Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Alina Sztajerowska
Ekologia, Scenariusze

"Szlakiem wody" - projekt edukacyjny

- n +

Projekt edukacyjny "Szlakiem wody"

Wstęp:

Pojęcie "projektu" przyjęło się na określenie metody nauczania, której istota polega na tym,
iż uczniowie realizują określone, "duże" przedsięwzięcie (znacznie obszerniejsze niż tradycyjne zadanie domowe) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Przedsięwzięcie takie charakteryzuje się tym, że:
- ma określone cele i metody pracy
- ma określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz poszczególnych etapów
- wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację
- znane są kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów
- uczniowie mogą pracować indywidualnie choć znacznie częściej zadania realizowane są w grupach
- rezultaty pracy prezentowane są publicznie (na ogół na forum klasy lub szkoły)
- podstawowe informacje nt. zadania, jakie stawia przed uczniami nauczyciel ( temat, cele, metody pracy, terminy i kryteria oceny) są przygotowywane przez nauczyciela w formie tzw. instrukcji.

Ze względu na przedmiot pracy oraz możliwości publicznej prezentacji jej efektów można przyjąć, iż istnieją dwa rodzaje projektów edukacyjnych:
1. Projekt badawczy polegający na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach.
Jego rezultaty mają charakter różnego rodzaju opracowań (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują w określonych przez instrukcję warunkach.
2. Projekt działania lokalnego, polegający na podjęciu jakiegoś działania w środowisku lokalnym (także
w samej szkole). Rzecz jasna efekty działań lokalnych nie zawsze dają się bezpośrednio zaprezentować
w klasie szkolnej. Często chcąc się przyjrzeć rezultatom pracy uczniów musimy się udać na miejsce realizacji projektu. Natomiast w klasie mogą być zaprezentowane np. fotografie lub ilustracje.

Cele nauczania:

Wiadomości:
- woda bogactwem naturalnym,
- woda środowiskiem życia organizmów,
- udział wód słodkich w zasobach wszystkich wód na Ziemi,
- rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych,
- żródła i rodzaje zanieczyszczeń oraz ich wpływ na jakość wód,
- zależności między składem wody a różnorodnością żyjących w niej organizmów oraz zdrowiem człowieka.

Umiejętności:
- przewidywania skutków zanieczyszczeń wód,
- dostrzegania związków między przyczyną a skutkiem w procesach degradacji środowiska,
- obserwowania i badania wody,
- dostrzegania możliwości oszczędzania wody w swoim domu,
- doskonalenia umiejętności wnikliwej obserwacji i interpretacji faktów,
- gromadzenia i analizowania zebranego materiału.

Postawy:
- przekonanie o potrzebie ochrony wód i szczególnej odpowiedzialności człowieka
za działania wobec przyrody,
- wdrażanie do dbałości o własne środowisko,
- kształtowanie indywidualnego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska,
- zwiększenie aktywności poznawczej uczniów.

Miejsce realizacji projektu:

- ujęcie wody w Myszakach,
- oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie,
- rzeka Rakówka,
- Zakład Wodno - Kanalizacyjny.

Temat realizowany jest na podstawie przedstawienia uczniom sytuacji stymulujących ich do samodzielnego opracowania problemów.
Uczniowie rozwiązują problemy w 6-osobowych grupach. Nauczyciel przedstawia określone sytuacje, nadzoruje pracę grup i służy pomocą w rozwiązywaniu problemów. Oceniając prace grup bierze pod uwagę
wkład pracy, umiejętność współpracy oraz własną inicjatywę uczniów.
Realizacja projektu przebiega w trzech fazach:
1. Faza wprowadzająca:
- przedstawienie określonej sytuacji,
- wytworzenie sytuacji problemowej,
- określenie zadań dla poszczególnych grup,
2. Faza realizacyjna:
- rozwiązywanie zadań problemowych według obranych form i metod,
- analizowanie otrzymanych wyników, wyciąganie wniosków,
- prowadzenie notatek.
3. Faza podsumowująca:
- integracja wiadomości i umiejętności,
- zredagowanie artykułu do gazetki szkolnej.

Realizacja projektu:

Faza wprowadzająca:

Zapoznanie uczniów z artykułami dotyczącymi:
a) zasobów wód powierzchniowych i podziemnych Polski oraz sposobów ich wykorzystania,
b) problemów dotyczących zaopatrzenia ludności miast w wodę,
c) metod oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych,
d) negatywnego wpływu ścieków na stan polskich rzek,
e) z artykułem prasowym "Czy wystarczy wody dla Bełchatowa?"

W wyniku dyskusji uczniowie wybierają zagadnienia do realizacji:
1. Ujęcie wody dla miasta Bełchatowa.
2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna miasta.
3. Oczyszczalnia ścieków miejskich.
4. Rakówka naszą rzeką.

Faza realizacyjna:

Praca w grupach przebiega w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie zapoznają się z piśmiennictwem dotyczącym problematyki wybranych zagadnień oraz ustalają formy i metody pracy. W drugim, poprzez bezpośrednie działanie, rozwiązują problemy .

Metody i formy pracy poszczególnych grup:

Grupa I
Ujęcie wody dla miasta Bełchatowa - "Myszaki"
1. Ustalenie metod pracy:
- zapoznanie się z dostępną literaturą dotyczącą tego tematu,
- analiza dokumentacji i projektu ujęcia wodnego dla miasta Bełchatowa,
- obserwacje w czasie wycieczki,
- rozmowy z pracownikami,
2. Realizacja problemu:
Analiza dokumentacji umożliwia uczniom określenie warunków lokalizacji ujęcia i określenie jakości wód podziemnych. Na podstawie obserwacji podczas wycieczki oceniają usytuowanie ujęcia. Na podstawie rozmów z pracownikami zapoznają się z ilością pobieranej wody, technologią uzdatniania wody, jakością wody po uzdatnieniu.

Grupa II
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna miasta
1. Ustalenie metod pracy:
- wycieczka do Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego,
- analiza dokumentacji,
- ankieta wśród mieszkańców Bełchatowa.
2. Realizacja problemu:
Uczniowie zbierają informacje na temat zajmowanej powierzchni przez miasto, ilości mieszkańców.
Analiza dokumentacji w czasie wycieczki do Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego umożliwia uczniom określenie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi, zebranie danych statystycznych np. ilości zużywanej wody przez jednego mieszkańca, ilości odbiorców wody w mieście . Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców oceniają sprawność sieci wodno - kanalizacyjnej.

Grupa III
Oczyszczalnia ścieków miejskich
1. Ustalenie metod pracy:
- zapoznanie się z dostępną literaturą dotyczącą tematu,
- analiza dokumentacji i projektu budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Bełchatowa,
- obserwacje w czasie wycieczki,
- wywiad z pracownikami.
2. Realizacja problemu:
Obserwacje podczas wycieczki umożliwiają uczniom określenie lokalizacji oczyszczalni i terenu ochronnego, zapoznanie się z technologią oczyszczania ścieków, jakością ścieków po oczyszczeniu. Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami dowiadują się w jaki sposób zagospodarowywane są osady.

Grupa IV
Rakówka naszą rzeką
1. Metody pracy:
- obserwacje w czasie wycieczki,
- analiza chemiczna i organoleptyczna wody,
- badanie składu gatunkowego roślin i zwierząt.
2. Realizacja problemu:
Podczas wycieczki nad rzekę uczniowie określają:
- położenie rzeki,
- żródła zanieczyszczeń wody w rzece.
Dokonują analizy chemicznej i organoleptycznej wody (próby powierzchniowe pobierane
butelkami z przezroczystego, bezbarwnego szkła). Określają:
- zapach (roślinny, gnilny, specyficzny),
- pH - mierzenie za pomocą papierka wskażnikowego uniwersalnego (papierek zanużony w wodzie na okres 1 sekundy i porównywany ze skalą barw),
- mętność wody,
- temperaturę.

Za pomocą czerpaka w kilku miejscach rzeki uczniowie wyławiają zwierzęta do pudełka z czystą wodą. Oznaczają je przy pomocy planszy ("Zwierzęta wodne wskażnikami czystości wód" wg E. Tyralskiej - Wojtycz, 1994) oraz określają skład gatunkowy roślin
naczyniowych i porównują z planszą ("Rośliny wodne wskażnikami czystości wód "
wg E. Tyralskiej - Wojtycz, 1994). Dokonują analizy wyników i określają jakość wody:
dobra, przeciętna, zła.

Faza podsumowująca:

Każdy zespół przedstawia stosowane przez siebie metody i formy pracy oraz wnioski końcowe w formie artykułu do gazetki szkolnej.

Opracowanie: Alina Sztajerowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5904
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.67Ilość głosów: 3
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016