AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Nauczyciel, profesor, reforma : 
Dla nauczycieli, wykładowców, o reformie... 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZaloguj
scenariusz a konspekt
Autor: Agnieszka (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 12:41:12

Czym się różni scenariusz lekcji od konspektu?
A czym się różni plan wynikowy od rozkładu materiału?

Re: scenariusz a konspekt
Autor: ulla (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 14:43:02

z tego co pamiętam scenariusz jest bardziej dokładny np. zawiera przewidziane odpowiedzi ucznia, co mówi nauczyciel, jego czynności itp
plan wynikowy zawiera dodatkowo przewidzine osiągnięcia ucznia na poszczególne oceny z danej lekcji, działu itp
ale niech się inni jeszcze wypowiedzą smiling smiley)

Re: scenariusz a konspekt
Autor: koma (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 18:34:58

W rozkładzie materiału "rozkładasz" materiał programowy na jednostki lekcyjne, natomiast w planie wynikowym planujesz osiagnięcia uczniów - można to połączyc z kryteriami oceniania, jak mówi ulla. Wtedy przyporządkowujesz poziom osiągnięć do poszczególnych ocen szkolnych.

Re: scenariusz a konspekt
Autor: gość (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 19:19:49

Konspekt

Konspekt - od konspektów, niezależnie od ich zróżnicowania ze względu na poziom i przedmiot edukacji, a także styl nauczania, wymaga się, aby zawierały następujące elementy:
informacje dotyczące klasy, przedmiotu, podziału uczniów na grupy, terminu i czasu trwania zajęć

jasno i precyzyjnie sformułowane cele uczenia się (niewielka ich liczba)

związki z programem państwowym,

materiały edukacyjne &#8211; źródła,

procedury ( wyraźne określenie poszczególnych form aktywności i struktury zajęć z zaznaczeniem w niej takich elementów, jak: wprowadzenie i konkluzja, naszkicowanie roli poszczególnych osób uczestniczących w zajęciach &#8211; nauczycieli wspomagających),

zróżnicowanie zadań, materiałów oraz czasu pracy poszczególnych jednostek lub zespołów uczących się,

wykorzystanie technologii informacyjnej ( zakres, miejsca i sposoby),

przyjęte kryteria oceniania,

wspomaganie ze strony innych osób dorosłych ( studentów, asystentów, nauczycieli stażystów, rodziców).


Scenariusz - jeśli nauczanie interdyscyplinarne jest realizowane nie tylko w ramach pojedynczych zajęć określonego przedmiotu nauczania, ale rozciąga się w czasie, integrując wiedzę i umiejętności, z różnych dziedzin edukacji, pisanie scenariusza bywa poprzedzone nieco innym opracowaniem materiału. Opracowanie to przebiega na kilku poziomach. Planuje się możliwości, a nie sztywny schemat. W nauczaniu interaktywnym nieodzowne wręcz staje się przyjęcie założenia, że uczniowie także odgrywają pewną rolę w planowaniu nauczania i własnego uczenia się.


W scenariuszu powinny znaleźć się:


cele szczegółowe, wskazanie obszarów przedmiotowych celów w kategoriach osiągnięć określonych w podstawach programowych ( jeśli jest to możliwe) zasobów, jakie mają zostać wykorzystane
czas trwania poszczególnych segmentów, zamierzonych rezultatów, sposobów organizacji zajęć ( kolejność wydarzeń, podział na grupy, przydzielone zadania &#8230winking smiley

warto też wskazać konkretne treści nauczania np. w formie podstawowych pojęć i postaw, podać konkretne czynności, ich rozłożenie w czasie oraz zastanowić się nad spodziewanymi trudnościami.
Scenariusz można przedstawić w formie tabelarycznej, lub wykorzystać grafikę, także komputerową. Rozrysowanie scenariusza w sposób zbliżony do mapy mentalnej wydaje się szczególnie uzasadnione przy planowaniu zajęć w małych grupach.
Na lekcji zorganizowanej według schematu pracy grupowej uczniowie zostają podzieleni na zespoły, z których każdy wykonuje zadania identyczne lub ma przypisane sobie zadania odmienne. Okresy pracy w grupach bywają przeplatane wspólną pracą całej klasy. W formie grupowej można organizować zajęcia pozalekcyjne i pracę domową uczniów. Praca grupowa może być jednolita ( wszystkie grupy pracują nad tymi samymi zadaniami) lub zróżnicowana ( każda grupa otrzymała inne zadanie). Zależy to od materiału nauczania. Jeśli temat ujęty jest w problem, do którego rozwiązania prowadzi wiele tropów, w zamiarze nauczyciela lub wiele podproblemów, wygodniejsza jest praca zróżnicowana.

Trudna organizacyjnie, ale scalająca zalety uczenia się we współpracy jest praca grupowa zorganizowana według schematu:

każda grupa w klasie otrzymuje takie samo zadanie

każdy z członków grupy otrzymuje inne zadanie do wykonania inną partię materiału do nauczenia się),

uczniowie, którzy otrzymali takie same zadania, opuszczają swoje grupy i zbierają się w celu wspólnej pracy nad zadaniem,

po jej zakończeniu wracają do swoich grup i przekazują pozostałym członkom rezultaty własnej pracy.
Grupy liczą zwykle 4 &#8211; 6 uczniów.


Grupy mogą być:

Homogeniczne &#8211; wszyscy członkowie są na podobnym poziomie postępów i zdolności. Organizacja homogeniczna powiększa różnice miedzy uczniami w klasie, ale także umożliwia uczniom najlepszym wyjście poza program nauczania

Heterogeniczne &#8211; członkowie grupy różnią się poziomem uzdolnień i znajomością przedmiotu nauczania. W grupach heterogenicznych stosunki miedzy uczniami są bardziej naturalne. Uczniowie słabsi podciągają się, najlepsi mają okazje do pomocy innym w uczeniu się. Z pracy w takich grupach więcej korzystają słabsi uczniowie

Grupy powołuje się do wykonania danego zadania, zmieniając ich skład w zależności od potrzeb. Nauczyciel może arbitralnie dokonywać podziału, uważając jedynie, by w jednej grupie nie znaleźli się uczniowie rywalizujący ze sobą. Niechętni sobie. Grupa ma swojego lidera, którego zdaniem może być organizowanie pracy grupy, kontakty z nauczycielem w imieniu całej grupy, referowanie wyników pracy grupy. Lider może być wybrany przez uczniów lub wyznaczony przez nauczyciela.Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.