego z uczniów o odczytanie tego, co najchętniej wrzuciliby do kosza i zapomnieli oraz tego, co chcieliby zabrać ze sobą w walizce.

  Uwaga:
 • określamy czas na zapisywanie mocnych i słabych stron;
 • nie ograniczamy liczby kartek samoprzylepnych.

  Opracowanie: Anna Laska- Cierzniak

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5020
   
     Komentarze
  Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

  Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 6  Ilość głosów: 1
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016