AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Plan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego

Edukacja polonistyczna

Klasa I, semestr I:
- Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów;
- Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego;
- Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;
- Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;
- Opowiadanie poznanych treści;
- Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania;
- Nauka pisania liter, połączeń literowych i wyrazów;
- Przepisywanie i odwzorowywanie krótkich zdań i tekstów;
- Układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
- Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;
- Wielka litera, kropka, znak zapytania i wykrzyknik;
- Przenoszenie wyrazów i podział na sylaby;
- Pisanie z pamięci wyrazów i zdań;
- Wzbogacanie słownictwa ucznia;

Klasa I, semestr II:
- Analiza i synteza słuchowa wyrazów;
- Czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem;
- Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i czytane teksty;
- Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;
- Opowiadanie poznanych treści;
- Ćwiczenia usprawniające kształtne pisanie;
- Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i opowiadania z rozsypanki zdaniowej;
- Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących;
- Układanie i zapisywanie 3-4 zdaniowych wypowiedzi;
- Rozróżnianie rzeczowników i czasowników;
- Wielka litera w zdaniu, w korespondencji, nazwach własnych;
- Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó", "rz", "ż", "h";
- Pisanie ze słuchu i z pamięci wyrazów i zdań;
- Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami;
- Bogacenie czynnego słownictwa ucznia;

Klasa II, semestr I:
- Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania;
- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, opowiadanie ilustracji, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie i opowiadanie;
- Układanie zdań i opowiadań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych;
- Układanie i zapisywanie kilkuzdaniowych wypowiedzi;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;
- Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu;
- Rozpoznawanie głosek, sylab i wyrazów;
- Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu;
- Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych;
- Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika i czasownika;
- Rozpoznawanie rodzajów i liczb części mowy;
- Utrwalanie pisowni wyrazów z "rz", "ó", "h", "ż";
- Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności i ze zmiękczeniami;
- Pisownia wyrazów wielką literą;
- Pisanie z pamięci i ze słuchu;

Klasa II, semestr II:
- Ćwiczenia związane z osiągnięciem poprawności i płynności czytania;
- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, historyjek obrazkowych, opowiadań, lektur, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie;
- Układanie opowiadań, planu wydarzeń, opisów oraz kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;
- Ćwiczenia w płynnym czytaniu i czytelnym pisaniu;
- Rozpoznawanie głosek, liter, sylab,, praktyczne stosowanie alfabetu;
- Rozpoznawanie i układanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;
- Rozpoznawanie rzeczownika, czasownika i przymiotnika;
- Określanie liczby, rodzaju rzeczownika, przymiotnika i czasownika;
- Rozpoznawanie czasu czasownika;
- Pisownia wyrazów z: "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h", utratą dźwięczności, zmiękczeniami, wielką liter;
- Pisownia czasowników z zakończeniem -uje oraz rzeczowników z zakończeniem -ów, -ówka, -unek;
- Pisanie ze słuchu z objaśnieniami i bez objaśnień oraz pisanie z pamięci;

Klasa III, semestr I:
- Głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem;
- Swobodne i ukierunkowane rozmowy na podany temat;
- Ustne i pisemne układanie planu wydarzeń, opisu, opowiadania, sprawozdania;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czujności ortograficznej;
- Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących;
- Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika; stopniowanie przymiotnika;
- Określanie liczby, osoby, rodzaju i czasu czasownika;
- Pisownia liczebników;
- Pisownia wyrazów z "rz", "ó", "ż", "h" - wymiennym i niewymiennym;
- Pisownia zakończeń rzeczowników i czasowników;
- Pisownia wyrazów wielką literą;
- Praktyczne stosowanie alfabetu;
- Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa;

Klasa III, semestr II:
- Głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem;
- Swobodne i dłuższe ukierunkowane wypowiedzi na podany temat;
- Ustne i pisemne układanie opowiadania, listu, opisu i sprawozdania;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu, wyrabianie czynności ortograficznej;
- Rozpoznawanie zdań, rozwijanie zdań: zdania pojedyncze i złożone;
- Rozpoznawanie części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik;
- Praktyczne stosowanie przyimków i spójników;
- Określanie liczby, rodzaju, osoby i czasu czasownika: czas przyszły i przeszły dokonany i niedokonany;
- Pisownia wyrazów z "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h";
- Pisownia nazw własnych wielką literą;
- Pisownia rzeczowników w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej;
- Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa;


Edukacja matematyczna

Klasa I, semestr I:
- Określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;
- Porównywanie i porządkowanie przedmiotów;
- Rozpoznawanie figur geometrycznych;
- Klasyfikacja przedmiotów według podanej cechy, przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie ich;
- Wyodrębnianie podzbiorów i części wspólnej zbiorów;
- Liczenie przedmiotów w zakresie 0-10;
- Zapisywanie liczb od 0-10 cyframi i odczytywanie ich;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
- Dopełnianie do pełnej dziesiątki;
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych;
- Porównywanie liczb na osi liczbowej;
- Rozwiązywanie grafów, tabelek i prostych równań;
- Liczba jako wynik pomiaru;
- Odczytywanie godzin na zegarze;
- Dni tygodnia, ich nazwy oraz kolejność.

Klasa I, semestr II:
- Rozpoznawanie figur geometrycznych;
- Porównywanie liczebności zbiorów;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego;
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 20;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100, liczenie dziesiątkami, porównywanie liczb dwucyfrowych, liczby w układzie pozycyjnym;
- Mierzenie odcinków, porównywanie długości odcinków;
- Wiadomości praktyczne:
dni tygodnia
liczenie pieniędzy (zł, gr.)
jednostki długości (cm, m)
jednostki wagi (dag, kg)
jednostki pojemności (l)

Klasa II, semestr I:
- Wyodrębnianie zbiorów i części wspólnej zbiorów;
- Powtórzenie zakresu liczbowego do 10, 20, 100;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 i 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- Mnożenie i dzielenie liczb jednocyfrowych do 30;
- Dzielenie jako mieszczenie i podział;
- Stosowanie drzewek, tabel, grafów do działań matematycznych;
- Rozwiązywanie zadań z treścią różnymi sposobami;
- Rozpoznawanie linii prostych, prostopadłych i równoległych;
- Rozpoznawanie linii prostych, łamanych i krzywych;
- Wiadomości praktyczne: mierzenie odcinków, obliczenia zegarowe;
- Rozszerzenia zakresu liczbowego do 100;

Klasa II, semestr II:
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w różnych aspektach, rozszerzenie do 1000;
- Mnożenie i dzielenie liczb do 50 i do 1000 z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania;
- Rozwiązywanie równań na mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie;
- Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami;
- Rozpoznawanie i rysowanie oraz mierzenie odcinków równoległych i prostopadłych;
- Obliczanie ułamków 1, 1 z kg, m, godz., i zł;
- Wiadomości praktyczne: liczenie pieniędzy, obliczenia zegarowe, jednostki wagi i miary;

Klasa III, semestr I:
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 różnymi sposobami;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 200 i do 1000;
- Porównywanie różnicowe;
- Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie;
- Praktyczne stosowanie własności dodawania;
- Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowych;
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych;
- Próby rozwiązywania złożonych zadań tekstowych w jednym zapisie;
- Odróżnianie prostych, odcinków, krzywych, łamanych;
- Mierzenie odcinków;
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100;
- Praktyczne stosowanie przemienności i rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania;
- Pamięciowe mnożenie i dzielenie w zakresie 1000;
- Wiadomości praktyczne: obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe;

Klasa III, semestr II:
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 - podzielność i wielokrotność liczb, dzielenie z resztą;
- Rozwiązywanie równań na mnożenie i dzielenie do 100;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 i do 1000, rozkład liczby na setki, dziesiątki, jedności;
- Algorytm pisemnego dodawania i odejmowania;
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000 i do 1 000 000;
- Algorytm pisemnego mnożenia i dzielenia;
- Ułamki o mianownikach 2, 3, 4, 5, 6, 7,8;
- Rozwiązywanie równań na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 1000;
- Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych w zakresie poznanych działań;
- Geometria: obliczanie obwodu figur geometrycznych;
- Zadania praktyczne dotyczące ważenia, mierzenia, pojemności, obliczeń zegarowych;

Opracowanie: Beata Wojnar


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.