AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jak napisać program autorski, innowacyjny lub wprowadzić modyfikacje programowe?

"Jeśli szkoła chce być nowoczesna, twórcza, inspirująca, musi dawać szansę wszystkim i każdemu".
Tadeusz Pilch

Reforma systemu edukacji w Polsce wyraźnie zmienia miejsce i rolę szkoły dostosowując ją do zmieniającej się rzeczywistości. Wszyscy już wiemy, że ma być ona organizacją otwartą, elastyczną i dynamiczną, nie tylko dostosowywać się do zmian, ale nawet je wyprzedzać. Za wartościowe uchodzą takie działania edukacyjne, które zwrócone są ku przyszłości, ku realizacji tego, co wkrótce będzie ważne dla naszych uczniów i dla nas samych.

Podstawową zasadą współczesnej edukacji jest indywidualizowanie wymagań i sposobów oddziaływania oraz innowacyjność, czyli stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań i optymalizowanie procesu kształcenia. Nauczyciele powoli uświadamiają sobie potrzebę czy raczej konieczność bycia twórczym. Wszystko wskazuje na to, że twórcza postawa w zawodzie nauczycielskim w niedalekiej przyszłości nie będzie zjawiskiem wyjątkowym, nagradzanym przez władze oświatowe czy pożądanym w oczach rodziców. Będzie natomiast z jednej strony koniecznością wynikającą z różnorakich sytuacji pedagogicznych, obowiązkiem, nawet przymusem każdego nauczyciela, a z drugiej przywilejem i szansą dla nauczycieli na swobodne, autonomiczne kształtowanie procesu edukacyjnego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami, zdolnościami i pasjami zawodowymi.

Problem twórczości i innowacyjności w nauczycielstwie jest złożony, bo wymaga aktywnego działania wielu zainteresowanych stron. Kreowanie twórczych postaw nauczycieli nie zależy wyłącznie od nich samych.

Co sprzyja innowacjom?
- "twórcze partnerstwo" innych,
- kompetencje dyrektora promującego nowatorstwo w szkole,
- atmosfera zmian w szkole sprzyjająca innowacjom,
- zaangażowanie zespołu nauczycielskiego w działalność innowacyjną,
- postawa kolegów (przychylność, zainteresowanie, chęć niesienia pomocy) i całego środowiska szkolnego uczniów, rodziców wobec zmian,
- Warunki materialne szkoły i jej baza lokalowa.

W stosunku do innowacji nauczyciel może przyjąć różne role, postawy:
1. nauczyciel inicjator,
2. realizator,
3. opiekun, doradca, konsultant danego przedsięwzięcia, które realizuje inny nauczyciel.

Do niedawna tworzenie programów autorskich, innowacyjnych oraz modyfikacji programowych dla wielu osób, w tym również dla mnie było nowością, dziś stało się faktem. Cieszę się, że mogę podzielić się wiedzą na ten temat i umiejętnościami zdobytymi w trakcie warsztatów metodycznych, kursów, konferencji metodycznych, szkoleń oraz w wyniku samokształcenia z innymi nauczycielami.

Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego z 21-letnim stażem pracy i autorką kilku programów. Ukończyłam dzienne studia wyższe magisterskie na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a wcześniej dzienne, pomaturalne Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle. W pracy ciągle poszukuję nowych rozwiązań, jestem osobą twórczą, aktywną, chętnie korzystam również z ciekawych doświadczeń i propozycji innych nauczycieli. Obecnie jestem w trakcie stażu i ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Myślę, że opracowanie programu nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy chcieć i uwierzyć w swoje możliwości. Opracowanie, wdrożenie i zakończenie procesu ewaluacji jednego programu pociąga za sobą chęć napisania drugiego, co jest kolejnym punktem startowym edukacji realizowanej w trosce o adresata jakim jest dziecko i przynosi, nie ukrywam, niekłamaną satysfakcję wynikającą ze zdobycia nowych umiejętności niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nauczyciela. Zachęcam wszystkich nauczycieli do takiego właśnie tworzenia, do odkrywania własnych możliwości i zdobywania sukcesów w trudnej pracy nauczycielskiej.

ETAPY OPRACOWYWANIA MODYFIKACJI PROGRAMOWEJ:

1. Diagnoza umiejętności, możliwości i potrzeb uczniów, wyników nauczania, uwzględnienie własnych zainteresowań, możliwości, posiadanego doświadczenia pedagogicznego, ewentualnych sukcesów z poprzednimi rocznikami i wreszcie warunków materialnych szkoły i jej bazy lokalowej.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy projektujemy co chcemy zmienić i tu musimy przewidzieć co to da uczniom, rodzicom, szkole. Nie naruszamy ram obowiązującego programu nauczania zintegrowanego dla klas I-III, bazujemy na podstawie programowej, dokonujemy zmian w programie już istniejącym.
2. Wybór programu autorskiego, innowacyjnego względnie modyfikacji programowej oraz nadanie mu tytułu.
Przykłady:
- "W magicznym świecie teatru",
- "Ekonomia w naszej klasie",
- "Więcej ruchu dla maluchów",
- "I Ty możesz lepiej czytać i pisać",
- "Z ortografią za pan brat",
- "Mój region moją małą Ojczyzną",
- "Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta",
- "Tworzymy galerię prac uczniowskich",
- "Powracamy do tradycji",
- "Naucz się mówić - NIE! ",
- "Nie pal przy mnie, proszę" itd.
3. Ustalenie celów głównych wynikających z podstawy programowej dla I etapu kształcenia oraz celów szczegółowych (poznawczych, kształcących, wychowawczych) adekwatnych dla danego programu autorskiego i danego typu lub typów edukacji.
4. Ustalenie sposobu, czasu i miejsca realizacji (np. program będzie realizowany raz w miesiącu w ramach edukacji polonistycznej, dwa razy w miesiącu w ramach edukacji środowiskowej czy plastycznej, mogą to być zajęcia popołudniowe, które będą kontynuacją zajęć zintegrowanych w klasie w zależności od rodzaju programu, a miejscem realizacji może być biblioteka szkolna, miejska, sala komputerowa, zakład fotograficzny czy też dom kultury).

