AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Poradnik opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego

PODSTAWY PRAWNE
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2003r. Nr 118, poz. 1112);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 82, poz. 744);

- Nauczyciel stażysta jest zobowiązany dokonać podsumowania swojej pracy za okres stażu w formie sprawozdania w ciągu 30 dni od daty zakończenia stażu.
- Ocena dorobku nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.
- Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- Ocena dorobku zawodowego nauczyciela, ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
- W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku zawodowego może być dokonana po odbyciu (na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły) jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

PROCEDURA OPIEKI NAD NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ, KONTRAKTOWYM

1. Zostajesz opiekunem.
2. Poznajesz nauczyciela (osobowość, kwalifikacje, możliwości rozwoju).
3. Zapoznajesz nauczyciela ze szkołą, dokumentacją i przepisami.
4. Pomagasz w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
5. Pomagasz w realizacji planu rozwoju.
6. Prezentujesz własne zajęcia, organizujesz możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez nauczycieli.
7. Obserwujesz i wspólnie analizujesz zajęcia stażysty.
8. Dokumentujesz i podsumowujesz przebieg stażu.
9. Analizujesz możliwości i potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.
10. Opracowujesz projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przedstawiasz go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela).
11. Uczestniczysz w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Wymagania niezbędne:
1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;
3. Umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć.

Nauczyciel stażysta w szczególności powinien:
1. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
3. Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osoba, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
4. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wymagania niezbędne:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach,
2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań,
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Nauczyciel kontraktowy w szczególności powinien:
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki szkoły w której odbywa staż.

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA stażysty/ kontraktowego

W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę oraz na podstawie dokumentacji stwierdzam co następuje:

1. Na podstawie analizy arkuszy obserwacji lekcji nauczyciel wykazał się:
- umiejętnością planowania własnej pracy
- umiejętnością stosowania różnorodnych metod nauczania
- znajomością techniki komputerowej
- komunikatywnością pracy z uczniem

2. Nauczyciel zapoznał się z obowiązującą dokumentacją szkolną i przepisami oświatowymi, którymi umiejętnie się posługiwał.

3. Stażysta współpracował z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas w celu jak najlepszego rozpoznania sytuacji rodzinnej uczniów.

4. Aktywnie włączał się w prace Rady Pedagogicznej, SU, zespołu samokształceniowego.

5. Nauczyciel organizował i doskonalił swój warsztat pracy poprzez:
- rozszerzenie kompetencji w zakresie zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, samokształceniowych, współpracy ze społecznością lokalną,
- udział w warsztatach i konferencjach metodycznych,
- pracę w zespole samokształceniowym
- udział w WDN-ie,
- obserwację lekcji otwartych,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

6. Wskazówki do dalszego rozwoju zawodowego:
- utrzymywanie na dotychczasowym dobrym poziomie współpracy ze środowiskiem lokalnym
- dalsze uwzględnienie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społeczno cywilizacyjnych
- aktywizowanie rodziców do prac na rzecz szkoły.

7. Stwierdza się, że nauczyciel podjął dodatkowe zadania nieujęte w planie rozwoju zawodowego, które wzbogaciły jego rozwój zawodowy

8. Dokumentacja dorobku zawodowego obejmuje:
- schemat analizy kompetencji,
- plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji,
- arkusze obserwacji lekcji otwartych,
- konspekty lekcji hospitowanych,
- zaświadczenia o odbytych formach doskonalenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy proponuję ocenę pozytywną.

Podpis opiekuna stażu Podpis stażysty

DOKUMENTACJA OPIEKUNA STAŻU


- powierzenie funkcji opiekuna stażu przez dyrektora szkoły,
- arkusze obserwacji lekcji,
- datowane spostrzeżenia, uwagi i sugestie dotyczące realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Opracowanie: Anna Kaling-Brzęczek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.5Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam