AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Kućmierczyk
Awans zawodowy, Scenariusze

Awans zawodowy nauczyciela - scenariusz rady szkoleniowej w ramach WDN

- n +

Scenariusz Rady Szkoleniowej

Temat: Awans zawodowy nauczyciela.

1 Zapoznanie ze zmianami dotyczącymi procedur awansu zawodowego nauczycieli stażystów, kontraktowych, i mianowanych

2 Zapoznanie z obowiązkami dyrektora szkoły w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

3 Porady na temat tego co włożyć do "Teczki"

Termin: 13 listopada 2003 roku.

Adresat: Rada Pedagogiczna ZSP w Wilczy

Prowadząca:
Urszula Kućmierczyk

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.nr 70 z dnia 24 sierpnia
2000r.;poz.825) zostało zmienione rozporządzeniem MENiS z dnia 29maja 2002r.(Dz.U.nr82 z dnia 22 czerwca 2002 r.;poz. 744) i obowiązywało od końca czerwca 2002 r.

Jakie zmiany przyniosła nowelizacja rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli?

I Nauczyciele stażyści i kontraktowi


Zasadnicza zmiana dotyczy procedury awansu nauczycieli stażystów i kontraktowych , którzy mają możliwość zaprezentowania swego dorobku komisji w toku rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu. Nauczyciele ci zostali zwolnieni z obowiązku dokumentowania (składania teczek) spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania awansu zapisanych w &3 i 4 rozporządzenia. Tym samym zostały spełnione wcześniej składane przez minister K. Łybacką deklaracje o odchudzeniu dokumentacji.

W związku z tym nauczyciel stażysta na komisję kwalifikacyjną przy dyrektorze szkoły składa dokumenty, które z formalnego punktu widzenia są najważniejsze:

- wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
- zaświadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju,
- sprawozdanie z relacji planu rozwoju zawodowego,
- ocenę dorobku zawodowego na okres stażu.

Nauczyciel kontraktowy na komisję egzaminacyjną do jednostki samorządowej składa te same dokumenty oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego czyli:
- wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
- zaświadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju,
- sprawozdanie z relacji planu rozwoju zawodowego,
- ocenę dorobku zawodowego na okres stażu.
- akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zarówno nauczyciel stażysta, jak i nauczyciel kontraktowy są zwolnieni z obowiązku składania dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań z §3.2 i §4.2. Nasuwa się w związku tym pytanie zasadnicze: w jaki sposób komisje będą oceniać spełnienie wymagań przez kandydatów na nauczycieli kontraktowych i mianowanych? Przede wszystkim trzeba zrekonstruować plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego powinien być rozpisany pod kątem wymagań zarówno w okresie odbywania stażu jak i pod kątem wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu. Jeżeli nauczyciel podczas stażu zaplanuje i zrealizuje te wszystkie wymagania, to w sprawozdaniu widoczna będzie realizacja każdego wymaganego obszaru działań. Będzie to duże ułatwienie dla pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w przekonaniu ich o spełnieniu wymagań przez kandydata.

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą do wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołączyć inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych poza okresem stażu. W takim wypadku działania te muszą być udokumentowane.

II. Nauczyciele mianowani

Nauczyciel mianowany musi spełnić wymogi formalne §7 ust. 1 rozporządzenia, a więc musi dostarczyć komisji kwalifikacyjnej te same dokumenty co nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy:

- wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
- zaświadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju,
- sprawozdanie z relacji planu rozwoju zawodowego,
- ocenę dorobku zawodowego na okres stażu.
- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Z uwagi na to, że nauczyciel mianowany nie jest przewidziany na rozmowę przedstawia komisji dokumentację zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 ust. 4 cytowanego rozporządzenia.

Dokumentację przedstawia w formie:

1) Opisu i analizy realizacji wymagań, w których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2,
2) Pisemnego sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 (cztery z ośmiu)

Przekonujący opis z realizacji zadań w okresie stażu, potwierdzony przez dyrektora szkoły powinien być wystarczającym dowodem dla komisji. Nauczyciel mianowany zamiast zaświadczeń przedstawia własne wnioski autorefleksje na temat swego dorobku zawodowego, osiągnięć i efektów swojej pracy. Opisuje jak zaplanowane formy doskonalenia, nowe kwalifikacje wykorzystuje w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej; jeśli jest egzaminatorem, ekspertem, edukatorem również dołącza swoje refleksje z pełnionych funkcji. Zaświadczenie wymagane są wyłącznie w przypadku dokumentowania osiągnięć spoza okresu stażu.

Ponadto nauczyciel mianowany musi- i jest to obecnie wymóg prawny - przedstawić:

3) Opis i analizę co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony (§ 7 ust. 4 pkt 3).

