AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Plan

Plan rozwoju zawodowego

Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Dane podstawowe:

Joanna Jasińska
Szkoła Podstawowa
W Gąbinie

Kierunki rozwoju (sfery):

1. sfera organizacyjna
2. sfera osobista
3. sfera dydaktyczna
4. Sfera wychowawcza

Staż 9 miesięcy

Sfera rozwoju zawodowego

I . Organizacyjna

Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Zapoznanie z aktami prawnymi:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(rozdział 3a,Awans Zawodowy Nauczycieli).
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
VIII - IX 2001r. Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu wychowawczego dla klasy III
IX-X Potwierdzenie dyrektor szkoły
3. Zapoznanie z procedurą zdobywania kwalifikacji egzaminatora Złożenie dokumentacji-wniosku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej IV Kserokopia dokumentów
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli-szkolenia Rady Pedagogicznej:
- "Czas wolny dzieci i jego znaczenie"
- Postępy w nauce. Rola nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań uczniów"

Czynny udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego referat na temat
-"Awans zawodowy nauczyciela - dalsza droga rozwoju"
-"Wybrane problemy ortograficzne w wieku wczesnoszkolnym"

Stała współpraca z rodzicami, przygotowanie planu uroczystości klasowych, wycieczek.

Opieka nad Samorządem Uczniowskim w szkole - organizowanie akcji na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

Prowadzenie szkolnego kółka ekologicznego
Zainicjowanie powstania Młodego Samorządu
Powołanie koła Młodzi Przyjaciele TMZG
W ciągu roku szkolnegoX 2001r.
Notatki, konspekty lekcji.Potwierdzenie dyrektor szkoły.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.Plan pracy.
5. Organizacja warsztatu pracy "Zorganizowanie "Banku konspektów"

Opracowywanie scenariuszy lekcji i materiałów pomocniczych do lekcji

Gromadzenie wszystkich materiałów potrzebnych do pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego

Systematyczne zapoznanie się z ofertą wydawniczą potrzebną w pracy
W ciągu roku  
6. Opieka nad klasopracownią - wykorzystanie technologii komputerowej w pracy Prace przy urządzaniu nowej klasopracowni

Wykonywanie tablic i gazetek zdobiących klasę
Na bieżąco Dokumentacja fotograficzna
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zapisywanie wszelkich świadomych działań na rzecz rozwoju nauczyciela

Kompletowanie pisemnych potwierdzeń

Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, list obecności, dyskietek itp.

Fotografowanie, gromadzenie prac i dyplomów zdobytych w konkursach
Na bieżąco  
8. Samodzielne rozwijanie wiedzy nt. reformy oświaty, organizacji placówek oświatowych Analiza aktualnych przepisów dotyczących reformy oświaty

Regularna lektura publikacji w Internecie
Na bieżąco
Cały rok
Rejestr przyswojonych aktów prawnych
9. Aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska Wycieczki do Społecznego Muzeum w Gąbinie, kina, wycieczki turystyczno-krajoznawcze   Potwierdzenie prezesa TMZG


Sfera rozwoju zawodowego

II . OSOBISTA

Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wnioski, uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności Skompletowanie i ocena dokumentów określających moja pracę

Złożenie podania o rozwój zawodowy

Decyzja o przyjętej formule stażu

Zredagowanie wstępu do planu rozwoju zawodowego
IX-X Określenie długości stażu
2. Poszerzenie wiedzy i umięjętności w procesie aktywnego uczestniczenia w wewnątrzszkolnym i zewnątrznym doskonaleniu zawodowym Bieżąca analiza pracy

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia nauczycieli:
-warsztaty
-szkolenia

Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej nt. "Czas wolny dzieci i młodzieży - jego istota i znaczenie"

"Stres szkolny-zapobieganie i łagodzenie skutków"
W ciągu roku Potwierdzenia pisemne
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz rozwoju zawodowego-szkolenia, kursy W ciągu roku Poświadczenia pisemne
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej

Bieżące studiowanie informacji publikowanych w Internecie

Prenumerata czasopism pedagogicznych przydatnych w pracy
-Życie Szkoły
-Wiadomości Historyczne

Zakup książek własnych przydatnych w pracy
W ciągu roku Dziennik lektur
5. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja Publikacje

Lekcje otwarte

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
W ciągu roku 1-2 w ciągu roku Kserokopie publikacji, kserokopie scenariuszy zajęć
6. Obserwacja i analiza możliwości ucznia ˇPrzygotowanie kart obserwacji ucznia , oceny opisowej dla klasy III Na bieżąco Arkusz obserwacji, ocena opisowa I i II semestr
7. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalne Praca nowymi - różnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne

Autorefleksja

Ewaluacja i wnioskowanie
Cały rok  
8. Dalsza droga rozwoju zawodowego Podsumowanie pracy w ramach stażu

Perspektywy dalszego rozwoju zawodowego

Uwzględnienie sugestii wynikających z ewaluacji dyrektora, rodziców i uczniów
V 2002r.
W ciągu roku


Sfera rozwoju zawodowego


III. Dydaktyczna

Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wnioski, uwagi
1. Korzystanie z dorobku innych nauczycieli i pedagogów Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Komunikowanie się z innymi nauczycielami przez Internet
W ciągu roku  
2. Dzielenie się własnym doświadczeniem i osiągnięciami z innymi Prowadzenie zajęć otwartych

Przygotowanie publikacji do prasy

Referat na sesję Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej
1-2 w ciągu roku

W ciągu roku

Referat, poświadczenie prezesa TMZG
Scenariusz zajęć.

Publikacje - kserokopie.

Potwierdzenie pisemne prezesa TMZG.
3. Poszerzanie swej wiedzy i umiejętności dydaktycznych Udział w warsztatach i kursach:
- Pomiar dydaktyczny w nauczaniu(80 g.)
- Internet w szkole
- Jak zostać mistrzem w zawodzie
- Wykorzystanie form muzyczno tanecznych na lekcjach wf.
W ciągu roku Potwierdzenia pisemne.
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej Korzystanie z komputerowych:
-programów
-Internetu
-encyklopedii multimedialnej

Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z klasą III

Przygotowywanie materiałów potrzebnych do pracy - rozkłady materiału, sprawdziany, ocena opisowa, materiały na gazetki szkolne przygotowane komputerowo

Przygotowanie i założenie własnej strony www
W ciągu roku Spis programów, adresów internetowychZdjęcia, potwierdzenie dyrektor szkoły Kserokopie dokumentów
5. Lektury metodyczne z zakresu wiedzy merytorycznej Prowadzenie rejestru przeczytanych pozycji metodycznych i przedmiotowych W ciągu roku Rejestr przeczytanych książek
6. Analiza własnej działalności Ocena skuteczności oddziaływania własnych narzędzi pedagogicznych

Korzystanie z ewaluacji poszczególnych działań dydaktycznych i pedagogicznych
Cały rok  
Innowacje pedagogiczne Lekcje w pracowni informatycznej - działanie w programie "PAINT"

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy na lekcji i technologii informatycznej w przygotowaniu do lekcji

Kronika klasy, kronika kółka ekologicznego
W ciągu roku ZdjęciaKronika klasy. Kronika kółka ekologicznego


Sfera rozwoju zawodowego

IV.WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wnioski, uwagi
1. Organizacja pracy w nowym roku szkolnym w sferze wychowawczej Ułożenie planu wychowawczego dla klasy III
Opracowanie planu spotkań z rodzicami

Zaplanowanie uroczystości klasowych
IX


IX


IX
Kserokopia planu wychowawczego, uwzględnienie sugestii rodziców
Plan spotkań z rodzicami
2. Współpraca z rodzicami Spotkania i pedagogizacja rodziców według przyjętego planu

Udział rodziców w imprezach klasowych
W ciągu roku W ciągu roku Plan spotkań


Zdjęcia, pisemne potwierdzenie rady rodziców klasy III
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Lektura publikacji związanej z aspektem wychowawczym pracy nauczyciela Wciągu roku  
4. Edukacja regionalna Lekcje w Towarzystwie Miłośników Ziemi Gąbińskiej z kl. VI
-Sł.Składkowski jego życie i osiągnięcia
-Dzieje mieszkańców Gąbina pochodzenia żydowskiego
-Martyrologia mieszkańców Gąbina w okresie wojny i okupacji niemieckiej
W ciągu roku szkolnego

Klasy VIabc
Potwierdzenie prezesa TMZG
5. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy Poznanie sytuacji rodzinnej i pomoc najbiedniejszym wychowankom, pomoc w uzyskaniu bezpłatnych obiadów

Organizowanie kolonii letnich

Organizowanie zimowisk szkolnych
Na bieżąco Plan pracy kolonii i plan pracy zimowiska.
6. Opieka na grobami poległych w wojnie obronnej 1939r. Porządkowanie grobów, palenie zniczy, wdrażanie do stałej opieki nad takimi miejscami W ciągu roku Dokumentacja fotograficzna.
7. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami społecznymi Spotkania i współpraca z pracownikami MOPS-u , Biblioteką Miejską w Gąbinie, Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej W ciągu roku Potwierdzenia pisemne.
8. Spotkania z udziałem policjanta, strażaka Bezpieczne zachowanie w domu i szkole W ciągu roku Potwierdzenie policji i straży pożarnej
9. Uczenie tolerancji w stosunku do innych religii Wycieczka na cmentarz ewangelicki i żydowski w Gąbinie-historia naszego miasta

Wycieczki na cmentarz z kl. II-opieka grobami poległych za Wolność Ojczyzny
W ciągu roku  

Opracowanie: Joanna Jasińska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam