AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Oddajemy cześć Maryi Niepokalanie Poczętej

Katecheza kl. III

Cele katechetyczne: Ukazuję prawdę o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do oddawania Jej czci przez naśladowanie Maryi w dobroci i nieustannym wypowiadaniu Bogu "tak".

Wiedza - uczeń wie.
Uczeń rozumie prawdę o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Umiejętności - uczeń potrafi.
Uczeń potrafi oddać cześć Maryi Niepokalanie Poczętej.

Interioryzacja wartości - uczeń ceni.
Uczeń, pragnie naśladować Maryję w Jej dobroci i posłuszeństwie wobec Boga.

Metody i środki:
Uroczyste czytanie Pisma Świętego, obraz Maryi Niepokalanie Poczętej, małe obrazki Maryi Niepokalanej, inne obrazy Matki Bożej, obraz Zwiastowania NMP, plansze z napisami, plansze ze stopami, małe stopy dla każdego dziecka, opowiadanie "Brzydka Madonna", scenki z życia, piosenki.

A. Wprowadzenie do katechezy.


Przywitanie, wspólna modlitwa, powtórka poprzedniej katechezy.
Opowiadanie "Brzydka Madonna".


Było to w małej hiszpańskiej wiosce na początku XX wieku. Tam, kościółku, przy ołtarzu stała figura Matki Bożej. Zauważyć jednak należy, że nie była zbyt ładna. Mało starannie wykonana, z gliny, pomalowana na pstrokate kolory. Ksiądz Proboszcz, który bardzo troszczył się o wystrój kościoła chciał tę figurę zmienić. Parafianie nie chcieli jednak do tego dopuścić. Mówili brzydka Madonna, bo brzydka Madonna, ale nasza Madonna. Cóż było zrobić? Ksiądz Proboszcz musiał się z tym pogodzić. I oto nadeszła uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jak było w zwyczaju, w tym dniu wychodziła na ulice procesja z Najświętszym Sakramentem. Śpiewano pieśni, niesiono sztandary, figury. Figura matki Bożej była jednak bardzo ciężka i wieziono ja na wózku. Wózek był trochę rozklekotany, drogi też nie najlepsze, a na dodatek zaczął padać deszcz. Ksiądz proboszcz przyspieszył, ludzie za nim. Nagle zamarli, a potem dał się słyszeć potężny okrzyk; "O, Madonna, Madonna". Cóż się stało? Na wyboistej drodze wózek podskoczył i figura Matki Bożej rozsypała się na kawałki. I oto oczom zebranych ukazał się przedziwny widok. Spośród rozbitych kawałków gliny wyłoniła się piękna figura Matki Bożej, wykonana w srebrze, zdobiona drogocennymi klejnotami. Wszyscy osłupieli z wrażenia. Ksiądz Proboszcz przez chwilę nie mógł wydobyć głosu. To przecież cud. Z wielką czcią figurę Matki Bożej przeniesiono do kościoła. Ksiądz Proboszcz o całym zdarzeniu napisał do Księdza Biskupa. Nadeszło wyjaśnienie. Około stu lat wcześniej, pewien zamożny człowiek ofiarował drogocenna figurę Matki Bożej do kościoła tej właśnie parafii. Później jednak nadeszły trudne czasy dla ludzi wierzących. Rabowano kościoły, niszczono obrazy, figury i wówczas to parafianie ukryli figurę Matki Bożej. Jak łatwo się domyśleć oblepiono gliną, pomalowano "pstrokatymi" kolorami i to była właśnie ta figura, której parafianie nie chcieli się pozbyć.
Według "Brzydka Madonna" W: Don Camillo i jego trzódka. Tłum. B. Sieroszewska, M. Dutkiewicz-Litwiniuk. Palabra Pax 1993.

Rozmowa na temat opowiadania. Chodzi o zwrócenie uwagi, że nie wygląd zewnętrzny jest najważniejszy, ale wnętrze człowieka. Pokazuję różne obrazy Maryi, podkreślając, że różni malarze różnie Ją przedstawiali. Na pewno była piękną kobietą. Dzieci, którym się objawiała mówiły, że jest tak piękna, że nie można tego wyrazić ani słowem, ani pędzlem. Nie znamy Jej wyglądu zewnętrznego, ale z Pisma Świętego możemy dowiedzieć, jak piękna była wewnątrz. To będzie celem naszego spotkania. Na tablicy przyczepiamy planszę, którą w trakcie będziemy uzupełniać - Maryja jest

B. Odkrywamy wezwanie Boże.


Uroczyste czytanie Pisma Świętego - Łk 1.26 - 28 9 /każde dziecko ma przed sobą tekst Pisma Świętego/.

Na tablicy umieszczam scenę Zwiastowania Pańskiego.

Analiza tekstu biblijnego:
- Kto przyszedł do Maryi?
- Jakimi słowami pozdrowił Maryję?
- Co oznaczają słowa "pełna łaski"?
- Kim jest wypełniona Maryja?
- Maryja jest wypełniona Panem Bogiem.

W Niej mieszka Bóg. Wypełnia "po brzegi" całą Jej duszę.
- Jaki jest Pan Bóg?
- Pan Bóg jest święty.
- Co to oznacza dla Maryi?
- To oznacza, że Maryja jest święta.

Jest czysta, bez grzechu. Mówimy, że jest Niepokalana. Maryja jest taka, jakim był pierwszy człowiek po stworzeniu. Wiemy, że takim nie pozostał i odtąd każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym, bez łaski uświęcającej.
- Kiedy ją otrzymujemy?
- W sakramencie chrztu świętego.

A Maryja jest Niepokalanie Poczęta to znaczy, że nigdy nie miała grzechu pierworodnego. /umieszczamy na tablicy słowa - Niepokalanie Poczęta to znaczy, że jest wolna od grzechu pierworodnego /
- Dlaczego Pan Bóg zachował Maryję od grzechu pierworodnego?
- Dlatego, że wybrał Ją na Matkę Swojego Syna.

Bóg tak wyróżnił Maryję, że zachował Ją od grzechu pierworodnego, ale też Maryja sama w swoim życiu unikała grzechu.
- Jak odpowiada aniołowi?
- "Oto ja służebnica Pańska".
- Co wyrażają te słowa?
- Posłuszeństwo wobec Pana Boga.

Maryja jest posłuszna Panu Bogu i to nie tylko w tym momencie, ale całe życie mówiła Panu Bogu "tak", a szatanowi "nie". Dlatego też Maryję Niepokalanie Poczęta przedstawia się, jako depczącą węża - symbol szatana / na tablicy umieszczam obraz Maryi Niepokalanej/.

Pomyślmy, jak piękna jest Maryja, jak wspaniały jest Bóg, który uczynił Maryję taką piękną. Piosenką "Chwalę Ciebie Panie" wyrazimy naszą wdzięczność i radość.

Cieszymy i radujemy się Maryją Niepokalaną i pragnie się radować cały Kościół. Dlatego też 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Chociaż nie jest to dzień wolny od pracy, to dla ludzi wierzących bardzo ważny. Tę datę chcemy dobrze zapamiętać /pod obrazem Maryi Niepokalanej umieszczam planszę/

8 XII
Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP

C. Odpowiadamy na wezwanie Boże.


W jaki sposób tego dnia ucieszymy Maryję?
Uczestnicząc we Mszy św. /podaję godziny Mszy św./
W ten sposób najlepiej ją uczcimy, oddamy cześć.
Zapisuję temat katechezy.

Temat: Oddajemy cześć Maryi Niepokalanie Poczętej.

W tym dniu na Mszy świętej, usłyszymy takie słowa. /dzieci otrzymują tekst modlitwy/

Boże, Ty zachowałeś Najświętszą Dziewicę Maryję od grzechu pierworodnego.
Tyś Ją ubogacił pełnią łaski, aby przygotować na Matkę swojego Syna.
Boże, Tyś w Maryi ukazał, jaki ma być Twój Kościół - czysty i bez skazy. Niepokalana Najczystsza Dziewica miała, bowiem urodzić Syna, który zgładzi nasze grzechy, jak niewinny Baranek
Boże, Ty ustanowiłeś Maryję Orędowniczką, która uprasza u Ciebie łaski dla ludzi. Tyś Ją uczynił wzorem świętości dla swojego ludu.


Kościół przypomina nam tego dnia jak piękna jest Maryja, ale mówi też, do czego nas Pan Bóg wzywa.
- Co nam ukazał w Maryi?
- To, jaki ma być Kościół - czysty i bez skazy.
- Co to znaczy?
- To, że mamy stać się podobni do Maryi.
To znaczy, że mamy dążyć do świętości, mamy w niej wzrastać. Bóg zawsze tego pragnął i pragnie. W Piśmie Świętym są takie słowa, które mówią, że "Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (EF 1, 4) i nawet, gdy człowiek zgrzeszył, Bóg swojego zamiaru nie zmienił. Tym bardziej kocha, czeka i daje nam wspaniały wzór świętości.
- Co możemy robić, by zostać świętym, tak, jak Maryja?
- Możemy ją naśladować?
Możemy, a nawet powinniśmy iść jej śladami.

Na tablicy umieszczam ślady stóp.
Przypominamy, jakie ślady zostawiła nam Maryja /odwołuję się do wiedzy uczniów znanej też z wcześniejszych katechez/.


- Jak Maryja zachowywała wobec Pana Boga?
- Słuchała Pana Boga. /dziecko zapisuje te słowa na jednej ze stóp - Słuchała Pana Boga/
- Jaka była Maryja dla ludzi?
- Chętnie im pomagała. /dziecko na drugiej stopie zapisuje Pomagała ludziom/
Mamy odpowiedź na nasze pytanie, jak być podobnym do Maryi, jak być świętym?.
- Trzeba słuchać Pana Boga i pomagać ludziom.

Dzielę klasę na kilka grup. Każda po krótkim przygotowaniu każda grupa przedstawia, jak będzie dążyć do świętości.
Pomysłów jest wiele. Nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba o tym, na co dzień pamiętać. Każde dziecko otrzymuje narysowane stopy, które mają przypominać, aby iść śladami Maryi. Na jednej stopie wpisane jest już konkretne zadanie - 8 grudnia przyjdę na Mszę świętą o godz.....
- Dlaczego takie zadanie?
- Chcemy uczcić Maryję, oddać Jej cześć.
- Kto nas zaprasza?
- Sam Bóg.
To On pragnie, abyśmy tego dnia uczcili Maryję. W ten sposób mówimy Mu "tak" i jesteśmy podobni do Maryi.
Na drugiej stopie każdy wpisze zadanie sam. Pomyśli, co dobrego zrobi, aby tak, jak Maryja kochać ludzi.
W ten sposób sprawimy Jej największą radość. To największa radość dla Maryi, gdy ludzie coraz bardziej zbliżają się do Boga, gdy stają się świętymi.

Utrwalenie:
Ludzie stają się świętymi, a Maryja jest święta od zawsze.
- Jak Ją nazywamy?
- Co znaczy, że Maryją jest Niepokalanie Poczęta?
- Dlaczego Bóg uczynił Ją taka piękną?
- Którego dnia obchodzimy Jej Uroczystość?
- W jaki sposób uczcimy Maryję?

Chcemy Ją naśladować, chcemy iść Jej śladami. Wyrazimy to słowami piosenki "Amen, jak Maryja"
Zapis do zeszytu

Temat: Oddajemy cześć Maryi Niepokalanie Poczętej.

Maryja jest Niepokalanie Poczęta to znaczy, że jest wolna od grzechu pierworodnego.

Pod tematem wklejają stopy, w których są zapisane postanowienia.
Na stronie rysunkowej wklejają otrzymany obrazek Maryi Niepokalanej, pod którym zapisują

8 XII
Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP

Opracowanie: Danuta Ozga


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam