Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Danuta Przystasz
Różne, Różne

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów

- n +

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAWSZOWEJ

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 28.08.2003r.

"Każdemu powinniśmy pomóc rozwijać jego zdolności"


METRYCZKA PROGRAMU

Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Ławszowej
Ławszowa 82
59 - 724 Osiecznica
tel. (0-75) 732-11-27ZAKRES I OBSZARY DZIAŁAŃ

Adresat programu:

Program adresowany jest do uzdolnionych uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. "Uczniowie to uczniowie, którzy wyróżniają się pewną swoistą chłonnością intelektualną, pozwalającą im w sposób łatwy przyswoić sobie określoną sumę informacji oraz zdobyć umiejętność operowania nimi".

Do programu kwalifikujemy ucznia uzdolnionego, czyli wykazującego przeciętny poziom rozwoju umysłowego, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane sobie pytania.

Obszar działań:

Analizując dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów zauważamy trzy zasadnicze kierunki:Naszym zadaniem jest również wspieranie uzdolnień przedmiotowych tj;
- humanistyczne
- matematyczne
- przyrodnicze
- ekologiczne
- religijne.

Głównym celem Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i uzdolnień jest wspieranie uzdolnień sportowych i artystycznych oraz rozwijanie zainteresowań przedmiotowych

ZADANIA SZKOŁY

- stymulowanie aktywności umysłowej i wszechstronnego rozwoju dziecka,
- motywowanie do rozwoju
- kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej,
- kształtowanie postawy twórczej,
- wyzwalanie u ucznia potrzeby brania udziału w olimpiadach i konkursach,

Szczególną uwagę zwrócimy na:

- indywidualizację pracy z uczniem zdolnym,
- dodatkowe zajęcia indywidualne lub grupowe,
- różnorodność metod i form pracy,
- monitorowanie pracy uczniów,
- udział w konkursach i zawodach sportowych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU


Program przewidziany jest na cały cykl kształcenia w szkole. W każdym roku szkolnym będzie on modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.

ZADANIA, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ISTNIEJĄCYCH I NOWO POWOŁANYCH PODMIOTÓW SZKOLNYCH


Program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów realizowany jest przez następujące podmioty:
- lidera wspierania uzdolnień,
- szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień,
- Radę Pedagogiczną,
- Bibliotekę,
- Samorząd Uczniowski.

Rola i zadania lidera wspierania uzdolnień

- rozmowy z dyrektorem szkoły,
- zinwentaryzowanie zasobów uczniów zdolnych w szkole,
- zainicjowanie powołania Zespołu ds. Ucznia Zdolnego oraz aktywne uczestnictwo w pracach zespołu,
- opracowanie w ramach zespołu Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów,
- prezentacja w/w programu Radzie Pedagogicznej,
- doprowadzenie do przyjęcia w/w programu przez Radę Pedagogiczną,
- nawiązanie współpracy z sąsiednimi szkołami o podobnym charakterze,
- koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pomocy materialnej dla uczniów zdolnych,
- prowadzenie spotkań zespołu,
- monitorowanie dokumentowania działań zespołu i promocji uczniów na terenie szkoły i poza nią.

Zadania i uprawnienia Szkolnego Zespołu ds. Ucznia Zdolnego

- ustalenie procedury identyfikacji ucznia zdolnego,
- wyłonienie uczniów zdolnych na terenie szkoły,
- ustalenie form pracy z uczniem zdolnym,
- monitorowanie przebiegu programu,
- promocja uczniów zdolnych,
- testy uzdolnień,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
- rozmowy z uczniami.

Procedura włącznie i obejmowania dziecka programem

- ścisła współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
- przekazanie Zespołowi przez nauczycieli uczących, wstępnej informacji o uczniu wynikającej z obserwacji,
- przegląd dokumentacji uczniów pod kątem ich zainteresowań, uzdolnień i dotychczasowych dokonań,
- rozmowy z uczniami,
- rozmowy z rodzicami,
- wykorzystanie testów do rozpoznawania uzdolnień uczniów,
- ustalenie z wychowawcą i rodzicami, czy uczeń ma zostać objęty SPRZiU,
- założenie teczki informacyjnej ucznia,
- kierowanie uczniów do poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- przekazywanie wychowawcom wszelkich aktualnych informacji o uczniu przez nauczycieli uczących, rodziców itp.,
- monitorowanie przebiegu pracy z uczniem zdolnym przez Zespół Wspierania Uzdolnień,
- promowanie uczniów w szkole,
- przekazywanie informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka wychowawcy w następnym etapie edukacyjnym (gimnazjum)

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Na lekcji

- różnicowanie treści i wymagań,
- stawianie problemów,
- referat,
- zlecone zadania indywidualne,
- opieka nad grupą uczniów klasy,
- analiza literatury przedmiotu,
- asustent - grupa asustencka,
- projekt uczniowski.

