AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Biblii.

Arkusz hospitacyjny
Klasa I A L.O.


1. Zagadnienia programowe:
- Człowiek i Bóg w świecie Biblii
- Biblijne opowieści o początku
- Biblijne opowieści o końcu świata
- Biblia- świat wartości (miłości, sensu cierpienia)
- Cechy i funkcje stylu biblijnego
- Symbolika biblijna
- Miejsce Biblii w kulturze europejskiej
2. Cele operacyjne lekcji: A B
* WIADOMOŚCI (zapamiętanie i zrozumienie)
Uczeń potrafi wykazać się podstawowymi wiadomościami o Biblii:
- zna historię i czas powstania Biblii,
- zna systematykę ksiąg biblijnych,
- umie wymienić najstarsze przekłady Biblii,
- wskazuje podstawowe gatunki biblijne (np. psalm, przypowieść, pieśń list, kazanie),
- zna biblijne wersje na temat powstania świata i człowieka,
- zna wybrane przypowieści, np. O synu marnotrawnym, O siewcy, O miłosiernym Samarytaninie,
- zna cechy tego gatunku literackiego (przypowieść),
- rozumie pojęcia: Stary Testament, Nowy Testament, Biblia, alegoria, parabola, archetyp,
- zna Apokalipsę św. Jana,
- rozumie pojęcie apokalipsy,
- zna dzieje Dawida i Goliata, sądu Salomona, historię Hioba, Abrahama, fragm. Kazania na Górze- 8 błogosławieństw,
- rozumie treści alegoryczne i metaforyczne wybranych fragmentów biblijnych,
- podaje przykłady współcześnie używanych zwrotów, wyrażeń i określeń,
- zna cech i funkcje stylu biblijnego,
- wskazuje nawiązania do Biblii. C D
* UMIEJĘTNOŚCI (stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych)
Uczeń umie:
- porównać obrazy miłości w "Pieśni nad pieśniami" i "Hymnie o miłości" św. Pawła,
- wyjaśnić pojęcia Septuaginta, Wulgata, homo viator, diaspora, parafraza, eschatologia,
- rozumie sens alegoryczny bądź symboliczny przypowieści,
- potrafi napisać psalm wykorzystując styl biblijny,
- rozumie metaforę "Pieśni nad pieśniami",
- uzasadnić swoją opinię na temat: Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia?,
- wykorzystując znajomość tekstów biblijnych dyskutować na temat sensu życia i cierpienia,
- określić relację między człowiekiem a Bogiem,
- podjąć rozważania nad sensem ludzkiego życia,
- interpretować księgi mądrościowe jako źródło wiedzy o człowieku, jego przeżyciach i emocjach,
- dostrzegać aspekty moralne i filozoficzne tekstów biblijnych,
- ma świadomość żywotności Biblii jako tekstu nie tylko religijnego, jej obecności w języku i życiu codziennym.
Postawy - kształtowanie postawy aktywnej, krytycznej, analitycznej i refleksyjnej

3. Metody nauczania: drzewko decyzyjne, gorące krzesła, elementy dramy, dyskusja, metaplan
4. Zasady nauczania:
1) Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania- uczenia się (Ukierunkowanie tej aktywności przez nauczyciela, wykorzystanie do zawartych w programie celów)
2) Zasada systematywności - sprzyja utrwaleniu materiału umożliwiając tworzenie bogatych sieci skojarzeń, aktywizuje wcześniej zdobyte wiadomości i umiejętności.
3) Zasada trwałości wiedzy uczniów - ważną formą utrwalania jest systematyzowanie wiadomości połączone z samodzielnym odkrywaniem ich przez uczniów.
Samoocena uczniów
Końcowe efekty utrwalania są wprost proporcjonalne do aktywności uczniów w procesie uczenia się.
4) Zasada operatywności wiedzy uczniów- stworzenie sytuacji wymagającej od młodzieży umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w pracy szkolnej w sposób planowy, świadomy wymagający od nich samodzielnej realizacji określonych działań.

Muszę wykazywać własną inicjatywę i pomysłowość, posługiwać się posiadanymi wiadomościami w sytuacjach różnych od tych, w jakich je sobie przyswajali. Poszukując pomysłu rozwiązania jakiegoś problemu uzyskują nowe wiadomości i umiejętności, dzięki którym uczą się, zdobywając "wiedzę operatywną".
5. Typ lekcji: koleżeńska (powtórzeniowa)
6. Zastosowane środki dydaktyczne:
- wzrokowe (plakaty, napisy, rekwizyty (czapki))
- słuchowe (płyta CD z nagraniem 8 błogosławieństw)
Literatura:
- Biblia
- Krzysztof Mrowcewicz- Podręcznik dla kl. I liceum i technikum "Przeszłość do dziś"
literatura, kultura, język
- Kazimierz Bukowski- "Biblia a literatura polska"

Opracowanie: Katarzyna Śnieg


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam