AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Cele i zadania pedagogiki specjalnej

Pedagogika specjalna jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednak mniej sprawnych lub niepełnosprawnych bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, trudności, zaburzeń lub ograniczeń.

Głównym celem pedagogiki specjalnej jest rewalidacja społeczna dzieci upośledzonych, chorych, niedostosowanych społecznie lub w inny sposób odchylonych od normy.

Cele wychowania pedagogiki specjalnej zmierzają do osiągnięcia takiego poziomu wychowania i kształcenia jaki byłby najlepiej dostosowany do rosnących potrzeb jednostki, do postępu kultury i cywilizacji społeczeństwa.

Oligofrenopedagogika jest pedagogiką upośledzonych umysłowo i stanowi jeden z działów pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagogika współpracuje z różnymi działami wiedzy o człowieku np. neurologią, psychiatrią, psychopatologią, które pomagają ustalić stopień rozwoju umysłowego oraz dobrać odpowiednie metody oddziaływania pedagogicznego.

Do celów oligofrenopedagogiki należy zaliczyć:
- wykrywanie i ustalanie ogólnych prawidłowości w rozwoju psychofizycznym i społecznym osób upośledzonych umysłowo,
- określenie celów i zadań pracy rewalidacyjnej w zależności od stopnia upośledzenia,
- ukierunkowanie pracy rewalidacyjnej w zakresie doboru treści, form i środków dydaktyczno-wychowawczych,
- dążenie do osiągnięcia przygotowania do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju oraz przygotowania do wykonywania zawodu.

Oligofrenopedagogika podejmuje więc zarówno problemy dydaktyczno-wychowawcze jak i społeczno-zawodowe, nie zaniedbuje również działalności terapeutycznej w powiązaniu z metodami leczniczymi.

Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest wychowanie jednostek odchylonych od normy. Człowiek stanowiący część organizmu społecznego uznawany jest za wartość najważniejszą, a także jest podstawowym czynnikiem rozwoju tego społeczeństwa. Przedmiotem pedagogiki specjalnej są problemy rewalidacji występujące we wczesnym dzieciństwie, w okresie szkolnym. Na skutek zmian poglądów na wychowanie i granice możliwości rewalidacyjnych upośledzonych oraz na skutek coraz większych potrzeb dzieci z nieznacznymi ograniczeniami rozwojowymi nastąpiło rozszerzenie zakresu pedagogiki specjalnej, od spraw typowych dla głębiej upośledzonych aż do pogranicza normy.

Pedagogika specjalna zadania swoje realizuje w powiązaniu z lecznictwem.

Cel wychowania zarówno upośledzonych jak i normalnych jest jednolity, bowiem nie można w kształtowaniu jednostki oddzielać celów naprawczych od kształtowania całej osobowości. Nie można też celów terapeutycznych przeciwstawiać celom pedagogicznym, gdyż stanowią one istotny składnik wychowania ogólnego. Bardzo wyraźnie podkreśliła to Maria Grzegorzewska twierdząc, że "Dawniej naczelnym zadaniem pedagogiki specjalnej było wyrównanie, kompensacja i korekta braków wrodzonych i nabytych w organiźmie psychofizycznym dziecka. Obecnie pedagogika specjalna ma na celu kształcenie, wychowanie ogólne i zawodowe ucznia, doprowadzające go do najpełniejszej w stosunku do jego możliwości rewalidacji społecznej. To właśnie stało się jej zasadniczym, tzn. nadrzędnym w stosunku do wyrównywania braków."

Przez rewalidację społeczną, która jest główną osią całej akcji wychowania specjalnego, pedagogika specjalna rozumie nie tylko rozwój ogólny, wykształcenie ogólne i zawodowe, ale i uspołecznienie wychowanka, nie tylko takie, które ułatwi mu życie i pracę w zespole, ale także takie które umożliwi zainteresowanie się dążeniami zbiorowości w tej mierze, w jakiej jego upośledzenie pozwala rozumieć funkcje jednostki w grupie oraz zadania grupy, której jednostka jest jednym z ogniw.

Maria Grzegorzewska zwróciła uwagę na trzy podstawowe problemy w wychowaniu jednostek upośledzonych, a więc na:
- wyrównywanie braków jako integralnego składnika wychowania jednostek z odchyleniami od normy,
- wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój osobowości,
- przygotowanie w miarę istniejących możliwości do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Za podstawowe zadanie pedagogiki specjalnej uważa się dążenie do łagodzenia cierpienia, osłabienia skutków obciążenia dziedzicznego, zmniejszenia następstw schorzeń i nieszczęśliwych wypadków, usprawnienia zaburzeń funkcji, dorównywanie do normy. Im cięższe i głębsze jest upośledzenie, tym trudniejsze i bardziej ograniczone są możliwości terapii, korekcji i kompensacji. Każda istota ludzka, niezależnie od jej sytuacji i stopnia upośledzenia jest jednak człowiekiem. Ma zatem prawo do uznania jej człowieczeństwa. Właśnie zadaniem pedagogiki specjalnej jest dostrzeganie w każdej jednostce ludzkiej prawa do szacunku, do opieki i pełni rozwoju i organizowanie pomocy na miarę możliwości rozwojowych jednostki upośledzonej.

W działalności rewalidacyjnej pedagogika specjalna dąży do osiągnięcia określonych celów. Są to cele zróżnicowane, dostosowane do sił i wydolności jednostki, zależnie od jej możliwości rozwojowych.

Pracę rewalidacyjną należy oprzeć na:
- dogłębnym poznaniu każdej jednostki, warunków jej rozwoju, stopnia kalectwa-upośledzenia,
- poznania typu układu nerwowego, stopnia frustracji i zahamowanych przez upośledzenie potrzebach, - poznania oddziaływania środowiska,
- zastosowaniu nowych motywacji, dostosowania pracy do sił i możliwości jednostki,
- tworzeniu takich warunków pracy i zabawy, aby sprzyjały aktywizacji dziecka. Dla osiągnięcia dobrych wyników rewalidacji konieczne jest zawarcie przymierza pomiędzy szkołą a domem rodzinnym. Resort oświaty, aby realizować zadania opieki, wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo współpracuje z resortami zdrowia, opieki społecznej, pracy i polityki socjalnej. Współpraca ta dotyczy:
- organizowania pomocy i opieki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w celu ich usamodzielnienia,
- doskonalenia pracy nauczycieli i wychowawców,
- szerzenia kultury i tolerancji dla osób niepełnosprawnych.

W wychowaniu jednostek w mniejszym stopniu odchylonych od normy pedagogika specjalna dąży do osiągania "normy", do realizacji celów ogólnych wychowania "dobrego obywatela" i sprawnego pracownika. Jednostka głębiej upośledzona, która tych celów osiągnąć nie zdoła, ma także prawo do opieki i wszechstronnego rozwoju. W wychowaniu każdej jednostki, zmierza się do kształtowania i maksymalnego rozwoju całej osobowości w ramach jej możliwości indywidualnych.

Maria Grzegorzewska wyraziła to w następujący sposób: "Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia." Chodzi oczywiście nie tylko o najlepsze przystosowanie jednostki upośledzonej do życia w społeczeństwie, ale także o to, aby jednostka upośledzona mogła osiągnąć "szczęście osobiste" i znaleźć "miejsce w społeczeństwie," pomimo swego upośledzenia, ze swoim defektem i słabością. Jednostce upośledzonej konieczna jest również pomoc społeczna i humanitarna akceptacja jednostki.

Podstawowe cele i zadania pedagogiki specjalnej można więc sprecyzować następująco:
1. Cel humanitarny: jednostce upośledzonej i słabszej zapewnić należy szczególne prawa do pomocy w uzyskaniu pełni rozwoju i uznania w środowisku społecznym.
2. Cel wychowawczy: jednostkę upośledzoną należy wszechstronnie kształcić i umożliwić jej optymalny rozwój, aby jak najlepiej mogła spełnić swoje zadania w społeczeństwie.

Opracowanie: Jadwiga Setlik


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam