AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elwira Lejawka
Ekonomia, Scenariusze

Przykładowy business plan - materiał pomocniczy do nauczania przedsiębiorczości

- n +

Business Plan dla Pracowni Szyldów i Reklam "PREKSZYLD" w Tuchowie

PRZYKŁADOWY BUSINESS PLAN

MATERIAŁ POMOCNICZY DO NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Spis treści:

1. Rodzaj i charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
2. Nazwa i logo firmy
3. Forma prawna
4. Lokalizacja firmy, zasięg oddziaływania
5. Rynek, rozpoznanie chłonności i zasobności rynku oraz konkurencji
6. Źródła finansowania - analiza sytuacji finansowej
7. Rejestracja działalności
8. Wnioski końcowe

1. Rodzaj i charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej

Spółka cywilna założona przez dwóch udziałowców: Stanisława Zająca i Adama Tarkowskiego, ma charakter produkcyjno - usługowy w zakresie projektowanie i wykonywania reklam, szyldów, nazw ulic, numerów budynków itp.

Wymienione produkty wykonywane będą na podkładach z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, względnie z tworzywa sztucznego. Urządzenia potrzebne do obróbki podkładów, malowania, suszenia, projektowania i nanoszenia informacji muszą być zakupione i są wstępnie zamówione. Transport materiałów, takich jak blacha, zapewnia dostawca. Zaopatrzeniem w pozostałe materiały będzie się zajmować posiadający samochód Adam Tarkowski.

Żona Tarkowskiego będzie pomagała prowadzić księgowość i załatwiać formalności urzędowe.

Zainteresowani przeanalizowali fachową literaturę określającą warunki prawidłowego startu przy zakładaniu firmy.


2. Nazwa i logo firmy

Spółka będzie nazywać się: "Pracownia Szyldów i Reklam PREKSZYLD w Tuchowie, Stanisław Zając i S-ka". Logo firmy - PREKSZYLD - zostało już opracowane:

3. Forma prawna

3.1 Działalność gospodarcza będzie prowadzona na zasadach spółki osobowej pod nazwą spółka cywilna.

Wspólnicy - Stanisław Zając i Adam Tarkowski zawarli między sobą poświadczoną notarialnie umowę w sprawie trwałego i zorganizowanego współdziałania w dążeniu do osiągnięcia celu gospodarczego.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki i otwarcia rachunku bankowego jest Stanisław Zając. Każdy ze współzałożycieli wniósł określony wkład.
- St. Zając - połowę własnej posesji i 50% kwoty potrzebnej na zakup urządzeń i wyposażenia.
- A. Tarkowski - samochód do dyspozycji spółki, 50% kwoty na zakup wyposażenia oraz pracę swojej żony.

Majątek stanowi własność wspólną a założyciele odpowiadają solidarnie i osobiście za jego stan.

Planowany termin rozpoczęcia działalności Spółki - 2 maja 2002.

3.2 Krótka informacja o udziałowcach:

Stanisław Zając - 32 lata. Wykształcenie - technik plastyk. Przez 10 lat pracował w tarnowskiej firmie reklamowej przy projektowaniu makiet reklamowych. Posiada rodzinę - żonę i dwoje dzieci. Żona jest stomatologiem i pracuje w miejscowej przychodni. Mieszka w dużym budynku rodzinnym przy ul. Zielonej 14 w Tuchowie, położonym w odległości 500m od centrum miasta. W połowie tego budynku prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Adam Tarkowski - 36 lat, z wykształcenia technik - mechanik. Do końca 2001 roku pracował w jednym z zakładów metalowych Tuchowa w charakterze mistrza produkcji. Dobra znajomość obróbki mechanicznej i powierzchniowej. Żonaty, troje dzieci. Żona z wykształcenia ekonomistka, w chwili obecnej nie pracuje. Mieszkają w bloku spółdzielczym na Oś. Centrum w Tuchowie.

4. Lokalizacja firmy, zasięg oddziaływania

4.1 Lokalizacja pracowni.
Pracownia usytuowana jest w połowie obszernego murowanego budynku St. Zająca w Tuchowie przy ul. Zielonej 14. W skład pracowni wchodzą trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 96 m2. Zgodnie z planem rozmieszczenia urządzenia i sprzęt produkcyjno usługowy umiejscowione będą w największym pomieszczeniu o powierzchni 36 m2.

Sprzęt do projektowania oraz pomocniczy rozmieszczony zostanie w średnim pomieszczeniu od strony południowej, do którego wchodzi się z pokoju przeznaczonego na biuro niezbędne do obsługi klientów i prowadzenia dokumentacji.

Planowana do zagospodarowania połowa budynku posiada wyposażenie higieniczno - sanitarne niezależne od części mieszkalnej. Modernizacji wymaga oświetlenie sztuczne, które musi być podzielone na główne i stanowiskowe, czyli usytuowane nad ważniejszymi urządzeniami. Oświetlenie dzienne uznano za wystarczające z uwagi na rozmiar istniejących okien. Dwa duże okna od największego pomieszczenia, skierowane na północ, będą okratowane. Skierowane na południe okna od dwóch pozostałych pomieszczeń poza okratowaniem będą zaopatrzone w żaluzje.

W przypadku popytu na tego rodzaju usługi produkcyjne i rozwoju pracowni perspektywicznie przewiduje się wymianę podłogi drewnianej na płytki posadzkowe.

Wejście do pomieszczeń pracowni jest z korytarza dzielącego budynek na dwie części. Szerokie dwudzielne drzwi posiada największe pomieszczenie przeznaczone na urządzenia produkcyjne. Drugie drzwi z korytarza prowadzą do najmniejszego pomieszczenia przeznaczonego na biuro i pośrednio do pomieszczenia projektowania i czynności pomocniczych.

Do domu jest doprowadzone napięcie 380V niezbędne do podłączenia i uruchomienia urządzeń produkcyjnych.

Na podwórzu budynku głównego znajduje się budynek gospodarczy murowany i pokryty blachą, który będzie służył za magazyn materiałów i surowców. W miarę rozwoju pracowni może on być rozbudowywany na przyległej posesji.

Budynki wraz z posesją są ogrodzone. Szeroka brama wjazdowa położona tuż przy ulicy stanowi dogodny wjazd na podwórze o powierzchni 240 m2. Opisana lokalizacja budynku wraz z zapleczem jest korzystna dla transportu zaopatrzeniowego i wjazdu samochodów klientów przybywających z okolicznych miejscowości.

4.2 Zasięg oddziaływania firmy

Miasto Tuchów położone jest na południe od Tarnowa w odległości 18 km i na północ od Nowego Sącza oddalonego o 50 km. Miasto zamieszkałe jest przez 6,5 tysiąca ludności a gmina razem z miastem przez 10 tysięcy mieszkańców.

Położenie miasta przy linii kolejowej Tarnów-Krynica oraz dobrze rozwinięta sieć autobusowa sprzyja kontaktom między sąsiednimi gminami. Kontakty powyższe są ożywione szczególnie w każdy wtorek tygodnia, kiedy to odbywają się słynne w całej okolicy targi tuchowskie.

Zasięg oddziaływania firmy obejmować będzie miasto i gminę Tuchów oraz sześć sąsiednich gmin zamieszkałych przez około 65 tysięcy mieszkańców.

5. Rynek, rozpoznanie chłonności i zasobności rynku oraz konkurencji

Miasto Tuchów, w którym rozpoczyna działalność pracownia, posiada dobrze rozwiniętą sieć handlowo - usługową, prywatny zakład produkcyjny zatrudniający ponad 100 pracowników i zakłady rzemieślnicze.

Tendencja rozwojowa miasta, gminy i gmin sąsiednich jest rosnąca. Obiecujący jest również popyt na reklamy, szyldy, tablice z nazwami ulic i numerami domów. Tuchów oraz gminy sąsiednie zaopatrywały się dotychczas w reklamy i szyldy w Tarnowie.

Druga pracownia reklam funkcjonuje w Nowym Sączu ale z uwagi na dużą odległość, z tej raczej nie korzystano. Obie pracownie - w Tarnowie i w Nowym Sączu - do tanich nie należą ze względu na duży popyt i brak konkurencji. W tym pracownia tuchowska upatruje swój atut.

6. Źródła finansowania - analiza sytuacji finansowej

6.1 Założyciele spółki z chwilą podjęcia decyzji w sprawie działalności na własny rachunek dokonali wstępnej analizy potrzeb finansowych na kapitał inwestycyjny i finansowy. W ramach wstępnego ustalania potrzeb inwestycyjnych wzięto pod uwagę kwoty jakie trzeba wydatkować na zorganizowanie pracowni i uruchomienie w niej produkcji.

Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na pracownie wymaga:
- zainstalowania oświetlenia nad ważniejszymi stanowiskami
- zamontowania najprostszego okratowania okien, żaluzji i dodatkowych zamków w drzwiach.

Wydatki na ten cel - przy nakładzie własnej robocizny - nie powinny przekroczyć kwoty 2,000 złotych.

Poważniejszą kwotę trzeba wydatkować na wyposażenie pracowni. Wstępne rozeznanie wykazuje, że niezbędne urządzenia i sprzęt projektowo - produkcyjny (łącznie z komputerem i ploterem tnącym) będą kosztować ok. 19,000 złotych. W początkowej fazie działalności nie przewiduje się wydatków na wyposażenie biura, które to wyposażenie będzie stanowić już posiadany sprzęt meblowo - biurowy.

6.2 Przy szacowaniu kapitału obrotowego, który musi być do stałej dyspozycji spółki, wzięto pod uwagę strukturę kosztów sprzedaży i wstępną analizę obiegu pieniądza w spółce. Na kapitał obrotowy, z którego zakupione muszą być materiały, narzędzia, części zamienne, energia itp. ustalona została kwota 3,000 złotych.

6.3 Razem na zabezpieczenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego potrzebna będzie kwota 24,000 zł. Współzałożyciele posiadają 9,000 zł środków własnych (Zając 5,000 zł, Tarkowski 4,000 zł). Pozostałe 15,000 pozyskane zostanie z kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Przemysłowo Handlowym w Tarnowie, zabezpieczonego wartością budynku jednego współwłaściciela i wartością spółdzielczego mieszkania własnościowego drugiego z udziałowców.

Analiza przeprowadzona została dość dokładnie z uwagi na fakt, że w przypadku otrzymania niewystarczającej kwoty mogłyby wystąpić trudności przy staraniu się o następny kredyt z uwagi na ciążący na spółce dług. W przypadku zawyżonego kredytu nadwyżka będzie pracować na korzyść kredytodawcy a nie kredytobiorcy.

7. Rejestracja działalności

Udziałowcy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej załatwili następujące formalności:
- w Sądzie Rejestrowym w Tarnowie zgłosili umowę o rozpoczęciu działalności gospodarczej
- z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego uzyskali numer identyfikacyjny REGON, czyli kod niosący informacje o podmiocie gospodarczym
- w Banku Pekao S.A. w Tarnowie otworzyli konto bankowe (rachunek bieżących obrotów)
- w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłosili działalność gospodarczą celem naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych
- z Urzędu Skarbowego uzyskali Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP
- w Państwowej Inspekcji Pracy zgłosili działalność gospodarczą
- w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. (II Inspektorat w Tarnowie) ubezpieczyli majątek spółki od ognia i kradzieży.

Opłaty poniesione z tego tytułu pokryli udziałowcy ze środków finansowych własnych.

8. Wnioski końcowe

1. Podejmowana działalność gospodarcza odzwierciedla zainteresowania i umiejętności założycieli spółki.
2. Dokładnie przestudiowana literatura fachowa w zakresie prawidłowego startu oraz zarządzania firmą pomogła w bardziej realnym i optymistycznym spojrzeniu na podejmowane przedsięwzięcie.
3. Własne pomieszczenia, transport, dogodne zaplecze oraz lokalizacja pracowni pozwolą na zminimalizowanie kosztów własnych.
4. Posiadanie części własnych środków finansowych i zaciągnięcie stosunkowo niewysokiego kredytu umożliwi w krótszym czasie zamortyzować nakłady.
5. Rozpoznanie rynku i konkurencji pozwala optymistycznie planować zyski, zwłaszcza w aspekcie cenowym i jakościowym.
6. Założyciele są przekonani, że do osiągnięcia pełnego sukcesu wystarczy dobrze zorganizowana kampania marketingowo - reklamowa w obszarze oddziaływania.
 

Opracowanie: Elwira Lejawka (Tarnów)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3435


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 5

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.