AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Wartości chrześcijańskie

Obecnie często dyskutuje się nad problemem wartości chrześcijańskich. Jakie są to wartości chrześcijańskie? Jak je rozumieć i realizować w życiu codziennym?

W perspektywie chrześcijańskiej człowiek przyjmujący naukę Chrystusa powinien całkowicie poświęcić się i zaangażować na rzecz podstawowej wartości, jaką jest zbawienie. Tak widziana wartość podstawowa przekracza i prze-chodzi przez wszystkie inne wartości, które najogólniej możemy zdefiniować jako wartości ogólnoludzkie.

Tego rodzaju wartości ogólnoludzkie, wyrosłe z wielowiekowego doświadczenia poszczególnych pokoleń związanych z przeżywaniem tego, co dobre, wartościowe i święte, są bogactwem definiowanym jako wartości humanistyczne. [1]

W różnych ideologiach i wyznaniach religijnych funkcjonujących na za-sadzie ideologii można mówić o specyficznym systemie wartości. Chrześcijaństwo wśród wszystkich innych religii stanowi tutaj wyjątek. Mamy w nim bo-wiem do czynienia z faktem Wcielenia Boga w naturę ludzką, złączenia wartości boskich i ludzkich. W miejsce zaś jakiegoś systemu wartości mamy w Nim, Chrystusie, personalny symbol wartości. Jeśli więc ktoś przyjmuje prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, nie może podtrzymywać rozdziału pomiędzy tym, co ogólnoludzkie i tym, co chrześcijańskie.

Chrześcijanie przyjmują więc "wartości ogólnoludzkie", ale poszukują ich jeszcze większej głębi, ich pełni i integralności, poszukują sensu przekraczającego ten, który zdolny jest nadać im człowiek. Poszukuje się bowiem w chrześcijaństwie jeszcze i tej perspektywy patrzenia na wartość, jaką ma sam Bóg. [2]

Wartości chrześcijańskie można rozumieć jako:
1. treści czysto nadprzyrodzone, prawdy wiary, niesprawdzalne racjonalnie, przesądzające o tym, że chrześcijaństwo jest religią historyczną, a nie naturalną;
2. prawdy objawione, wprost odnoszące się do człowieka i jego życia, o charakterze antropologiczno-etycznym, np.: grzeszność człowieka, konieczność odkupienia, cel ostateczny, sąd Boży, Dekalog, Sakramenty, Kościół;
3. treści chrześcijańskie i ich rola w życiu człowieka, kulturze i dziejach ludzkości. [3]

Chrześcijaństwo jako droga życia inspirowana wiarą Boga - Człowieka jest praktycznym przyjęciem w boskie objawione prawdy o człowieku. Ewangelia jest bowiem tym światłem, dzięki któremu człowiek rozumie siebie pełniej i doskonalej, aniżeli pozostaje jedynie w granicach naturalnego doświadczenia.

Chrześcijaństwo jest afirmacją wszystkiego, co ludzkie w człowieku. Ponieważ przychodzi ona ze strony Boga, bardziej doskonałej afirmacji człowieka nie sposób już pomyśleć. Jako Chrystusowe ludzkie zostaje podniesione do najwyższej potęgi.

Chrześcijaństwo jako system wartości organizuje się wokół wartości osoby, jako wartości centralnej i nieredukowalnej do wartości nieosobowych.

Wartości chrześcijańskie nie są wartościami jedynie uwarunkowanymi kulturowo, ograniczonymi do pewnej kultury religijnej, choć na pewno religia jest osią tej kultury. Ponieważ opierają się one na poznaniu prawdy o człowieku, stanowią kryterium humanistycznego charakteru kultury. [4]

Sprawdzianem chrześcijaństwa staje się stosunek do sprawy człowieka, której rzecznikiem jest Chrystus utożsamiający się z każdym człowiekiem. Siła, z jaką chrześcijaństwo akcentuje wartość człowieka sprawia, że jest ono szkołą wartości moralnych. Chrześcijańska świadomość moralna opiera się na objawieniu. Życie chrześcijanina polega na naśladowaniu Chrystusa obecnego we wspólnocie Kościoła. Z drugiej strony zasady chrześcijańskiego postępowania dają się rozumieć racjonalnie. Godność osoby ludzkiej nie pozwala na instrumentalne, utylitarne traktowanie człowieka. Realizm i obiektywizm chrześcijańskiego podejścia do człowieka polega na odkrywaniu prawdy o człowieku. W imię tego realizmu Kościół stoi na stanowisku absolutnej ochrony wartości. [5]

Wartości chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi, istniejącymi jedynie jako ideały, są one wartościami wcielonymi w kulturę zarówno w jej wymiarze podmiotowo - osobowym jak i w wymiarze przedmiotowym. Uniwersalny charakter wartości chrześcijańskich jest oczywisty z punktu widzenia chrześcijańskiego.

Niewątpliwie chrześcijanie potrafią wylegitymować się racjami, dla których wartości ich życia i kultury są wartościami uniwersalnie relatywnymi.

Wartości chrześcijańskie uzasadnia się poprzez odwołanie się do obiektywnej prawdy o człowieku, której racjonalne poznanie zostaje wzmocnione światłem objawienia. Sama prawda jest wartością na wskroś ludzką. Jest dobrem dla człowieka ze względu na swój absolutny charakter i wiążącą moc.

W procesach wychowania i kształtowania człowieka nie chodzi o bierne stosowanie określonych wartości etyki. Rola wychowania jest bowiem o wiele bardziej twórcza, niż by to wynikać mogło z samej dyspozycji etyki. Wartości etyczne znajdują zatem w procesach wychowania swoja niekwestionowaną realizację, tym nie mniej wychowanie to wielka strategia przybliżania afirmacji, to przekaz tych wartości. Wychowanek ma je nie tylko pojąć i zaakceptować, ale tak przyjąć, by rozrastały się w nim, stając się uchwytnym wynikiem wychowania i nowa w nim rzeczywistością aksjologiczną oraz społeczną. [7]

Punktem ciężkości procesów wychowania staje się przekaz właściwych wartości i umiejętności, świat, w który należałoby wprowadzić wychowanka. Jednak nie wystarczy tu sam przekaz informacji o wartościach i określonych umiejętnościach ani samo ich intelektualne zrozumienie, ważna jest także ich akceptacja i przyjęcie.

Wartości trzeba ukazać tak, by wyciągnęły się do nich ludzkie pragnienia, myśli, wola, serce i ręce. Dopiero wtedy wartości te i umiejętności są w stanie kształtować człowieka, stają się elementem jego postawy i systemu własnych jego wartości życia. Stają się elementem jego osobowości. [8]

Wszelką informację o wartościach należy przybliżać na miarę możliwości ich rozumienia i przyjmowania przez rozum, pojętność, uczucie oraz wolę, a więc przez całego człowieka. Ze zrozumieniem powinna iść w parze akceptacja prezentowanych wartości. Chodzi oto, by były one na tyle zrozumiałe, aby za-akceptowało je również samo dziecko, ponieważ jest ono zazwyczaj niebywale otwarte, ciekawe i gotowe na wszelką nowość.

Przekaz wartości nie jest jakimś jednorazowym aktem, czynnością czy momentem, jest on bowiem o wiele bardziej procesem, całym etapem, okresem dochodzenia do wartości, odkrywania jej, pojmowania i dojrzewania w niej. [9]

Przypisy:
1. Nowak M., op.cit.s.395.
2. Tamże, s. 396.
3. Zwoliński A., Wychowawca 4/1998, s. 31.
4. Wierzbicki A., Wychowawca 1/2000.
5. Wierzbicki A., Wychowawca 2/2000, s. 33.
6. Tamże
7. Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 2000, s. 168.
8. Tamże, s. 170.
9. Tamże, s. 171.
 

Opracowanie: Agnieszka Kowalczyk


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.15Ilość głosów: 13

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam