AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ćwiczenia i zabawy rozwijające i usprawniające percepcję i pamięć słuchową oraz koordynację słuchowo-ruchową

Słuch jest zdolnością odbioru dźwięków. Odbiór słyszanych dźwięków jest możliwy dzięki analizatorowi słuchowemu, który składa się z: receptora odbierającego bodźce słuchowe (ucho) i przekazującego je na pobudzenia nerwowe; drogi słuchowej doprowadzającej pobudzenia nerwowe do mózgu; korowej części analizatora (miejsce dokonywania analizy i syntezy bodźców słuchowych); oraz nerwów odśrodkowych przekazujących impulsy do mózgu.
Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju spostrzeżeń słuchowych jest anatomicznie nieuszkodzony i funkcjonalnie sprawny analizator słuchowy (odpowiedzialny za słuch fizyczny), z kolei prawidłowa identyfikacja dochodzących do mózgu bodźców słuchowych jest warunkiem rozwoju mowy (tzw. Słuch językowy).

Ćwiczenia zostały podzielone na cztery etapy.

Etap 1- ma na celu stymulowanie percepcji słuchowej, czyli ćwiczenia wrażliwości słuchowej z zakresu rozpoznawania dźwięków naturalnych, dźwięków pochodzących z otoczenia.

Etap 2- zawiera ćwiczenia rozwijające i doskonalące umiejętność odbioru, rozpoznawania, a także naśladowania odgłosów i dźwięków występujących w najbliższym otoczeniu. Są to odgłosy naturalne, wydawane przez zwierzęta, pojazdy itp., a także dźwięki wytwarzane sztucznie, celowo przez człowieka.

Etap 3- to utrwalenie i kontynuacja ćwiczeń rozwijających słuch fizyczny i muzyczny oraz koordynację słuchowo-ruchową. Ćwiczenia na tym etapie rozwijają umiejętność rejestrowania dźwięku, zapamiętywania go, a następnie identyfikowania.

Etap 4- ćwiczenia te mają na celu opanowanie przez dziecko umiejętności bezpośrednio przydatnych w nauce czytania i pisania.

Przykładowe zestawy ćwiczeń i zabaw:

ETAP 1

- Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych:
.Wysłuchiwanie dźwięków naturalnych dochodzących z najbliższego otoczenia;
.Identyfikowanie ich ze wskazaniem;
.Przyporządkowanie słyszanego dźwięku do obrazka.

- Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia:
. Odgłosów dochodzących z ulicy;
. Sygnałów różnych pojazdów;
. Dźwięków różnych urządzeń gospodarstwa domowego(płynąca z kranu woda, zamykanie drzwi, włączanie światła);
. Głosów znanych zwierząt(dobieranie obrazka do słyszanego dźwięku);
. Dźwięków charakterystycznych dla różnych przedmiotów(papieru, szkła, metalu).

- Rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków(szmerów)- najpierw za pomocą wzroku, później słuchu(dziecko wskazuje przedmiot, który identyfikuje ze słyszanym dźwiękiem):
. Uderzanie łyżeczką w szklankę;
. Uderzanie pałeczką w szybę;
. Uderzanie w drewno;
. Stukanie w meble;
. Odbijanie piłki;
. Klaskanie;
. Darcie papieru;
. Gniecenie papieru;
. Lanie wody;
. Rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku(miejsca, odległości, ilości dźwięków);
. Rozpoznawanie osób po głosie(z najbliższego otoczenia dziecka)- zabawa "Zgadnij, kto mówi?".

ETAP 2

- Rozróżnianie dźwięków, odgłosów dochodzących z otoczenia (z sąsiedztwa, ulicy):
. Wysłuchanie ciszy (żadnych dźwięków celowo nie wytwarzamy);
. Wysłuchiwanie odgłosów szumiących drzew:
. Wysłuchiwanie odgłosów z ulicy: jadących samochodów, tramwajów, pociągów.

- Rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków (szmerów):
. Rozpoznawanie odgłosów powstałych przez uderzenia o różne przedmioty;
. Rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku poprzez wskazanie miejsca, kierunku: "gdzie jest ukryty przedmiot, który słyszysz?"; odległości: "czy dźwięki, które słyszysz są daleko czy blisko?"

- Różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt (zabawy ortofoniczne):
. Rozpoznawanie i dobieranie obrazka do słyszanego głosu zwierzęcia;
. Naśladowanie głosu zwierząt wskazanych na obrazku;
. Rozpoznawanie naśladowanych przez inne dzieci głosów zwierząt.

- Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków z otoczenia:
. Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty (włączona suszarka, dzwoniący telefon itp.)

- Grupowanie przedmiotów wydających takie same dźwięki:
. Grupowanie przedmiotów wydających odgłosy wskazanych zwierząt.

- Rozpoznawanie osób po głosie:
. Zabawa: "Kto ukrył się za parawanem?";
. Rozpoznawanie poszczególnych dzieci po głosie, naśladujących wybrane przez siebie zwierzę.

- Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względów na jego natężenie:
. Dźwięki ciche;
. Dźwięki głośne;
. Naprzemienne, raz cicho, raz głośno.

Wysłuchiwanie i różnicowanie powtarzających się dźwięków tworzących proste układy rytmiczne:
. Wyklaskiwanie słyszanego, prostego rytmu;
. Tupanie, wystukiwanie prostego rytmu.

ETAP 3

- Rozpoznawanie dźwięków naturalnych:
. Ćwiczenia wysłuchiwania, różnicowania i rozpoznawania różnych odgłosów, szmerów pochodzących z bliższego i dalszego otoczenia; określania rodzaju, miejsca, odległości do źródła słyszanego dźwięku;
. Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia i ilustrowanie ich (wystukiwanie, rysowanie, malowanie, zabawy z wodą)
. Słuchanie ciszy- wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, natężenia, odległości, kierunku (zabawy dźwiękonaśladowcze);
. Rozpoznawanie i przeliczanie dźwięków dochodzących z otoczenia.

- Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków celowo wytwarzanych (wcześniej prezentowanych dziecku):
. Słuchanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych, a następnie samodzielne wywołanie dźwięków na wybranych instrumentach;
. Rozpoznawanie dźwięków: stukanie, pukania, uderzania, pocierania, przelewania,
. Rozpoznawanie rodzaju dźwięków, przeliczanie oraz odtwarzanie ich ilości za pomocą znaków umownych;
. Wysłuchiwanie, rozpoznawanie i zapamiętywanie kolejności wysłuchiwanych brzmień instrumentów;
. Reagowanie na określenia słowne (podskoki, przysiady, klaskanie);
. Rysowanie kresek zgodnie z długością usłyszanego dźwięku.

-Zabawy rytmiczne:
. Rozpoznawanie i określanie charakteru słyszanej muzyki (wesoła, smutna);
. Odtwarzanie ruchem nastroju i charakteru słyszanej muzyki;
. Śpiewanie piosenek i klaskanie w ich rytm;
. Zabawy słuchowo-ruchowe (Metoda Dobrego Startu).

ETAP 4

-Wyodrębnianie zdań w mowie:
. Słuchanie prostych wypowiedzi na temat obrazka (dzieci biorą tyle klocków, ile jest zdań).

-Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu:
. Opisywanie ilustracji zdaniami dwuwyrazowymi;
. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniach trzywyrazowych;
. Rozwijanie zdań, zwiększanie liczby wyrazów w zdaniu;
. Tworzenie zdań ze słów podanych przez nauczyciela;
. Dobieranie par wyrazów, które się rymują.

-Wyodrębnianie sylab w wyrazach:
. Śpiewanie prostych piosenek, z wyróżnianiem sylab;
. Dzielenie wyrazów na sylaby;
. Zabawa "ile sylab?" - porównywanie liczby sylab;
. Tworzenie wyrazów do podanej sylaby;
. Zabawa w imiona, wypowiadanie imion na podaną sylabę.

-Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów:
. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w nagłosie;
. Dobieranie i segregowanie obrazków według podanych głosek;
. Zabawa w "okręt załadowany towarami na jakąś głoskę";
. Rozpoznawanie i wskazywanie ostatniej głoski w wyrazie;
. Zabawy z syntezą "zgadnij, co to jest?" - mówimy wyraz w postaci analitycznej, np. k o t;
. Wyszukiwanie wyrazów z podaną głoską;
. Różnicowanie słów i sylab o podobnym brzmieniu.

-Ćwiczenia z zakresu różnicowania czasu trwania dźwięków mowy:
. Zabawa "długie i krótkie dźwięki"

-Ćwiczenia tempa wypowiedzi:
. Zabawa "mówimy wolno, coraz szybciej";
. Zabawa "Klaszczę i mówię";
. Zabawa ruchowa: "Głowa, ramiona...".

-Ćwiczenia doskonalące pamięć słuchową i słowną:
. "Zgadnij, co słyszysz?" - dziecko zza parawanu słucha odtwarzanego przez nauczyciela dźwięku, następnie przyporządkowuje usłyszane dźwięki do przedmiotu bądź obrazka;
. "Zgadnij, czyj to głos?";
. "Zgadnij, jakie były dźwięki?";
. Zapamiętywanka - zapamiętywanie kolejności powtarzanych wyrazów;
. Słuchanie opowiadań, przypominanie przedstawionych zdarzeń.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

TEMAT
: "Nowy kolega małego Burego Misia"

Cele ogólne:
- uświadomienie dzieciom trudności wynikających z zaburzeń słuchu;
- rozwijanie u dzieci poczucia akceptacji, tolerancji w stosunku do innych dzieci i osób nie słyszących;
- rozwijanie u dzieci świadomego słuchania.

Cele operacyjne- dziecko potrafi:
- wysłuchiwać i rozróżniać dźwięki z otocznia;
- przedstawiać ruchem wybrane czynności;
- dobrać właściwy obrazek do dźwięku słyszanego;
- reagować na słyszane dźwięki muzyki.

Metody:
- elementy Metody Wspierania Rozwoju - "Terapia bajką", elementy Metody Pedagogika Zabawy, metody twórcze.

Środki dydaktyczne:
- bajka "W przedszkolu małego Burego Misia- nowy kolega" A. Franczyk; obrazki, napisy, litery z alfabetu ruchomego, nagrania magnetofonowe z odtwarzanymi dźwiękami.

Przebieg:

1. Powitanie- "Iskierka".

2. "Wyprawa daleko, a może całkiem blisko" - słuchanie bajki: "W przedszkolu małego Burego Misia- nowy kolega".

3. Rozmowa nauczyciela z dziećmi na temat: "Czy wiecie, co oznacza, że Borsuk nie słyszy?" - swobodne wypowiedzi dzieci.

4. "Co jest nam potrzebne, aby słyszeć? Czym słyszymy?" - wyszukiwanie ilustracji właściwego narządu.

5. Zabawy uświadamiające różnorodność słyszanych dźwięków:
a. "Słucham i czuję siebie" - słuchanie dźwięków własnego ciała (przełykanie, mlaskanie, zgrzytanie zębami).
b. "Co się dzieje dookoła nas?" - zabawa słuchowa. Wysłuchiwanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia.

6. Zabawa słuchowa "Ty mówisz, ja słucham" - zabawa w parach z wykorzystaniem obrazków. Jedno dziecko ma zakryte uszy, a drugie dziecko siedząc naprzeciwko niego szeptem wypowiada wyraz - nazwę przedmiotu z obrazku.

7. "Rundka" - dzieci siedząc w kole kończą podane przez nauczyciela zdanie: Słyszę.....
Słuch jest mi potrzebny....

8. Zabawa pantomimiczna - "Pokaż, co widzisz". Wybrane dziecko otrzymuje kartę z czynnością typową, wykonywaną w przedszkolu. Zadanie polega na przedstawieniu tej czynności za pomocą ruchu, gestu, miny (mycie rąk, jedzenie, mycie zębów, rysowanie).

9. "Nowy kolega małego Burego Misia" - co wydarzyło się później, gdy zwierzęta dowiedziały się, że Borsuk nie odzywa się i nie reaguje na pytania, dlatego, że nie słyszy ich tak dobrze jak inne dzieci - zwierzęta?
Wspólne dokończenie bajki przez dzieci.

LITERATURA:

Bogdanowicz M. Metoda Dobrego Startu, WSiP, Gdańsk 1985

Braun D., Greine R. Zabawy rozwijajace logiczne myślenie. Nowe propozycje dla przedszkoli, "Jedność", Kielce 2002

Dudzińska I., Fiutowska T. W co i jak się bawić? Didasko 1998

Franczyk A., Krajewska K. Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003

Góralówna M., Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu, PZWL, Warszawa 1984

Gruszczyk-Kolczyńska E. Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa 1999

Sawa B. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1980

Słucham i mówię, D. Nawrocka, H. Rodak, "Emart" nagrania z ilustracjami
 

Opracowanie: Renata Biały


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5



Ilość głosów: 6

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam