AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wanda Tambelli
Język polski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczennicy upośledzonej w stopniu lekkim

- n +

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczennicy upośledzonej w stopniu lekkim nauczanie indywidualne - klasa VI

Czas trwania: 45 minut

Temat lekcji: Układamy zdania o dwunastu braciach - miesiącach na podstawie wiersza Jerzego Kiersta pt. 'Dwunastu braci'.

Cele ogólne:
- poznanie wiersza J. Kiersta pt. 'Dwunastu braci',
- doskonalenie umiejętności tworzenia zdań rozwiniętych na podstawie tekstu;

Cele edukacyjne:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- kształcenie umiejętności wskazywania cech wiersza;
- kształcenie umiejętności wybierania z tekstu potrzebnych informacji;
- rozwijanie umiejętności tworzenia zdań rozwiniętych i wskazywania głównych części zdania;
- utrwalenie wiadomości o rodzajach zdań;
- stosowanie wielkich liter i znaku cudzysłowu;
- utrwalanie umiejętności nazywania miesięcy według kolejności występowania;
- kształcenie umiejętności tworzenia przymiotników od podanych rzeczowników;
- kształcenie umiejętności przyporządkowywania nazw miesięcy porom roku;
- wdrażanie do stosowania poprawnego zapisu daty.

Cele operacyjne:

a. uczeń potrafi:

- odnaleźć właściwe fragmenty testu;
- wykazać się elementarną wiedzą o budowie wiersza (ilość strof, wersów w strofie, znaleźć rymy dokładne);
- nazwać postacie występujące w wierszu;
- napisać nazwisko autora wiersza, tytuł, zastosować cudzysłów;
- napisać od czego pochodzą nazwy wybranych miesięcy;
- utworzyć przymiotniki od podanych rzeczowników (nazw miesięcy);
- ułożyć zdanie na temat podanego miesiąca na podstawie wiadomości zawartych w tekście;
- napisać zdanie poprawne pod względem graficznym - pismem czytelnym, litery połączone;
- właściwie stosować znaki interpunkcyjne;
- rozróżniać części mowy i części zdania;
- ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowe;

b. uczeń wie:

- kto występuje w wierszu;
- które miesiące tworzą określoną porę roku;
- jak zbudowany jest wiersz;
- kiedy stosuje się wielkie litery i cudzysłów;
- co tworzy główny związek zdania;
- jak należy rozwijać zdania;
- jakie są rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi i budowę;

c. uczeń rozumie:

- znaczenie wyrazów występujących w zdaniu;
- zasady tworzenia i rozwijania zdań przez dodawanie określeń;
- pojęcia z zakresu budowy wiersza;
- pojęcia z zakresu części mowy i części zdania.

Metody pracy:

a. słowna:
- rozmowa ukierunkowana;
- praca z tekstem;

b. oglądowa:
- pokaz ilustracji nt. przedmiotów występujących w wierszu;
- pokaz przedmiotów;

c. praktycznego działania:
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
- układanie roku z nazwami miesięcy według właściwej kolejności;
- staranne przepisywanie zdań do zeszytu i podkreślanie podmiotów i orzeczeń;
- tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników.

Formy pracy:

Praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- wiersz J. Kiersta, ilustracje przedmiotów występujących w wierszu (wrzos, grzyby,
łodyga lnu, liście), ilustracje obrazujące pory roku, rozsypanki: zdaniowa i wyrazowa).

Przebieg zajęć:

Ogniwo wstępne;
- nawiązanie kontaktu emocjonalnego z uczniem: rozmowa wprowadzająca na temat
obecnej pory roku;
- wysłuchanie wiersza J. Kiersta pt. 'Dwunastu braci'.

Ogniwo właściwe:
1. Swobodne wypowiedzi na temat utworu.
2. Przypomnienie zasady stosowania wielkiej litery przy zapisie nazw własnych oraz cudzysłowu. Zapisanie w zeszycie.
3. Ustalenie cech wiersza: budowa strofkowa, przeliczenie ilości wersów w strofach, szukanie rymów w strofie I i II.
4. Głośne odczytanie strof o wybranych miesiącach i układanie zdań rozwiniętych na ich temat (np. marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad). Rozsypanka wyrazowa - tworzenie zdań i nazywanie ich ze względu na ilość określeń.
5. Przepisywanie zdań do zeszytu, szukanie głównych części i podkreślenie ich zgodnie z wcześniejszym ustaleniem.
6. Wypełnianie tabeli - wpisywanie nazw miesięcy we właściwej porze roku.
7. Tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników.
8. Rozwiązanie zagadki.

Ogniwo końcowe:
- wymienienie nazw miesięcy wg kolejności;
- przypomnienie sposobów zapisu dat i poprawny zapis daty urodzenia ucznia;
- zadanie pracy domowej i wyjaśnienie sposobu wykonania.

KARTY PRACY

I Ułóż zdania z podanych wyrazów:

Marzec błyska słońcem i sypie śniegiem.

Kwiecień budzi wiosnę i świat.

W lipcu kwitną lipy.

We wrześniu w lesie kwitnie wrzos.
Liście spadają z drzew w listopadzie.

Przepisz ułożone zdania do zeszytu. Odszukaj w nich główne części zdania i podkreśl je. Napisz w nawiasie, jakie to zdania.

II. Przerysuj tabelkę i uzupełnij ją wpisując nazwy odpowiednich miesięcy:
pora roku miesiące
wiosna marzec kwiecień maj
lato     ;
jesień     ;
zima     ;

III. Od podanych rzeczowników - nazw miesięcy utwórz przymiotniki.

Styczeń - styczniowy
Luty -.............................
Kwiecień -...............................
Maj-......................................
Czerwiec -.............................

IV. Są trzy sposoby zapisywania dat:
a. 8.01.2004 r.
b. 8 I 2004 r.
c. 8 stycznia 2004 r.

Wybierz jeden ze sposobów i napisz poprawnie swoją datę urodzenia.

V. Zadanie domowe
Zapisz według wzoru, od czego pochodzą nazwy miesięcy:
Kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad.

Wzór: kwiecień - kwiaty
 

Opracowanie: Wanda Tambelli

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5089


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0