Poza lekcjami

- koła zainteresowań,
- kontakty indywidualne uczeń - opiekun,
- udział w konkursach, olimpiadach, przeglądach,
- pomoc uczniom słabszym

Poza szkołą

- zawody międzyszkolne,
- konkursy, olimpiady, przeglądy,
- wycieczki edukacyjne.

Inne formy

- praca samodzielna

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2003/2004

- SKS,
- Koło plastyczne,
- Koło muzyczne,
- Koło polonistyczne,
- Koło ekologiczne.

Przeglądy i konkursy

- Konkurs recytatorski,
- Konkurs "Bezpieczna droga",
- Konkursy plastyczne,
- Konkurs polonistyczny,
- Konkurs matematyczny,
- Konkurs "Jan Paweł II - świadek nadziei",
- Zawody Sportowe,
- Konkurs ekologiczny.

Programy artystyczne

- Pasowanie Pierwszaków,
- Dzień Nauczyciela,
- Święto Niepodległości,
- Wigilia,
- Jasełka,
- Dzień Kobiet,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- 3 Maja,
- Święto Rodziny (Dzień Matki, Babci i Dziadka),
- Święto Sportu,
- Przegląd zespołów artystycznych.

PROMOCJA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Promocja uczniów

- informowanie na bieżąco szkolnej społeczności o sukcesach ich koleżanek i kolegów na apelach szkolnych,
- publikowanie nazwisk laureatów konkursów na szkolnych gazetkach,
- występy laureatów przeglądów i konkursów na imprezach szkolnych i poza szkołą.

Promocja nauczycieli

- publikowanie nazwisk nauczycieli - opiekunów obok nazwisk uczniów - laureatów,
- pochwała dyrektora na Radzie Pedagogicznej,
- listy gratulacyjne,
- podziękowania dyrektora z wpisaniem do akt,
- zwiększony dodatek motywacyjny,
- nagroda dyrektora szkoły,
- zgłoszenie nauczyciela do nagrody wójta.

FORMY DOSKONALENIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

-korzystanie z literatury metodycznej,
- wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym,
- prowadzenie ewidencji sukcesów osiąganych przez uczniów.

Skład Zespołu ds. Ucznia Zdolnego

1. mgr Agnieszka Petzel - matematyka
2. mgr Janina Kamińska - j. polski
3. mgr Małgorzata Kubów - religia
4. mgr Renata Bancewicz - nauczanie zintegrowane
5. Dariusz Wojtowicz - wychowanie fizyczne

Zadania Dyrektora

- pomoc w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych,
- zabezpieczenie bazy materialnej szkoły (w miarę możliwości),
- stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym,
- promowanie nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

Zadania Rady Pedagogicznej
- zatwierdzenie "Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów"
- współpraca z zespołem, rodzicami, wychowawcą,
- realizacja na zajęciach form pracy ujętych w programie,
W realizację programu zaangażowani są wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Zadania Rady Rodziców
- nawiązanie współpracy z zespołem polegającej na wspieraniu działań szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego poprzez dofinansowanie organizowanych imprez,
- uwzględnienie w pracy Rady Rodziców "Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów"

Zadania biblioteki szkolnej
- udostępnienie różnego rodzaju źródeł informacji,
- gromadzenie literatury dotyczącej pracy z uczniem zdolnym,
- pomaganie w świadomym korzystaniu z różnych źródeł informacji służących rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb poznawczych,
- pomoc w prowadzeniu różnych form zajęć służących wspieraniu uczniów zdolnych,
- organizowanie imprez bibliotecznych: konkursy, spotkania, wystawy, itp.,
- pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów.

Zadania Samorządu Uczniowskiego
- współudział w typowaniu uczniów do nagród i pochwał,
- współudział w organizacji konkursów i imprez,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- stwarzanie atmosfery życzliwość i akceptacji dla uczniów osiągających sukcesy.

Zadania pracowników obsługi
- dbanie o higienę pomieszczeń,
- pomoc w eksponowaniu prac i osiągnięć dzieci.

PROCEDURY IDENTYFIKACJI I KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

- obserwacja oparta na monitorowaniu osiągnięć dziecka,
- analiza wytworów dziecka,
- rozmowy z rodzicami,
- wymiana doświadczeń w Zespole ds. Ucznia Zdolnego,
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych dotyczących pracy z uczniem zdolnym,
- uczestnictwo i prowadzenie lekcji otwartych.

EWALUACJA PROGRAMU

- rozmowy z uczniami (promocja, formy pracy, oczekiwania),
- wewnątrz szkolne diagnozy - porównywanie wyników,
- analiza szkolnych osiągnięć,
- ankieta otwarta przeprowadzona wśród uczniów, rodziców, nauczycieli (maj).

 

Opracowanie: mgr D. PRZYSTASZ

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1779
 
   Komentarze
 • edi, 2005-07-11

  Program jest niesamowicie ciekawy. Podkreśla współodpowiedzialność
  wszystkich nauczycieli i samych uczniów za efekty kształcenia.
  Wyznacza kierunek pracy współczesnej szkoły. Uczmy się od siebie
  nawzajem! • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016