AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Program zajęć pozalekcyjnych - Koło Historyczne

Adresaci programu: uczniowie zainteresowani historią
Warunki realizacji: 1 godzina tygodniowo
Formy realizacji: pogadanka, opowiadanie, rozmowa nauczająca, praca z różnymi źródłami informacji, gry dydaktyczne, działalność plastyczna.

Cele ogólne:
1. Doskonalenie umiejętności interpretacji źródeł pisanych.
2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji- media, Internet, literatura popularno - naukowa, encyklopedyczna.
3. Zdolność oceny zdarzeń historycznych.
4. Próby wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
5. Ukazywanie wpływu zmian gospodarczych, społecznych i kulturalnych na procesy życia politycznego i codziennego.
6. Poznanie dziejów powszechnych i dziejów Polski oraz własnego regionu.
7. Odczytywanie z mapy fizycznej cech środowiska geograficznego.

Szczegółowe cele edukacyjne:
- poznanie początków ludzkiej cywilizacji,
- poznanie różnych systemów ustrojowych państw starożytnych i średniowiecznych: monarchia despotyczna, demokracja, republika, monarchia patrymonialna i stanowa,
- poznanie gospodarczych i kulturalnych osiągnięć cywilizacji starożytnych oraz ich roli w kształtowaniu kultury europejskiej,
- wskazanie uniwersalnego charakteru kultury średniowiecznej Europy,
- ukazanie procesu kształtowania się wczesnośredniowiecznego państwa polskiego,
- kształtowanie umiejętności pracy z mapą,
- przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne w Europie w okresie wielkich odkryć geograficznych,
- zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami dziejów politycznych, gospodarczych i społecznych Polski w XV-XVII-XVIII wieku,
- Europa i świat w okresie wojen napoleońskich,
- wielkie rewolucje końca XVIII wieku - przemysłowa, amerykańska i francuska,
- przemiany gospodarcze, społeczne i kulturalne w XIX wieku oraz główne wydarzenia polityczne epoki,
- umiejętność wielostronnego scharakteryzowania regionu,
- dostrzeżenie specyfiki własnego regionu.

Zakres tematyczny:
1. Najdawniejsze dzieje człowieka i cywilizacje starożytnego wschodu.
2. Osiągnięcia kultur starożytnych, z których korzystamy obecnie.
3. Rola Kościoła w średniowieczu - jego wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę europejską.
4. Uniwersalny charakter kultury chrześcijańskiej w Europie Zachodniej i jej wpływ na średniowieczną Polskę. Początki polskiej kultury narodowej.
5. Organizacja i umocnienie państwa polskiego w czasie Piastów. Sytuacja społeczno - polityczna i gospodarcza Polski w XIII i XIV wieku.
6. Przyczyny wzmocnienia pozycji Polski w XV wieku.
7. Zmiany w Europie i na świecie w XVI i XVII wieku.
8. Czasy potęgi i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle dziejów powszechnych.
9. Wiek oświecenia i rewolucji.
10.Rzeczpospolita w okresie rozbiorów - sytuacja państwa,
społeczeństwa i kultury.
11.Dzieje Europy i narodu polskiego w czasach napoleońskich.
12.Poczatki kapitalizmu w Europie i na świecie.
13.Walka Polaków o niepodległość - od insurekcji
Kościuszkowskiej do powstania styczniowego.

Planowane osiągnięcia.
1. Operowanie podstawowymi kategoriami historycznymi - czas, przestrzeń, ciągłość i zmienność.
2. Znajomość związków przyczynowo - skutkowych, wydarzeń i procesów historycznych.
3. Umiejętność dokonywania oceny faktów, wydarzeń i postaci historycznych.
4. Interpretowanie i ocena wiarygodności różnych rodzajów źródeł historycznych.
5. Korzystanie z różnych źródeł informacji (literatura popularno - naukowa, prasa, Internet, encyklopedie i słowniki).
6. Integrowanie wiedzy historii powszechnej, historii Polski i regionu.
7. Znajomość tradycji regionu.
8. Samodzielne formułowanie pytań.
9. Porównywanie danych z map fizycznych, historycznych i formułowanie wniosków.
10.Formułowanie hipotez będących próbami rozwiązywania
problemu, udowodnienia ich.

Opracowanie: mgr Małgorzata Lefek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam