AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Od dwóch lat pełnię obowiązki opiekuna stażu .Moim podopiecznym jest nauczyciel stażysta, który w roku szkolnym 2001/2002 rozpoczynał pracę w szkole. Obowiązki opiekuna stażu wymienione są w Karcie Nauczyciela i w Rozporządzeniu o awansie zawodowym. Należą do nich:
- pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,
- prowadzenie lekcji obserwowanych przez stażystę,
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę i omawianie ich,
- przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego,
- uczestniczenie w postępowaniu komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

W moim krótkim rozważaniu chciałabym zająć się projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Na pewno nie jest to łatwym zadaniem, mimo, że pracowaliśmy razem przez ostatnie 9 miesięcy. Przed przystąpieniem do napisania oceny dokładnie analizuję plan rozwoju zawodowego, czy nauczyciel zrealizował postawione w planie rozwoju zadania, analizuję opinie uczniów i rodziców, przeglądam dokumentację i zapoznaję się ze sprawozdaniem nauczycielki. Stwierdzam, że w pełni stażystka zasłużyła na ocenę pozytywną i przystępuję do zredagowania projektu oceny dorobku , którą przedstawię dyrektorowi szkoły. Oto opisowa ocena stażysty:

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
...............................................ODBYWAJĄCEGO STAŻ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2001r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2002r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ...............................

ANALIZA REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
SFERA ORGANIZACYJNA

Nauczycielka stażystka zapoznała się z procedurą awansu zawodowego, poznała zasady funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentacji szkolnej. Dokładnie zapoznała się ze Statutem szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem wychowawczym szkoły .Poprawnie prowadzi dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne oraz arkusze ocen. We właściwy sposób dokumentuje własny dorobek zawodowy. Gromadzi dokumenty, zaświadczenia, scenariusze zajęć, zdjęcia w założonej teczce.

SFERA OSOBISTA

Nauczycielka poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu . Ukończyła następujące formy doskonalenia zawodowego:
- ..........................................................
- ...........................................................
- ...........................................................

Brała udział w następujących szkoleniach w ramach WDN:
- ...............................................................
- ...............................................................


Aktywnie uczestniczy w konferencjach metodycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w .......................................
Pani ................................jest nauczycielem zaangażowanym w swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą. Pełni dodatkowe funkcje w szkole. Sprawuje funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wraz z samorządem redaguje gazetkę szkolną "Żak". Prowadzi również koło teatralne pod nazwą "Maska", które skupia dzieci z kl. IV-V. Jako opiekunka samorządu Uczniowskiego jest inicjatorką wielu imprez na terenie szkoły. Do tradycji przeszły wybory do SU, "Familiady" dla klas I-III, konkursy, poczta świąteczna i walentynkowa oraz dyskoteki .Na szczególną uwagę zasługują zbiórki pieniędzy na cele charytatywne np. udział w akcji "Góra grosza".

SFERA DYDAKTYCZNA

Analizując sferę dydaktyczną uważam, że nauczycielka zrealizowała wszystkie zaplanowane wcześniej zadania. Na podstawie obserwacji jej lekcji stwierdzam, że jest zawsze dobrze przygotowana do zajęć dydaktycznych. Każda obserwowana przeze mnie lekcja była dobrze przemyślana i zaplanowana. Zajęcia uatrakcyjnia dobranymi środkami dydaktycznymi, stosuje metody aktywizujące, które angażują w tok zajęć wszystkich uczniów, nawet najbardziej biernych i nieśmiałych. Nauczycielka dobrze opanowała techniki informatyczne i potrafi wykorzystać je do tworzenia oryginalnych pomocy dydaktycznych.
Ma doskonały kontakt ze swoimi uczniami, we właściwy sposób motywuje ich do pracy. W ocenie pracy uczniów jest wymagająca i sprawiedliwa.
Nauczycielka prawidłowo włącza w swój przedmiot program ścieżek międzyprzedmiotowych. Zwraca uwagę na kształtowanie takich umiejętności, jak korzystanie z różnych źródeł informacji sprawne posługiwanie się encyklopedią, słownikami, katalogami bibliotecznymi. Jest organizatorką wycieczek dydaktycznych do bibliotek i muzeum.
Nauczycielka stwarza uczniom naszej szkoły możliwości wykazania się swoją wiedzą lub umiejętnościami. Jest inicjatorka międzyszkolnego konkursu literackiego.

SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

Nauczycielka pełni rolę wychowawcy klasy IV i dla tej klasy opracowała program oraz plan wychowawczy w oparciu o Program wychowawczy szkoły.
Dokładnie zapoznała się z sytuacją domową i rodzinną swych wychowanków.
Organizuje spotkania z rodzicami, współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Stara się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze.
Dba o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, umiejętnie też zachęca swych wychowanków do pracy na rzecz klasy i szkoły.
Po szczegółowej analizie planu rozwoju zawodowego oraz na podstawie odbytego stażu uważam, że Pani...............................................zasługuje na ocenę
pozytywną.

BIBLIOGRAFIA:
1. Dzierzgowska I.: "Wspinaczka po stopniach awansu".
2. Pielachowski J.: "Rozwój i awans zawodowy nauczyciela".

Opracowanie: Grażyna Janicka
Zespół Szkół w Występie


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam