AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Moje doświadczenia w wyrównywaniu szans edukacyjnych dziecka wiejskiego przy współpracy z rodzicami

Wiek przedszkolny odgrywa decydującą rolę w rozwoju człowieka. W tym bowiem okresie następuje proces rozwoju podstawowych funkcji psychicznych, a także zaczyna się kształtować system wartości społecznych.. System wartości dziecka jest odzwierciedleniem sposobu życia dorosłych czy życia rodziny. Dziecko przedszkolne przychodzi do szkoły już z pewnym zasobem umiejętności i nawyków, które nie zawsze możemy zaakceptować.

Istota programu innowacyjnego pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka 5-6 letniego przy współpracy z rodzicami" polega na utrzymaniu ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych przy zachowaniu ścisłego związku z rodzicami i środowiskiem dziecka. Zasób moich doświadczeń dowodzi, że istnieją rodzice którzy przestali być biernymi konsumentami usług oświatowych. Interesują się na co dzień tym, co dzieje się w przedszkolu z ich dzieckiem, dostrzegają znaczenie pierwszych doświadczeń dziecka dla jego dalszego rozwoju - są coraz bardziej przekonani o celowości instytucjonalnego wychowania i kształcenia. Poziom ich zaangażowania często wpływa pozytywnie na działania innych, obojętnych bądź niechętnych do współpracy. Analizowana literatura dowodzi, że osiągnięcia szkolne dzieci warunkują czynniki pozaszkolne, główne rodzinne. Postrzegany poziom elementarnej edukacji dziecko osiąga przed rozpoczęciem nauki szkolnej, zatem wszelkie wysiłki w celu wyrównywania szans maja sens wtedy, i tylko wtedy, gdy podejmowane są w najwcześniejszych latach rozwoju dziecka.

Inspiracją do napisania programu był również zróżnicowany poziom wyników diagnozy wstępnej dzieci 5-6letnich w oddziale przedszkolnym. Dlatego ważne dla mnie jest, aby poziom współpracy przedszkola z otoczeniem dziecka, gwarantował mu dobry start w szkole.

W związku z powyższym ustaliłam wykaz treści programowych koncentrując się wokół zagadnień, które dziecko może poznawać również w domu, w obecności rodziców, czy innych osób w przypadku absencji chorobowej lub konieczności utrwalenia nowo poznanych treści w przedszkolu. Przykłady zabaw stosowanych w przedszkolu rodzice będą mogli zaobserwować podczas wspólnych spotkań warsztatowych systematycznie 1 raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb wychowanków.

Wspólne spotkania będą również doskonałą informacją dla rodziców o postępach czynionych przez dziecko, jego mocnych stronach i potrzebach edukacyjnych. Dzieci poczują się pewniej i bezpieczniej, bo będą akceptowane przez wszystkich uczestników zabawy. Scenariusze zajęć oparte są na metodach pedagogiki zabawy i metodach twórczych. Przewidują zadania wspólne i różne dla dzieci i dorosłych.

Celem programu jest:

 • Wspieranie rozwoju dziecka 5-6 letniego w oddziale przedszkolnym przy współdziałaniu z jego rodzicami. Cele szczegółowe odpowiadają poszczególnym obszarom programu i są one następujące:

  I. Rola rodziny w poznawaniu siebie i świata
  Dziecko:

  - wyrazi ciekawość poznawczą poprzez prowokowanie pytaniami w domu i przedszkolu,
  - odczuje radość odkrywania tego co nowe i nieznane,
  - pozna własne możliwości wynikające ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia,
  - pozna wielowymiarowość człowieka w różnych aspektach (postrzegam, myślę, czuję, działam),
  - potrafi zapamiętać, skojarzyć uwagę na rzeczach i osobach,
  - opisze różnice, podobieństwa i relacje między przedmiotami i zjawiskami,
  - wykorzysta różne sytuacje w domu i przedszkolu do porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
  - odczyta sens i przeznaczenie różnych rzeczy,
  - zainteresuje się ilustracją, tekstem czytanym przez rodziców,
  - rozpozna symbole i znaki,
  - zastosuje w praktyce umiejętność czytania i pisania,
  - oceni zachowania służące i zagrażające zdrowiu,
  - ujawni tradycje rodzinne i regionalne,
  - zaobserwuje zmianę ułożenia przedmiotów w przestrzeni i czasie.

  II. Czuwanie rodziny nad realizacją zadań edukacyjnych i nabywaniem umiejętności poprzez działanie
  Dziecko:

  - podejmie samodzielnie różnorodne działania,
  - dokona wyborów i przeżyje pozytywne efekty własnych działań,
  - pozna zasady postępowania warunkujące mu bezpieczeństwo,
  - ujawni poprawne nawyki higieniczne, zachowania prozdrowotne oraz proekologicznej,
  - podejmie działania twórcze w różnych formach aktywności,
  - podejmie działania ruchowe samodzielnie i wspólnie z rodziną podczas nadarzających się okazji.

  III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie
  Dziecko:

  - nawiąże bliski, serdeczny kontakt z innymi osobami,
  - uzyska pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja" i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,
  - zidentyfikuje i nazwie różne stany emocjonalne,
  - pozna sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
  - nabędzie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
  - zwróci uwagę na rolę dziecka w rodzinie i w przedszkolu,
  - podejmie próbę wspólnej realizacji różnych zadań i rozwiązywania problemów,
  - zaobserwuje przykłady rozwiązywania sytuacji konfliktowych, na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.

  IV. Rodzina a system wartości dziecka
  Dziecko:

  - odczuje otoczenie sprzyjające rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno
  - podejmie próbę oceny postaw bohaterów literackich i filmowych, uzasadni swoje stanowisko,
  - oceni zachowania swoje i innych podczas codziennych sytuacji w domu i przedszkolu,
  - dokona wyboru ze świadomością ich konsekwencji,
  - samodzielnie, dokładnie i rzetelnie wywiąże się z podejmowanych zadań, uszanuje pracę swoją i innych.

  Program proponuje następujące formy współpracy z rodzicami:

  1. Zdobywanie wiedzy o dziecku - badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola, kontakty okolicznościowe, wypełnianie arkuszy obserwacyjnych w części przeznaczonej dla rodziców, itp.
  2. Informowanie rodziców o działaniach edukacyjnych przedszkola - zajęcia otwarte, zebrania grupowe, formuła "otwartych drzwi", kontakty indywidualne, gazetka dla rodziców.
  3. Tworzenie życzliwych kontaktów przedszkola z rodzicami i angażujących emocjonalnie warunków - wycieczki, uroczystości przedszkolne, spotkanie adaptacyjne dla dzieci, konkursy, udział w festynie szkolnym
  4. Pedagogizacja rodziców - biblioteczka przedszkolna, wystawa zabawek właściwych dla wieku dziecka, poradnictwo specjalistyczne
  5. Pomoc rodziców w utrzymaniu oddziału przedszkolnego - wnoszenie opłat z tytułu komitetu rodzicielskiego, organizowanych wycieczek
  6. Współdecydowanie o ramach organizacyjnych - Rada Rodziców Program pozwala nauczycielowi wzmocnić więzi łączące dziecko z rodzicami w trudnym okresie osiągania gotowości rozwojowej do podjęcia nauki szkolnej.
  Program zawiera przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci i ich rodziców oraz plan współpracy z rodzicami na okres jednego roku.
  Zabawy przeżywane wspólnie z rodzicami pozwolą na utrwalenie wybranych treści programu w domu, gdzie dziecko przebywa większą część dnia.
  W zakończeniu program proponuje diagnozowanie umiejętności dziecka, arkusz analizy spostrzeżeń rodziców, bibliografię i załączniki.

  Opracowanie:
  mgr Bożena Sekuła


 •  
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.5  Ilość głosów: 2

  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Najczęściej zadawane pytania
  Zasady publikacji 
  Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam