Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Dorota Adamczewska
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno?sportowym dla liceum profilowanego i ogólnokształcącego

- n +

Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno - sportowym dla liceum profilowanego i ogólnokształcącego

WSTĘP

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń zawodowych prowadzonych jako nauczyciel wychowania fizycznego próbując dopasować istniejące programy nauczanego przedmiotu do warunków panujących w szkole postanowiłam napisać program własny. Program został napisany na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu wyjściowego , zainteresowań uczniów, predyspozycji nauczycieli, tradycji sportowych środowiska lokalnego, stanu zdrowia, postawy ciała i rozwoju uczniów oraz bazy jaką dysponuje szkoła.

1.CELE EDUKACYJNE

1.1 Cel główny to wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu

1.2 Cele ogólne:
- Wzmacnianie oraz utrzymanie jak najwyższego poziomu wydolności fizycznej oraz sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i morfofunkcjonalnej
- Kształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej
- Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
- Kształcenie umiejętności bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych dla siebie samego jak i dla grupy rówieśniczej lub rodziny

1.3 Cele szczegółowe

1. Klasy pierwsze
- Rozwijanie podstawowych umiejętności technicznych w grach ruchowych (siatkówka, koszykówka)
- Zapoznanie z podstawowymi ćwiczeniami na drążku gimnastycznym
- Zapoznanie uczniów z konkurencjami lekkoatletycznymi - bieg płotkarski, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż - techniką - flop
- Rozwój najbardziej zaniedbanych cech motoryki w poszczególnych klasach wg wyników i analizy wstępnych badań
- Integracja środowiska uczniowskiego podczas gier i zabaw ruchowych

2. Klasy drugie
- Zapoznanie uczniów z atakiem i obroną indywidualną w koszykówce
- Nauka wystawiania i zastawiania pojedynczego, doskonalenie umiejętności technicznych w siatkówce
- Kształtowanie prawidłowej sylwetki i ogólnej sprawności poprzez gimnastykę przyrządową (równoważnia, drążek)
- Stwarzanie możliwości ruchowego i emocjonalnego "wyżycia się" jednocześnie uświadamiając jakie niesie to korzyści zdrowotne
- Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego (atletyka terenowa, zabawy biegowe, biegi przełajowe, marszobiegi)
- Rozwijanie zainteresowań "sportami całego życia" najbardziej odpowiednimi dla rodzinnego uprawiania sportu
- utrwalanie umiejętności współpracy oraz dojrzałego współdziałania w zespole

3. Klasy trzecie
- Wdrażanie młodzieży do samodoskonalenia sprawności i kondycji fizycznej oraz samokontroli nad własną higieną i zdrowiem
- Rozwijanie wytrwałości w systematycznym dążeniu do celu, kształtowanie ambicji, pogłębianie wiary we własne możliwości poprzez dyscypliny lekkoatletyczne (bieg na dystansie 400 m, skok wzwyż techniką flop, skok w dal tech naturalną i piersiową)
- Rozwijanie i doskonalenie umiejętności techniczno- taktycznych w koszykówce (nauka zastawiania, rozegranie fragmentów gry 3x2, 3x3,, rozegranie piłki po "dużej ósemce")
- Współorganizowanie międzyszkolnych rozgrywek w siatkówce, koszykówce i lekkoatletyce dziewcząt, zapoznanie z różnymi systemami rozgrywek.
- Doskonalenie umiejętności połączenie ich w układ na drążku gimnastycznym
- Rozwijanie umiejętności techniczno-taktycznych w siatkówce (odbicia sytuacyjne, gra w obronie zachwianej, zapoznanie z atakiem "piłki krótkiej" zapoznanie zasad gry w obronie -asekuracja)
- Kształtowanie postaw moralnych i społecznych opartych na współpracy w grupie, umiejętność podporządkowania się określonym regułom działania w zespole, zasady czystej gry i szacunku do przeciwnika
- Przygotowanie przyszłych absolwentów do samodzielnego organizowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od pracy