Nie musimy tylko opisywać trudnych przypadków edukacyjnych czy wychowawczych. Niejeden nauczyciel ma okazję pochwalić swoimi osiągnięciami w pracy z uczniami zdolnymi. Pokazanie drogi takich uczniów do sukcesów, planowania ich rozwoju pod kierunkiem nauczyciela może być przedmiotem studium przypadku. Metodyka opracowania analizy przypadku jest obecnie dość obszernie przedstawiona w literaturze fachowej, ale każdy rozpatrywany przez nauczyciela przypadek wymaga indywidualnego potraktowania ze względu na swoją specyfikę i typ szkoły, w której miał miejsce.

Zmiana dla nauczycieli mianowanych dotyczy również treści §5 ust. 2 pkt 3 b: opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie. Wyróżniony fragment nowego rozporządzenia dotyczy popularyzacji materiałów w innej formie daje możliwość dowolnej interpretacji. Zatem publikacja jest materiałem już opublikowanym(wydanym drukiem) O wartości merytorycznej materiału umieszczonego w czasopiśmie, gazecie decyduje jego klasyfikacja publicystyczna: artykuł metodyczny, polemiczny scenariusz lekcji, recenzja książkowa, lub notatka informacyjna. Ta ostatnia jest tylko informacją o wydarzeniach szkolnych, pozaszkolnych i nie ma charakteru publikacji metodycznej. Tworzenie artykułów metodycznych jest nową umiejętnością nauczycieli. Dobry materiał metodyczny opisując własne doświadczenia, przemyślenia i pomysły metodyczne nauczyciela powinien być wartościowy lub chociażby przydatny dla nauczycieli z innych szkół.

Aby spełnić wymagania omawianego paragrafu rozporządzenia można do dokumentacji dołączyć referat wygłoszony na radzie pedagogicznej, spotkaniu z rodzicami, na konferencji. Trzeba jednak do załączonego referatu dopisać, gdzie i kiedy został wygłoszony, w jakim celu musi być potwierdzony przez dyrektora szkoły. Można również dołączyć własne publikacje sprzed stażu w postaci kserokopii wraz z notatką bibliograficzną, skąd pochodzi materiał i z potwierdzeniem dyrektora szkoły Świadczą one o ciągłości działań zawodowych nauczyciela.

Materiały umieszczane przez nauczycieli na stronach internetowych będą akceptowane, jeśli zostaną opublikowane na stronach wydawnictw internetowych.

Dokumentacja nauczyciela mianowanego...

...ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, obowiązująca po nowelizacji rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2000r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2002r. Nr 82, poz. 744) obejmuje:
1. Wniosek
2. §7ust. 1 pkt 1 -dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
3. §7 ust. 1pkt 2 -zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o zajmowanym przez niego stanowiska w okresie odbywania stażu,
4. §7 ust, 1 pkt 3 -zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
5. §7 ust.1 pkt 4 -ocenę zarobku zawodowego za okres stażu
6. §7 ust. 1 pkt 5- dokumentację potwierdzającą spełnienia wymagań określonych w &5 ust. 2 w następującej formie (tabela):

Lp. Wymaganie niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Forma przedstawienia dokumentacji:
1. §5 ust. 2 pkt 1 - opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
§ 7 ust. 4 pkt 1 - opis i analiza

2. §5 ust. 2 pkt 2 umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły
§7 ust. 4 pkt 1 -opis i analiza

3. §3 ust. 2 pkt 3 lit. a-h -realizację co najmniej czterech z następujących zadań:
a. opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b. opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie,
c. prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym,
d. aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
e. wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego,
f. pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera, terapeuty,
g. uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły
h. wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
§ ust. 4 pkt 2 - pisemne sprawozdanie z realizacji wybranych zadań


4. § 5 ust. 2 pkt 4 - umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§7 ust.4 pkt 3 - opis i analiza co najmniej dwóch przypadków

5. § 7 ust. 4 pkt 4 -zaświadczenia i materiały potwierdzające pełnienie funkcji , prowadzenie zadań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w &5 ust.2, jeżeli nie wynika to ze sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. §7 ust.3 -inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych nie
wymieniona w ust. 1 i 2.

III Staże


Staż dla nauczyciela stażysty wynosi 9 miesięcy, dla nauczyciela kontraktowego i mianowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

Nie ma obecnie skracania stażu. Skracanie stażu skończyło się z datą sierpniowo-wrześniową 2001r.

Nauczyciele mianowani powinni tak skonstruować plany rozwoju zawodowego, aby w okresie stażu zrealizować większość zadań związanych z wymaganiami w §5 ust.2 pkt. 1 i 2 oraz zaplanować cztery działania z ośmiu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3.

Działania nauczyciela, które miały miejsce poza stażem (a które także można dołączyć do dokumentacji) powinny być udokumentowane zaświadczeniami potwierdzającymi. Nauczyciele mianowani mogą dołączyć do dokumentacji wcześniejsze osiągnięcia zawodowe.

W Karcie Nauczyciela zwraca się uwagę, że jest to dorobek w szczególności od momentu osiągnięcia stopnia nauczyciela mianowanego, ale nie ma zakazu uwzględnienia wcześniejszych, osiągnięć. Jeśli tak, to ujmujemy wszystkie nasze osiągnięcia od 1991r., czyli od momentu zasadniczej zmiany ustawy o systemie oświaty.

IV. Obowiązujące terminy


Nauczyciele mianowani po zrealizowaniu stażu w wymiarze 2 lata 9 miesięcy mają prawo do złożenia dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej w ciągu dwóch lat od otrzymania oceny dorobku zawodowego. Mogą dołączyć do dokumentacji osiągnięcia zawodowe, które są wynikiem późniejszych działań, po zamknięciu stażu. Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy nauczyciel mianowany nie zdąży w
okresie stażu z realizacją zaplanowanych zadań, pewne przedsięwzięcia wymagają kontynuacji po zakończeniu stażu wtedy można złożyć dokumentację na sesję późniejszą, aby dokumentacja była kompletna. Nie może być bowiem tak, aby awans zawodowy nauczycieli osłabiał tempo pracy szkół. Sens zawodowego awansu nauczycieli polega m.in. na tym że działania podejmowane przez nauczycieli mają pobudzić szkoły do aktywności, niwelować marazm i służyć przede wszystkim rozwojowi nauczyciela, uczniów i szkoły. Dyrektor szkoły ma prawo zasugerować nauczycielowi, żeby w swoim planie rozwoju zawodowego umieścił pewne zadania wynikające z planu pracy szkoły lub działań na rzecz środowiska lokalnego. Efektem tak rozumianego rozwoju zawodowego nauczycieli jest na przykład reaktywowanie "uśpionych" dotąd sfer życia szkolnego wznawianie działalności kółek zainteresowań itp.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Natomiast nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Plan rozwoju zawodowego dyrektor szkoły zatwierdza w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, a sprawozdanie z odbytego stażu nauczyciel składa dyrektorowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu. W praktyce oznacza to, że chcąc otrzymać ocenę dorobku zawodowego za okres stażu i złożyć przed końcem czerwca swoją dokumentację na komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną, nauczyciel musi znacznie wcześniej przygotować sprawozdanie dyrektorowi szkoły.

V Nowe obowiązki dyrektora szkoły w awansie zawodowym nauczycieli.

Nowelizacja rozporządzenia nakłada na dyrektora szkoły nowy obowiązek: dyrektor szkoły zbiera informację o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć(§ 6 ust. 3) Ponieważ nie ma ustaleń co do jednolitych reguł postępowania w tym zakresie, ten obowiązek dyrektor może realizować w dowolny sposób. Dyrektor podpisuje plan rozwoju nauczyciela, a opiekun stażu czuwa nad jego realizacją. Opiekun stażu kieruje przygotowaniem planu rozwoju, pilnuje, aby sprawozdanie korelowało z planem i przygotowuje dokumentację dla dyrektora szkoły. Potwierdzenie realizacji zaplanowanych przez nauczyciela zadań za okres stażu powinno się znaleźć w obowiązującej dokumentacji szkoły, np. z wyodrębnieniem działu: nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu, w której uwzględni stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Ocenę sformułuje po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców(KN 9c ust.6 pkt 2)
- Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie (nie przedstawienie opinii przez Radę Rodziców nie wstrzymuje dokonania oceny dorobku zawodowego)
- Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna
- Ocena sporządzona jest na piśmie oraz powinna zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
- Nauczyciel może wnieść do organu sprawującego nadzór pedagogiczny odwołanie od oceny dorobku zawodowego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni - jego decyzja jest ostateczna.
- Ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu - na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora - jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Dodatkowy staż rozpoczyna się z dniem początku roku szkolnego.

Porady na temat co włożyć do "Teczki",w jaki sposób dokumentować realizację Planu Rozwoju Zawodowego?

Możemy to robić w formie:
- Zapisów w specjalnie do tego celu przeznaczonym notatniku na temat wykonywanych zadań (czyli analiza własnych działań, ocena ich skuteczności ,wprowadzane korekty, wnioski)
- Gromadzenia różnych dokumentów, np.: konspektów lekcji scenariuszy zajęć, prac dzieci, nagrań audio -video z zapisami lekcji (np. zajęć otwartych), programów dotyczących działań edukacyjnych, publikacji, referatów lub innych materiałów których jesteśmy autorami.
- Zapisywania swoich uwag i refleksji na temat przeczytanej literatury ,uczestnictwa w zajęciach doskonalenia zawodowego i, stosowanych metod pracy
- Opisu zadań podejmowanych np. w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Należy pamiętać o systematycznym dokumentowaniu swoich działań w okresie stażu, znacznie ułatwi, jak również pomoże w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji do przedłożenia Komisji kwalifikacyjnej.

Dopasowanie własnych działań do odpowiedniego punktu ustawy (Rozporządzenie Ministra z dnia 3 sierpnia 2000r. poprawka 29 05 2002)

1) Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Pamiętajmy, że z tego co tu "włożymy" musimy napisać OPIS I ANALIZĘ, a na końcu EWALUACJĘ, czyli stwierdzenie czy działania przyniosły zamierzony efekt i czy efekty są zgodne z tym co zamierzyłeś.
W tym punkcie możesz opisać swoje największe osiągnięcia np.:
- stworzenie klaso- pracowni
- stworzenie pracowni komputerowej
- stworzenie gabinetu np. pedagogicznego
- stworzenie programu autorskiego
- załatwienie sponsoringu
- osiągnięcia w konkursach
- wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi, a nie tylko ukończenie kursu
- tworzenie stron internetowych
- wszystkie kursy i warsztaty.

2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły -OPISUJEMY I ANALIZUJEMY oraz piszemy EWALUACJĘ.

Możesz w tym punkcie opisać:

- działalność w zespole samo kształceniowym (przygotowania literatury, -opracowanie tematyki, przygotowanie, wygłaszanie referatów)
- tworzenie dokumentacji szkolnej
- pedagogizacja rodziców
- przeprowadzenie warsztatów dla innych nauczycieli
- wygłaszanie referatów na szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w komisjach dla nauczycieli stażystów
- pełnienia funkcji opiekuna stażu.

Oprócz powyższych punktów, aby zdobyć tytuł nauczyciela dyplomowanego musimy zrealizować co najmniej cztery z następujących zadań. Z realizacji tych zadań piszemy SPRAWOZDANIE.
a) Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniach w sprawach nieletnich

Możemy tu opisać sprawozdania:
- programy dydaktyczne
- programy "zielonej szkoły"
- programy działalności klubów itp.
- (Programy należy dołączyć)

b) Opracowanie co najmniej dwóch publikacji referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą- publikować możemy w internecie, gazecie lokalnej, czasopismach edukacyjnych

- możemy swoje referaty w bibliotekach publicznych, w bibliotekach innych szkół
- możemy opublikować scenariusze lub oddać do biblioteki np. zestaw ćwiczeń lub zestawy sprawdzianów
- współautorstwo podręczników, broszur to także publikacja i to licząca

c) Prowadzenia otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonalenie zawodowym

Możemy tu opisać:
- zajęcia otwarte dla nauczycieli
- zajęcia otwarte dla studentów
- zajęcia otwarte dla stażystów
- zajęcia otwarte dla rodziców
- warsztaty dla nauczycieli
d) Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub w postępowaniach w sprawach nieletnich

Opisujemy tutaj swoją SYSTEMATYCZNĄ współpracę np.. z Policją, Kościołem, Radą Dzielnicy, Strażą Miejską, strażą Pożarną, Stowarzyszeniami, Muzeami, Ośrodkami kultury itp.

e) Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
Ten punkt jak również następny jest objaśniony dokładnie. Nic dodać nic ująć.

f) Pełnienia funkcji doradcy medycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora, trenera terapeuty

W tym punkcie zwracam uwagę, że nie chodzi o trenera np. piłki nożnej lub koszykówki, ale o trenera terapeutę

g) Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły

W tym punkcie można opisać:
- studia podyplomowe, ale dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe i związane ze szkołą (np. zarządzanie oświatą nie daje dodatkowych kwalifikacji)
- wszystkie kursy kwalifikacyjne powyżej 280 godzin

h) Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

W tym punkcie opisujemy wszystko to, co robimy charytatywnie poza szkolą np. działamy w harcerstwie, dajemy darmowe korepetycje w klubie parafialnym, pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi, ściśle współpracujemy z PCK, jesteśmy społecznymi kuratorami sądowymi, otrzymaliśmy za swoją pracą nagrodę: kuratora, ministra lub medal Komisji Edukacji Narodowej.
 

Opracowanie: Urszula Kućmierczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10693


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.75Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.