AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Janina Sarwa
Przyroda, Konspekty

Krajobraz najbliższej okolicy szkoły

- n +

Krajobraz najbliższej okolicy szkoły

Scenariusz lekcji przyrody w szkole podstawowej (2 godz.)

Zakres treści:
- Krajobraz i jego elementy
- Rodzaje zabudowy, dróg i zajęcia ludności
- Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka
- Ochrona przyrody w miejscu zamieszkania

Cel ogólny:

Poznawanie elementów krajobrazu najbliższej okolicy oraz zmian zachodzących pod wpływem człowieka.

Cele szczegółowe:
WIADOMOŚCI - uczeń potrafi:
- nazwać składniki krajobrazu
- opisać środowisko na podstawie obserwacji
- nazwać rośliny i zwierzęta
- sporządzić szkic, mapę topograficzną
- posługiwać się kompasem w terenie orientować mapę

UMIEJĘTNOŚCI- uczeń potrafi:
- wykazać zróżnicowanie zabudowy
- wykazać zróżnicowanie użytkowania ziemi
- określić położenie miejscowości na mapie Polski, województwa
- porównać krajobraz okolicy z innymi poznanymi krajobrazami (np. miejskim)

POSTAWY:
Kształtowanie szacunku do krajobrazu, kultury i zwyczajów regionu

METODA:
- Lekcja w terenie
- Mapa mentalna

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Przebieg lekcji:

I Faza wprowadzająca
- lekcja w terenie

1. Sformułowanie tematu
2. Podział uczniów na grupy (V). Grupy otrzymują podział czynności oraz potrzebne pomoce (kompasy, taśmy miernicze itp.)

I grupa - Naturalne składniki krajobrazu
II grupa - Sztuczne składniki krajobrazu
III grupa - Opracowuje położenie miejscowości na mapie w stosunku do głównych rzek
IV grupa - Wyszukuje w dostępnej literaturze: legendy miejscowości, dane statystyczne, zabytki, zwyczaje, obrzędy, Sławni Polacy (kultura)
V grupa - Opracowuje zagrożenie i ochronę środowiska w okolicy:
- wyszukuje dzikie wysypiska, inne zagrożenia, obiekty chronione.

3. Przypomnienie wiadomości dotyczących posługiwania się kompasem, znaków
topograficznych, orientowanie mapy

II Faza realizacyjna - lekcja w klasie

1. Zapis tematu w zeszycie
2. Prezentowanie przez liderów grup zebranych informacji - ustnie
3. Uzupełnienie przygotowanej przez nauczyciela mapy mentalnej z pomocą nauczyciela
4. Zadanie domowe: Jak w naszej miejscowości pozbywamy się ścieków?

Treści ścieżek edukacyjnych wykorzystywanych na lekcji.

I ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA
- zależność stanu środowiska od działalności człowieka
- mechanizmy i skutki niepożądanych zmian
cele:
- dostrzeganie zmian w środowisku
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

II ŚCIEŻKA REGIONALNA
- dziedzictwo kulturowe w regionie
cele:
- dostrzeganie walorów kulturowych regionu
- nazewnictwo, symbole, legendy

III ŚCIEŻKA CZYTELNICZA IMEDIALNA
- wykorzystywanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym zdobywaniu wiedzy
cele:
- kształtowanie nawyku korzystania z innych źródeł informacji niż podręcznik (encyklopedie, wywiady, gazety, Internet)
- samodzielne poszukiwanie potrzebnych informacji

IV ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA
- poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych
- rozróżnianie czynników pozytywnych i negatywnych środowiska wpływających na zdrowie (zdrowa woda, zdrowa żywność, rolnictwo ekologiczne)
 

Opracowanie: Janina Sarwa

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4230


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 3