TREŚĆI KSZTAŁCENIA

Klasa pierwsza:

Gry zespołowe:
1. Siatkówka:
- poruszanie się po boisku,
- przyjęcie z podaniem sposobem oburącz dolnym i górnym,
- zagrywka tenisowa i dolna,
- nabieg naskok i wyskok do ataku,
- gra 2x2 i 3x3,
2. Koszykówka:
- poruszanie się po boisku,
- podania i chwyty,
- kozłowanie PR i LR,
- rzut jednorącz z miejsca,
- rzut z biegu po kozłowaniu z prawej strony, rzut z biegu po podaniu,
- zwody bez piłki i z piłką,
- rozegranie piłki we fragmentach gry 1;1, 2;1, 3;1,
- obrona "każdy swego"
3. Przepisy gier zespołowych
siatkówka: boisko, przejścia, zagrywka, odbicia, przepisy dotknięć siatki, liczenie punktów
koszykówka: kozłowanie, błąd kroków, rzuty wolne, linia rzutów za trzy punkty, gradacja punktów.
4. Zapoznanie z zasadami "fair play".

Lekka atletyka
1.Nauka skoku w dal techniką naturalną.
2. Nauka skoku wzwyż techniką "flop" z 1, 2, 3 kroków.
3. Zapoznanie z konkurencją pchnięcia kulą, nauka chwytu kuli i pchnięcie z miejsca.
4. Nauka techniki startu niskiego i biegu na dystansie 60m.
5.Przekazywanie pałeczki sztafetowej i zapoznanie z biegiem przez płotki -elementy biegu (praca nogi zakrocznej i atakującej)

Gimnastyka podstawowa:
1. Samoochrona i samokontrola podczas ćwiczeń gimnastycznych
2.Ćwiczenia oswajające z drążkiem gimnastycznym
3 Wymyk i odmyk na drążku zawieszonym na wysokości barków.
4. przewroty w przód i w tył łączone w układ.
5. Stanie na RR przy drabinkach.
6. Stanie na głowie
7. Kształtowanie estetyki ruchu poprzez zajęcia gimnastyczne z muzyką i aerobik

Higiena zajęć ruchowych
1. Zapoznanie z prawidłowym strojem, obuwiem sportowym oraz zasadami higieny zajęć ruchowych.

Klasa druga:

Gry zespołowe:
Siatkówka:,
- odbicia górne i dolne w cyklach,
-, atak-plas i kiwnięcie,
- wystawianie piłki na lewy i prawy atak,
- zastawianie pojedyncze atak na skrzydło lewe i prawe,
- doskonalenie przyjęcia piłki.
2. Koszykówka:
- zapoznanie z elementami ataku (wyjście do piłki, ścięcie, minięcie i odejście)
- zapoznanie z elementami obrony indywidualnej (wyrwanie piłki obrotem, wybieranie piłki z kozłowania, zastawianie piłki i zbieranie z tablicy, spychanie przeciwnika z piłką)
- rzut w wyskoku,
- zasłony od i do piłki, zasłona naprowadzająca,
3.. Przepisy gier zespołowych
siatkówka: przepisy ustawienia w obronie i w ataku
koszykówka: przepisy 3 i 5 sekund.
5. Stosowanie zasady "fair play" podczas gry szkolnej.

Lekka atletyka
1 Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną i piersiową - oceniamy technikę i jej wpływ na wynik.
2. Poznajemy zasób ćwiczeń kształtujących wytrzymałość tempową i szybkościową.
3.Uczymy się rozkładania sił w małej zabawie biegowej.
4.Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu.
5.Poznajemy zasób ćwiczeń do rzutu oszczepem - wieloboje rzutowe z wykorzystaniem kamieni, szyszek itp.
6.Doskonalimy elementy biegu płotkarskiego

Gimnastyka podstawowa:
1.Ćwiczenia oswajające z równoważnią -nauka różnych sposobów wejścia i zejścia z przyrządu.
2.Nauka marszu i obrotów we wspięciu na równoważni
3.Leżenie przewrotne na równoważni
4.Skok zawrotny i odwrotny przez 5 części skrzyni.
5.Kołowrót w przód na 1 NN na drążku gimnastycznym
6. Przerzut bokiem na prawą i lewą stronę.

Klasa trzecia

Gry zespołowe:
Siatkówka:
- Odbicia sytuacyjne (odbicia od siatki, nogą,, po bloku);
- Gra w obronie w zachwianej równowadze (pad w przód, wślizg do piłki)
- Poznanie zasad taktycznych gry w obronie - asekuracja
- Wystawa i atak piłki krótkiej
- Gra właściwa - kontrola umiejętności techniczno- taktycznych podczas gry
- Współorganizowania z nauczycielem Międzyklasowych Rozgrywek w siatkówce
2. Koszykówka:
- Rozegranie piłki we fragmentach gry 3x3, 3x2, po "dużej ósemce"
- Doskonalenie rozgrywania piłki we fragmentach gry 2x1, 3x1
- Zastawianie zawodnika rzucającego i po rzutach wolnych
- Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych podczas gry właściwej
- Współorganizowanie z nauczycielem Międzyklasowych Rozgrywek w Koszykówce
3.. Przepisy gier zespołowych
siatkówka: przepis linii ataku, zmiany zawodnika,
koszykówka: przepisy 24 i 8 sekund

Lekka atletyka
1 Dokonujemy samokontroli startu niskiego i wysokiego w warunkach terenowych
2.Doskonalimy koordynację pracy NN i RR w skoku w dal techniką naturalną i piersiową.
3.Doskonalimy koordynację podczas skoku wzwyż techniką flop
4.Organizujemy zawody wewnątrz grupy w biegu na 400m.
5.Doskonalimy koordynację pracy RR i NN w rzucie oszczepem

Gimnastyka podstawowa:
1.Doskonalimy przerzut bokiem na lewą i prawą stronę
2.Przerzut bokiem na jednej ręce
3. Doskonalenie umiejętności gimnastycznych i łączenie ich w układy na drążku gimnastycznym.
4. Nauka przewrotu w przód z postawy o zachwianej równowadze (ze stania na rękach, z wagi przodem, sposobem lotnym)
5.Przeploty pionowe po kratach - gimnastyczny tor przeszkód
6.Doskonalenie skoku zawrotnego i odwrotnego

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Po zakończeniu IV etapu edukacyjnego uczeń powinien:

- Dostrzegać związki pomiędzy aktywnością ruchową a zdrowiem, rozwojem fizycznym i sprawnością ruchową
- Przyjmować odpowiedzialność za swój rozwój i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej przez całe życie
- Umieć określać własne potrzeby i możliwości ruchowe poprzez ocenę podstawowych wskaźników morfofunkcjonalnych
- Wykazywać biegłość w samodzielnym stosowaniu ćwiczeń kształtujących prawidłową sylwetkę i rozwijających sprawność kondycyjną-koordynacyjną
- Umieć dobrać przyrządy, przybory typowe i nietypowe oraz wykorzystać warunki terenowe do samodoskonalenia sprawności
- Opanować wiedzę i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w wybranych sportowo-rekreacyjnych formach aktywności ruchowej (minimum 2 indywidualnych i 2 zespołowych)dostosowanych do własnych możliwości, potrzeb i zainteresowań
- Umieć samodzielnie organizować wybrane formy rekreacyjno-sportowe

Zatwierdzone przez n- li dyplomowanych Wychowania Fizycznego

mgr Dorota Mazurek
mgr Ryszard Adamczewski
 

Opracowanie: Dorota Adamczewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6608
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016