AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ

Projekt zajęć w III klasie LO realizowanych w ramach zajęć edukacji czytelniczej i medialnej. (czas realizacji - 2 jednostki lekcyjne" korelacja wiadomości omawianych na w ramach podstaw przedsiębiorczości)

Cele ogólne:
- Zainspirowanie uczniów do planowania ścieżki kariery zawodowej.
- Poznanie źródeł informacji o rynku edukacji ponadlicealnej oraz rynku pracy
- Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat zmian dokonujących się na rynku pracy

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- identyfikować typ osobowości zawodowych,
- potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe i umiejętności,
- dostrzega relacje pomiędzy typem osobowości a wykonywanym zawodem,
- wymienia istotne dla niego motywacje inspirujące go do działania,
- potrafi zaplanować własną ścieżkę kariery zawodowej wykorzystując przy tym wiedzę o typach osobowości zawodowych,
- zna źródła informacji niezbędne do wykonania planu rozwoju,
- identyfikować osoby i instytucje wspierające wybór dalszej ścieżki edukacyjnej,

Środki realizacji:
- Foliogramy
- Arkusz papieru i karteczki samoprzylepne,
- Kartki papieru A-4 dla całej grupy,
- Źródła informacji oraz informacje o źródłach prezentowane podczas lekcji (zob. bibliografia)

Podstawowe pojęcia:
- Osobowość, potencjał przedsiębiorczy, predyspozycje zawodowe,
- Plan, planowanie, plan rozwoju, kariera zawodowa,
- Cele strategiczne i operacyjne,
- Rynek pracy

Przebieg zajęć nr 1

1. Interpretacja tematu lekcji.

Nie dla wszystkich sukces to superpensja i zawrotna droga awansu zawodowego. Nasze cele są różne a wpływ na nie mają wyznaczone przez nas wartości, motywacje, zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Wszystko to trzeba wziąć pod uwagę planując własną drogę zawodową. Właściwy wybór środowiska pracy i kierunku kształcenia podwaja szansę zaistnienia na rynku pracy XXI wieku.

2. Prezentacja i omówienie typów osobowości zawodowych.(foliogram nr 1)

Każdy człowiek reprezentuje inny typ osobowości i nie każde środowisko pracy będzie mu odpowiadało. Punktem wyjścia w poszukiwaniu miejsca pracy jest solidna ocena samego siebie.

Amerykański psycholog J.L. Holland, po wieloletnich obserwacjach ludzi, analizie ich czynności, zainteresowań" środowiska pracy, cech charakteru i temperamentu oraz uznawanych wartości, wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych. Typom tym odpowiadają zawody, które są im przyjazne.

TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWYCH WG. J. L. HOLLANDA
Omawiając poszczególne typy osobowości zawodowych należy skoncentrować się przede wszystkim na: wymaganych umiejętnościach" preferowanych wartościach i czynnościach, podaniu przykładowych zawodów typowych a także unikanych dla tego typu osobowości. Dla osób niezdecydowanych co do wyboru przyszłego zawodu wskazane jest przeprowadzenie badania za pomocą testów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych lub w urzędach pracy.

3. Ustalenie zbioru motywacji ludzkich insirujących nas do określonych działań.

Uczniowie starają się znaleźć odpowiedź na pytanie skierowane do nich przez nauczyciela:"Co motywuje Cię do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć?" Odpowiedzi zapisywane są na karteczkach samoprzylepnych i umieszczane następnie na arkuszu papieru umocowanym na tablicy. Po krótkiej dyskusji nauczyciel powinien podkreślić, że świadomość wyznawanych wartości, własnych motywacji zwiększa szansę na trafny wybór dalszej drogi edukacji a tym samym wykonywanego w przyszłości zawodu.

4. Prognozy i aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce.

Krótka dyskusja, której celem jest ocena sytuacji absolwenta na rynku pracy. Dyskusja powinna oscylować wokół problemów bezrobocia, perspektyw integracji z UE, konkurencyjności na rynku pracy, elastyczności i konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji. Nauczyciel podkreśla istotną rolę posiadania informacji o zmianach zachodzących na rynku pracy i konieczności dostosowania się do tych zmian.

5. Prezentacja źródeł informacji dotyczących kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadlicealnym oraz rynku pracy.
Nauczyciel przedstawia materiały i różnego rodzaju dokumenty zgromadzone przez bibliotekę szkolną dotyczące omawianego tematu. Są to głównie: informatory dla maturzystów, broszury i ulotki nadesłane przez szkoły wyższe, informatory o zawodach, kasety VHS, czasopisma, strony www udostępnione na stronie biblioteki szkolnej.

Propozycja pracy samodzielnej.


Na podstawie własnych przemyśleń oraz dostępnych materiałów informacyjnych dokonaj wyboru kierunku kształcenia a tym samym zawodu, który chciałbyś wykonywać.
Uczeń powinien wiedzieć, że w razie trudności powinien zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego (Centrum Planowania Kariery w WUP.)

Przebieg zajęć nr 2

1. Omówienie terminologii związanej z proces planowania.

Przystępując do realizacji zajęć nr 2 należy w sposób przystępny wyjaśnić uczniom istotę planowania. Przedstawiamy plan rozwoju jako instrument realizacji określonych zamierzeń. Planowanie wymaga formułowania celów (strategicznych i operacyjnych) i środków realizacji. Posiadanie własnego planu mobilizuje i pobudza do lepszego działania. Efektywność planowania warunkują wysokie ale i realne wymagania (cele).

2. Atuty sporządzania własnego planu rozwoju zawodowego(ścieżki kariery)

W warunkach gospodarki rynkowej mamy do czynienia z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym, rozwojem nauki i nowymi technologiami. W konsekwencji nieustannie powstają nowe zawody a istniejące dotąd zanikają. W drodze dyskusji prowadzonej przez nauczyciela uczniowie wymieniają korzyści wynikające z faktu posiadania i realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.

3. Prezentacja i omówienie schematu (propozycji) planu rozwoju ścieżki edukacyjnej i zawodowego.(foliogram nr.2)

Cel strategiczny:..................................................................................................................
 

L.P. CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
 
 
 

Przystępując do procesu planowania uczniowie powinni wyznaczyć cel strategiczny (stan, który chcą osiągnąć za 5 lat, np. interesująca praca), cele szczegółowe, czyli kolejne etapy na drodze do celu strategicznego (np. zdanie egzaminu maturalnego, dostanie się na określone studia,). Do każdego celu szczegółowego należy wyznaczyć zadania i środki, które zapewnią sukces.
4. Sporządzenie własnego planu rozwoju ścieżki edukacyjnej i zawodowej na najbliższe 5 lat.

Uczniowi opracowują własny plan kariery. Prace powinny być omówione co do zawartości merytorycznej jak i ich konstrukcji formalnej. Szczegółowe omówienie może się odbyć na lekcji wychowawczej, podczas której uczniowie i wychowawca klasy zostaną zaproszeni do czytelni.

Bibliografia:
1. ABC zawodów. Pakiet multimedialny. W-wa.1999
2. Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2003/ 2004. Zielona Góra. 2003
3. Informator maturzysty 2003/2004: studia dzienne, zaoczne, wieczorowe. W-wa.2003
4. Informator maturzysty: szkoły wyższe. Poznań. 2003
5. Informator o zawodach: 217 zawodów(testy predyspozycji, możliwości zatrudnienia, kierunki studiów) W-wa.2003
6. Mierzejewska- Majcherek J. Przedsiębiorczość na co dzień: Podstawy przedsiębiorczości. W-wa 2002
7. Mrozek M. Kotwice kariery. "Perspektywy"nr12, 2002, str. 50
8. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. W-wa.1996
9. Nowel E. Program Partner. Zeszyt ćwiczeń: procesy komunikacyjne. Kielce.2002
10. Strony internetowe:
www.cogito.com.pl
www.perspektywy.pl
www.powitanie.com.pl
www.1praca.gov.pl
www.ploteus.pl
11. Wyprawka maturzysty. Rok szkolny 2002/2003.W-wa 2003
12. Zawodowy informator maturzystów: prezentacje kierunków studiów, rynek pracy dla absolwentów.W-wa.2003

Opracowanie: Irena Szwarc


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam