Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Iwona Kalinkiewicz
Język polski, Plany pracy

Plan pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klasy I gimnazjum

- n +

Plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej w Gimnazjum nr 3 w Jaworznie w roku szkolnym 2003/2004 dla uczniów dyslektycznych klasy pierwszej

Cele pracy terapeutycznej z uczniami klasy pierwszej gimnazjum przejawiającymi zaburzenia o charakterze dyslektycznym

Celem nadrzędnym programu terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Cele operacyjne to:
- umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania;
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych;
- przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz przywróceniu prawidłowych postaw uczniów wobec dalszej nauki.

Cele zajęć dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum, w roku szk. 2003/2004:

1. Ćwiczenie funkcji odpowiednich:
- analiza i synteza wzrokowa, słuchowa
- pamięć wzrokowo-słuchowa
- koncentracja uwagi i spostrzegawczość
- sprawność grafomotoryczna

2. Ułatwianie pracy z tekstem:
- umiejętność wybierania najistotniejszych informacji z tekstu
- czytanie ze zrozumieniem
- czytanie celowe
- wzbogacanie słownictwa
- korzystanie ze słowników

3. Stymulacja funkcji odpowiedzialnych za naukę szkolną, takich jak:
- myślenie logiczne
- orientacja i wyobraźnia przestrzenna
- myślenie twórcze (generowanie pomysłów, zmiana pomysłów)
- rozwój wyobraźni i fantazji
- umiejętność swobodnego wyrażania myśli (w słowach i piśmie)
- stymulowanie pracy prawej i lewej półkuli mózgowej oraz ich współpracy

4. Zapoznanie się z różnorodnymi technikami pracy umysłowej
- umiejętność pokonywania trudności w pisaniu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, takich jak klasówka, egzamin
- wdrażanie do samokontroli, lepszego dostrzegania i korygowania popełnionych błędów
- rozplanowanie czasu wolnego

5. Zwiększanie samodzielności dotyczących mocnych i słabych stron ucznia.

6. Modelowanie zachowań kompensacyjnych ułatwiających radzenie sobie z trudnościami typu dyslektycznego w codziennym życiu.

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych -kierunki programu zajęć:

- stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania tj. konieczność wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego
- ćwiczenia sprawności czytania, pisania i liczenia, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz służyć przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym prowadzić do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia
- oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie aktywizujące ucznia do nauki
 


1.1.


 
RODZAJ ODDZIAŁYWANIA
TERAPEUTYCZNEGOStymulowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych tj. ćwiczenie analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego.Stymulowani i usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych tj. ćwiczenie analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego
RODZAJE ĆWICZEŃ


A. Ćwiczenia koordynacji ruchowej i sprawności manualnej:

1. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej: koordynacji ruchowej i ruchowo- wzrokowo- słuchowej:
- ćwiczenia równowagi
- chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał (dźwiękowy, wzrokowy)
- ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową (np. skąd dochodzi głos)
- zagadki ruchowe (imitowanie i odgadywanie czynności) jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej
- zabawy wdrażające do gospodarowania własnymi ruchami i usprawniające koordynację ruchów (ćwiczenia rozmachowe obu ramion)
- zabawy ruchowe- zręcznościowe (toczenie, rzucanie, chwytanie przedmiotów- woreczków, piłek)
- zabawy zręcznościowe w sali (pchełki, bierki, serso stołowe)

2. Ćwiczenia sprawności manualnej - usprawnienie motoryki rąk i koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji kierunkowej i organizacji przestrzennej
- ćwiczenia rozmachowe: malowanie dużych form,pogrubianie konturów itp.
- ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki: dłoni, nadgarstka i palców (układanki płaskie, klockowe na worze, wg wzoru; łamanki papierowe, itp.)
- ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w
- pozycji jak przy pisaniu (pogrubianie konturów, rysowanie wzorów po śladzie, kreskowanie)B. Ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej na podstawie materiału konkretnego (obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego i literowego)

- ćwiczenia w rozpoznawaniu kształtów podobnych i różnych- werbalizacji tych podobieństw
- ćwiczenia w odtwarzaniu z pamięci układów elementów
- rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów
- układanie obrazków wg instrukcji słownej
- układanie obrazków z części (układanki płaskie i klockowe)
- dobieranie części obrazka do całości
- rysowanie kompozycji geometrycznych wg wzoru
- zapamiętywanie obrazów graficznych: liter, sylab, całych wyrazów
- ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie własnego ciała


C. Ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy (usprawnienie percepcji słuchowej)

1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej- pamięci słuchowej, różnicowania dźwięków, koncentracja na bodźcu słuchowym
- wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków
- różnicowanie wysokości, natężenia i barwy dźwięków2. Ćwiczenia rytmiczne
- odtwarzanie struktur rytmicznych
- odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych
- odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych
- rozpoznawanie układów przestrzennych lub rytmicznych

3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego- analizy i syntezy słuchowej
- wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń słownych
- podział wyrazów na sylaby
- tworzenie wyrazów od podanej sylaby
- kończenie i zaczynanie wyrazów dwu- trzy- czterosylabowych
- synteza sylab podanych ze słuchu
- rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie wyrazów
- wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach
- rozpoznawanie głoski w wygłosie wyrazów
- rozpoznawanie samogłosek w śródgłosie
- różnicowanie głosek opozycyjnych
- synteza głosek podanych ze słuchu
- przekształcanie wyrazów przez zmianę sylaby
 
2. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania, rozwijanie mowy A. Ćwiczenia usprawniające funkcje: wzrokową, słuchową i kinestetyczno- ruchową oraz ich koordynację w czasie czytania i pisania- eliminowanie dysortografii
1. Ćwiczenia w czytaniu

- czytanie całościowe sylab i wyrazów
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami
- czytanie naprzemienne sylab, wyrazów, zdań
- czytanie selektywne głośne i ciche
- ćwiczenia w rozumieniu treści
2. Ćwiczenia w pisaniu
- przepisywanie: teksty z lukami literowymi, sylabowymi, wyrazowymi
- pisanie z pamięci
- pisanie ze słuchu oparte na percepcji słuchowej tekstu ćwiczenia pisowni zbiegów spółgłosek, dwuznaków i zmiękczeń
- ćwiczenia w rozpoznawaniu graficznej struktury wyrazów ze szczególnym zwróceniem uwagi na głoski (ą, ę, dz, dż, h, cz, ż)
- ćw9czenia reguł ortograficznych
- ćwiczenia graficzne i stylistyczne
- ćwiczenia ortograficzne, słowniczek trudnych wyrazów
3.

 
Praca nad specyficznymi trudnościami matematycznymi- wyrównywanie braków.
 
1. Skłanianie uczniów do uważnego słuchania
2. Trening w skupieniu uwagi przy wykonywaniu czynności.
3. Wzmacnianie rozwoju operacyjnego różnicowania i zadania wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym w zakresie: tworzenia całości z części, klasyfikowania, różnicowania i porządkowania przedmiotów
4. Ćwiczenia mające na celu rozwój pamięci i logicznego myślenia.
5. Stosowanie gier i zabaw matematycznych.
4. Zamierzenia wychowawczo- profilaktyczne.
Oddziaływania psychoterapeutyczne.
1. Zbieranie danych o uczniach uczęszczających na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym- poznanie uczestników zajęć
2. Opracowanie kontraktu- reguły pracy w grupie, tworzymy grupę.
3. Prowadzenie obserwacji podczas zajęć i gromadzenie dokumentacji o przebiegu reedukacji.
4. Wszelkie działania- czynności zmierzają do wyrównywania zaburzeń systemu nerwowego oraz kształtowanie korzystnych postaw osobowościowych.
5. Stosowanie właściwych wzorców zachowań i własnego przykładu wobec różnych sytuacji trudnych i problemowych.
6. Wyrabianie poczucia własnej wartości ucznia.
7. Stosowanie wzmocnień pozytywnych i wrażeń stymulujących.
8. Zwiększanie stopnia aktywności i zaangażowania ucznia oraz twórczej postawy wobec wykonywanych zadań.
9. Wykorzystywanie gier i zabaw relaksacyjnych w celu rozładowania napięć.
10. Odpowiedni dobór zadań, zabaw i ćwiczeń oraz metod i form pracy.
11. Możliwość wyboru przez ucznia sposobu działania i prezentowania wyników swojej pracy.
12. Zwracać uwagę na indywidualne predyspozycje i możliwości rozwojowe każdego ucznia, a tym samym dostarczanie takich zadań, aby mógł im sprostać.Bibliografia

Bałejko A.: Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu.Białysto 1999.

Bałejko A.: Ćwiczymy mówienie, czytanie i pisanie. Zeszyt 1, Białystok 1995.

Bogdanowicz M.: O dysleksji. Linea, Lublin 1994

Bogdanowicz M.: Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej, Fokus Gdańsk 1998

Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno- motoryczna- teoria- diagnoza- terapia. CMPP-P MEN, Warszawa 1997

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole, WSiP. Warszawa 1998

Filipczuk H.: Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. IWZZ, Warszawa 1985

Gąsowska T., Pietrzak- Stępkowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa 1978

Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojtak M.: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1994

Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. WSiP, Warszawa 1994

Kaszuba- Lizurej A.: W krainie ortografii. Materiały pomocnicze do pracy z uczniem dyslektycznym, 2001

Opracowanie: Iwona Kalinkiewicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 27522
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016