AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Zięba
Fizyka, Scenariusze

Złożenie ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej - toczenie ciał

- n +

Złożenie ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej - toczenie ciał

Scenariusz lekcji fizyki dla klasy III szkoły średniej.

Czas trwania: 45 min.

Cel główny: Określenie związków między wielkościami ruchu postępowym i obrotowym, jak również zapoznanie z ruchem złożonym bryły sztywnej.

Cele kształcenia w ujęciu operacyjnym:
Uczeń:
- zna pojęcie bryły sztywnej
- umie określić rodzaje ruchów bryły sztywnej
- podaje przykłady ruchu postępowego i obrotowego
- definiuje: prędkość kątową, prędkość liniową, przyśpieszenie kątowe
- objaśnia zależność między nimi
- definiuje momenty: siły, bezwładności, pędu oraz podaje przykłady ich wykorzystania
- określa zasadę równowagi maszyn prostych
- definiuje zasady dynamiki ruchu obrotowego
- określa energie w ruchu postępowym i obrotowym bryły sztywnej
- umie określać przyczyny obserwowanego zjawiska i wyciągać wnioski
- umie przewidzieć wyniki zjawisk, zauważyć wpływ czynników zewnętrznych
- umie porządkować posiadaną wiedzę
- przekształca wzory
- oblicza energie w ruchu złożonym
- dokonuje analizy i syntezy

Cele wychowawcze
- aktywizacja uczniów
- kształcenie poprawnego języka fizycznego
- kształtowanie wysiłku umysłowego
- dbanie o dyscyplinę pracy
- troska o dobrą organizację lekcji

Metody nauczania
a) metody przekazywania wiadomości
- oparte na słowie- rozmowa dydaktyczna
- oparte na obserwacji- pokaz
- oparte na działaniu- praktyczne rozwiązywanie zadań rachunkowych
b) metody utrwalenia materiału i jego ocena
- poprzez zapisywanie wiadomości na planszy i w zeszycie
- poprzez rozwiązywanie zadań
- poprzez ustne sprawdzenie wiadomości
- poprzez ćwiczenia

Formy organizacji pracy
- praca klasowa
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne
- pomoce graficzne - plansze
- pomoce służące do pokazu
- teksty z zadaniami

Tok lekcji
1.Część wstępna
a) sprawdzenie listy uczniów
b) sprawdzenie zadania domowego
c) omówienie sposobu pracy na lekcji i zasad oceniania
2. Część główna
a) wprowadzenie do tematu lekcji
b) podanie tematu
c) przypomnienie niezbędnych pojęć dotyczących ruchu postępowego
d) zapisanie pojętna planszy porównującej ruch postępowy i obrotowy
e) wyjaśnienie analogii między nimi, wskazanie odpowiednich przykładów
f) pokaz toczenia się ciał po powierzchni płaskiej oraz równi pochyłej z uwzględnieniem ich masy i momentów bezwładności (kula, walec)
g) zapisanie odpowiednich wniosków
h) określenie zasady zachowania energii, oraz wykonanie odpowiednich obliczeń
i) doskonalenie wiadomości poprzez obliczenia rachunkowe
3.Część końcowa
a) podsumowanie omawianego materiału
b) omówienie wyników pracy uczniów
c) omówienie aktywności uczniów
d) zadanie i objaśnienie pracy domowej
e) wyrażenie własnych opinii i odczuć pozytywnych i negatywnych wyniesionych z lekcji przez uczniów poprzez wypełnienie karty ewaluacji

Ad 2c
W ramach przypomnienia potrzebnych pojęć i wzorów uczniowie rozwiązują zadanie.
Na nieruchomy początkowo krążek o masie 4 kg i promieniu r=10 cm zaczęły działać równocześnie dwie siły F1 i F2 o przeciwnych zwrotach. Siła F1 działa na punkt A -znajdujący się w odległości r od środka krążka, natomiast siła F2 działa na punkt B -znajdujący się w odległości 0,5 r od środka krążka. Wartość siły F1 wynosi 10 N, a wartość siły F2 wynosi 4 N.

Oblicz:
a) wartość wypadkową momentu pędu
b) wartość przyśpieszenia kątowego
c) szybkość kątową koła po 10 sekundach ruchu
d) liczbę obiegów punktu A koła po 10 sekundach ruchu
e) drogę, jaką przebędzie punkt A w ciągu 10 sekund ruchu
f) wartość momentu pędu koła po 10 sekundach ruchu
g) wartość przyśpieszenia kątowego punktu A.

Ad 2d
Wspólnie z nauczycielem uczniowie dokonują syntezy posiadanej przez siebie wiedzy sporządzając na planszy zestawienie ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej
Ruch postępowy Ruch obrotowy

 
 

Ad 2f
Uczniowie prezentują toczenie się ciał (kuli, walca) po powierzchni płaskiej, a następnie po równi pochyłej. Prezentacji dokonują dla różnego rodzaju kul i walców, zależnie od ich wielkości i mas, a następnie wyjaśniają różnice pomiędzy ruchem poszczególnych ciał.

Ad 2g, h
Wniosek jest zapisany w postaci zasady zachowania energii dla ciał poruszających się po równi pochyłej. Korzystając z niej wyprowadzają wzór na prędkość końcową ciała toczącego się po równi pochyłej. Następnie rozwiązują zadanie

Ad 2i
Zad1
Oblicz energie kinetyczną
- kuli,
- walca,
- cienkiej rurki
o masie 4 kg, toczącej się po poziomej powierzchni z prędkością V=5m/s, znając ich momenty bezwładności.

Zad 2
Oblicz prędkość końcową kuli i walca toczących się po równi pochyłej o wysokości h=5m.

Uczniowie samodzielnie formułują treść notatki, będącej syntezą poznanych wiadomości.
Toczenie można potraktować jako złożenie dwóch ruchów:
1. ruchu postępowego środka masy tego ciała
2. ruchu obrotowego wokół osi przechodzącej przez środek masy.

W części końcowej lekcji dokonują oceny własnej pracy poprzez wypełnienie karty ewaluacji.

Opracowanie: mgr Agnieszka Zięba

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5011


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1.25Ilość głosów: 4