AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Przystasz
Różne, Różne

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów

- n +

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAWSZOWEJ

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 28.08.2003r.

"Każdemu powinniśmy pomóc rozwijać jego zdolności"


METRYCZKA PROGRAMU

Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Ławszowej
Ławszowa 82
59 - 724 Osiecznica
tel. (0-75) 732-11-27ZAKRES I OBSZARY DZIAŁAŃ

Adresat programu:

Program adresowany jest do uzdolnionych uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. "Uczniowie to uczniowie, którzy wyróżniają się pewną swoistą chłonnością intelektualną, pozwalającą im w sposób łatwy przyswoić sobie określoną sumę informacji oraz zdobyć umiejętność operowania nimi".

Do programu kwalifikujemy ucznia uzdolnionego, czyli wykazującego przeciętny poziom rozwoju umysłowego, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane sobie pytania.

Obszar działań:

Analizując dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów zauważamy trzy zasadnicze kierunki:Naszym zadaniem jest również wspieranie uzdolnień przedmiotowych tj;
- humanistyczne
- matematyczne
- przyrodnicze
- ekologiczne
- religijne.

Głównym celem Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i uzdolnień jest wspieranie uzdolnień sportowych i artystycznych oraz rozwijanie zainteresowań przedmiotowych

ZADANIA SZKOŁY

- stymulowanie aktywności umysłowej i wszechstronnego rozwoju dziecka,
- motywowanie do rozwoju
- kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej,
- kształtowanie postawy twórczej,
- wyzwalanie u ucznia potrzeby brania udziału w olimpiadach i konkursach,

Szczególną uwagę zwrócimy na:

- indywidualizację pracy z uczniem zdolnym,
- dodatkowe zajęcia indywidualne lub grupowe,
- różnorodność metod i form pracy,
- monitorowanie pracy uczniów,
- udział w konkursach i zawodach sportowych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU


Program przewidziany jest na cały cykl kształcenia w szkole. W każdym roku szkolnym będzie on modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.

ZADANIA, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWOŁANYCH PODMIOTÓW SZKOLNYCH


Program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów realizowany jest przez następujące podmioty:
- lidera wspierania uzdolnień,
- szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień,
- Radę Pedagogiczną,
- Bibliotekę,
- Samorząd Uczniowski.

Rola i zadania lidera wspierania uzdolnień

- rozmowy z dyrektorem szkoły,
- zinwentaryzowanie zasobów uczniów zdolnych w szkole,
- zainicjowanie powołania Zespołu ds. Ucznia Zdolnego oraz aktywne uczestnictwo w pracach zespołu,
- opracowanie w ramach zespołu Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów,
- prezentacja w/w programu Radzie Pedagogicznej,
- doprowadzenie do przyjęcia w/w programu przez Radę Pedagogiczną,
- nawiązanie współpracy z sąsiednimi szkołami o podobnym charakterze,
- koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pomocy materialnej dla uczniów zdolnych,
- prowadzenie spotkań zespołu,
- monitorowanie dokumentowania działań zespołu i promocji uczniów na terenie szkoły i poza nią.

Zadania i uprawnienia Szkolnego Zespołu ds. Ucznia Zdolnego

- ustalenie procedury identyfikacji ucznia zdolnego,
- wyłonienie uczniów zdolnych na terenie szkoły,
- ustalenie form pracy z uczniem zdolnym,
- monitorowanie przebiegu programu,
- promocja uczniów zdolnych,
- testy uzdolnień,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
- rozmowy z uczniami.

Procedura włącznie i obejmowania dziecka programem

- ścisła współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
- przekazanie Zespołowi przez nauczycieli uczących, wstępnej informacji o uczniu wynikającej z obserwacji,
- przegląd dokumentacji uczniów pod kątem ich zainteresowań, uzdolnień i dotychczasowych dokonań,
- rozmowy z uczniami,
- rozmowy z rodzicami,
- wykorzystanie testów do rozpoznawania uzdolnień uczniów,
- ustalenie z wychowawcą i rodzicami, czy uczeń ma zostać objęty SPRZiU,
- założenie teczki informacyjnej ucznia,
- kierowanie uczniów do poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- przekazywanie wychowawcom wszelkich aktualnych informacji o uczniu przez nauczycieli uczących, rodziców itp.,
- monitorowanie przebiegu pracy z uczniem zdolnym przez Zespół Wspierania Uzdolnień,
- promowanie uczniów w szkole,
- przekazywanie informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka wychowawcy w następnym etapie edukacyjnym (gimnazjum)

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Na lekcji

- różnicowanie treści i wymagań,
- stawianie problemów,
- referat,
- zlecone zadania indywidualne,
- opieka nad grupą uczniów klasy,
- analiza literatury przedmiotu,
- asustent - grupa asustencka,
- projekt uczniowski.

Poza lekcjami

- koła zainteresowań,
- kontakty indywidualne uczeń - opiekun,
- udział w konkursach, olimpiadach, przeglądach,
- pomoc uczniom słabszym

Poza szkołą

- zawody międzyszkolne,
- konkursy, olimpiady, przeglądy,
- wycieczki edukacyjne.

Inne formy

- praca samodzielna

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2003/2004

- SKS,
- Koło plastyczne,
- Koło muzyczne,
- Koło polonistyczne,
- Koło ekologiczne.

Przeglądy i konkursy

- Konkurs recytatorski,
- Konkurs "Bezpieczna droga",
- Konkursy plastyczne,
- Konkurs polonistyczny,
- Konkurs matematyczny,
- Konkurs "Jan Paweł II - świadek nadziei",
- Zawody Sportowe,
- Konkurs ekologiczny.

Programy artystyczne

- Pasowanie Pierwszaków,
- Dzień Nauczyciela,
- Święto Niepodległości,
- Wigilia,
- Jasełka,
- Dzień Kobiet,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- 3 Maja,
- Święto Rodziny (Dzień Matki, Babci i Dziadka),
- Święto Sportu,
- Przegląd zespołów artystycznych.

PROMOCJA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Promocja uczniów

- informowanie na bieżąco szkolnej społeczności o sukcesach ich koleżanek i kolegów na apelach szkolnych,
- publikowanie nazwisk laureatów konkursów na szkolnych gazetkach,
- występy laureatów przeglądów i konkursów na imprezach szkolnych i poza szkołą.

Promocja nauczycieli

- publikowanie nazwisk nauczycieli - opiekunów obok nazwisk uczniów - laureatów,
- pochwała dyrektora na Radzie Pedagogicznej,
- listy gratulacyjne,
- podziękowania dyrektora z wpisaniem do akt,
- zwiększony dodatek motywacyjny,
- nagroda dyrektora szkoły,
- zgłoszenie nauczyciela do nagrody wójta.

FORMY DOSKONALENIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

-korzystanie z literatury metodycznej,
- wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym,
- prowadzenie ewidencji sukcesów osiąganych przez uczniów.

Skład Zespołu ds. Ucznia Zdolnego

1. mgr Agnieszka Petzel - matematyka
2. mgr Janina Kamińska - j. polski
3. mgr Małgorzata Kubów - religia
4. mgr Renata Bancewicz - nauczanie zintegrowane
5. Dariusz Wojtowicz - wychowanie fizyczne

Zadania Dyrektora

- pomoc w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych,
- zabezpieczenie bazy materialnej szkoły (w miarę możliwości),
- stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym,
- promowanie nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

Zadania Rady Pedagogicznej
- zatwierdzenie "Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów"
- współpraca z zespołem, rodzicami, wychowawcą,
- realizacja na zajęciach form pracy ujętych w programie,
W realizację programu zaangażowani są wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Zadania Rady Rodziców
- nawiązanie współpracy z zespołem polegającej na wspieraniu działań szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego poprzez dofinansowanie organizowanych imprez,
- uwzględnienie w pracy Rady Rodziców "Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów"

Zadania biblioteki szkolnej
- udostępnienie różnego rodzaju źródeł informacji,
- gromadzenie literatury dotyczącej pracy z uczniem zdolnym,
- pomaganie w świadomym korzystaniu z różnych źródeł informacji służących rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb poznawczych,
- pomoc w prowadzeniu różnych form zajęć służących wspieraniu uczniów zdolnych,
- organizowanie imprez bibliotecznych: konkursy, spotkania, wystawy, itp.,
- pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów.

Zadania Samorządu Uczniowskiego
- współudział w typowaniu uczniów do nagród i pochwał,
- współudział w organizacji konkursów i imprez,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- stwarzanie atmosfery życzliwość i akceptacji dla uczniów osiągających sukcesy.

Zadania pracowników obsługi
- dbanie o higienę pomieszczeń,
- pomoc w eksponowaniu prac i osiągnięć dzieci.

PROCEDURY IDENTYFIKACJI I KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

- obserwacja oparta na monitorowaniu osiągnięć dziecka,
- analiza wytworów dziecka,
- rozmowy z rodzicami,
- wymiana doświadczeń w Zespole ds. Ucznia Zdolnego,
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych dotyczących pracy z uczniem zdolnym,
- uczestnictwo i prowadzenie lekcji otwartych.

EWALUACJA PROGRAMU

- rozmowy z uczniami (promocja, formy pracy, oczekiwania),
- wewnątrz szkolne diagnozy - porównywanie wyników,
- analiza szkolnych osiągnięć,
- ankieta otwarta przeprowadzona wśród uczniów, rodziców, nauczycieli (maj).

 

Opracowanie: mgr D. PRZYSTASZ

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1796


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0