Uwaga!

Program autorski nie musi się odnosić do całego roku szkolnego, może dotyczyć kwartału, półrocza, działu programowego konkretnie z danego typu edukacji, może to być program wychowawczy np. związany z ochroną zdrowia, z ekologii, ale różniący się od programu w podręczniku. Może to być autorski program współpracy z rodzicami, wycieczek szkolnych itd.

5. Dostosowanie form, środków i metod pracy dydaktycznej w aspekcie rozwijania aktywności twórczej uczniów. Mamy tu swobodę w wyborze sprzętu, środków dydaktycznych, możemy wykorzystać podręczniki, które nie są dopuszczone do użytku szkolnego, a naszym zdaniem są wartościowe ze względu na zawarte w nich treści.
6. Wyodrębnienie zadań dla nauczyciela, rodziców, uczniów.
7. Podział zagadnień i treści na bloki tematyczne i konkretne tematy zajęć.
8. Ustalenie oczekiwanych rezultatów u uczniów i rodziców. Tutaj ustalamy co uczeń potrafi zrobić po zrealizowaniu danego programu, jakie korzyści przyniesie dany program rodzicom.
9. Wybranie sposobów ewaluacji programu autorskiego względnie jego modyfikacji z zamiarem przekonania się w jakim stopniu zamierzone cele są osiągane, czy proponowane formy i metody aktywności są skuteczne:
a) ewaluacja wewnętrzna - nauczyciel sam testuje uczniów,
b) ewaluacja zewnętrzna - udział naszych uczniów w konkursach szkolnych, kontrolujemy czy wyniki naszej klasy są lepsze od innych równorzędnych klas np. w konkursie ortograficznym czy z zakresu ekologii.

W wyniku ewaluacji nauczyciel powinien otrzymać informację zwrotną niezbędną do oceny merytorycznej programu autorskiego, innowacyjnego względnie modyfikacji programowej oraz konieczności ich modyfikowania i sterowania nimi. Decyzje mogą dotyczyć kontynuacji, zamknięcia bądź modyfikacji istniejącego programu albo zaplanowania i ewentualnego rozpoczęcia jakiegoś nowego programu. Bez względu na charakter danej decyzji ewaluacja dostarczy na pewno użytecznej informacji, gdy jest oparta na zrozumieniu natury procesu podejmowania decyzji edukacyjnych.

Ewaluacja może więc mieć charakter:
- kształtujący, gdy koncentrujemy się na poprawianiu, ulepszaniu podjętego zadania,
- sumujący, gdy ograniczamy się do oceny jakości działania już wykonanego.

Autor programu ewaluacją może również objąć rodziców poprzez opracowanie, skierowanie do rodziców i analizę ankiet ewaluacyjnych, może również eksperymentując przeprowadzać badanie jakości swej pracy związanej z pomiarem osiągnięć szkolnych uczniów i samoewaluację własnego postępowania dydaktycznego. Wykorzystując wyniki badań modyfikuje swoją działalność i program pracy dydaktycznej.

Przedmiotem ewaluacji należy uczynić wyniki końcowe, jakie osiągną uczniowie w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości, proces nauczania, atmosferę w klasie, relacje uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel.

SCHEMAT MODYFIKACJI PROGRAMOWEJ:

1. Założenia modyfikacji programowej (programu autorskiego, innowacyjnego).
2. Cele modyfikacji programowej.
3. Adresaci.
4. Sposób, czas i miejsce realizacji.
5. Zadania:
- dla rodziców,
- dla nauczyciela,
- dla innych osób biorących udział w modyfikacji np. bibliotekarza.
6. Metody realizacji.
7. Podział na bloki tematyczne.
8. Oczekiwane rezultaty:
- u uczniów,
- u rodziców.
9. Sposoby ewaluacji.
10. Szczegółowa tematyka zajęć.
11. Przykładowy scenariusz zajęć.

Ważne!

W przypadku eksperymentu i innowacji pedagogicznej wymagane jest wyrażenie zgody na udział w nich osób biorących udział w eksperymencie i innowacji. Dlatego należy z nią zapoznać rodziców np. przy okazji wywiadówki, innych nauczycieli bądź np. bibliotekarza, gdyż udział w niej jest dobrowolny. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po przedstawieniu zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. Podobne przepisy prawne obowiązują w przypadku chęci wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego.

Bibliografia:

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 506, str. 4084 - 4086, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
Pielachowski J., Kąkolewicz M., Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej z cyklu nowa edukacja..., wyd. 1, ISBN 83-87666-33-5, nr dopuszczenia DKW-4014-260/99.

Opracowanie: mgr Danuta Krysiak
Szkoła Podstawowa w Radymnie


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam